Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 [370] 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 ... 2993
5536
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: November 06, 2016, 09:37:00 AM »
Verse  10:


வான்பாவிய உலகத்தவர்
    தவமேசெய அவமே
ஊன்பாவிய உடலைச்சுமந்
    தடவிமர மானேன்
தேன்பாய்மலர்க் கொன்றைமன்னு
    திருப்பெருந்துறை உறைவாய்
நான்பாவியன் ஆனால்உனை
    நல்காய்என லாமே. O One entempled in the sacred Perunthurai where abound trees of melliferous Konrai flowers !
Whilst the heaven-dwellers perform tapas,
doing evil,
I merely tote my flesh-woven body and am become a tree in the jungle.
If I have become a sinner,
can I call You the One who grants no grace?

concluded.

Arunachala Siva.

5537
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: November 06, 2016, 09:33:45 AM »
Verse  9:


எச்சம்அறி வேன்நான்எனக்
    கிருக்கின்றதை அறியேன்
அச்சோஎங்கள் அரனேஅரு
    மருந்தேஎன தமுதே
செச்சைமலர் புரைமேனியன்
    திருப்பெருந்துறை உறைவான்
நிச்சம்என நெஞ்சில்மன்னி
    யானாகி நின்றானே.


Ah,
our Hara !
O medicament rare !
O my Nectar !
O One whose body is ruddy like the Vetchi flower !
O One who abides at the sacred Perunthurai !
You abide in my bosom as the ever-during Ens.
I know all else;
yet I know not my shortcomings !

Arunachala Siva.

5538
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: November 06, 2016, 09:30:11 AM »
Verse  8:


கோற்றேன்எனக் கென்கோகுரை
    கடல்வாய்அமு தென்கோ
ஆற்றேன்எங்கள் அரனேஅரு
    மருந்தேஎன தரசே
சேற்றார்வயல் புடைசூழ்தரு
    திருப்பெருந்துறை உறையும்
நீற்றார்தரு திருமேனிநின்
    மலனேஉனை யானே. 


Shall I call You the Honey of bees hiving at a branch or the nectar from the roaring ocean of milk?
O Our Hara,
I can no more endure.
O medicament rare !
O my Monarch !
O One ever free from the impurities whose sacred frame is adorned with the Holy ash and who abides at the sacred Perunturai girt with miry fields !
I am at a loss of words.

Arunachala Siva.

5539
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: November 06, 2016, 09:27:23 AM »
Verse  7:


வேண்டேன்புகழ் வேண்டேன் செல்வம்
    வேண்டேன் மண்ணும் விண்ணும்
வேண்டேன் பிறப் பிறப்புச்சிவம்
    வேண்டார் தமைநாளும்
தீண்டேன்சென்று சேர்ந்தேன்மன்னு
    திருப்பெருந்துறை இறைதாள்
பூண்டேன்புறம் போகேன்இனிப்
    புறம்போகலொட் டேனே. 

I seek not renown;
I desire not wealth;
I hanker not after Earth or Heaven;
I am not after birth or death.
Never will I touch them that desire not Sivam.
I have Fared forth and reached the sacred Perunthurai.
I wear as jewels God's own feet.
I will not defect;
Neither will I ever consent to suffer defection.

Arunachala Siva.

5540
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: November 06, 2016, 09:23:48 AM »
Verse  6:


கடலின்திரை யதுபோல்வரு
    கலக்கம்மலம் அறுத்தென்
உடலும்என துயிரும்புகுந்
    தொழியாவணம் நிறைந்தான்
சுடருஞ்சுடர் மதிசூடிய
    திருப்பெருந்துறை உறையும்
படருஞ்சடை மகுடத்தெங்கள்
    பரன்தான்செய்த படிறே.


He did away with the bewildering impurities that assail like unto the billows of the sea,
entered into my body and life,
filled it full,
leaving nothing un-pervaded.
This indeed is the manipulation wrought by our supernal Lord whose crown is formed Of spreading matted hair and who,
adorned with the bright and brilliant moon,
abides at the sacred Perunthurai!

Arunachala Siva.


5541
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: November 06, 2016, 09:20:35 AM »
Verse  5:


பற்றாங்கவை அற்றீர்பற்றும்
பற்றாங்கது பற்றி
நற்றாங்கதி அடைவோமெனிற்
கெடுவீரோடி வம்மின்
தெற்றார்சடை முடியான்மன்னு
திருப்பெருந்துறை இறைசீர்
கற்றாங்கவன் கழல்பேணின ரொடுங்கூடுமின் கலந்தே.O ye on the path of ruin,
come in all celerity.
Ye are without the twofold attachment to God and His servitors.
May you cling to THAT which ought to be clung to,
to gain the supreme Beatitude,
mingle with them who conforming to the scriptures foster the glorious feet of the eternally sacred Perunturai's God whose crown is formed of plaited matted hair.


Arunachala Siva.

5542
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: November 06, 2016, 09:14:31 AM »
Verse  4:


வினைக்கேடரும் உளரோபிறர்
    சொல்லீர்விய னுலகில்
எனைத்தான்புகுந் தாண்டான்என
    தென்பின்புரை யுருக்கிப்
பினைத்தான்புகுந் தெல்லேபெருந்
    துறையில் உறை பெம்மான்
மனத்தான் கண்ணின்
    அகத்தான்மறு மாற்றத்திடையானே.


he Lord-God of the sacred Perunturai willingly came down,
made the inner holey parts of my bones to melt,
penetrated through them,
reached the hind parts,
Pervaded me wholly and ruled me.
Lo,
He is in my mind and eyes.
Besides,
He abides in my utterances.
Say:
"Is there any Extirpator of sin other than He in this wide and extensive world?"


Arunachala Siva.

5543
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: November 06, 2016, 09:11:23 AM »
Verse  3:


எனைநானென்ப தறியேன்பகல்
    இரவாவதும் அறியேன்
மனவாசகங் கடந்தான்எனை
    மத்தோன்மத்த னாக்கிச்
சினமால்விடை உடையான் மன்னு
    திருப்பெருந்துறை உறையும்
பனவன்எனைச் செய்தபடி
    றறியேன் பரஞ்சுடரே. 


I know not me as myself;
also do I know not when day becomes night.
He that transcended mind and word,
made me a mighty mad man.
He owns a wrathful and immense Bull.
O Empyrean Effulgence !
I know not the chicanery,
the Brahmin abiding at the eternal and sacred Perunturai had wrought.


Arunachala Siva.
.

5544
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: November 06, 2016, 09:08:23 AM »
Verse  2:


நானாரடி அணைவான்ஒரு
    நாய்க்குத் தவிசிட்டிங்
கூனாருடல் புகுந்தான்உயிர்
    கலந்தான்உளம் பிரியான்
தேனார்சடைமுடியான்மன்னு
    திருப்பெருந்துறை உறைவான்
வானோர்களும் அறியாததோர்
    வளம்ஈந்தனன் எனக்கே.Who am I to attain His feet?
He gave me,
a cur,
a seat.
Lo,
He entered my fleshly body,
mingled with my life and will not part from my bosom.
He wears a crown formed of melliferous matted hair.
Sempiternally He abides at the sacred Perunturai.
Unto me He granted A beatitude un-perceivable even by the supernals.

Arunachala Siva.

5545
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: November 06, 2016, 08:55:59 AM »
Uyir Unnip Pathu:

The Sivam which eats away your life.

Verse 1:


பைந்நாப்பட அரவேரல்குல்
    உமைபாகம தாய்என்
மெய்ந்நாள்தொறும் பிரியாவினைக்
    கேடாவிடைப் பாகா
செந்நாவலர் பரசும்புகழ்த்
    திருப்பெருந்துறை உறைவாய்
எந்நாட்களித் தெந்நாள்இறு
    மாக்கேன்இனி யானே.


Concorporate with Uma whose charming forelap is like unto the hood of a snake
? the tongue of which is ever-fresh,
You annul my Karma that never parts from my body.
O Rider of the Bull !
O One stays at the sacred Perunturai the glory of which is hailed by the sacred-tongued bards !
When will I feel delighted and when will I exult in pride?


Arunachala Siva.

5546
15.  I am attribute-less.  I am part-less.  I am the existent.  I am the sustainer.
I am god.  I abound in material wealth.  I am pure.  I am devoid of anything.

16.  I am the essence.  I am devoid of essence.  I am the fourth state.  I am the
auspicious thought.  I am desire.  I am devoid of action.  I am the eternal and
pure form.

17.  I am devoid of the fruits of rituals. I am Brahman alone.  All this is supreme
Brahman.  This is the Self. There is no wonder in this.

18.  The nature of the Self is complete and incomplete; ever the embodiment of the
Self of all.  The nature of the Self is paramount Bliss without any limitations whatsoever.

19. 'I am the Self alone that is unitary and taint-less nature.'  contemplate thus associated with I-am-ness, combined with 'I am' feeling.             

20. See the Self of all as peace.  The idea of peace is an impurity of the mind.
Renouncing 'I am the body' thought, be of the conviction 'I am Brahman.'

21.  I am indeed Brahman, just Brahman and nothing in the least other than
Brahman. 'I am not this, I am not this, I am not this' - remember thus ever.

22.  "I am He. I am He. I am Brahman" -contemplate thus.  'Consciousness am I,
Consciousness am I, Brahman.  Consciousness am I, Consciousness am I' - proclaim
thus.       

contd.,

Arunachala Siva.

5547
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 06, 2016, 08:07:18 AM »
Verse 8:
நாடோறும் சிவலிங்கங்
    கண்டுண்ணு மதுநயந்து
மாடோர்வெள் ளிடைமன்னும்
    சிவலிங்கங் கண்டுமனம்
நீடோடு களியுவகை
    நிலைமைவரச் செயலறியார்
பாடோர்கல் கண்டதனைப்
    பதைப்போடும் எடுத்தெறிந்தார்.

"For the unseen formlessness and the seen form
The source and symbol is Siva-linga which
Indeed is the Lord adorned with a long snake."
It became clear to him that for Vishnu and Brahma
Who shamelessly went in search of Him, He, in all grace,
Manifested in their midst as a pillar of fire
That pierced the upper and nether worlds.


Arunachala Siva.

5548
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 06, 2016, 08:03:10 AM »
Verse  7:காணாத அருவினுக்கும்
    உருவினுக்குங் காரணமாய்
நீணாக மணிந்தார்க்கு
    நிகழ்குறியாஞ் சிவலிங்கம்
நாணாது நேடியமால்
    நான்முகனுங் காணநடுச்
சேணாருந் தழற்பிழம்பாய்த்
    தோன்றியது தெளிந்தாராய்.


Those that know not that the Lord who owns all, is
The true God, turn nescient and espouse the evil guise
Of the Saakhyas; however he knew for certain
That the blue-throated Lord is Omneity;
So, even though he was habited like a Saakhya
He was firmly poised in his love for Lord Siva.


Arunachala Siva.

5549
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 06, 2016, 07:59:41 AM »
Verse  6:


எந்நிலையில் நின்றாலும்
    எக்கோலம் கொண்டாலும்
மன்னியசீர்ச் சங்கரன்தாள்
    மறவாமை பொருளென்றே
துன்னியவே டந்தன்னைத்
    துறவாதே தூயசிவம்
தன்னைமிகும் அன்பினால்
    மறவாமை தலைநிற்பார்.


His conviction was as follows: "What though
One's station be, what though one's guise be
Sure redemption is gained by the non-forgetting
Of the feet of eternally glorious Sankara!"
So, though he was living  like a Saakhya, he thrived
By his not forgetting love of the holy symbol of Siva-linga.


Arunachala Siva.

5550
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 06, 2016, 07:57:25 AM »
Verse 5:


செய்வினையுஞ் செய்வானும்
    அதன்பயனுங் கொடுப்பானும்
மெய்வகையால் நான்காகும்
    விதித்தபொரு ளெனக்கொண்டே
இவ்வியல்பு சைவநெறி
    அல்லவற்றுக் கில்லையென
உய்வகையாற் பொருள்
    சிவனென்றருளாலே யுணர்ந்தறிந்தார்.   

He was blessed with the clarity that four verities
Constituted the pathway of truth, they being
The deed, the doer, the result of deed and the Lord
That binds the result of deed with the doer thereof.
He also knew that this clarity of truth is
The special feature of Saivism, and that no other
Faith could claim it; by the grace of Grace, he came by
The redemptive knowledge which taught him
That Siva is the Supreme Ens.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 [370] 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 ... 2993