Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 [370] 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 ... 2945
5536
Tiruk Kothumbi:

Tiruk Kothumbi is the King Bee.

Union with Siva:


Verse 1:பூவேறு கோனும்
    புரந்தரனும் பொற்பமைந்த
நாவேறு செல்வியும்
    நாரணனும் நான்மறையும்
மாவேறு சோதியும்
    வானவருந் தாமறியாச்
சேவேறு சேவடிக்கே
    சென்றூதாய் கோத்தும்பீ.

The sovereign Brahma who is throaned on the Lotus,
Indira,
the opulent goddess who is seated In all beautiful tongues,
Naarayanan,
the four Vedas,
Rudra,
the magnificent flame,
And the celestial beings know not the salvific feet of the Rider of the Bull.
Go and hover over those feet,
O King-Tumpi and Bombinate.

Arunachala Siva.

5537
Verse  20:


வேதமும் வேள்வியும் ஆயி னார்க்கு
    மெய்ம்மையும் பொய்ம்மையும் ஆயி னார்க்குச்
சோதியு மாய்இருள் ஆயி னார்க்குத்
    துன்பமு மாய்இன்பம் ஆயி னார்க்குப்
பாதியு மாய்முற்றும் ஆயி னார்க்குப்
    பந்தமு மாய்வீடும் ஆயி னாருக்
காதியும் அந்தமும் ஆயி னாருக்
    காடப்பொற் சுண்ணம் இடித்தும் நாமே.


He is the Vedas and their Yagas;
He is Truth as well as Falsity;
He is light and also murk;
He is misery and happiness too;
He is part as well as whole;
He is Bondage and eke Deliverance;
He is the Beginning and the End.
For His Ablutions,
let us pound the perfuming powder.

concluded.

Arunachala Siva.

5538
Verse  19:


வட்ட மலர்க்கொன்றை மாலை பாடி
    மத்தமும் பாடி மதியும் பாடிச்
சிட்டர்கள் வாழுந்தென் தில்லை பாடிச்
    சிற்றம் பலத்தெங்கள் செல்வம் பாடிக்
கட்டிய மாசுணக் கச்சை பாடிக்
    கங்கணம் பாடிக் கவித்த கைம்மேல்
இட்டுநின் றாடும் அரவம் பாடி
    ஈசற்குச் சுண்ணம் இடித்தும் நாமே.


Singing the wreath woven of rotund Konrai blossoms,
Singing the Datura flowers,
singing the crescent moon,
Singing southern Thillai where dwell sages,
Singing our wealth abiding at Chitrambalam,
Singing the snake that cinctures His waist,
Singing His bracelets and singing the hooded cobra that dances poised on his bent hand,
let us For the Lord-God,
pound the perfuming powder.

Arunachala Siva.

5539
Verse  18:


அயன்தலை கொண்டுசெண் டாடல் பாடி
    அருக்கன் எயிறு பறித்தல் பாடிக்
கயந்தனைக் கொன்றுரி போர்த்தல் பாடிக்
    காலனைக் காலால் உதைத்தல் பாடி
இயைந்தன முப்புரம் எய்தல் பாடி
    ஏழை அடியோமை ஆண்டு கொண்ட
நயந்தனைப் பாடிநின் றாடி யாடி
    நாதற்குச் சுண்ணம் இடித்தும் நாமே. Singing His severing the head of Brahma and using it as a ball in His play,
singing His shattering the teeth of Surya,
singing His killing the tusker and wearing its hide,
singing His kicking Death to death,
with His foot,
singing His smiting The three sky high citadels that sailed together,
And singing the great benevolence of His redeeming and ruling us ? the poor slaves --,
let us dance in due measure and then for our Lord pound the perfuming powder.

Arunachala Siva.

5540
Verse  17:


தேனக மாமலர்க் கொன்றைபாடிச்
    சிவபுரம் பாடித் திருச்ச டைமேல்
வானக மாமதிப் பிள்ளை பாடி
    மால்விடை பாடி வலக்கை யேந்தும்
ஊனக மாமழுச் சூலம் பாடி
    உம்பரும் இம்பரும் உய்ய அன்று
போனக மாகநஞ் சுண்டல் பாடிப்
    பொற்றிருச் சுண்ணம் இடித்தும் நாமே. 


Singing of His great meliferous Konrai flowers,
Singing of Sivaloka,
singing of the heavenly and glorious infant-moon worn on His sacred matted hair,
singing of His mount,
the Bull that is Vishnu,
singing of the flesh-tipped battle-axe and the trident held in His right hands,
And singing of His quaffing the venom as though it were His victuals,
so that the dwellers of heaven as well as earth might be saved,
Let us pound the sacred perfuming powder.


Arunachala Siva.

5541
Verse  16:ஆவகை நாமும்வந் தன்பர் தம்மோ
    டாட்செயும் வண்ணங்கள் பாடி விண்மேல்
தேவர் கனாவிலுங் கண்டறியாச்
    செம்மலர்ப் பாதங்கள் காட்டுஞ் செல்வச்
சேவகம் ஏந்திய வெல்கொடியான்
    சிவபெரு மான்புரஞ் செற்ற கொற்றச்
சேவகன் நாமங்கள் பாடிப் பாடிச்
    செம்பொன்செய் சுண்ணம் இடித்தும் நாமே.

Sing   of our gaining the holy company of devotees,
of the ways of our services that redeem us,
of His revealing to us His salvific flower feet un-beheld by the heavenly Devas even in their dreams,
of the opulent Bull whose signum is imprinted in His triumphant flag held in His right hand,
of Siva - the Lord-God -,
who smote the three citadels,
of the victorious Hero's names:
Of these singing and singing,
let us pound the perfuming powder,
blazing like ruddy gold.

Arunachala Siva.

5542
44.  Surely one will instantly attain the Brahman-state.  The rare one, just by listening to this, will
attain instant emancipation.

45.  This is rare to obtain in this world, rare indeed in all the three three worlds.  'I am Brahman -
there is no doubt' - thus alone one must contemplate strongly.  Then renouncing everything, one
must happily abide in quiescence. 

46.  Taking recourse to the yoga of meditation supported by its limbs just as Yama (moral restraint)
and niyama (physical restraints);  realizing the illusive nexus between the physical world and
the transcendental expanse of heart, smearing the body with sweet pleasure the holy ashes, having
renounced the craving for sensual delights and the fettering sheaths, their joyous hearts seeking the
Supreme, the votaries of Siva are transformed into Siva themselves.

Thus concluded chapter 17, a dialogue between Ribhu and Nidagha entitled 'Topic of the compendium
of all systems of philosophy' in the sixth amsa called Sankara of Sri Siva Rahastyam.

contd.,

Arunachala Siva.       

5543
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 09, 2016, 09:07:00 AM »
Verse  140:


அணியாரூர் மணிப்புற்றில்
    அமர்ந்தருளும் பரம்பொருளைப்
பணிவார்அங் கொருநாளில்
    பாராட்டுந் திருப்பதிகம்
தணியாத ஆனந்தம்
    தலைசிறப்பத் தொண்டருடன்
துணிவாய பேரருள்வினவித்
    தொழுதாடிப் பாடுவார்.   He who adored every day the Supreme One enshrined
In the beauteous Ant-Hill of splendorous Aaroor,
One day, immersed in boundless rapture, hymned
A divine decade through which he interrogated
The divine devotees about the glories of the Lord;
Thus he adored the Lord and danced and sang in joy.

Arunachala Siva.

5544
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 09, 2016, 09:04:33 AM »
Verse  139:


கரையேறிப் பரவையா
    ருடன்கனக மானதெலாம்
நிரையேஆ ளிற்சுமத்தி
    நெடுநிலைமா ளிகைபோக்கித்
திரையேறும் புனற்சடிலத்
    திருமூலட் டானத்தார்
விரையேறு மலர்ப்பாதந்
    தொழுதணைந்தார் வீதியினில்.   When he arrived at the mansion and entered it
Innumerable benedictory verses were chanted
And the auspicious sound spiraled up in splendor;
The Prince of Navaloor bounded by fragrant flower-gardens,
Abode there with the be-jewelled beauty
With a heart filled with happiness.   

Arunachala Siva.


5545
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 09, 2016, 09:02:15 AM »
Verse 138:கரையேறிப் பரவையா
    ருடன்கனக மானதெலாம்
நிரையேஆ ளிற்சுமத்தி
    நெடுநிலைமா ளிகைபோக்கித்
திரையேறும் புனற்சடிலத்
    திருமூலட் டானத்தார்
விரையேறு மலர்ப்பாதந்
    தொழுதணைந்தார் வீதியினில்.   

At the bank of the tank he had the bars of gold
Duly borne on the heads of carriers, and he
Bade them and Paravaiyaar to proceed to the mansion
Digit with a great threshold; he then moved into the temple,
Hailed the flower-feet of Tirumoolatta Naathar
In whose crest the billowy Ganga courses;
This done, he moved out to the street.

Arunachala Siva.

5546
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 09, 2016, 09:00:14 AM »
Verse  137:


மீட்டுமவர் பரவுதலும்
    மெய்யன்ப ரன்பில்வரும்
பாட்டுவந்து கூத்துவந்தார்
    படுவாசி முடிவெய்தும்
ஓட்டறுசெம் பொன்னொக்க
    ஒருமாவுங் குறையாமல்
காட்டுதலும் மகிழ்ந்தெடுத்துக்
    கொண்டுகரை யேறினார்.   When he again hailed Him, the Lord-Dancer who was
Pleased with the devotional hymns of the loving servitor,
Revealed to him the ruddy gold matching his piece
And not a whit less in its touch; he rejoiced as he
Took it out, and carried it to the bank.   

Arunachala Siva.


5547
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 09, 2016, 08:58:09 AM »
Verse  136:


ஞாலம்வியப் பெய்தவரு
    நற்கனகம் இடையெடுத்து
மூலமெனக் கொடுபோந்த
    ஆணியின்முன் னுரைப்பிக்க
நீலமிடற் றவரருளால்
    உரைதாழப் பின்னும் நெடு
மாலயனுக் கரியகழல்
    வழுத்தினார் வன்றொண்டர்.   

When he thus brought out the goodly gold whilst the world
Wondered at it, he compared its touch with that
Of the original piece which he had sliced away
From a bar; by the grace of the blue-throated Lord
It proved to be inferior; once again Van-Tondar hailed
The ankleted Feet inaccessible to Vishnu and Brahma.

Arunachala Siva.


5548
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 09, 2016, 08:55:11 AM »
Verse  135:


கொந்தவிழ்பூங் கொன்றைமுடிக்
    கூத்தனார் திருவருளால்
வந்தெழுபொன் திரளெடுத்து
    வரன்முறையாற் கரையேற்ற
அந்தரத்து மலர்மாரி
    பொழிந்திழிந்த தவனியுளோர்
இந்தஅதி சயமென்னே
    யார்பெறுவார் எனத்தொழுதார்.By the grace of the Dancer who wears clusters
Of Konrai blooms, the heap of gold materialized;
He duly carried it to the bank of the tank;
The ethereal world showered flowers; men on earth
Exclaiming, "What may this wonder be? Who can cause.
This to happen?" adored
the mirific event.

Arunachala Siva.

5549
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 09, 2016, 07:45:19 AM »
Verse  134:


ஏத்தாதே இருந்தறியேன்
    எனுந்திருப்பாட் டெவ்வுலகும்
காத்தாடும் அம்பலத்துக்
    கண்ணுளனாங் கண்ணுதலைக்
கூத்தாதந் தருளாய்இக்
    கோமளத்தின் முன்னென்று
நீத்தாருந் தொடர்வரிய
    நெறிநின்றார் பரவுதலும்."Yetthaathu irunthariyane": Thus opened the ninth hymn
Of the divine decade; thus he addressed
The Lord-Protector-- the Lord Dancer of the Ambalam-- :
"O Dancer, deign to grant me the gold even before her
Who is so soft and young and beauteous!"
When thus he who was poised in the way inaccessible
Even to men of renunciation hailed the Lord,


Arunchala Siva.

5550
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 09, 2016, 07:42:36 AM »
Verse  133:

முட்டஇமை யோரறிய
    முதுகுன்றில் தந்தபொருள்
சட்டநான் பெறாதொழிந்த
    தளர்வினால் கையறவாம்
இட்டளத்தை இவளெதிரே   
    கெடுத்தருளும் எனுந்திருப்பாட்
டெட்டளவும் பொன்காட்டா
    தொழிந்தருள ஏத்துவார்.


He sang in succession eight hymns in which
He described how he languished as he could not
Recover swiftly the gold which the Lord conferred
On him at Muthukunru to the knowledge of the celestial beings,
And he prayed that the Lord should be pleased
To do away with his helplessness in the presence of Paravai;
Even then the Lord would not make him come by the gold;
So he continued to hail Him.

Arunachala Siva.


Pages: 1 ... 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 [370] 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 ... 2945