Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 [370] 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 ... 3200
5536
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 09, 2017, 11:23:31 AM »
Verse  11:


கானல் வந்துல வுங்கடற் காழியுள்
ஈன மில்லி யிணையடி யேத்திடும்
ஞான சம்பந்தன் சொல்லிய நற்றமிழ்
மான மாக்கும் மகிழ்ந்துரை செய்யவே.


The good verses composed by Jnana Sambandhan, who praised the twin feet of the god having no meanness and dwelling in Sirkazhi, where the sea moves about in the sea-shore gardens, if one recites them with joy it will make him great.

Padigam on Sirkazhi completed.

Arunachala Siva.


5537
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 09, 2017, 11:19:48 AM »
Verse  10:


உருவ நீத்தவர் தாமு முறுதுவர்
தருவ லாடையி னாருந் தகவிலர்
கருமம் வேண்டுதி ரேற்கடற் காழியுள்
ஒருவன் சேவடி யேஅடைந் துய்ம்மினே.


Those who have discarded dress on their bodies Jains, and those who dress in a robe of fast myrtle dye of golden color are people who have no impartiality or wisdom.
People of this world!  If you want to do the proper thing, save yourselves by taking refuge in the red feet of the peerless god who is in Sirkazhi proximate to the sea.

Arunachala Siva.

5538
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 09, 2017, 11:16:22 AM »
Verse  9:

காலன் தன்னுயிர் வீட்டு கழலடி
மாலு நான்முகன் றானும் வனப்புற
ஓல மிட்டுமுன் றேடி யுணர்கிலாச்
சீலங் கொண்டவ னூர்திகழ் காழியே.


Vishnu and the four faced god (Brahma) called for succor and searched for the feet in the distant past, which removed the life of the god of death, to make themselves graceful, and could not find them.  The place of the god of good nature is prosperous Sirkazhi.

Arunachala Siva.


5539
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 09, 2017, 11:12:16 AM »
Verse  8:


எடுத்த வல்லரக் கன்முடி தோளிற
அடர்த்து கந்தருள் செய்தவர் காழியுட்
கொடித்த யங்குநற் கோயிலு ளின்புற
இடத்து மாதொடு தாமு மிருப்பரே.


In the good temple where the flags are shining in Sirkazhi, the god after pressing the strong demon, who lifted the mountain to crush his heads, was pleased to grant his grace. He is seated himself with the lady on his left half for the devotees to derive happiness.

Arunachala Siva.

5540
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 09, 2017, 11:09:02 AM »
Verse  7:

பற்று மானு மழுவு மழகுற
முற்று மூர்திரிந் துபலி முன்னுவர்
கற்ற மாநன் மறையவர் காழியுட்
பெற்ற மேற துகந்தார் பெருமையே.

When the deer and the battle-axe which the god holds look beautiful.  He will think of receiving alms wandering throughout the villages. These are the greatness of the god who was pleased to ride on the bull in Sirkazhi, where the good and great Brahmins who have learnt the Vedas live.

Arunachala Siva.5541
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 09, 2017, 11:05:54 AM »
Verse  6:

பெண்ணொர் கூறினர் பேயுட னாடுவர்
பண்ணு மேத்திசை பாடிய வேடத்தர்
கண்ணு மூன்றுடை யார்கடற் காழியுள்
அண்ண லாய வடிகள் சரிதையே.

God who has as his half a lady will dance along with goblins. The god who disguised himself and sang the seven notes praised by the world and musical compositions.
This is the conduct of the eminent deity in Sirkazhi, proximate to the sea, who has three eyes.

Arunachala Siva.

5542
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 09, 2017, 11:02:00 AM »
Verse  5:


நலியுங் குற்றமு நம்முட னோய்வினை
மெலியு மாறது வேண்டுதி ரேல்வெய்ய
கலிக டிந்தகை யார்கடற் காழியுள்
அலைகொள் செஞ்சடை யாரடி போற்றுமே.


If you wish for the sins which are the cause of the physical ailments and blemishes that afflict the mind, to become weak, people of this world! Adore the feet of the god of red matted locks having water, who is in Sirkazhi, proximate to the sea where Brahmins who have banished poverty and wants by their munificence, live.


Arunachala Siva.

5543
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 09, 2017, 10:56:50 AM »
Verse  4:

புற்றி னாகமும் பூளையும் வன்னியுங்
கற்றை வார்சடை வைத்தவர் காழியுட்
பொற்றொ டியோ டிருந்தவர் பொற்கழல்
உற்ற போதுட னேத்தி யுணருமே.

The god who adorns his long collection of matted locks, with the cobra living in the anthill, flower of the Javanese wool plants, leaves of the Indian Mesquit. You feel the golden feet of the god who is in Sirkazhi, with a lady wearing golden bangles, praising him immediately if any misfortune befalls you.

Arunachala Siva.


5544
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 09, 2017, 10:52:45 AM »
Verse  3:


மைகொள் கண்டத்தர் வான்மதிச் சென்னியர்
பைகொள் வாளர வாட்டும் படிறனார்
கைகொண் மான்மறி யார்கடற் காழியுள்
ஐய னந்தணர் போற்ற இருக்குமே.

He has a black neck. He wears on his head a white crescent moon. He is a mischievous person who makes the cruel cobra with a hood, dance.  He has in his hand a young deer, the father is seated in Sirlazhi, proximate to the sea, to be adored by Brahmins.


Arunachala Siva.

5545
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 09, 2017, 10:48:57 AM »
Verse  2:


மானி டம்முடை யார்வளர் செஞ்சடைத்
தேனி டங்கொளுந் கொன்றையந் தாரினார்
கானி டங்கொளுந் தண்வயற் காழியார்
ஊனி டங்கொண்டெ னுச்சியி னிற்பரே.


He has a deer on the left hand.  He wears on the growing red matted locks a garland of Koṉṟai which has honey in it.  The god in Sirkazhi of cool fields which have fragrance in them, will stand on the crown of my head having my body as his dwelling place.

Arunachala Siva.

5546
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 08, 2017, 06:21:45 PM »
Sirkazhi:

Verse  1:

சந்த மார்முலை யாடன கூறனார்
வெந்த வெண்பொடி யாடிய மெய்யனார்
கந்த மார்பொழில் சூழ்தரு காழியுள்
எந்தை யாரடி யென்மனத் துள்ளவே.

He who has on his half a lady on whose breasts sandal-paste is smeared has a person which has wallowed in well-burnt sacred white ash. The feet of my father who is in Sirkazhi, surrounded by parks full of fragrance, are always in my mind.

Arunachala Siva.

5547
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 08, 2017, 06:10:17 PM »
Verse  11:


நாறு பூம்பொழில் நண்ணிய காழியுள் நான்ம றைவல்ல ஞானசம் பந்தன்
ஊறும் இன்தமி ழால்உயர்ந் தார்உறை தில்லைதன்னுள்
ஏறு தொல்புகழ் ஏந்துசிற் றம்பலத் தீச னைஇசை யாற்சொன்ன பத்திவை
கூறு மாறுவல் லார்உயர்ந் தாரொடும் கூடுவரே.


Jnana Sambandhan who is well versed in all the four Vedas and was born in Sirkazhi which has pleasing gardens spreading fragrance. These ten verses which were composed in sweet Tamizh with music about the Lord in the exalted Chitṟampalam, which has ever increasing ancient fame and which is situated in Thillai where eminent people reside. Those who are capable of reciting them will join with the resident of the celestials world after leaving this world.  (Notes: Contrary to the distinguishing features of Sambandhar's Tēvāram, the two things are omitted 1 Rāvaṇaṉ has not been mentioned in the 8th verse (2) Brahman and Vishnu searching the feet and head, of the Lord is not mentioned in the 9th verse.)

Padigam on Tiruch Chitremam completed.

Arunachala Siva.

5548
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 08, 2017, 06:05:41 PM »
Verse  10:


வெற்ற ரையுழல் வார்துவர் ஆடைய வேடத் தாரவர் கள்உரை கொள்ளன்மின்
மற்ற வருல கின்னவ லம்மவை மாற்றகில்லார்
கற்ற வர்தொழு தேத்துசிற் றம்பலம் காத லால்கழற் சேவடி கைதொழ
உற்ற வர்உல கின்உறு திகொள வல்லவரே.


The Jains who wander naked, (This refers to Digambara Jains; naked Jains) the followers of Buddha who wear a robe soaked in the yellow ochre of Marutam bark.
Do not take the words of these people as truth. They are incapable of removing the sorrow of the world. In the Chitṟampalam which is praised and worshipped by the learned people. To do obeisance with both hands devotedly to the red feet wearing anklets, those who reached Thillai are capable of enjoying the fruits of being born as a human being in this world.

Arunachala Siva.


 

5549
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 08, 2017, 06:01:33 PM »
Verse  9:

தாரி னார்விரி கொன்றை யாய்மதி தாங்கு நீள்சடை யாய்தலை வாநல்ல
தேரி னார்மறு கின்திரு வாரணி தில்லைதன்னுள்
சீரி னால்வழி பாடொழி யாததோர் செம்மை யால்அழ காயசிற் றம்பலம்
ஏரி னால்அமர்ந் தாய்உன சீரடி யேத்துதுமே.


The one who has adorned yourself with abundant well-blossomed chest-garlands made of Koṉṟai flower Indian Laburnam one who has on the long matted locks the crescent moon of Chief! You are in the beautiful Thillai where riches are abundant and which are streets where beautiful temple cars are dragged. In the Chitṟampalam which is beautiful by the goodness of ceaseless worship conducted with pomp. You resided with desire with your beauty. We shall praise your famous feet.

Arunachala Siva.

5550
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 08, 2017, 05:58:03 PM »
Verse  8:


வேயி னார்பணைத் தோளியொ டாடலை வேண்டி னாய்விகிர் தாஉயிர் கட்கமு
தாயி னாய்இடு காட்டெரி யாடல்அ மர்ந்தவனே
தீயி னார்கணை யால்புரம் மூன்றெய்த செம்மை யாய்திகழ் கின்றசிற் றம்பலம்
மேயி னாய்கழ லேதொழு தெய்துதும் மேலுலகே.

You desired dancing with Kāḷi who has big shoulders like bamboos. God, who is different from the world! You became the nectar for all living beings. Oh one who desired to dance in the fire of the burning ground! You, the just one who burnt the three cities with arrow tipped at the end with fire. You desired Chitṟampalam which is shining with beauty. We shall reach the upper world Sivalōkam by worshipping your feet only.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 [370] 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 ... 3200