Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 [369] 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 ... 3200
5521
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 10, 2017, 09:16:18 AM »
Verse  4:


பல்லி லோடுகை யேந்திப் பலிதிரிந்
தெல்லி வந்திடு காட்டெரி யாடுவான்
செல்வ மல்கிய தென்றிரு வாரூரான்
அல்ல றீர்த்தெனை யஞ்சலெ னுங்கொலோ.

Holding in the hand a skull without teeth.  Wandering to receiving alms Siva will dance in the burial-ground coming there at night.  The god in Tiruvārūr in the south where wealth is increasing.  Removing all my sufferings. Will he assuage me by saying "Do not fear."

Arunachala Siva.

5522
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 10, 2017, 09:13:06 AM »
Verse 3:

மறையன் மாமுனி வன்மரு வார்புரம்
இறையின் மாத்திரை யில்லெரி யூட்டினான்
சிறைவண் டார்பொழில் சூழ்திரு வாரூரெம்
இறைவன் றானெனை யேன்றுகொ ளுங்கொலோ.

Siva who revealed the Vedas, the great ascetic set fire to the cities of the enemies in a short space of time.  Our master in Tiruvārūr surrounded by gardens where winged bees hum. Will he accept me as his slave?


Arunachala Siva.

5523
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 10, 2017, 09:09:22 AM »
Verse  2:


கருத்த னேகரு தார்புர மூன்றெய்த
ஒருத்த னேயுமை யாளொரு கூறனே
திருத்த னேதிரு வாரூரெந் தீவண்ண
அருத்த வென்னெனை யஞ்சலென் னாததே.

Siva who is in idea of people!  The unequaled god who shot an arrow on the three cities of enemies!  Who has as one half Uma!  Holy God!  Siva in Tiruvārūr whose color is the like the fire and who is the riches!  What is the reason for not assuring me, "Do not fear."

Arunachala Siva.


5524
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 09, 2017, 03:27:23 PM »
Tiruvarur:

Verse  1:

அந்த மாயுல காதியு மாயினான்
வெந்த வெண்பொடிப் பூசிய வேதியன்
சிந்தை யேபுகுந் தான்றிரு வாரூரெம்
எந்தை தானெனை யேன்றுகொ ளுங்கொலோ.

Siva who is the efficient cause for the beginning and end of the worlds, the Brahmin who smeared himself with the well-burnt white sacred ash. He entered into my mind;
will my father, who is the father also for all devotees like me, accept me too as his slave.

Arunachala Siva.5525
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 09, 2017, 03:22:52 PM »
Verse  11:


அந்தண் காழி யருமறை ஞானசம்
பந்தன் பாய்புனல் சூழ்கழிப் பாலையைச்
சிந்தை யாற்சொன்ன செந்தமிழ் வல்லவர்
முந்தி வானுல காடன் முறைமையே.

About Kazhippālai which is surrounded by flowing water, those are capable of reciting the verse of chaste Tamizh, sung by Jnana Sambandhan who know the difficult Vedas and had focused his mind upon god, and who was a native of beautiful and cool Sirkazhi.

Padigam on Sirkazhi completed.

Arunachala Siva.

5526
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 09, 2017, 03:20:02 PM »
Verse  10:


செய்ய நுண்டுவ ராடையி னாரொடு
மெய்யின் மாசு பிறக்கிய வீறிலாக்
கையர் கேண்மை யெனோகழிப் பாலையெம்
ஐயன் சேவடி யேயடைந் துய்ம்மினே.


Why should we have friendship with the deceivers who have no distinctive excellence and who have enormous dust on their body and those who don robes soaked in red ochre?  Save yourselves by reaching the red feet only of our Lord in Kazhippālai.


Arunachala Siva.

5527
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 09, 2017, 03:16:49 PM »
Verse  9:

ஆட்சி யாலல ரானொடு மாலுமாய்த்
தாட்சி யாலறி யாது தளர்ந்தனர்
காட்சி யாலறி யான்கழிப் பாலையை
மாட்சி யாற்றொழு வார்வினை மாயுமே.

The one seated in the flower and Vishnu, who, on account of their pride that they were creator and protector, became enfeebled as they could not know the Lord as even those powers were not their own. He could not be realized by worldly knowledge and knowledge of the soul. The sins of those who worship Kazhippālai having lost their eye, will perish.

Arunachala Siva.


5528
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 09, 2017, 03:13:11 PM »
Verse  8:

இலங்கை மன்னனை யீரைந் திரட்டிதோள்
துலங்க வூன்றிய தூமழு வாளினார்
கலங்கள் வந்துல வுங்கழிப் பாலையை
வலங்கொள் வார்வினை யாயின மாயுமே.


The one who has a pure weapon of Mazhu and pressed his leg to make the twenty shoulders of the King of Lanka to quiver the sins of people who go round Kazhippālai, where ships come and move, will perish. (From the description in the 3rd line we learn that Kazhippālai was a sea port.)

Arunachala Siva.

5529
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 09, 2017, 03:09:31 PM »
Verse 7:


மண்ணி னார்மலி செல்வமும் வானமும்
எண்ணி நீரினி தேத்துமின் பாகமும்
பெண்ணி னார்பிறை நெற்றியொ டுற்றமுக்
கண்ணி னாருறை யுங்கழிப் பாலையே.

You praise God pondering over all the abundant wealth of this world and the wealth of the celestial world.  Both cannot give everlasting happiness, that is their defect.  He has on one half a lady. You praise Kazhippālai where the god who has the third eye in his forehead, resides.

Arunachala Siva.

5530
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 09, 2017, 03:03:57 PM »
Verse  6:


துள்ளு மான்மறி யங்கையி லேந்தியூர்
கொள்வ னாரிடு வெண்டலை யிற்பலி
கள்வ னாருறை யுங்கழிப் பாலையை
உள்ளு வார்வினை யாயின வோயுமே.

Holding in his palm a young one of a deer which is jumping.  He receives in a white skull the alms given by the people of the village.  All the sins of those who meditate upon Kazhippālai where the thief resides, will come to an end will diminish.

Arunachala Siva.

5531
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 09, 2017, 03:00:36 PM »
Verse  5:


ஏரி னாருல கத்திமை யோரொடும்
பாரி னாருட னேபர வப்படுங்
காரி னார்பொழில் சூழ்கழிப் பாலையெம்
சீரி னார்கழ லேசிந்தை செய்ம்மினே.

The one whose fame is praised by the people of this world as well as the Devas of the other world which is superior by its beauty.  The one who is famous and resides in Kazhippālai surrounded by gardens on which clouds settle.  You think about his feet only.

Arunachala Siva.

5532
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 09, 2017, 02:57:27 PM »
Verse  4:

பண்ண லம்பட வண்டறை கொன்றையின்
தண்ண லங்க லுகந்த தலைவனார்
கண்ண லங்கவ ருங்கழிப் பாலையுள்
அண்ண லெங்கட வுள்ளவன் அல்லனே.

The master who felt happy in having a garland of Koṉṟai on which bees him to produce the sweetness of melody. The chief who is in Kazhippālai which captivates the eyes by its fertility.  Is he not our god?

Arunachala Siva.


5533
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 09, 2017, 02:54:25 PM »
Verse  3:


கொடிகொ ளேற்றினர் கூற்றை யுதைத்தனர்
பொடிகொண் மார்பினிற் பூண்டதொ ராமையர்
கடிகொள் பூம்பொழில் சூழ்கழிப் பாலையுள்
அடிகள் செய்வன வார்க்கறி வொண்ணுமே.

He has a bull in his banner. He kicked the god of death.  He has as an ornament the shell of a tortoise in his chest smeared with ashes. The actions of the Lord in Kazhippālai, surrounded by fragment gardens, who can understand properly those actions.

Arunachala Siva.


5534
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 09, 2017, 02:51:10 PM »
Verse  2:


வானி லங்க விளங்கு மிளம்பிறை
தான லங்க லுகந்த தலைவனார்
கானி லங்க வருங்கழிப் பாலையார்
மான லம்மட நோக்குடை யாளொடே.

The chief who rejoiced to wear the young crescent moon, which shines to add luster to the sky, as a garland with a lady of artless looks like those of the beautiful looks of the deer, he is in Kazhippālai where fragrance is spreading profusely.

Arunachala Siva.


5535
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 09, 2017, 11:27:57 AM »
Tiruk Kazhippaalai:

Verse  1:


வெந்த குங்கி லியப்புகை விம்மவே
கந்த நின்றுல வுங்கழிப் பாலையார்
அந்த மும்மள வும்மறி யாததோர்
சந்த மாலவர் மேவிய சாந்தமே.


As the smoke of the burning Koṅkaṇi resin to increase every where, the Lord in Kazhippālai where the fragrance is permanent and moving, the state of his composure desired by him is of such a nature that his end and measure cannot be known by anybody.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 [369] 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 ... 3200