Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 [38] 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 ... 3200
556
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: February 01, 2019, 10:05:40 AM »
Verse  4:

கரியகறைக் கண்டன்நல
    கண்மேல்ஒரு கண்ணான்
வரியசிறை வண்டியாழ்செயும்
    மாதோட்டநன் னகருள்
பரியதிரை யெறியாவரு
    பாலாவியின் கரைமேல்
தெரியும்மறை வல்லான்திருக்
    கேதீச்சரத் தானே.


Siva has a black neck in which there is poison.  He has an eye above the beautiful two eyes on the face. In the beautiful city of Mātoṭṭam, where in the gardens the bees with wings and lines on them hum like the music produced in Yazh.  He who is well-versed in the Vēdas fit for research. He is in Tirukkētīswaram on the bank of the tank, Pālāvi which hurls big waves on its banks.

Arunachala Siva.

557
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: February 01, 2019, 10:01:18 AM »
Verse  3:

அங்கம்மொழி யன்னாரவர்
    அமரர்தொழு தேத்த
வங்கம்மலி கின்றகடல்
    மாதோட்டநன் னகரில்
பங்கஞ்செய்த பிறைசூடினன்
    பாலாவியின் கரைமேல்
செங்கண்ணர வசைத்தான்திருக்
    கேதீச்சரத் தானே.


Siva is such a great god who revealed the six Aṅgam-s, in the beautiful city of Mātōṭṭam, where ships are crowded, to be worshipped, with joined hands and praised by the immortals, He wore a crescent moon,  which is a fragment of the full moon.
The god who tied a cobra with red eyes is in Tirukkētīswaram on the bank of the tank, Pālāvi.

Arunachala Siva.

558
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: February 01, 2019, 06:22:52 AM »
Verse  2:

சுடுவார்பொடி நீறுந்நல
    துண்டப்பிறை கீளும்
கடமார்களி யானையுரி
    யணிந்தகறைக் கண்டன்
படவேரிடை மடவாளொடு
    பாலாவியின் கரைமேல்
திடமாஉறை கின்றான்திருக்
    கேதீச்சரத் தானே.

Siva with a black neck who wears the skin of an elephant from whose temples a secretion flows, a strip of cloth used as a waistband,  the beautiful crescent moon and minute powder of the sacred ash.  The Lord in Tirukkētīswaram dwells with certainty on the bank of the tank, Pālāvi, along with a lady who has a waist like the cobra.  (The cobra is compared to the waist.)

Arunachala Siva.

559
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: January 31, 2019, 11:00:14 AM »
Tiruk Ketiswaram:

Verse 1:

நத்தார்படை ஞானன்பசு
    வேறிந்நனை கவுள்வாய்
மத்தம்மத யானையுரி
    போர்த்தமண வாளன்
பத்தாகிய தொண்டர்தொழு
    பாலாவியின் கரைமேல்
செத்தாரெலும் பணிவான்திருக்
    கேதீச்சரத் தானே.

Siva who is the embodiment of spiritual wisdom, has on one half Vishnu who holds a conch, who rides on a bull, the bridegroom who covers himself with the skin of a proud and frenzied elephant with temples, wet with must is the god in Tirukkētīswaram who adorns himself with the bones of celestial beings, who have died, and who is on the bank of the tank, Pālāvi which the devotees who are the personification of piety worship with joined hands.

Arunachala Siva.560
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: January 31, 2019, 10:54:39 AM »
Verse  10:

நல்லாரவர் பலர்வாழ்தரு
    வயல்நாவல வூரன்
செல்லலுற வரியசிவன்
    சீபர்ப்பத மலையை
அல்லலவை தீரச்சொன
    தமிழ்மாலைகள் வல்லார்
ஒல்லைசெல வுயர்வானகம்
    ஆண்டங்கிருப் பாரே.

Nambi Arūraṉ, a native of Nāvalūr which has fertile fields and where many good people live, about the hill, Sri Parvatam, which is difficult to be reached.
Those who are able to recite the garlands of Tamiḻ, which he composed to remove the sufferings of devotees, in a short time, they will rule over the heaven and dwell there.

Padigam on Tirup Paruppatam completed.

Arunachala Siva. 

561
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: January 31, 2019, 10:50:46 AM »
Verse  9:


ஏனத்திரள் கிளைக்கஎரி
    போலமணி சிதற
ஏனல்லவை மலைச்சாரலிற்
    றிரியுங்கர டீயும்
மானும்மரை இனமும்மயில்
    மற்றும்பல வெல்லாம்
தேனுண்பொழில் சோலைமிகு
    சீபர்ப்பத மலையே.

As the wild hog roots up, the gems scatter like fire, the bears which flee from the slopes of the mountain where millet is grown, deer, herd of Indian elk, peacock and all other living beings கரடீ-கரடி the lengthening of the letter is for rhythm.  Sri Parvatam, where they drink the honey in flower gardens and other gardens which are in plenty, is his hill.

Arunachala Siva.

562
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: January 31, 2019, 10:46:25 AM »
Verse  8:

திரியும்புரம் நீறாக்கிய
    செல்வன்றன கழலை
அரியதிரு மாலோடயன்
    றானும்மவ ரறியார்
கரியின்னின மோடும்பிடி
    தேனுண்டவை களித்துத்
திரிதந்தவை திகழ்வாற்பொலி
    சீபர்ப்பத மலையே.

Vishnu, who is difficult to be approached by others and Brahma, do not know the feet and head of the god who reduced to ashes the wandering cities.  Sri Parvatam is the place of Siva, where the female elephants drinking the honey along with the herd of male elephants wander with joy. It shines with the brilliance of those elephants.

Arunachala Siva.

563
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: January 31, 2019, 10:38:45 AM »
Verse  7:


அப்போதுவந் துண்டீர்களுக்
    கழையாதுமுன் னிருந்தேன்
எப்போதும்வந் துண்டால்எமை
    எமர்கள்சுழி யாரோ
இப்போதுமக் கிதுவேதொழில்
    என்றோடிஅக் கிளியைச்
செப்பேந்திள முலையாள்எறி
    சீபர்ப்பத மலையே.


I was inactive without uttering a loud cry to scare away, you who came before and ate the ears of corn will not our relatives be angry with us if you come always and eat the ears of corn?  Running saying now, this is the thing that I should do.
Sri Parvatam, where the young girls with raised and young breasts hits with stones hurled from the sling those parrots, is the place of Siva.

Arunachala Siva.


564
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: January 31, 2019, 10:33:21 AM »
Verse  6:

மாற்றுக்களி றடைந்தாய் என்று
    மதவேழங்கை யெடுத்து
மூற்றித்தழ லுமிழ்ந்தும்மதம்
    பொழிந்தும்முகஞ் சுழியத்
தூற்றத்தரிக் கில்லேனென்று
    சொல்லிஅய லறியத்
தேற்றிச்சென்று பிடிசூளறுஞ்
    சீபர்ப்பத மலையே.

A male elephant of flowing must, raising its trunk, saying to its female elephants "you had union with a different male elephant."  Scattering from its eyes sparks of five denoting anger, pouring the kinds of fluid of must to contract its face in disgust, the female elephant telling its male "I could not brook this unjust accusation."  Clarifying its fidelity to be known to others who are near at hand, Sri Parvatam, where the female elephants swears and join its male, is the place of Siva. 

Arunachala Siva.

565
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: January 31, 2019, 10:27:33 AM »
Verse  5:

ஆனைக்குலம் இரிந்தோடித்தன்
    பிடிசூழலில் திரியத்
தானப்பிடி செவிதாழ்த்திட
    அதற்குமிக இரங்கி
மானக்குற அடல்வேடர்கள்
    இலையாற்கலை கோலித்
தேனைப்பிழிந் தினிதூட்டிடுஞ்
    சீபர்ப்பத மலையே.

The herd of elephants and the herd of their female elephants, when they wandered in many places the slopes, and run helter skelter.  The female elephants droop their ears to listen attentively, as they could not see the herd of male elephants.  Taking much pity for that state, the hunters who belong to the strong and heroic hunter tribe make plates of leaves seen together like a cup.  Sri Parvatam where the feed them with pleasure, with honey squeezed from the honey-combs and pouring it into them, is the place of Siva.

Arunachala Siva.566
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: January 31, 2019, 07:08:40 AM »
Verse  4:மய்யார்தடங் கண்ணாள்மட
    மொழியாள்புனங் காக்கச்
செவ்வேதிரிந் தாயோவெனப்
    போகாவிட விளிந்து
கய்பாவிய கவணான்மணி
    எறியஇரிந் தோடிச்
செவ்வாயன கிளிபாடிடுஞ்
    சீபர்ப்பத மலையே.

When the girls of beautiful words and big eyes coated with collyriyam guard the millet farm, wandering well all over the farm, getting angry as they did not leave the farm by uttering the word, ayō āyō: (exclamatory expression intended to scare away birds) from preying on the ripe corn and used by the women folk of the hilly tracts who usually guard millet fields on the mountain sides, Sri Parvatam 
where the parrots of red beak repeat that word fleeing in all directions, when those girls throw gems from the slings which are held in the hands.

Arunachala Siva.

567
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: January 31, 2019, 07:04:05 AM »
Verse  3:


மன்னிப்புனங் காவல்மட
    மொழியாள்புனங் காக்கக்
கன்னிக்கிளி வந்துகவைக்
    கோலிக்கதிர் கொய்ய
என்னைக்கிளி மதியாதென
    எடுத்துக்கவ ணொலிப்பத்
தென்னற்கிளி திரிந்தேறிய
    சீபர்ப்பத மலையே.

The girls who speak words of simplicity, whose duty is to keep over the millet-farm to do that duty without a break, when the young parrots come and take away the ears of corn which sprout from the forked stem, when she makes a sound with the sling, saying these parrots do not pay heed to my words, Sri Parvatam, where the beautiful and good parrots change their minds and fly from the farm, is the place of our Siva.

Arunachala Siva.

568
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: January 30, 2019, 10:50:12 AM »
Verse  2:

மலைச்சாரலும் பொழிற்சாரலும்
    புறமேவரும் இனங்கள்
மலைப்பாற்கொணர்ந் திடித்தூட்டிட
    மலங்கித்தம களிற்றை
அழைத்தோடியும் பிளிறீயவை
    அலமந்துவந் தெய்த்துத்
திகைத்தோடித்தம் பிடிதேடிடுஞ்
    சீபர்ப்பத மலையே.


Catching the herds of elephants that come from beyond the sides of the mountains and the gardens, feed them reproving them sharply, the female elephants being perturbed in mind run in search of their males uttering a loud cry, roar, get confounded, return back exhausted, run not knowing what to do. Sri Parvatam is the place of Siva where the female elephants search for their male elephants.

Arunachala Siva.

569
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: January 30, 2019, 10:44:14 AM »
Tirup Paruppatam:

Verse 1:

மானும்மரை இனமும்மயி
    லினமுங்கலந் தெங்கும்
தாமேமிக மேய்ந்துதடஞ்
    சுனைநீர்களைப் பருகிப்
பூமாமர முரிஞ்சிப்பொழி
    லூடேசென்று புக்குத்
தேமாம்பொழில் நீழற்றுயில்
    சீபர்ப்பத மலையே.

The deer, herd of Indian elk and flocks of peacocks miring together everywhere, they themselves having eaten their food sumptuously according to their desire, drinking the water in several big mountain springs, rubbing their bodies against the big blossomed trees, going through the denseness of those trees, entering
the mountain called Sri Parvatam, is the mountain of Siva, where in the shade of the sweet mango-groves, they sleep.

Arunachala Siva.


570
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: January 30, 2019, 10:38:58 AM »
Verse  10:

நாவின்மிசை யரையன்னொடு
    தமிழ்ஞானசம் பந்தன்
யாவர்சிவ னடியார்களுக்
    கடியானடித் தொண்டன்
தேவன்திருக் கேதாரத்தை
    ஊரன்னுரை செய்த
பாவின்றமிழ் வல்லார்பர
    லோகத்திருப் பாரே.

Nambi Ārūraṉ, who performs menial service to the feet of the devotees having become the slave of the devotees of Siva like Nāvukkarasaṉ and Jnana Sambandhaṉ of profound knowledge of Tamiḻ or other devotees whoever they may be.  Those who are able to recite the sweet Tamiḻ verses composed by him will live in the superior world of Sivalōkam.


Padigam on Tiruk Ketaram completed.

Arunachala Siva.


Pages: 1 ... 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 [38] 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 ... 3200