Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 [374] 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 ... 2947
5596
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 08, 2016, 09:09:30 AM »
Verse  111:மாடுள பதிகள் சென்று
    வணங்கிப்போய் மங்கை பாகர்
நீடிய கடம்பூர் போற்றி
    நிறைந்தஆ னந்தக் கூத்தர்
ஆடிய தில்லை மூதூர்
    அணைந்தணி வாயில் புக்குச்
சேடுயர் மாட மன்னுஞ்
    செழுந்திரு வீதி சார்ந்தார்.


He worshipped at the shrines on and near his way
And adored the Lord concorporate with His Consort
At ever-during Kadampoor; then he came near Thillai
Where the Dancer enacts His Dance of full and perfect
Bliss; passing through the entrance-gate, he reached
The splendorous and beauteous street of glorious mansions.

Arunachala Siva.

5597
10.

முத்தணி கொங்கைகள் ஆட ஆட
    மொய்குழல் வண்டினம் ஆட ஆடச்
சித்தஞ் சிவனொடும் ஆட ஆடச்
    செங்கயற் கண்பனி ஆட ஆடப்
பித்தெம் பிரானொடும் ஆட ஆடப்
    பிறவி பிறரொடும் ஆட ஆட
அத்தன் கருணையொ டாட ஆட
    ஆடப்பொற் சுண்ணம் இடித்தும் நாமே.


While breasts adorned with chains of pearl swell and heave,
while chafers swarming over dense hair wheel round and round,
While mind with Siva sports and plays,
While tear-drops from ruddy and Kayal-like eyes roll down and down,
while frenzied love for Siva Leaps and leaps with Him,
while birth circles And circles round others and moves away,
And while the mercy of Sire moves in merry rounds Let us,
for His ablutions,
pound the perfuming powder.

Arunachala Siva.


5598
9.


வையகம் எல்லாம் உரல தாக
    மாமேரு என்னும் உலக்கை நாட்டி
மெய்யெனும் மஞ்சள் நிறைய அட்டி
    மேதகு தென்னன் பெருந்துறையான்
செய்ய திருவடி பாடிப் பாடிச்
    செம்பொன் உலக்கை வலக்கை பற்றி
ஐயன் அணிதில்லை வாண னுக்கே
    ஆடப்பொற் சுண்ணம் இடித்தும் நாமே.Let the entire earth be the mortar;
set therein The great Mount Meru as the pestle;
Pack it with Truth ? the turmeric aplenty;
sing again and again the sacred and salvific feet of the sublime Southerner,
the One of Perunthurai and hold the pestle wrought of ruddy gold by the right hand,
and thus let us for the ablutions of the Sire ? the Lord of beauteous Thillai -,
pound the perfuming Powder.

Arunachala Siva.

5599
8.


வாட்டடங் கண்மட மங்கை நல்லீர்
    வரிவளை ஆர்ப்பவண் கொங்கை பொங்கத்
தோட்டிரு முண்டந் துதைந்தி லங்கச்
    சோத்தெம்பி ரானென்று சொல்லிச் சொல்லி
நாட்கொண்ட நாண்மலர்ப் பாதங் காட்டி
    நாயிற் கடைப்பட்ட நம்மை இம்மை
ஆட்கொண்ட வண்ணங்கள் பாடிப் பாடி
    ஆடப் பொற்சுண்ணம் இடித்தும் நாமே.


O ye innocent and young women whose eyes are large and bright !
While our striped bangles tinkle,
while our buxom breasts swell,
While holy ashes flash from our arms and foreheads,
we will,
again and again affirm Thus:
"Obeisance to our Lord-God!"
He revealed to us who are worse than curs,
His sacred feet adorned with lush and fresh flowers.
And redeemed us in this very birth and rules us.
We will hail such ways of His in hymn and song and solemn strain.
For His ablutions we will pound the perfuming powder.

Arunachala Siva.

5600
7.


சூடகந் தோள்வளை ஆர்ப்ப ஆர்ப்பத்
    தொண்டர் குழாமெழுந் தார்ப்ப ஆர்ப்ப
நாடவர் நந்தம்மை ஆர்ப்ப ஆர்ப்ப
    நாமும் அவர்தம்மை ஆர்ப்ப ஆர்ப்பப்
பாடகம் மெல்லடி ஆர்க்கும் மங்கை
    பங்கினன் எங்கள் பராபரனுக்
காடக மாமலை அன்ன கோவுக்
    காடப் பொற்சுண்ணம் இடித்தும் நாமே. 

While our armlets and bangles tinkle and jingle,
While devotee-throngs raise rapturous uproar Again and again,
while town-folk sneer and jeer At us,
and while we too leer and fleer at them,
Let us,
for the ablutions of Him who is our Ens Entium,
who is our Sovereign,
Very like a huge and auric Mountain,
and who is concorporate with Her from whose anklets engirding Her soft feet,
issues a tinkling sound,
We will pound the perfuming powder.

Arunachala Siva.

5601
6.


உலக்கை பலஓச்சு வார்பெரியர்
    உலகமெ லாம்உரல் போதா தென்றே
கலக்க அடியவர் வந்து நின்றார்
    காண உலகங்கள் போதா தென்றே
நலக்க அடியோமை ஆண்டு கொண்டு
    நாண்மலர்ப் பாதங்கள் சூடத் தந்த
மலைக்கு மருகனைப் பாடிப் பாடி
    மகிழ்ந்து பொற்சுண்ணம் இடித்தும் நாமே.


Many lofty ones wield innumerable pestles;
Lo,
the whole world is insufficient as a mortar.
Devotees fore-gather in such number,
that there is not enough room in all the worlds.
For our welfare ? His devotees -,
He enslaved us to rule us,
Gave His lush and fresh flower-feet that we may wear them.
Well,
let us hail and sing the Son-in-law of Himavant and in delight pound the perfuming powder.


Arunachala Siva.

5602
29.  I am alone the immortal and liberation.  I alone am the unmoving.  I alone am the ever present Self.
I am the emancipated, there is no doubt.

30.  I alone am the ever pure.  I alone am the attribute-less. I am purged of the world.  I am devoid of
body. 

31.  I am bereft of desire. I am devoid of delusion.  I am the Self prone to errors. I am devoid of the wheel
of transmigration.

32.  I am Siva devoid of volition and vacillation.  I am the Self of the fourth state.  I alone am the blemish-less.

33.  I alone am the light, always.  i alone am the Lord, always.  I alone am the Brahman.  I alone am the
supreme, always.

34.  I alone am the knowledge, always.  I alone am the ever smooth.  I alone am the mind and I am
devoid of pride. 

35.  Ego is the cycle of life and death.  Ego is ever unreal.  I alone am just consciousness.  Apart from me
there is nothing, nothing indeed.

contd.,

Arunachala Siva.         

5603
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 07, 2016, 10:14:09 AM »
Verse  110:


மேவிய காதல் தொண்டு
    விரவுமெய் விருத்தி பெற்றார்
ஆவியின் விருத்தி யான
    அந்தணர் புலியூர் மன்றில்
காவியங் கண்டர் கூத்துக்
    கண்டுகும் பிடுவன் என்று
வாவிசூழ் தில்லை மூதூர்
    வழிக்கொள்வான் வணங்கிப் போந்தார்.
He whose mission in life was loving servitorship, resolved
Thus: "I will now proceed to adore the Dance
Of the Lord whose throat sports the hue of the blue lily,
In the Ambalam of Puliyoor-- the town
Of the Brahimns ever-engaged in the sacred work
Of their souls' deliverance." To leave
For the hoary city of Thillai girt with tanks, he adored
The Lord and moved out with His gracious leave.

Arunachala Siva.

5604
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 07, 2016, 10:11:39 AM »
Verse  109:


என்றுதம் பிரானார் நல்கும்
    இன்னருள் பெற்ற பின்னர்
வன்றொண்டர் மச்சம் வெட்டிக்
    கைக்கொண்டு மணிமுத் தாற்றில்
பொன்றிரள் எடுத்து நீருள்
    புகவிட்டுப் போது கின்றார்
அன்றெனை வலிந்தாட் கொண்ட
    அருளிதில் அறிவே னென்று.   

Blessed with that sweet grace of his Lord, Van-tondar cut
A piece from a bar for his keeping and marched on,
And dropped the heap of gold in the river, thinking thus:
"By this will I truly know the grace of His having forcibly
And voluntarily claimed me that day as His servitor."

Arunachala Siva.


5605
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 07, 2016, 10:08:30 AM »
Verse  108:

அருளும்இக் கனக மெல்லாம்
    அடியனேற் காரூ ருள்ளோர்
மருளுற வியப்ப அங்கே
    வரப்பெற வேண்டு மென்னத்
தெருளுற வெழுந்த வாக்கால்
    செழுமணி முத்தாற் றிட்டிப்
பொருளினை முழுதும் ஆரூர்க்
    குளத்திற்போய்க் கொள்க வென்றார்.


"I should come by all this gold You have deigned
To grant me at Tiruvaaroor to the wondrous bewilderment
Of the dwellers there." When he besceched Him thus,
The Lord spake to him in an un-bodied
And ethereal and lucid voice thus; "Drop the gold
In the fecund Manimutthu river and recover it all
In the Tiruvaaroor-tank."

Arunachala Siva.


5606
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 07, 2016, 10:06:01 AM »
Verse  107:


பனிமதிச் சடையார் தாமும்
    பன்னிரண் டாயி ரம்பொன்
நனியருள் கொடுக்கு மாற்றால்
    நல்கிட உடைய நம்பி
தனிவரு மகிழ்ச்சி பொங்கத்
    தாழ்ந்தெழுந் தருகு சென்று
கனிவிட மிடற்றி னார்முன்
    பின்னொன்று கழற லுற்றார்.The Lord that wears the cool crescent in His matted hair,
In great grace, granted him gold weighing twelve thousand
Sovereigns; Nampi Aaroorar, in peerless gladness,
Prostrated before Him, rose up, moved near the Lord
Whose neck is of the hue of
the jambolan fruit
And made one more submission:   

Arunachala Siva.

5607
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 07, 2016, 09:06:29 AM »
Verse  106:


நாதர்பாற் பொருள் தாம் வேண்டி
    நண்ணிய வண்ண மெல்லாம்
கோதறு மனத்துட் கொண்ட
    குறிப்பொடும் பரவும் போது
தாதவிழ் கொன்றை வேய்ந்தார்
    தரஅருள் பெறுவார் சைவ
வேதியர் தலைவர் மீண்டும்
    மெய்யில்வெண் பொடியும் பாட.


Seeking riches from the Lord, he prayed to Him
With a flawless mind and in unison with his desire;
He was poised for the gracious bestowal of riches
By the Lord who wears a garland of burgeoning Konrai;
The chief of the Saiva Brahmins again hymned;
The decade began thus: "Meyyil venn podi?"


Arunachala Siva.

5608
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 07, 2016, 09:03:46 AM »
Verse  105:


தடநிலைக் கோபு ரத்தைத்
    தாழ்ந்துமுன் னிறைஞ்சிக் கோயில்
புடைவலங் கொண்டு புக்குப்
    போற்றினர் தொழுது வீழ்ந்து
நடநவில் வாரை நஞ்சி
    யிடை எனுஞ் செஞ்சொன் மாலைத்
தொடைநிகழ் பதிகம் பாடித்
    தொழுதுகை சுமந்து நின்று.


Before the many tiered and huge tower he prostrated
In adoration; then he circumambulated the inner shrine,
Moved in, adored the Lord and prostrated on the ground;
Then he adorned Him with a garland of splendorous Tamizh verse;
The musical decade opened thus: ?Nanjiyidai?"
He sang it and stood there folding his hands.


Arunachala Siva.

5609
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 07, 2016, 09:01:18 AM »
Verse  104:

கூடலை யாற்றூர் மேவும்
    கொன்றைவார் சடையி னார்தம்
பீடுயர் கோயில் புக்குப்
    பெருகிய ஆர்வம் பொங்க
ஆபுகப் பொதுவி லாடும்
    அறைகழல் வணங்கிப் போற்றி
நீடருள் பெற்றுப் போந்து
    திருமுது குன்றி னேர்ந்தார்.   


He moved into the glorious temple of the Lord
Who wears in His matted hair Konrai-garlands
And who abides at Koodalai Aatroor;
In soaring devotion he hailed and adored the feet
Decked with resounding anklets of the Lord-Dancer
Of Ambalam, and blessed with His ever-during grace
He arrived at Tirumuthukunru.

Arunachala Siva.


5610
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 07, 2016, 08:58:29 AM »
Verse 103:


கண்டவர் கைகள் கூப்பித்
    தொழுதுபின் தொடர்வார்க் காணார்
வண்டலர் கொன்றை யாரை
    வடிவுடை மழுவென் றேத்தி
அண்டர்தம் பெருமான் போந்த
    அதிசயம் அறியே னென்று
கொண்டெழு விருப்பி னோடும்
    கூடலை யாற்றூர் புக்கார்.Aaroorar adored Him with folded hands
And after a time, could not behold Him that came
With him; he hailed the Lord, the wearer
Of Konrai-flowers buzzed by bees with a hymn
That opened with the words: "Vadivudai mazhu."
He hymned the decade in which he praised the Lord
Thus: "I know not how the Lord of gods vanished on a sudden;
Lo, it is a wonder!" Then with a love that welled up
In him he entered Koodalai Aatroor.


Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 [374] 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 ... 2947