Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 [38] 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 ... 3194
556
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: January 18, 2019, 07:03:27 AM »
Verse 2:


புரமவை எரிதர வளைந்தவில் லினனவன்
மரவுரி புலியதள் அரைமிசை மருவினன்
அரவுரி நிரந்தயல் இரந்துண விரும்பிநின்
றிரவெரி யாடிதன் இடம்வலம் புரமே.

Siva has the mountain that bent of its own accord into a bow to burn the cities.
He is always new.  He joined together on the waist a tiger's skin and the bark of a tree used as clothing.  The skin of a cobra is on his body covering it completely.
He is desirous of eating his food by begging alms in the neighboring places.
Valampuram is his place where he dances in the night standing in the fire.

Arunachala Siva.

557
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: January 17, 2019, 01:08:38 PM »
Tiru Valampuram:

Verse  1:

எனக்கினித் தினைத்தனைப் புகலிட மறிந்தேன்
பனைக்கனி பழம்படும் பரவையின் கரைமேல்
எனக்கினி யவன்தமர்க் கினியவன் எழுமையும்
மனக்கினி யவன்றன திடம்வலம் புரமே.

I came to know now a small place of refuge for me also. It is Valampuram.  It is Valampuram on the shore of the sea where mature fruits fall from the Palmyra trees: Siva is the sympathetic and loving god.  It is the same to people who love Siva as Sundarar does. It is the place of sympathetic and loving god in the seven births to my mind. 

Arunachala Siva.

558
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: January 17, 2019, 01:03:21 PM »
Verse  10:

பாரூர்பல புடைசூழ்வள
    வயல்நாவலர் வேந்தன்
வாரூர்வன முலையாள்உமை
    பங்கன்மறைக் காட்டை
ஆரூரன தமிழ்மாலைகள்
    பாடும்மடித் தொண்டர்
நீரூர்தரு நிலனோடுயர்
    புகழாகுவர் தாமே.

On Maṟaikkāṭu which is the abode of Siva, who has as a half Uma, who has beautiful breasts which rise above the bodice, the votaries who sing the garlands of Tamiḻ composed by Arūraṉ, who is the chief of the place, Nāvalūr which has fertile fields and is surrounded by many place in this world, will attain fame which will exist as long as world surrounded by ocean lasts.

Padigam on Tiru Maraikkatu completed.

Arunachala Siva.


559
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: January 17, 2019, 12:59:00 PM »
Verse  9:


குண்டாடியுஞ் சமணாடியுங்
    குற்றுடுக்கையர் தாமும்
கண்டார்கண்ட காரணம்மவை
    கருதாதுகை தொழுமின்
எண்டோளினன் முக்கண்ணினன்
    ஏழிசையினன் அறுகால்
வண்டாடுதண் பொழில்சூழ்ந்தெழு
    மணிநீர்மறைக் காடே.

People of this world!
People who wear short dresses, being low and preaching doctrine of Jain religion, though they have realized some truths with their limited knowledge, you do not mind them as great, but worship with joined hands the shrine of Maṟaikkāṭu, where blue sea-water rises high, and which is surrounded by cool gardens where the bees of six legs roam about and which belongs to Siva, who has eight shoulders, three eyes and who has the seven notes of music.

Arunachala Siva.560
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: January 17, 2019, 12:53:28 PM »
Verse 8:

நலம்பெரியன சுரும்பார்ந்தன
    நங்கோனிட மறிந்தோம்
கலம்பெரியன சாருங்கடற்
    கரைபொருதிழி கங்கைச்
சலம்புரிசடை முடியுடையவற்
    கிடமாவது பரவை
வலம்புரியொடு சலஞ்சலங்கொணர்ந்
    தெற்றும்மறைக் காடே.


The place of Siva who has matted locks, coiled into a crown and twisted, on which the water of Gaṅga stays,  the waves of the sea where the big ships voyage carrying good cargoes and fragrant things on which bees swarm and stay, dash against the shore and recede, is definitely Maṟaikkāṭu, where they bring along with them conch spiraling clockwise and Salaṇchalan, as we knew Maṟaikkāṭu, we knew the place of our King.

Arunachala Siva.

561
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: January 17, 2019, 10:30:19 AM »
Verse  7:


முளைவளரிள மதியுடையவன்
    முன்செய்தவல் வினைகள்
களைகளைந்தெனை யாளல்லுறு
    கண்டன்னிடஞ் செந்நெல்
வளைவிளைவயற் கயல்பாய்தரு
    குணவார்மணற் கடல்வாய்
வளைவளையொடுசலஞ் சலங்கொணர்ந்
    தெற்றும்மறைக் காடே.

Siva wears a tender and waxing crescent moon which rose fresh in the sky.
The place of Siva who admitted me as his protege, after weeding out the irresistible acts done in previous births, like removing out weeds. It is definitely Maṟaikkāṭu where the carp fish jump in the fields where the variety of superior paddy of yellowish hue is bent due to the weight of the corns and where the eastern sea (Bay of Bengal) which has extensive sand brings the ordinary spiraling conches with a superior variety of conch by name Salaṇchalam and strikes against the shore.

Arunachala Siva.

562
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: January 17, 2019, 10:24:14 AM »
Verse 6:

அடல்விடை யினன்மழுவா
    ளினன்நல்ஆர் அணிகொன்றைப்
படருஞ்சடை முடியுடையவற்
    கிடமாவது பரவைக்
கடலிடையிடை கழியருகினிற்
    கடிநாறுதண் கைதை
மடலிடையிடை வெண்குருகெழு
    மணிநீர்மறைக் காடே.


Siva has a strong bull.
He has a weapon of a battle-axe. The place which is the residence of Siva who has  spreading matted locks coiled into a crown which wears Koṉṟai flowers and good and holy ebony flowers, is definitely Maṟaikkāṭu, which has blue water where in frequent intervals of the expansive ocean and by the side of the backwaters, the white cranes rise and fly from the inter spaces of the petals of the cool fragrant screw-pines which spread their fragrance.

Arunachala Siva.


563
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: January 17, 2019, 07:14:14 AM »
Verse 5:

சங்கைப்பட நினையாதெழு
    நெஞ்சேதொழு தேத்தக்
கங்கைச்சடை முடியுடையவற்
    கிடமாவது பரவை
அங்கைக்கடல் அருமாமணி
    உந்திக்கரைக் கேற்ற
வங்கத்தொடு சுறவங்கொணர்ந்
    தெற்றும்மறைக் காடே.

My mind!
Start without thoughts of any doubt to worship with joined hands, and praise Siva.
The place of Siva who has matted locks, coiled into a crown in which there is Ganga,.
it is definitely Maṟaikkātu where the expansive ocean with its hands of waves push rare and big precious stones and pile them on the shore and strike against it bringing along with them ships and sharks.

Arunachala Siva.564
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: January 17, 2019, 07:09:27 AM »
Verse  4:

நரைவிரவிய மயிர்தன்னொடு
    பஞ்சவ்வடி மார்பன்
உரைவிரவிய உத்தமன்னிடம்
    உணரல்லுறு மனமே
குரைவிரவிய குலைசேகரக்
    கொண்டற்றலை விண்ட
வரைபுரைவன திரைபொருதிழிந்
    தெற்றும்மறைக் காடே.

Siva wears on his chest a sacred thread called Panchavaṭi, made with grey hairs of Devas who die.  My mind which tries to know the place of the supreme god who is famous!  It is Maṟaikkāṭu, where the mango trees on the top of which clouds seem to crawl, grow on the roaring shore, where the waves which are in size like mountains dash on the shore, break into pieces and descend down.

Arunachala Siva.


565
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: January 16, 2019, 09:13:36 AM »
Verse 3:

அங்கங்களும் மறைநான்குடன்
    விரித்தான்இடம் அறிந்தோம்
தெங்கங்களும் நெடும்பெண்ணையும்
    பழம்வீழ்மணற் படப்பைச்
சங்கங்களும் இலங்கிப்பியும்
    வலம்புரிகளும் இடறி
வங்கங்களும் உயர்கூம்பொடு
    வணங்கும்மறைக் காடே.

We knew the place of Siva, who expounded the four Vedas, along with the six Aṅgams. In the enclosed sandy gardens where the Matura fruits of the coconut trees and the tall palmyra trees fall down. Throwing on the shore ordinary conches, shining oysters and Valampuri conches spiraling, clockwise even the inanimate things like the ships pay homage coming to the shore with their masts.

Arunachala Siva.

566
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: January 16, 2019, 09:08:22 AM »
Verse  2:


சிகரத்திடை இளவெண்பிறை
    வைத்தான்இடந் தெரியில்
முகரத்திடை முத்தின்னொளி
    பவளத்திர ளோதத்
தகரத்திடை தாழைத்திரள்
    ஞாழற்றிரள் நீழல்
மகரத்தொடு சுறவங்கொணர்ந்
    தெற்றும்மறைக் காடே.

If one wants to know the shrine of Siva who placed on his head, a young white crescent moon, it is definitely Maṟaikkāṭu, where the waves which have collections of coral in which are concealed the pearls which are produced in the oysters, bring along with them Makaran and shark dash against the shore in the shade of the groves of feted cassia and fragrant screw-pine that grow amidst the fragrant wax-flower dog-bane trees.

Arunachala Siva.


567
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: January 15, 2019, 11:04:02 AM »
Tiru  Maraikkatu: (Vedaranyam):

Verse  1:

யாழைப்பழித் தன்னமொழி
    மங்கைஒரு பங்கன்
பேழைச்சடை முடிமேற்பிறை
    வைத்தான்இடம் பேணில்
தாழைப்பொழி லூடேசென்று
    பூழைத்தலை நுழைந்து
வாழைக்கனி கூழைக்குரங்
    குண்ணும்மறைக் காடே.


If one desires to worship the shrine of Siva who has on one half a lady, whose words ridicule the music produced in Yāzh, and who placed a crescent moon in his matted locks, coiled into a crown which is like a chest, it is definitely Maṟaikkāṭu, where the small monkeys creep through a narrow small door getting through the garden of fragrant screw-pine and enjoy eating plantain fruits.

Arunachala Siva.

568
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: January 15, 2019, 10:53:52 AM »
Verse 10:


வெண்ட லைப்பிறை கொன்றையும் அரவும்
    வேரி மத்தமும் விரவிமுன் முடித்த
இண்டை மாமலர்ச் செஞ்சடை யானை
    ஈச னைத்திரு வாவடு துறையுள்
அண்ட வாணனைச் சிங்கடி யப்பன்
    அணுக்க வன்றொண்டன் ஆர்வத்தால [ உரைத்த
தண்ட மிழ்மலர் பத்தும்வல் லார்கள்
    சாத லும்பிறப் பும்மறுப் பாரே.

Composed by the father of Siṅkati,
who is near to god and has the title of Vaṉṟontaṉ Sundarar, belonged to the Brahmins as Siva Brahmanar, who perform worship in the sanctum, about Siva who has red matted locks on which he wears a circlet of great flowers and who adorned it with the Datura flowers of honey, cobra, Koṉṟai, crescent moon and a white skull, and the Lord of the Universe, the dweller in Sivalōkam, who is now in Tiruvāvaṭutuṟai for saving his devotees.  Those who are capable of reciting the ten flowers of cool Tamiḻ, with affection will not die and be born again.

Padigam on Tiru Avatuturai completed.

Arunachala Siva.569
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: January 15, 2019, 10:46:54 AM »
Verse  9:


வான நாடனே வழித்துணை மருந்தே
    மாசி லாமணி யேமறைப் பொருளே
ஏன மாஎயி றாமையும் எலும்பும்
    ஈடு தாங்கிய மார்புடை யானே
தேனெய் பால்தயிர் ஆட்டுகந் தானே
    தேவ னேதிரு வாவடு துறையுள்
ஆனை யேஎனை அஞ்சல்என் றருளாய்
    ஆர்எ னக்குற வமரர்கள் ஏறே.


See 1st verse.
Siva who has the cosmic space as his country!
Who is the nectar that is the companion who accompanies the soul in its travel to the other world!
The ruby that is without any flaw!
This is the name of Siva in this shrine the meaning of the Vedas!
Who has on his chest the hog's big tusk, the shell of the tortoise and bones as adornments fit to be worn.
Who desired to be bathed in honey, ghee, milk and curd!
The chief!
Who is as majestic as the elephant in Tiruvāvaṭutuṟai!
Comfort me by assuring me, "Do not be afraid of anything!"


Arunachala Siva.

570
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: January 15, 2019, 06:51:10 AM »
Verse  8:

கோதி லாஅமு தேஅருள் பெருகு
    கோல மேஇமை யோர்தொழு கோவே
பாதி மாதொரு கூறுடை யானே
    பசுப தீபர மாபர மேட்டி
தீதி லாமலை யேதிரு வருள்சேர்
    சேவ காதிரு வாவடு துறையுள்
ஆதி யேஎனை அஞ்சல்என் றருளாய்
    ஆர்எ னக்குற வமரர்கள் ஏறே.


See 1st verse.
Siva who is as sweet as nectar without any sediment!
Who has the appearance of increasing benevolence!
The King who is worshipped the immortals, who do not wink!
Who has on one half of his body the part of a lady!
The master of all living beings.
The supreme god!
The supreme being who is in the most exalted place!
Who is as useful as a mountain without defects,
the hero who is always with benign benevolence!
The primordial thing in Tiruvāvaṭutuṟai!
Comfort me by assuring me, "Do not be afraid of anything."

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 [38] 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 ... 3194