Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 [374] 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 ... 3200
5596
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 06, 2017, 12:10:06 PM »
Verse  6:


இயலுமாறெனக் கியம்புமின்னிறை வன்னுமாய்நிறை செய்கையைக்
கயனெடுங்கண்ணி னார்கள்தாம்பொலி கண்டியூருறை வீரட்டன்
புயல்பொழிந்திழி வானுளோர்களுக் காகஅன்றயன் பொய்ச்சிரம்
அயனகவ்வ தரிந்துமற்றதில் ஊணுகந்த வருத்தியே.

Please tell me as far as possible Siva being the chief of all the worlds and the living beings and pervading them, Siva who dwells in Kaṇdiyūr Veerasthanam where ladies whose long eyes are like the fish carp, are beautiful. Please tell me the wish for in desiring food in the skull of Brahma having holes, cutting it off to make others to laugh at him, for the sake of the celestial beings in heaven from which clouds rain descending to the earth. (Brahma  could not create the head he lost, though he was the creator.)

Arunachala Siva.


5597
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 06, 2017, 12:05:12 PM »
Verse  5:


விரவிலாதுமைக் கேட்கின்றேன்அடி விரும்பியாட்செய்வீர் விளம்புமின்
கரையெலாந்திரை மண்டுகாவிரிக் கண்டியூருறை வீரட்டன்
முரவமொந்தை முழாவொலிக்க முழங்குபேயொடுங் கூடிப்போய்ப்
பரவுவானவர்க் காகவார்கடல் நஞ்சமுண்ட பரிசதே.


Devotees who do humble service desiring the feet of Siva! I question you as I am not in the midst of devotees. Siva who dwells in Kaṇdiyūr Veerasthanam on the bank of the Kāveri which overflows, by its waves on the banks, when the Muzhavam, Montai and Muyavu are being played. Having mixed with the roaring ghosts and gone with them, the nature of consuming the poison of the extensive ocean, to save the celestial beings who praised him, please tell me.

Arunachala Siva.

5598
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 06, 2017, 12:01:33 PM »
Verse  4:


பழையதொண்டர்கள் பகருமின்பல வாயவேதியன் பான்மையைக்
கழையுலாம்புனல் மல்குகாவிரி மன்னுகண்டியூர் வீரட்டன்
குழையொர்காதினிற் பெய்துகந்தொரு குன்றின்மங்கை வெருவுறப்
புழைநெடுங்கைநன் மாவுரித்தது போர்த்துகந்த பொலிவதே.

Old and senior devotees!  Siva in Kaṇdiyūr Veerasthanam, where the Kāveri flows, the water of which is not fathomable to the batman's pole, was pleased to wear a men's ear-ring in one ear. Please tell me the nature of the Brahmin who is pervading all things; That nature is as follows: looking brilliant by covering himself joyfully with the skin of an elephant having long and good trunk with holes, which he flayed.

Arunachala Siva.


5599
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 06, 2017, 11:57:36 AM »
Verse 3:

அடியராயினீர் சொல்லுமின்அறி கின்றிலேன்அரன் செய்கையைப்
படியெலாந்தொழு தேத்துகண்டியூர் வீரட்டத்துறை பான்மையான்
முடிவுமாய்முத லாய்இவ்வைய முழுதுமாய்அழ காயதோர்
பொடியதார்திரு மார்பினிற்புரி நூலும்பூண்டெழு பொற்பதே.


Those who are Devotees! I am unable to understand the actions of Haran Siva who has the nature of dwelling in Kaṇdiyūr Veerasthanam worshipped and praised by the whole world. Please tell me.  Being the end and beginning and being himself the whole world, the beauty of adorning himself with a sacred thread of three strands in his holy chest which is thickly smeared with the beautiful holy ash.

Arunachala Siva.5600
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 06, 2017, 11:06:22 AM »
Verse 2:

உள்ளவாறெனக் குரைசெய்மின்னுயர் வாயமாதவம் பேணுவீர்
கள்ளவிழ்பொழில் சூழுங்கண்டியூர் வீரட்டத்துறை காதலான்
பிள்ளைவான்பிறை செஞ்சடைம்மிசை வைத்ததும்பெரு நீரொலி
வெள்ளந்தாங்கிய தென்கொலோமிகு மங்கையா ளுடனாகவே.

Devotees who desire superior and severe penance! Please tell me the actual fact.
Siva who dwells with love in Kaṇdiyūr Virasthanam surrounded by gardens which drip honey. What is the reason for placing the great crescent moon on the red matted locks and bearing the flood of great noise. When the lady who has no equal and superior to her in beauty is always with him.

Arunachala Siva.5601
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 06, 2017, 11:01:02 AM »
Tirukkandiyur Veerasthanam:

Verse  1:


வினவினேனறி யாமையில்லுரை செய்ம்மினீரருள் வேண்டுவீர்
கனைவிலார்புனற் காவிரிக்கரை மேயகண்டியூர் வீரட்டன்
தனமுனேதனக் கின்மையோதம ராயினாரண்ட மாளத்தான்
வனனில்வாழ்க்கைகொண் டாடிப்பாடியிவ் வையமாப்பலி தேர்ந்ததே.

Devotees who desire the grace of Siva! I questioned you as I do not know the reason.
You reply to me. Siva who is Kaṇdiyūr Vīraṭṭam on the bank of the Kaveri of rushing water.  When his devotees are ruling over the heaven, is it due to the fact that he has no ancestral property. Living in the forest singing and dancing begged a large quantity of alms in this world they attain heaven.

Arunachala Siva.5602
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 06, 2017, 10:56:03 AM »
Verse  10:


பித்தனைப்பிர மாபுரத்துறை பிஞ்ஞகன்கழல் பேணியே
மெய்த்தவத்துநின் றோர்களுக்குரை செய்துநன்பொருண் மேவிட
வைத்தசிந்தையுண் ஞானசம்பந்தன் வாய்நவின்றெழு மாலைகள்
பொய்த்தவம்பொறி நீங்கஇன்னிசை போற்றிசெய்யுமெய்ம் மாந்தரே.

The Lord who has a name, Pittaṉ (mad man) cherishing with love the feet of the destroyer who dwells in Brahmapuram, speaking for the benefit of those people who are steadfast in true penance, to attain eternal bliss. The garlands of verses which came out of the mouth of Jnana Sambandhan  by constant repeating, who meditated on god in his mind, people who have understood the truth! Praise the Lord with sweet music, to be relieved from hypocritical penance and the mischief of the five sense.


Padigam on Brahmapuram completed.

Arunachala Siva.

5603
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 06, 2017, 10:51:00 AM »
Verse 9:


உண்டுடுக்கைவிட் டார்களும்முயர் கஞ்சிமண்டைகொள் தேரரும்
பண்டடக்கு சொற்பேசும்அப்பரி வொன்றிலார்கள்சொற் கொள்ளன்மின்
தண்டொடக்குவன் சூலமுந்தழன் மாமழுப்படை தன்கையிற்
கொண்டொடுக்கிய மைந்தனெம்பிர மாபுரத்துறை கூத்தனே.The Jains who eat sumptuously and have dispensed with dress who are naked.
(This refers to the sect of Jains who are naked.), and the Buddhists (Tēravāti) who have an earthern vessel resembling the skull in which they receive the superior gruel Ka?chi people of the world! Do not accept the words of those people who have no love and speak words to suppress the good religious ideas which have come down from time immemorial. Accept as truth our dancer who dwells in Brahmapuram, and the strong persons who has a lady on his left side, having on his hand a staff of a Yōgi, a garland of Rudrāksham, strong trident, fire and a big battle-axe.

Arunachala Siva.

5604
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 06, 2017, 10:44:51 AM »
Verse  8:


கன்றொருக்கையி லேந்திநல்விள வின்கனிபட நூறியுஞ்
சென்றொருக்கிய மாமறைப்பொரு டேர்ந்தசெம்மல ரோனுமாய்
அன்றரக்கனைச் செற்றவன்னடி யும்முடியவை காண்கிலார்
பின்றருக்கிய தண்பொழிற்பிர மாபுரத்தரன் பெற்றியே.


Vishnu in the incarnation of Krishna who killed the calf holding it in one hand and throwing it against the delicious fruit of the wood-apple tree, to fall down on earth.
and the god seated in the red lotus flower who understood the meaning of the great Vedas which were gathered together, having gone digging the earth and flying in the sky, had not the ability to know the feet and head of the god who destroyed demon Ravanan in the distant past, these are the nature of Haran who dwells in Brahmapuram,  having cool gardens which are fertile after receiving rains.

(This story is found in Bhagavatam, 10th skandam Tamizh translation, verses, nos: 2792-2793; In the 8th verse the anecdotes of Vishnu and Brahma and Ravanan are mentioned clubbed together contrary to the usual convention of devoting one verse for each.)

Arunachala Siva.
5605
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 06, 2017, 10:40:34 AM »
Verse 7:

செய்யன்வெள்ளிய னொள்ளியார்சில ரென்றுமேத்தி நினைந்திட
ஐயனாண்டகை யந்தணனரு மாமறைப்பொரு ளாயினான்
பெய்யுமாமழை யானவன்பிர மாபுரமிடம் பேணிய
வெய்யவெண்மழு வேந்தியைந்நினைந் தேத்துமின்வினை வீடவே.

Some wise people think about the Lord praising him always as having red color, white color.  He is the master; god of great eminence;  The Brahmin among gods, is the meaning of the great Vedas, which is difficult to be understood. He is the big cloud that pours rain people of this world!  Praise the god who holds a hot and white iron in his hand, and who desired as his place Brahmapuram, thinking about him so that your sins may be perish.

Arunachala Siva.


5606
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 06, 2017, 09:13:31 AM »
Verse  6:


ஊடினாலினி யாவதென்னுயர் நெஞ்சமேயுறு வல்வினைக்
கோடிநீயுழல் கின்றதென்னழ லன்றுதன்கையி லேந்தினான்
பீடுநேர்ந்தது கொள்கையான்பிர மாபுரத்துறை வேதியன்
ஏடுநேர்மதி யோடராவணி யெந்தையொன்றுநின் றேத்திடே.

My eminent mind!  What is the use of resentment now? Why do you wander running away to save you from the irresistible sins from which you cannot easily escape.
The Lord held in his hand fire in the remote past. He has the principle of receiving great things dedicated to him you praise him without ceasing by saying he is our father who adorns himself with cobras along with the crescent moon which is like a petal of a flower.


Arunachala Siva.

5607
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 06, 2017, 09:08:51 AM »
Verse 5:


வாயிடைம்மறை யோதிமங்கையர் வந்திடப்பலி கொண்டுபோய்ப்
போயிடம்மெரி கானிடைப்புரி நாடகம்மினி தாடினான்
பேயொடுங்குடி வாழ்வினான்பிர மாபுரத்துறை பிஞ்ஞகன்
றாயிடைப்பொரு டந்தையாகுமென் றோதுவார்க்கரு டன்மையே.

Chanting Vedas in his tongue, having gone many times receiving the alms, that were given by young ladies coming near him, the god performed the dance desired by the Bhutas with pleasure, choosing as a place for that the place where corpses are cremated. He is living with devils. The destroying god who dwells in Brahmapuram,
the manner of bestowing his grace on people who praise him as the mother, the wealth that comes in the middle of one's life, and the father, is of such as indescribable.

Arunachala Siva.


5608
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 06, 2017, 09:00:57 AM »
Verse  4:


அடையலார்புரம் சீறியந்தண ரேத்தமாமட மாதொடும்
பெடையெலாங்கடற் கானல்புல்கும்பிர மாபுரத்துறைகோயிலான்
றொடையலார்நறுங் கொன்றையான்றொழி லேபரவிநின் றேத்தினால்
இடையிலார்சிவ லோகமெய்துதற் கீதுகாரணங் காண்மினே.


Having destroyed the cities of enemies, by becoming angry, the god is dwelling to be worshipped by Brahmins ,with the young lady in the temple in Brahmapuram where all the female birds embrace their males in the sea-shore garden near the sea. If people worship and praise the acts of the god, who has a garland of fragrant Koṉṟai and nothing else, they need not wait for the proper time to enter the abode of Siva the above acts are the reason for that; You please know that.

Arunachala Siva.

5609
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 06, 2017, 08:57:29 AM »
Verse  3:

எல்லையில்புக ழாளனும்மிமை யோர்கணத்துடன் கூடியும்
பல்லையார்தலை யிற்பலியது கொண்டுகந்த படிறனுந்
தொல்லைவையகத் தேறுதொண்டர்கள் தூமலர்சொரிந் தேத்தவே
மல்லையம்பொழி றேன்பில்கும்பிர மாபுரத்துறை மைந்தனே.

The Lord who has limitless fame having joined with the groups of devas, the cheat who rejoiced in having received alms in the skull with teeth intact. When the eminent devotees praise him in this ancient world scattering pure flowers, he is the strong person who dwells in Brahmapuram where in the fertile gardens honey is dripping.

Arunachala Siva.

5610
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 06, 2017, 08:53:23 AM »
Verse 2:

விண்ணிலார்மதி சூடினான்விரும் பும்மறையவன் றன்றலை
உண்ணநன்பலி பேணினானுல கத்துளூனுயி ரான்மலைப்
பெண்ணினார்திரு மேனியான்பிர மாபுரத்துறை கோயிலுள்
அண்ணலாரரு ளாளனாயமர் கின்றவெம்முடை யாதியே.

The Lord wore on his head the crescent moon shining in the sky, wished to get good alms to eat, in the skull of Brahma which he wishes. He is the soul and body of all living beings in this world. He has on his divine form the daughter of the mountain.
is our supreme being who dwells in the temple situated in Brahmapuram (Sirkazhi),  as the eminent god who is full of grace.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 [374] 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 ... 3200