Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 [373] 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 ... 2972
5581
9.


விண்ணகத் தேவரும் நண்ணவும் மாட்டா
    விழுப்பொரு ளேயுன தொழுப்படி யோங்கள்
மண்ணகத் தேவந்து வாழச்செய் தானே
    வண்திருப் பெருந்துறை யாய்வழி யடியோம்
கண்ணகத் தேநின்று களிதரு தேனே
    கடலமு தேகரும் பேவிரும் படியார்
எண்ணகத் தாய்உல குக்குயி ரானாய்
    எம்பெரு மான்பள்ளி எழுந்தரு ளாயே.


O supreme Ens ever inaccessible to even the heavenly Devas !
You caused us - the hereditary slaves that serve You ?,
To dwell on earth.
O Lord of uberous and sacred Perunturai !
You abide in our eyes and confer on us,
delight sweet as honey !
O Nectar of the ocean !
O Sweet-cane !
O One that abides in the thought of loving devotees !
O Life of the cosmos !
O our God !
Be pleased to arise from off Your couch and grace us.


Arunachala Siva..5582
8.


முந்திய முதல்நடு இறுதியு மானாய்
    மூவரும் அறிகிலர் யாவர்மற் றறிவார்
பந்தணை விரலியும் நீயும்நின் அடியார்
    பழங்குடில் தொறும்எழுந் தருளிய பரனே
செந்தழல் புரைதிரு மேனியுங் காட்டித்
    திருப்பெருந் துறையுறை கோயிலுங் காட்டி
அந்தண னாவதுங் காட்டிவந் தாண்டாய்
    ஆரமு தேபள்ளி எழுந்தரு ளாயே.You are the pre-primordial First,
the midst and the Last,
Unknown to the Trinity.
Who else can know You?
O supreme Ens !
With Her whose fingers sport a ball,
You deigned to visit each old dwelling of Your servitors.
You revealed to us Your sacred body ? Like unto ruddy fire ?,
the temple at the sacred Perunturai where You abide and Your form as a Brahmin,
and redeemed us.
O Nectar rare!
Be pleased to arise from off Your couch and grace us.

Arunachala Siva.

5583
7.


அதுபழச் சுவையென அமுதென அறிதற்
    கரிதென எளிதென அமரரும் அறியார்
இதுஅவன் திருவுரு இவன்அவன் எனவே
    எங்களை ஆண்டுகொண் டிங்கெழுந் தருளும்
மதுவளர் பொழில்திரு வுத்தர கோச
    மங்கையுள் ளாய்திருப் பெருந்துறை மன்னா
எதுஎமைப் பணிகொளு மாறது கேட்போம்
    எம்பெரு மான்பள்ளி எழுந்தரு ளாயே.
"THAT is the taste of fruits
THAT is Nectar;
it is impossible to know THAT;
THAT is easy of access.
"Thus wrangling the immortals know Him not.
"This is His sacred form;
this indeed is He.
That God indeed is He - come in the human form.
" Thus are we blessed to speak of Him who,
ruling us,
Has deigned to come down here,
The One that abides at Uttharakosamangkai girt with meliferous groves.
O King of the sacred Perunturai rich in meliferous groves.
What indeed is the way to serve You?
We will pursue that.
O our God !
Be pleased to arise from off Your couch and bless us.

Arunachala Siva.

5584
6.

பப்பற வீட்டிருந் துணரும்நின் அடியார்
    பந்தனை வந்தறுத் தாரவர் பலரும்
மைப்புறு கண்ணியர் மானுடத் தியல்பின்
    வணங்குகின் றார்அணங் கின்மண வாளா
செப்புறு கமலங்கள் மலருந்தண் வயல்சூழ்
    திருப்பெருந் துறையுறை சிவபெரு மானே
இப்பிறப் பறுத்தெமை ஆண்டருள் புரியும்
    எம்பெரு மான்பள்ளி எழுந்தரு ளாயே. Your devotees,
rid of their rambling and poised in Deliverance,
sought You and did away with their bondage.
All of them adore You in the human way,
As is done by the chaste women whose eyes are touched with black eye text  and who adore their respective husbands.
O Consort of Goddess Uma !
O Lord Siva abiding in sacred Perunturai girt with cool fields whence the cup-shaped lotuses burgeon !
O Our God,
Annul our present embodiment and rule us.
May you be pleased to arise from off Your couch and grace us.


Arunachala Siva.

5585
5.பூதங்கள் தோறும்நின் றாயெனின் அல்லால்
    போக்கிலன் வரவிலன் எனநினைப் புலவோர்
கீதங்கள் பாடுதல் ஆடுதல் அல்லால்
    கேட்டறி யோம்உனைக் கண்டறி வாரைச்
சீதங்கொள் வயல்திருப் பெருந்துறை மன்னா
    சிந்தனைக் கும்அரி யாய்எங்கள் முன்வந்
தேதங்கள் அறுத்தெம்மை ஆண்டருள் புரியும்
    எம்பெரு மான்பள்ளி எழுந்தரு ளாயே.


Wise men affirming that You abide in all the elements,
Ever-free from death and birth,
sing hymns and dance.
Yet we have not even known by hearsay of those that have seen and known You.
O king of sacred Perunturai rich in cool fields !
O One beyond thought !
O our God,
You manifest before us,
do away with our flaws,
redeem us and grant us grace.
Be pleased to arise from off Your couch and grace us.

Arunachala Siva.

5586
4.இன்னிசை வீணையர் யாழினர் ஒருபால்
    இருக்கொடு தோத்திரம் இயம்பினர் ஒருபால்
துன்னிய பிணைமலர்க் கையினர் ஒருபால்
    தொழுகையர் அழுகையர் துவள்கையர் ஒருபால்
சென்னியில் அஞ்சலி கூப்பினர் ஒருபால்
    திருப்பெருந் துறையுறை சிவபெரு மானே
என்னையும் ஆண்டுகொண் டின்னருள் புரியும்
    எம்பெரு மான்பள்ளி எழுந்தரு ளாயே.


Player of sweet-voiced Veena on one side;
the players of Yaazh on one side;
reciters of Vedas and praying devotees on one side;
the holders of densely-woven flower-wreaths in their hands,
On one side;
adorers,
weeping devotees and those that wilt,
on one side;
those that joined their hands over their heads,
in worship,
on one side;
it is thus the devotees had fore-gathered.
O Lord Siva abiding at sacred Perunturai !
O our God who redeemed even me and grants me sweet grace,
be pleased to arise from off Your couch and grace us.

Arunachala Siva.

5587
3.கூவின பூங்குயில் கூவின கோழி
    குருகுகள் இயம்பின இயம்பின சங்கம்
ஓவின தாரகை யொளிஒளி உதயத்
    தொருப்படு கின்றது விருப்பொடு நமக்குத்
தேவநற் செறிகழல் தாளிணை காட்டாய்
    திருப்பெருந் துறையுறை சிவபெரு மானே
யாவரும் அறிவரி யாய்எமக் கெளியாய்
    எம்பெரு மான்பள்ளி எழுந்தரு ளாயே. Comely cuckoos have piped their notes;
the chanticleers have crowed;
other birds have loud twittered;
Shells have blared;
the light of stars has faded.
Dawn's radiance spreads.
Deign to make manifest,
in love,
Your divine and goodly feet twain,
fastened to anklets.
O God Siva who abides at sacred Perunturai !
O Lord hard to know by all others,
but easy of access to us,
be pleased to arise from off Your couch and grace us.

Arunachala Siva.

5588
2.

அருணன்இந் திரன்திசை அணுகினன் இருள்போய்
    அகன்றது உதயநின் மலர்த்திரு முகத்தின்
கருணையின் சூரியன் எழஎழ நயனக்
    கடிமலர் மலரமற் றண்ணல்அங் கண்ணாம்
திரள்நிரை அறுபதம் முரல்வன இவையோர்
    திருப்பெருந் துறையுறை சிவபெரு மானே
அருள்நிதி தரவரும் ஆனந்த மலையே
    அலைகட லேபள்ளி எழுந்தரு ளாயே.


O God Siva abiding at sacred Perunturai !
O Mount of Bliss that comes to us to confer on us the Wealth Of Grace !
O One like the billowy sea !
Arunan - The charioteer of Surya -,
has reached the East - The quarter of Indira.
Murk has fled away.
The rays of dawn are pervading.
Like mercy manifesting in Your flowery and merciful face,
as the sun rises up and up,
Fragrant lotuses like unto Your eyes,
burgeon.
The six-footed bees,
in swarms and in rows,
thither Bombinate.
Take cognizance of these and be Pleased to arise from off Your couch and grace us.


Arunachala Siva.

5589
Tirup Palli Ezhuchi:


Tirodhdana Suddhi:

1.


போற்றிஎன் வாழ்முத லாகிய பொருளே
    புலர்ந்தது பூங்கழற் கிணைதுணை மலர்கொண்
டேற்றிநின் திருமுகத் தெமக்கருள் மலரும்
    எழில்நகை கொண்டுநின் திருவடி தொழுகோம்
சேற்றிதழ்க் கமலங்கள் மலருந்தண் வயல்சூழ்
    திருப்பெருந் துறையுறை சிவபெரு மானே
ஏற்றுயர் கொடியுடை யாய்எனை யுடையாய்
    எம்பெரு மான்பள்ளி எழுந்தரு ளாயே.
O supreme Ens which is the source of my life, praise be !
It has dawned; we will hail Your flowery, ankleted!
Feet twain with a pair of flowers matching them. !
Blessed with the gracious and beautiful smile!
That burgeons in Your visage, we will adore Your sacred feet. !
O God Siva who abides at sacred Perunturai girt!
With cool fields where, from the mire, petaled lotuses!
Blossom ! O One that has a flag inscribed!
With a sign of the Bull ! You own us. O our God be pleased!
To arise from off Your couch and grace us. !


Arunachala Siva/

5590
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 23, 2016, 09:11:34 AM »
Verse  300:கண்டவர்கள் அதிசயிப்பக்
    கரையேறி உடைபுனைந்து
மண்டுபெருங் காதலினால்
    கோயிலினை வந்தடைந்து
தொண்டரெதிர் மின்னுமா
    மேகம்எனுஞ் சொற்பதிகம்
எண்திசையு மறிந்துய்ய
    ஏழிசையால் எடுத்திசைத்தார்.


Even as the beholders marveled at it, he came forth
To the bank of the tank, had his change of clothing,
And in great and soaring devotion reached the temple;
In the presence of the devotees he sang in seven-fold music
A decade of delilverence to all the men inhabiting
The eight directions should they comprehensively
Hail it; it opened with the words: "Minnu maa mekangkal?"   

Arunachala Siva.

5591
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 23, 2016, 09:08:49 AM »
Verse 299:


மிக்கபுனல் தீர்த்தத்தின்
    முன்னணைந்து வேதமெலாந்
தொக்கவடி வாயிருந்த
    துருத்தியார் தமைத்தொழுது
புக்கதனில் மூழ்குதலும்
    புதியபிணி யதுநீங்கி
அக்கணமே மணியொளிசேர்
    திருமேனி யாயினார்.He reached the tank rich in efficacious water,
Prayed to the Lord of Tirutthurutthi who is
A manifestation of all the glories celebrated
By the Vedas, and plunged into it; as he did so, he stood
Cured of his recent malady, and at that very moment
Came to be endowed with a divine body,
Which blazed with ruby luster.   

Arunachala Siva.

5592
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 23, 2016, 09:06:31 AM »
Verse 298:


பரவியே பணிந்தவர்க்குப்
    பரமர் திரு வருள்புரிவார்
விரவியஇப் பிணியடையத்
    தவிர்ப்பதற்கு வேறாக
வரமலர்வண் டறைதீர்த்த
    வடகுளத்துக் குளிஎன்னக்
கரவில்திருத் தொண்டர்தாங்
    கைதொழுது புறப்பட்டார்.To him that thus hailed and adored, the Supreme One
Graciously spake thus: "For the total cure
Of your affliction, take a special bath in the Northern Tank
Where bees hum over goodly blossoms," Thus bidden
The servitor who knew not deception, adored Him
Folding his hands, and marched on.


Arunachala Siva.

5593
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 23, 2016, 09:04:12 AM »
Verse  297:


திருப்பதிகங் கொடுபரவிப்
    பணிந்துதிரு வருளாற்போய்
விருப்பினொடுந் திருத்துருத்தி
    தனைமேவி விமலர்கழல்
அருத்தியினாற் புக்கிறைஞ்சி
    யடியேன்மே லுற்றபிணி
வருத்தமெனை ஒழித்தருள
    வேண்டுமென வணங்குவார்.

Having hailed Him in a divine decade, he adored Him,
And blessed with His leave he longingly fared forth
To Tirutthurutthi, moved into the shrine and adored
In great devotion the ankleted feet of the pure
And purifying Lord, and prayed to Him thus: "Be pleased
To rid me of the misery of my affliction."

Arunachala Siva.   


5594
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 23, 2016, 09:01:25 AM »
Verse  296:


அங்கணைவார் தமையடியார்
    எதிர்கொள்ளப் புக்கருளிப்
பொங்குதிருக் கோயிலினைப்
    புடைவலங்கொண்டு உள்ளணைந்து
கங்கைவாழ் சடையாய்ஓர்
    கண்ணிலேன் எனக்கவல்வார்
இங்கெனக்கா ருறவென்னுந்
    திருப்பதிக மெடுத்திசைத்தார்.On his arrival, he was received there
By the devotees; with them he moved into the temple
Of swelling glory, circumambulated
The inner shrine, came before the Lord?s presence
And hymned thus: "O Lord in whose matted hair, the Ganga
Thrives! Behold me who am deprived of an eye!"
he sorrowing servitor sang thus in his tuneful
Decade: "O Lord, who indeed is my kin?"

Arunachala Siva.   

5595
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 23, 2016, 08:59:07 AM »
Verse  295:

பரமர்திரு வரத்துறையைப்
    பணிந்துபோய்ப் பலபதிகள்
விரவிமழ விடையுயர்த்தார்
    விரைமலர்த்தாள் தொழுதேத்தி
உரவுநீர்த் தடம்பொன்னி
    அடைந்தன்ப ருடனாடி
அரவணிந்தார் அமர்ந்ததிரு
    வாவடுதண் டுறைஅணைந்தார்.Having adored at Tiruvaratthurai of the Supreme Lord
He visited many a shrine of Siva whose flag
Sports the young Bull, hailed and adored
His fragrant flower-feet, bathed in the Kaveri
Of immense waters, accompanied with the devotees
And then came near cool Tiruvaavaduthurai whose Lord
Wears as a jewel, the serpent.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 [373] 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 ... 2972