Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 [38] 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 ... 3073
556
Verse  10:


விறகிற் றீயினன் பாலிற் படுநெய்போல்
மறைய நின்றுளன் மாமணிச் சோதியான்
உறவு கோல்நட் டுணர்வு கயிற்றினால்
முறுக வாங்கிக் கடையமுன் நிற்குமே.


Siva is hiding in our mind like the fire in the firewood, like the ghee which is got from good milk and the brilliance in the big gem.  He will appear before us to grant his vision, if we churn with increasing force with the churning rope of love fixing the stick of clear discernment churning it with the rope wound round the churning rod will apply to the former two.  (In olden days fire was produced by rubbing one stick on another for producing fire. Among the two sticks one will be placed horizontally and one vertically, these two will be churned to produce fire by friction. This verse is very often quoted by Saivites in their lectures.)

Padigam General (2) completed.

Arunachala Siva.


557
Verse  9:


நெக்கு நெக்கு நினைபவர் நெஞ்சுளே
புக்கு நிற்கும் பொன்னார்சடைப் புண்ணியன்
பொக்க மிக்கவர் பூவுநீ ருங்கண்டு
நக்கு நிற்பர் அவர்தம்மை நாணியே.

Siva who is the embodiment of all virtuous acts and whose matted locks is golden in color, and who enters into the minds of those who meditate on him, their hearts melting without ceasing, and remains there, will be laughing internally feeling ashamed for their acts, seeing the flowers and water used in worship with deceit in a large measure.

Arunachala Siva.

558
Verse  8:

எழுது பாவைநல் லார்திறம் விட்டுநான்
தொழுது போற்றிநின் றேனையுஞ் சூழ்ந்துகொண்
டுழுத சால்வழி யேயுழு வான்பொருட்
டிழுதை நெஞ்சமி தென்படு கின்றதே.

Leaving being associated with ladies who are as beautiful as portraits drawn on a canvas surrounding me, who worshiped and praised Siva, in order to plough in the same furrow again and again, to be interested in efforts to earn money again and again, ploughing once again in the furrow is not a fruitful effort what a suffering does this ignorant mind have to undergo?

Arunachala Siva.


559
Verse  7:

வாழ்த்த வாயும் நினைக்க மடநெஞ்சும்
தாழ்த்தச் சென்னியுந் தந்த தலைவனைச்
சூழ்த்த மாமலர் தூவித் துதியாதே
வீழ்த்த வாவினை யேன்நெடுங் காலமே.


Without praising, scattering selected flower at the feet of the master, who endowed us with mouth to praise, the ignorant mind to meditate on him and the head to bow down before him, what a pity I who am a sinner, wasted a long time?

Arunachala Siva.

560
Verse  6:

குறிக ளும்மடை யாளமுங் கோயிலும்
நெறிக ளும்மவர் நின்றதோர் நேர்மையும்
அறிய ஆயிரம் ஆரணம் ஓதிலும்
பொறியீ லீர்மன மென்கொல் புகாததே.

People who do not possess wisdom!  For all people to know the forms of Siva, the emblems like the flag, bull etc., temples, the systems of religions showing the right path, God's impartiality in showing these as saving features of human beings.
Even if they are instructed in the teachings of the many Vedas, what is the reason for those teachings, not entering into your minds?

Arunachala Siva.

561
Verse  5:

பூக்கைக் கொண்டரன் பொன்னடி போற்றிலார்
நாக்கைக் கொண்டரன் நாமம் நவில்கிலார்
ஆக்கைக் கேயிரை தேடி யலமந்து
காக்கைக் கேயிரை யாகிக் கழிவரே.

Those who do not worship the golden feet of Haraṉ, holding flowers in the hands,
and those who do not recite the names of Haraṉ without ceasing, with the help of their tongues, being confused in mind by searching for food for the body only,
will pass away from the world leaving their bodies to become prey for crows after death.

Arunachala Siva.562
Verse  4:

நடலை வாழ்வுகொண் டென்செய்திர் நாணிலீர்
சுடலை சேர்வது சொற்பிர மாணமே
கடலின் நஞ்சமு துண்டவர் கைவிட்டால்
உடலி னார்கிடந் தூர்முனி பண்டமே.


People who have no sense of shame!  What good act did you do to yourself, with this life full of sufferings!  Reaching the cremation-ground is not only verbal authority but also personal experience.  If Siva, who consumed the poison that rose in the ocean as nectar, forsakes you, the body will by lying detested by all the people of the place.

Arunachala Siva.

563
Verse  3:

ஆளா காரா ளானாரை யடைந் துய்யார்
மீளா ஆட்செய்து மெய்ம்மையுள் நிற்கிலார்
தோளா தசுரை யோதொழும் பர்செவி
வாளா மாய்ந்துமண் ணாகிக் கழிவரே.


Some people will not save themselves by approaching persons who have been admitted as protege, who in their turn became slaves to god.  They have not the strength of mind to stand steadfast in the nature of the god, who is the reality.
Are their ears cavities which are not bored through by good words.  Base persons, who serve other people.  They will disappear from this world and become one with dust, dying without any benefit.

Arunachala Siva.

564
Verse  2:

நமச்சி வாயவே ஞானமுங் கல்வியும்
நமச்சி வாயவே நானறி விச்சையும்
நமச்சி வாயவே நாநவின் றேத்துமே
நமச்சி வாயவே நன்னெறி காட்டுமே.

The spiritual wisdom and education useful for the mundane world are Namasivaya  only.  The mantram, that I know is Namasivaya only. My tongue will praise Siva, by chanting Namasivaya only without ceasing.  Namasivaya only will show the path to salvation.

Arunachala Siva.


565
General Padigam - 2:

Verse  1:

மாசில் வீணையும் மாலை மதியமும்
வீசு தென்றலும் வீங்கிள வேனிலும்
மூசு வண்டறை பொய்கையும் போன்றதே
ஈச னெந்தை யிணையடி நீழலே.

The shelter afforded by the twin feet of our father, the Lord of the universe, is like the music produced in a flawless Veena,  the moon that rises in the evening, the balmy southern breeze that blows gently, the increasing milder part of the hot season the months of Chaitra and Vaikasa, and the coolness of the natural tank in which the swarming bees hum with a great noise on flowers.

Arunachala Siva.

566
Verse  10:


பத்து நூறவன் வெங்கண்வெள் ளேற்றண்ணல்
பத்து நூறவன் பல்சடை தோள்மிசை
பத்தி யாமில மாதலின் ஞானத்தால்
பத்தி யானிடங் கொண்டது பள்ளியே.

He is many things such as ten and hundred.  The god has a white bull which has cruel eyes.  His many matted locks, which fall on his shoulders are thousand in number.
As we do not possess the ten qualities of devotees, Siva who can be caught in the net of devotion.  As he knows that I have no knowledge, had my mind as his resting place. (Note: the meaning of some verses in this decade are not clear.)

Padigam General (1) completed.

Arunachala Siva.

567
Verse  9:

ஒன்ப தொன்பதி யானை யொளிகளி
றொன்ப தொன்பது பல்கணஞ் சூழவே
ஒன்ப தாமவை தீத்தொழி லின்னுரை
ஒன்ப தொத்துநின் றென்னு ளொடுங்குமே.

Siva is in the form of the elephants and Iravatam, which are not visible to the eye.
and their female elephants.  To be surrounded by eighteen classes of celestial hosts which are many in number. Guarding so that all the nine apertures may not go astray in evil acts, Siva dwells in me concealed, though all my talks are however expanded are reduced to ego in the end like the number nine which if multiplied by any number the product if added become nine.

Arunachala Siva.

568
Verse  8:


எட்டு மூர்த்தியாய் நின்றிய லுந்தொழில்
எட்டு வான்குணத் தீசனெம் மான்றனை
எட்டு மூர்த்தியு மெம்மிறை யெம்முளே
எட்டு மூர்த்தியு மெம்மு ளொடுங்குமே.

Siva remains having eight visible forms. Siva is called who is our Lord, the Lord of the universe and who performs functions, having great eight attributes.  Our Lord abides in the deities of the eight forms. They dwell within me. Those eight forms of Siva dwell concealed in me.

Arunachala Siva.

569
Verse  7:

ஏழு மாமலை யேழ்பொழில் சூழ்கடல்
ஏழு போற்றுமி ராவணன் கைந்நரம்
பேழு கேட்டருள் செய்தவன் பொற்கழல்
ஏழுஞ் சூழடி யேன்மனத் துள்ளவே.

The feet that are precious like gold belonging to Siva, who granted his grace to Ravanan listening to the music produced by the Veena, improvised in the hand, who was praised by the big seven mountains, seven worlds and the seven oceans, surrounding the earth.  He dwells in my mind in the seven births in which, I meditate on him.

Arunachala Siva.

570
Verse  6:

ஆறு கால்வண்டு மூசிய கொன்றையன்
ஆறு சூடிய அண்ட முதல்வனார்
ஆறு கூர்மையர்க் கச்சம யப்பொருள்
ஆறு போலெம் அகத்துறை யாதியே.

(see verse 4). Siva wears flowers of Koṉṟai on which bees with six legs swarm.
The first cause of the universe who wears a river on his head.  For people who are gifted with sharp intelligence and follow six systems of religion, he is the meanings of those religions. 

Arunachala Siva.


Pages: 1 ... 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 [38] 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 ... 3073