Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 [376] 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 ... 3061
5626
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 20, 2016, 09:51:47 AM »
Verse  9:


அந்நிலை யணைய வந்து
    செருத்துணை யாராம் அன்பர்
முன்னுறு நிலைமை யங்குப்
    புகுந்தது மொழிந்த போது
மன்னரும் அவரை நோக்கி
    மற்றிதற் குற்ற தண்டம்
தன்னைஅவ் வடைவே யன்றோ
    தடிந்திடத் தகுவ தென்று.When he questioned thus, Serutthunaiyaar,
The servitor, came near him and narrated to him
The events as they took place; then the king
Addressing him said: "For this, the punishment
Meted out ought to be condign."


Arunachala Siva.

5627
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 20, 2016, 08:19:52 AM »
Verse  8:


வந்தணை வுற்ற மன்னர்
    மலர்ந்தகற் பகத்தின் வாசப்
பைந்தளிர்ப் பூங்கொம் பொன்று
    பார்மிசை வீழ்ந்த தென்ன
நொந்தழிந் தரற்று வாளை
    நோக்கிஇவ் வண்டத் துள்ளோர்
இந்தவெவ் வினையஞ் சாதே
    யார்செய்தார் என்னும் எல்லை.

The king that came thither, beholding his wilting
And sorrowing and lamenting queen who was like
Unto a fallen flowery twig severed from the fragrant
And verdurous and blooming Karpaka, questioned thus:
"Who on this planet of earth
Durst do this cruel deed undauntedly?"

Arunachala Siva.
5628
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 20, 2016, 08:16:02 AM »
Verse  7:


வார்ந்திழி குருதி சோர
    மலர்க்கருங் குழலும் சோரச்
சோர்ந்துவீழ்ந் தரற்றுந் தோகை
    மயிலெனத் துளங்கி மண்ணில்
சேர்ந்தயர்ந் துரிமைத் தேவி
    புலம்பிடச் செம்பொன் புற்றுள்
ஆர்ந்தபே ரொளியைக் கும்பிட்டு
    அரசரும் அணையவந்தார்.


மூக்கை அரிந்த அளவில் குருதி வழியவும், மலர் சூடிய கூந்தல் அவிழ்ந்து குலையவும், சோர்வடைந்து விழுந்து, தோகையையுடைய மயில் போல் நடுங்கித், தரை மீது அயர்ந்து, பட்டத்துத் தேவியார் புலம்ப, செம்பொன் வடிவாய புற்றிடத்தில் நிறைந்த பேரொளியாகிய சிவபெருமானை வணங்கிய அரசரும், அங்கு வந்து சேர்ந்தார்.

(English Translation not available.)

Arunachala Siva.
   

5629
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 20, 2016, 08:12:29 AM »
Verse  6:


புதுமலர் மோந்த போதில்
    செருத்துணைப் புனிதத் தொண்டர்
இதுமலர் திருமுற் றத்துள்
    எடுத்துமோந் தனளாம் என்று
கதுமென ஓடிச் சென்று
    கருவிகைக் கொண்டு பற்றி
மதுமலர்த் திருவொப் பாள்தன்
    மூக்கினைப் பிடித்து வார்ந்தார்.


As she was so inhaling, the holy servitor Serutthunai
Thought thus: "Ha, she has inhaled a flower
Taking it from the Mantapam (where garlands
Are being woven)." He ran in all haste, secured a weapon
Pulled the nose of the Lakshmi-like one who smelt
The honey-laden flower, and cut it away.

Arunachala Siva.
5630
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 19, 2016, 10:38:43 AM »
Verse  11:

கல்லார் மதிற்கா ழியுண்ஞான சம்பந்தன்
கொல்லார் மழுவேந் திகுரங் கணின்முட்டம்
சொல்லார் தமிழ்மா லைசெவிக் கினிதாக
வல்லார்க் கெளிதாம் பிறவா வகைவீடே.

On Kuraṅkaṇil Muṭṭam of Siva, who holds a battle-axe capable of killing, to those who can recite, pleasing to ear, the garland of Tamizh verses containing beautiful words by Jnana Sambandhan of Sirkazhi,  which has a wall of fortification built with stones.
salvation which is the cause of not being born again, is easy.

Padigam on Kuranganil Muttam concluded.

Arunachala Siva.5631
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 19, 2016, 10:34:55 AM »
Verse  10:


கழுவார் துவரா டைகலந் துமெய்போர்க்கும்
வழுவாச் சமண்சாக் கியர்வாக் கவைகொள்ளேல்
குழுமின் சடையண் ணல்குரங் கணின்முட்டத்
தெழில்வெண் பிறையா னடிசேர் வதியல்பே.


The Jains who never swerve in their religious observances and do not clean their bodies by bath, (People of this world) Do not accept as truth the words of the Buddhists who cover their bodies with a cloth soaked in red ochre. It is proper behavior to approach the feet of Siva who wears a beautiful crescent moon and who is in Kuraṅkaṇil Muṭṭam belonging to the god who has matted locks resembling a collection of lightning.

Arunachala Siva.


5632
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 19, 2016, 10:31:16 AM »
Verse  9:


வெறியார் மலர்த்தா மரையா னொடுமாலும்
அறியா தசைந்தேத் தவோரா ரழலாகும்
குறியா னிமிர்ந்தான் றன்குரங் கணின்முட்டம்
நெறியாற் றொழுவார் வினைநிற் ககிலாவே.


Vishnu and Brahma, who is seated in a fragrant lotus flower, those who worship in the proper manner the shrine Kuraṅkaṇil Muṭṭam of Siva who stood high in the form of unbearable column of fire, to be praised by both of them who could not know him, and feeling exhausted. The acts of those people will not have the ability to remain with them.

Arunachala Siva.

5633
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 19, 2016, 10:27:29 AM »
Verse  8:


மையார் நிறமே னியரக் கர்தங்கோனை
உய்யா வகையா லடர்த்தின் னருள்செய்த
கொய்யார் மலர்சூ டிகுரங் கணின்முட்டம்
கையாற் றொழுவார் வினைகாண் டலரிதே.


Pressing down the King of the demons, whose body was as black as the dark cloud, so that he could not escape, the acts of those who worship with hands joined Kuraṅkanil Muṭṭam of Sivan who wears flowers that are plucked and afterwards granted his benign grace to Ravana, will not be visible, (will vanish).

Arunachala Siva.
5634
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 19, 2016, 10:23:38 AM »
Verse 7:


மாடார் மலர்க்கொன் றைவளர் சடைவைத்துத்
தோடார் குழைதா னொருகா திலிலங்கக்
கூடார் மதிலெய் துகுரங் கணின்முட்டத்
தாடா ரரவம் மரையார்த் தமர்வானே.


Wearing the Koṉṟai flowers which are yellow like gold, in the growing matted locks,
a woman's ear-ring and a fitting man's ear-ring to shine in each ear, shooting an arrow on the forts of the enemies, Siva will stay with desire in Kuraṅkaṇil Muṭṭam tying a dancing cobra as a waist-cord in the waist.

Arunachala Siva.
5635
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 19, 2016, 10:20:41 AM »
Verse  6:


பலவும் பயனுள் ளனபற் றுமொழிந்தோம்
கலவும் மயில்கா முறுபே டையொடாடிக்
குலவும் பொழில்சூழ்ந் தகுரங் கணின்முட்டம்
நிலவும் பெருமா னடிநித் தல்நினைந்தே.

Meditating daily on the feet of the Lord who is permanent is Kuraṅkaṇil Muṭṭam, surrounded by gardens where the male peacocks of long tails dance with their females and rejoice.  We left off attachments towards many things which are useful, which are difficult to leave off.

Arunachala Siva.

5636
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 19, 2016, 10:17:04 AM »
Verse  5:


இறையார் வளையா ளையொர்பா கத்தடக்கிக்
கறையார் மிடற்றான் கரிகீ றியகையான்
குறையார் மதிசூ டிகுரங் கணின்முட்டத்
துறைவா னெமையா ளுடையொண் சுடரானே.


Having contained on one half a lady who wears bangles on her forearm, Siva has a neck in which there is poison.  He tore an elephant with his hands (flaying an elephant was play for Siva is the idea) wears a crescent, He is the bright light that dwells in Kuraṅkaṇil Muṭṭam, has us as his slaves.

Arunachala Siva.

5637
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 19, 2016, 10:13:26 AM »
Verse 4:


வாடா விரிகொன் றைவலத் தொருகாதில்
தோடார் குழையா னலபா லனநோக்கி
கூடா தனசெய் தகுரங் கணின்முட்டம்
ஆடா வருவா ரவரன் புடையாரே.


Siva wears blossomed Koṉṟai flowers which never fade, and a woman's ear-ring on the left ear and on the right a men's ear-ring, having in his mind protecting me well.
the god who comes dancing in Kuraṅkail Muṭṭam who does acts which others are incapable of doing, has love towards me.

Arunachala Siva.

5638
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 19, 2016, 10:10:10 AM »
Verse  3:

சூலப் படையான் விடையான் சுடுநீற்றான்
காலன் றனையா ருயிர்வவ் வியகாலன்
கோலப் பொழில்சூழ்ந் தகுரங் கணின்முட்டத்
தேலங் கமழ்புன் சடையெந் தைபிரானே.

Siva has a trident, a bull and smears well-burnt sacred ash, took away the precious life of the Yama (god of death) by kicking him with his leg. He is our father and master who has matted locks from which the urgent for perfuming the hair spreads and who dwells in Kuraṅkuṇil Muṭṭam, surrounded by beautiful gardens.


Arunachala Siva.

5639
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 19, 2016, 10:06:11 AM »
Verse  2:


விடைசேர் கொடியண் ணல்விளங் குயர்மாடக்
கடைசேர் கருமென் குளத்தோங் கியகாட்டில்
குடையார் புனன்மல் குகுரங் கணின்முட்டம்
உடையா னெனையா ளுடையெந் தைபிரானே.

The god who has a flag on which is drawn the form of a bull, in the forest which is eminent by a tank of black and soft water which is adjoining the back entrance of the shining mansions. Siva who has Kuraṅkaṇil Muṭṭam which has increasing water in which people dive and plunge, as his shrine, is our father and master who admitted me as his slave.

Arunachala Siva.

 

5640
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 19, 2016, 10:03:01 AM »
Tiruk Kuranganil Muttam:


Verse  1:

விழுநீர் மழுவாட் படையண் ணல்விளங்கும்
கழுநீர் குவளைம் மலரக் கயல்பாயும்
கொழுநீர் வயல்சூழ்ந் தகுரங் கணின்முட்டம்
தொழுநீர் மையர்தீ துறுதுன் பமிலரே.


The god who has an excellent water of the Ganga and the weapon of a battle-axe,
those who have the nature of worshipping with hands joined Kuraṅkaṇil Muṭṭam surrounded by fields having fertile water in which the carp leaps to make the blue Nelumbo and shining blue Indian water lily, to blossom will not have sufferings which are the result of single deeds.

Arunachala Siva.
Pages: 1 ... 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 [376] 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 ... 3061