Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 [38] 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 ... 3021
556
Tiru Veezhi Mizhalai:  (2)

Verse  1:

என்பொ னேயிமை யோர்தொழு பைங்கழல்
நன்பொ னேநலந் தீங்கறி வொன்றிலேன்
செம்பொ னேதிரு வீழி மிழலையுள்
அன்ப னேயடி யேனைக் குறிக்கொளே.


Siva who is like gold to me!  Gold of highest degree of fineness, whose feet are worshiped by Devas, who do not wink! I do not possess even a small amount of intelligence to discern between good and bad things.  Siva who has the color of superior gold, (should save me). Siva who is Tiru Veezhi Mizhalai, and who is the embodiment of love, guard your devotee with care.


Arunachala Siva.557
Verse 11:


மழலை யேற்று மணாளன் திருமலை
சுழல ஆர்த்தெடுத் தான்முடி தோளிறக்
கழல்கொள் காலின் திருவிர லூன்றலும்
மிழலை யானடி வாழ்கென விட்டதே.

When Siva pressed down the toe of the foot in which he wears anklets, to break the heads and shoulders of the demon, who lifted, roaring, the sacred mountain belonging to Siva, the husband of Uma, and who has a tender bull, to cause it to whirl when he cried, "Let the feet of god in Mizhalai live long", he set him free without further punishment. 

Padigam on Tiru Veezhi Mizhalai completed.

Arunachala Siva.

558
Verse 10:


பாலை யாழொடு செவ்வழி பண்கொள
மாலை வானவர் வந்து வழிபடும்
ஆலை யாரழ லந்தண ராகுதி
வேலை யார்தொழும் வீழி மிழலையே.

The celestial beings, come in the evening with their Yazh and sing songs in the melody types of Pālai and Chevvazhi, in that evening the Brahmins who perform the act of offering oblations in the consecrated fire in the hall and who worship Veezhi Mizhalai, is the abode of Siva.

Arunachala Siva.


559
Verse 9:


நீண்ட சூழ்சடை மேலொர் நிறைமதி
காண்டு சேவடி மேலொர் கனைகழல்
வேண்டு வாரவர் வீதி புகுந்திலர்
மீண்டும் போவது வீழி மிழலைக்கே.

A bright crescent moon is on the long matted locks, tied in coils round the head.
On the red-lotus foot there is anklet, that makes a sound within earshot.  Siva who is desired by us, has not entered into our street. Is it right that Siva returns to Veezhi Mizhalai itself?  Is this his grace?  (These are the words of a lady who was robbed of her heart by the beauty of Siva.)

Arunachala Siva.

560
Verse  8:


எரியி னாரிறை யாரிடு காட்டிடை
நரியி னார்பரி யாமகிழ் கின்றதோர்
பெரிய னார்தம் பிறப்பொடு சாதலை
விரியி னார்தொழும் வீழி மிழலையே.

Siva holds fire in his hand. He dwells in the cremation ground which has foxes.
He is a noble person who is always joyful without being distressed.  Veezhi Mizhalai, is the place worshiped by people who are afraid of birth and death. 

Arunachala Siva.

561
Verse 7:

தீரன் தீத்திர ளன்சடைத் தங்கிய
நீர னாடிய நீற்றன்வண் டார்கொன்றைத்
தாரன் மாலையன் தண்நறுங் கண்ணியன்
வீரன் வீழி மிழலை விகிர்தனே.

The valiant Siva holds a mass of fire in his hand, has a red body like the ball of fire, has water that stays in his matted locks, smears all over his body with holy ash, he wears on the chest a garland of Koṉṟai on which bees hum loudly, has a garland of the same flower, wears a cool and fragrant chaplet of the same flower. The god different from the world who is in Veezhi Mizhalai, is a hero. 

Arunachala Siva.

562
Verse 6:


குழலை யாழ்மொழி யாரிசை வேட்கையால்
உழலை யாக்கையை யூணு முணர்விலீர்
தழலை நீர்மடிக் கொள்ளன்மின் சாற்றினோம்
மிழலை யானடி சாரவிண் ணாள்வரே.


By the love placed on women, who speak sweet words like the music of the flute and Yazh, men who have no sense and therefore make the body that strays into bad ways, weak.  We proclaimed you many times to be known by many people do not carry the fire, in the fold of the cloth.  You can obtain the right, to reign over heaven if you reach the feet of Siva in Mizhalai.

Arunachala Siva.

563
Verse 5:


எடுத்த வெல்கொடி யேறுடை யான்தமர்
உடுப்பர் கோவண முண்பது பிச்சையே
கெடுப்ப தாவது கீழ்நின்ற வல்வினை
விடுத்துப் போவது வீழி மிழலைக்கே.

The devotees of Siva, who has the flag of a victorious bull held aloft, will have loin-cloth only as their dress, it is only alms which is their food, it is the irresistible Karmas that were done in previous births that they destroy.  They go to Veezhi Mizhalai, having given up all worldly attachments. 

Arunachala Siva.

564
Verse 4:

மாடத் தாடு மனத்துடன் வைத்தவர்
கோடத் தார்குருக் கேத்திரத் தார்பலர்
பாடத் தார்பழிப் பார்பழிப் பல்லதோர்
வேடத் தார்தொழும் வீழி மிழலையே.

Vishnu who placed Siva, in the Vimanam and his heart simultaneously and Brahma who chants aloud the Vedas, many people belonging to Kurukketiram.  Brahmins who preserve the text of the Vedas, who has a form without blemish by people who despise him. Veezhi Mizhalai, is the place worshiped by the above-mentioned persons.

Arunachala Siva.

565
Verse  3:

புனைபொற் சூலத்தன் போர்விடை யூர்தியான்
வினைவெல் நாகத்தன் வெண்மழு வாளினான்
நினைய நின்றவ னீசனை யேயெனா
வினையி லார்தொழும் வீழி மிழலையே.


Siva has an adorned trident made of gold.  He rides on a bull which can give battle.
He adorns himself with cobras and is naturally free from karmas ,has a battle-axe which is sharp.  Veezhi Mizhalai, is the place worshiped by persons free from Karmas.

Arunachala Siva.

566
Verse  2:

ஏற்று வெல்கொடி யீசன்ற னாதிரை
நாற்றஞ் சூடுவர் நன்னறுந் திங்களார்
நீற்றுச் சந்தன வெள்ளை விரவலார்
வேற்றுக் கோலங்கொள் வீழி மிழலையே.

Siva who has a flag of a bull which is victorious. During the festival of Ardra, will smear himself with the white holy ash to which he is partial like the sandal paste.
In Veezhi Mizhalai, where he takes different forms. He will adorn his head with fragrant flowers, will wear a very good crescent moon.

Arunachala Siva.

567
Tiru Veezhi Mizhalai:

Verse  1:

கரைந்து கைதொழு வாரையுங் காதலன்
வரைந்து வைதெழு வாரையும் வாடலன்
நிரந்த பாரிடத் தோடவர் நித்தலும்
விரைந்து போவது வீழி மிழலைக்கே.

Siva loves those who worship him with folded hands, their hearts melting denying his existence. He does not cause the heterodox followers who wake up from sleep abusing him, to grieve. He goes hurriedly daily along with the Bhutas which accompany him in rows, to Veezhi Mizhalai,  to grant his grace to his devotees.

Arunachala Siva.


568
Verse  10:

கடுக்கண் டன்கயி லாய மலைதனை
எடுக்க லுற்ற இராவணன் ஈடற
விடுக்க ணின்றி வெகுண்டவன் மீயச்சூர்
இடுக்கண் தீர்க்கநின் றாரிளங் கோயிலே.


Siva who has poison in his neck, to destroy the strength of Ravanan, who lifted the mountain, Kailash, grew angry so that there was no way of escape. He is in Meeyachur Ilaṅkōyil, to remove the afflictions of his devotees. 

Padigam on Tiru Meeyachur Ilankoyil completed.


Arunachala Siva.

569
Verse 9:

வேதத் தானென்பர் வேள்வியு ளானென்பர்
பூதத்தா னென்பர் புண்ணியன் தன்னையே
கீதத் தான்கிள ருந்திரு மீயச்சூர்
ஏதந் தீர்க்கநின் றாரிளங் கோயிலே.

Siva is the embodiment of all virtuous acts. Learned men say that he is in the Vedas, is in the sacrificial fire, and is in the five elements.  He stood in the Meeyachūr Iḷaṅkōyil, where music in is preeminent, to remove the defects of his devotees.

Arunachala Siva.

570
Verse 8:


ஆறு கொண்ட சடையினர் தாமுமோர்
வேறு கொண்டதொர் வேடத்த ராகிலும்
கூறு கொண்டுகந் தாளொடு மீயச்சூர்
ஏறு கொண்டுகந் தாரிளங் கோயிலே.


Siva received a river on his matted locks.  Though he has assumed many different forms, accompanied by the lady who is rejoicing in having his half.  He dwells in Meeyachūr  Iḷaṅkōyil, riding on a bull, to grant his grace to devotees. 

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 [38] 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 ... 3021