Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 [374] 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 ... 3071
5596
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 30, 2016, 07:46:12 AM »
Verse  75:


ஆண்ட நம்பி பெருமாளை
    யுடனே யமுது செய்தருள
வேண்டு மென்ன ஆங்கவரும்
    விரைந்து வணங்கி வெருவுறலும்
நீண்ட தடக்கை பிடித்தருளி
    மீண்டும் நேரே குறைகொள்ள
ஈண்ட அமுது செய்வதனுக்
    கிசைந்தார் பொறையர்க் கிறையவனார்.

When Nampi Aaroorar invited the Chera king to eat
In his company he shuddered, and adored him forthwith;
Thereupon holding his long and strong hands
When Nampi Aaroorar beseeched him, the king of Cheras
Consented to eat in his company.   

Arunachala Siva.


5597
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 30, 2016, 07:43:11 AM »
Verse  74:


சேரர் பெருமான் எழுந்தருளி
    அமுது செய்யச் செய்தவத்தால்
தாரின் மலிபூங் குழல்மடவாய்
    தாழா தமுது செய்வியெனப்
பாரின் மலிசீர் வன்றொண்டர்
    அருளிச் செய்யப் பரிகலங்கள்
ஏரின் விளங்கத் திருக்கரத்தில்
    இரண்டு படியா ஏற்றுதலும்.


Van-tondar of established renown in this world,
Bade his wife thus: "O damsel whose locks are decked
With chaplets, by reason of the tapas wrought by us
In our past, we are blessed to feed the Chera lord
Who has arrived here; now delay not to serve him with food."
Thus told, with her beauteous and sacred hands
She laid two seats in two different places.   

Arunachala Siva.

5598
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 30, 2016, 07:40:40 AM »
Verse  73:


அரசர்க் கமைத்த சிறப்பினும்மேல்
    அடியார்க் கேற்கும் படியாக
விரவிப் பெருகும் அன்பினுடன்
    விரும்பும் அமுது சமைத்ததற்பின்
புரசைக் களிற்றுச் சேரலனார்
    புடைசூழ்ந் தவரோ டமுதுசெயப்
பரவைப் பிறந்த திருவனைய
    பரவை யார்வந் தறிவித்தார்.The dishes prepared for the servitors excelled
Those that were cooked for the king; having so cooked
The toothsome dishes, Paravaiyaar who was like unto
The ocean-born Lakshmi, told her husband to invite
The Chera king endowed with elephants
To whose necks ropes were fastened,
To partake of the nectarean food with all that came with him.

Arunachala Siva.

5599
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 29, 2016, 01:19:47 PM »
Verse  11:


தலமல்கிய புனற்காழியுட் டமிழ்ஞானசம் பந்தன்
நிலமல்கிய புகழான்மிகு நெய்த்தானனை நிகரில்
பலமல்கிய பாடல்லிவை பத்தும்மிக வல்லார்
சிலமல்கிய செல்வன்னடி சேர்வர்சிவ கதியே.

On Siva in Neyttāṉam which is eminent by the fame which has spread throughout the world, Jnana Sambandhan, having knowledge of Tamizh in Sirkazhi having abundant water, and famous among the shrines, those who are very capable of reciting all these ten verses, which have matchless and increasing benefit, will reach the twin feet of Siva of increasing wealth as an auspicious refuge.

Padigam on Thiru Neytanam concluded.

Arunachala Siva.

5600
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 29, 2016, 01:16:26 PM »
Verse  10:


மத்தம்மலி சித்தத்திறை மதியில்லவர் சமணர்
புத்தரவர் சொன்னம்மொழி பொருளாநினை யேன்மின்
நித்தம்பயில் நிமலன்னுறை நெய்த்தானம தேத்தும்
சித்தம் முடை யடியாருடல் செறுநோயடை யாவே.

Do not think the words spoken by Jains and  Buddhists, who do not have any idea of god in their minds of excessive bewilderment, as having any sense. Diseases which torment will not get near the bodies of devotees who have the mind to praise Neyttāṉam where the spotless one who always dances, dwells.

Arunachala Siva.

5601
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 29, 2016, 01:12:38 PM »
Verse  9:


கோலம்முடி நெடுமாலொடு கொய்தாமரை யானும்
சீலம்மறி வரிதாயொளி திகழ்வாயநெய்த் தானம்
காலம்பெற மலர்நீரவை தூவித்தொழு தேத்தும்
ஞாலம்புக ழடியாருடல் உறுநோய்நலி யாவே.

The tall Visnu who wears a beautiful crown and Brahma who is seated in a lotus flower which is plucked, diseases which reach the bodies of devotees who are praised by the people of this world and, who, early in their lives, scatter flowers and sprinkle water, who worship with joined hands praise Neyttāṉam where the light of easy accessibility was difficult to be known by those two persons, will not inflict pain.

Arunachala Siva.


5602
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 29, 2016, 01:08:14 PM »
Verse  8:


அறையார்கட லிலங்கைக்கிறை யணிசேர்கயி லாயம்
இறையாரமு னெடுத்தானிரு பதுதோளிற வூன்றி
நிறையார்புனல் நெய்த்தானன்நல் நிகழ்சேவடி பரவக்
கறையார்கதிர் வாளீந்தவர் கழலேத்துதல் கதியே.


The King of Lanka, surrounded by the roaring sea, pressing down to crush the twenty shoulders of Ravanan who lifted the beautiful Kailāsh with his hands, when he praised the good and red feet of the god in Neyttāṉam which has abundant water, praising the feet of the God who gave a sword having the name of moon is the way to delivarence from future births. (That sword is called Chantirakāsam.)

Arunachala Siva.

5603
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 29, 2016, 01:05:00 PM »
Verse  7:

நிழலார்வயல் கமழ்சோலைகள் நிறைகின்றநெய்த் தானத்
தழலானவ னனலங்கையில் ஏந்தியழ காய
கழலானடி நாளுங்கழ லாதேவிட லின்றித்
தொழலாரவர் நாளுந்துய ரின்றித்தொழு வாரே.

Siva who has the form of fire in Neyttāṉam which is full of fragrant gardens and cool fields, and who holds in the palm fire, those who worship always without running away from the feet of the god who wears beautiful anklets, will worship him always without suffering.

Arunachala Siva.


5604
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 29, 2016, 01:01:51 PM »
Verse  6:


விடையார் கொடி யுடையவ்வணல் வீந்தார்வெளை யெலும்பும்
உடையார்நறு மாலைசடை யுடையாரவர் மேய
புடையேபுனல் பாயும்வயல் பொழில்சூழ்ந்தநெய்த் தானம்
அடையாதவ ரென்றும்அம ருலகம்அடை யாரே.

The god who has a flag on which the form of a bull is drawn who has the white skeletons of those who died, those who have not reached Neyttāṉam surrounded by gardens and fields into which water flows everywhere and which is desired by the god who has on his matted locks fragment garlands, will not reach the heaven of the celestial beings.

Arunachala Siva.


5605
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 29, 2016, 12:55:43 PM »
Verse  5:


நுகராரமொ டேலம்மணி செம்பொன்னுரை யுந்திப்
பகராவரு புனல்காவிரி பரவிப்பணிந் தேத்தும்
நிகரான்மண லிடுதண்கரை நிகழ்வாயநெய்த் தான
நகரானடி யேத்தந்நமை நடலையடை யாவே.


Pushing foam, pure gold, precious stones, cardamon and sandal-wood which is one of the things for enjoyment, Siva with splendor who is praised and bowed by the Kaveri of floods which is supplies to fields, stays.  Sufferings will not reach us if we praise the feet of Siva in the city of Neyttāṉam which is on the cool bank where sand is deposited.

Arunachala Siva.

5606
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 29, 2016, 12:50:48 PM »
Verse 4:

சுடுநீறணி யண்ணல்சுடர் சூலம்மன லேந்தி
நடுநள்ளிருள் நடமாடிய நம்பன்னுறை யிடமாம்
கடுவாளிள வரவாடுமிழ் கடனஞ்சம துண்டான்
நெடுவாளைகள் குதிகொள்ளுயர் நெய்த்தானமெ னீரே.


The chief who besmears himself with well-burnt holy ash,
holding a trident that burns brightly, and fire,
the place of the god who danced is the dense darkness of midnight.
Siva who drank the poison which was spat out by the cruel and shining young dancing cobra (Vasuki) in the ocean. (People of this world!)
simply utter the name of Neyttanam where the long scabbard fish leap.


Arunachala Siva,

5607
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 29, 2016, 12:47:06 PM »
Verse  3:


பேயாயின பாடப்பெரு நடமாடிய பெருமான்
வேயாயின தோளிக்கொரு பாகம்மிக வுடையான்
தாயாகிய வுலகங்களை நிலைபேறுசெய் தலைவன்
நேயாடிய பெருமானிடம் நெய்த்தானமெ னீரே.


The god who performed the big dance when numbers of ghosts were singing,
who gave one half to a lady whose shoulders are like bamboos. The chief who placed the worlds on a firm basis in order to become their mother (People of the world!)
utter simply the word Neyttanam which is the place of the god who bathed in ghee.

Arunachala Siva.

5608
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 29, 2016, 12:43:47 PM »
Verse  2:


பறையும்பழி பாவம்படு துயரம் பலதீரும்
பிறையும்புன லரவும்படு சடையெம்பெரு மானூர்
அறையும்புனல் வருகாவிரி யலைசேர்வட கரைமேல்
நிறையும்புனை மடவார்பயில் நெய்த்தானமெ னீரே.


All slander, sins, and suffering will go away.
(people of the world), Utter simply Neyttāṉam
which is the place of our god who places on his matted locks,  a crescent moon,
water and a cobra, where ladies
who adorn themselves by the firm adherence to a life of chastity,
and which is on the northern bank of the Kaveri
of waves and water that dashes on the banks.

Arunachala Siva.

5609
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 29, 2016, 12:40:43 PM »
Tiru Neythanam:

This is nowadays called Tillaisthanam. It is near Thanjavur/Tiruvaiyaru.

Verse 1:


மையாடிய கண்டன்மலை மகள்பாகம துடையான்
கையாடிய கேடில்கரி யுரிமூடிய வொருவன்
செய்யாடிய குவளைம்மலர் நயனத்தவ ளோடும்
நெய்யாடிய பெருமானிடம் நெய்த்தானமெ னீரே.

கருநிறம் அமைந்த கண்டத்தை உடையவனும், மலைமகளாகிய பார்வதியை இடப் பாகமாகக் கொண்டவனும், துதிக்கையோடு கூடியதாய்த் தன்னை எதிர்த்து வந்ததால் அழிவற்ற புகழ்பெற்ற யானையைக் கொன்று அதன் தோலைப் போர்த்த, தன்னொப்பார் இல்லாத் தலைவனுமாகிய சிவபிரான் வயல்களில் முளைத்த குவளை மலர் போலும் கண்களை உடைய உமையம்மையோடும் நெய்யாடிய பெருமான் என்ற திருப்பெயரோடும் விளங்குமிடமாகிய நெய்த்தானம் என்ற திருப்பெயரைச் சொல்வீராக.

(English translation not available.)

Arunachala Siva.


5610
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 29, 2016, 08:19:47 AM »
Verse  72:தாண்டு புரவிச் சேரர்குலப்
    பெருமாள் தமக்குத் திருவமுது
தூண்டு சோதி விளக்கனையார்
    அமைக்கத் துணைவர் சொல்லுதலும்
வேண்டும் பரிசு வெவ்வேறு
    விதத்துக் கறியும் போனகமும்
ஈண்டச் சமைப்பித் துடன்வந்தார்க்
    கெல்லாம் இயல்பின் விருந்தமைத்தார்.When the husband bade her who was like unto
A luster-inducing lamp, prepare a feast for the lord
Of the Chera dynasty who was endowed with galloping steeds,
She in all celerity cooked manifold dishes
Of curry and rice of such flavor that would
Please the royal palate; she had the feast prepared
For all the guests that came with the king.   

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 [374] 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 ... 3071