Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 [366] 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 ... 3061
5476
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 29, 2016, 07:52:31 AM »
Verse  63:

நம்பி தாமும் அந்நாள்போய்
    நாகைக் காரோ ணம்பாடி
அம்பொன் மணிப்பூண் நவமணிகள்
    ஆடை சாந்தம் அடற்பரிமா
பைம்பொற் சுரிகை முதலான
    பெற்று மற்றும் பலபதியில்
தம்பி ரானைப் பணிந்தேத்தித்
    திருவா ரூரில் சார்ந்திருந்தார்.


Having hailed Naakai Kaaronam, Nambi Aaroorar
Had then returned to Tiruvaaroor, blessed with jewels
Wrought of gold and nine-fold gems,
Fragrant paste, strong steeds, a tsurugi wrought of fine gold
And the like; thus he returned to Tiruvaaroor
Hailing the many shrines on his way.

Arunachala Siva.


5477
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 28, 2016, 11:14:03 AM »
Verse  11:


கூனற்பிறை சடைமேன்மிக வுடையான்கொடுங் குன்றைக்
கானற்கழு மலமாநகர் தலைவன்னல கவுணி
ஞானத்துயர் சம்பந்தன நலங்கொள்தமிழ் வல்லார்
ஊனத்தொடு துயர்தீர்ந்துல கேத்தும்மெழி லோரே.

வளைந்த பிறை மதியைச் சடைமுடிமீது அழகு மிகுமாறு அணிந்த சிவபிரானது திருக்கொடுங்குன்றைக் கடற்கரைச் சோலைகளால் சூழப்பட்ட கழுமலமாநகரின் தலைவனும் நல்ல கவுணியர் கோத்திரத்தில் தோன்றியவனுமாகிய ஞானசம்பந்தன் பாடிய தமிழ்மாலைகளை ஓதி வழிபட வல்லவர் தம்மிடமுள்ள குறைபாடுகள் நீங்கித்துன்பங்கள் அகன்று உலகம் போற்றும் புகழுடையோராவர்.

(English translation not available.)

Padigam on Tiruk Kodunkunram completed.

Arunachala Siva.


 

5478
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 28, 2016, 11:10:43 AM »
Verse  10:


மத்தக்களி றாளிவ்வர வஞ்சிம்மலை தன்னைக்
குத்திப்பெரு முழைதன்னிடை வைகுங்கொடுங் குன்றம்
புத்தரொடு பொல்லாமனச் சமணர்புறங் கூறப்
பத்தர்க்கருள் செய்தானவன் மேயபழ நகரே.
 

Koṭuṅkuṉṟam where in the caves the frenzied elephants being afraid of the lions stay, piercing the mountain with their tusks, Jains with evil minds to spread slander along with the Buddhists. It is the ancient city of Siva who granted his grace to his devoted votaries and dwells with desire.

Arunachala Siva.

5479
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 28, 2016, 11:07:24 AM »
Verse  9:


அறையும்மரி குரலோசையை யஞ்சியடு மானை
குறையும்மன மாகிம்முழை வைகுங்கொடுங் குன்றம்
மறையும்மவை யுடையானென நெடியானென விவர்கள்
இறையும்மறி வொண்ணாதவன் மேயவ்வெழில் நகரே.


Koṭuṅkuṉṟam where in the caves the elephants which are capable of killing, having lost courage by being afraid of the roaring noise of the lions capable of killing their preys by striking them with the forelegs, stay. It is the beautiful city where both Brahma who is well-versed in the Vēdas and the tall Vishnu were not capable of knowing even a little of Siva who dwells there with desire.

Arunachala Siva.

5480
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 28, 2016, 11:04:04 AM »
Verse  8:


முட்டாமுது கரியின்னின முதுவேய்களை முனிந்து
குட்டாச்சுனை யவைமண்டிநின் றாடுங்கொடுங் குன்றம்
ஒட்டாவரக் கன்றன்முடி யொருபஃதவை யுடனே
பிட்டானவ னுமையாளொடு மேவும்பெரு நகரே.


The herds of old elephants which had no hindrance having disliked the old bamboos,
Koṭuṅkuṉṟam where they bathe for a long time moving swiftly in the deep mountain springs. It is the big city of Siva who broke to pieces simultaneously the ten heads of the demon who was not friendly with anybody, dwells with desire with Uma.

Arunachala Siva.

 

5481
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 28, 2016, 11:00:25 AM »
Verse  7:

மரவத்தொடு மணமாதவி மௌவல்லது விண்ட
குரவத்தொடு விரவும்பொழில் சூழ்தண்கொடுங் குன்றம்
அரவத்தொடு மிளவெண்பிறை விரவும்மலர்க் கொன்றை
நிரவச்சடை முடிமேலுடன் வைத்தானெடு நகரே.Cool Koṭuṅkuṉṟam which is surrounded by gardens where common Kadamba trees, fragrant common delight of the woods, jasmine and blossomed bottle-flowers are mingled. It is the long city of Siva who placed on his matted locks coiled into a crown in addition to a cobra, young white crescent moon and mingling Koṉṟai flowers to fill up the space.

Arunachala Siva.

5482
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 28, 2016, 10:57:13 AM »
Verse  6:

கைம்மாமத கரியின்னின மிடியின்குர லதிரக்
கொய்ம்மாமலர்ச் சோலைபுக மண்டுங்கொடுங் குன்றம்
அம்மானென வுள்கித்தொழு வார்கட்கருள் செய்யும்
பெம்மானவ னிமையோர்தொழ மேவும்பெரு நகரே.When the sound of the thunder reverberates the herd of frenzied and big elephants with long trunks, Koṭunkuṉṟam where they move swiftly to get into the gardens of big flowers which can be plucked. It is the big city where the god with greatness grants to those who meditate on him as their father, the god who dwells to be worshipped by the celestial beings who do not wink.

Arunachala Siva.5483
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 28, 2016, 10:54:22 AM »
Verse 5:


மேகத்திடி குரல்வந்தெழ வெருவிவ்வரை யிழியும்
கூகைக்குல மோடித்திரி சாரற்கொடுங் குன்றம்
நாகத்தொடும் இளவெண்பிறை சூடிந்நல மங்கை
பாகத்தவ னிமையோர்தொழ மேவும்பழ நகரே.


Koṭuṅkuṉṟam in whose slopes the flocks of rock horned-owls run and wander about, when they descend down the mountain being frightened when the sound of the thunder was produced in the clouds. It is the ancient city where Siva who has a beautiful lady of distinction as a half, having worn on his head a young white crescent moon along with a cobra and dwells to be worshipped by the celestial beings who do not wink

Arunachala Siva.

5484
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 28, 2016, 10:51:45 AM »
Verse  4:


பருமாமத கரியோடரி யிழியும்விரி சாரல்
குருமாமணி பொன்னோடிழி யருவிக்கொடுங் குன்றம்
பொருமாவெயில் வரைவில்தரு கணையிற்பொடி செய்த
பெருமானவ னுமையாளொடு மேவும்பெரு நகரே.


Koṭuṅkuṉṟam which has streams which descend with gold and bright gems in the extensive slopes where the lions descend along with the big elephants which have must. It is the big city where Siva who reduced to dust with a single arrow discharged from the bow of a mountain the big forts which can give battle.

Arunachala Siva.

5485
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 28, 2016, 10:48:32 AM »
Verse  3:


மிளிரும்மணி பைம்பொன்னொடு விரைமாமல ருந்திக்
குளிரும்புனல் பாயுங்குளிர் சாரற்கொடுங் குன்றம்
கிளர்கங்கையொ டிளவெண்மதி கெழுவுஞ்சடை தன்மேல்
வளர்கொன்றையும் மதமத்தமும் வைத்தான்வள நகரே.


Koṭuṅkuṉṟam in whose cool slopes cool water which flows pushing the gleaming gems, pure gold, and big fragrant flowers. is the wealthy city of Siva who placed on his matted locks the young white crescent moon and rising Ganga to be united, thriving Koṉṟai flowers and Datura flowers.

Arunachala Siva.
 

5486
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 28, 2016, 10:46:08 AM »
Verse  2:


மயில்புல்குதண் பெடையோடுட னாடும்வளர் சாரல்
குயிலின்னிசை பாடுங்குளிர் சோலைக்கொடுங் குன்றம்
அயில்வேன்மலி நெடுவெஞ்சுடர் அனலேந்திநின் றாடி
எயில்முன்பட எய்தானவன் மேயவ்வெழில் நகரே.

ஆண் மயில்கள் தண்ணிய தம் பெடைகளைத் தழுவித் தோகைவிரித்தாடும் விரிந்த சாரலையும், குயில்கள் இன்னிசை பாடும் குளிர்ந்த சோலைகளையும் உடைய கொடுங்குன்றம், கூரிய வேல்போலும் நெடிய வெம்மையான ஒளியோடு கூடிய அனலைக் கையில் ஏந்தி நின்றாடி முப்புரங்களைக் கணை தொடுத்து அழித்த சிவபிரான் எழுந்தருளிய திருத்தலமாகும்.

(English Translation not available)

Arunachala Siva.


5487
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 28, 2016, 10:43:15 AM »
Tiruk Kodunkunram:

Verse 1:வானிற்பொலி வெய்தும்மழை மேகங்கிழித் தோடிக்
கூனற்பிறை சேருங்குளிர் சாரற்கொடுங் குன்றம்
ஆனிற்பொலி யைந்தும்அமர்ந் தாடியுல கேத்தத்
தேனிற்பொலி மொழியாளொடு மேயான்திரு நகரே.

வளைந்த பிறைமதி வானின்கண் விளங்கும் மழை மேகங்களைக் கிழித்து ஓடிச் சென்று சேரும் குளிர்ந்த சாரலை உடைய கொடுங்குன்றம், பசுவிடம் விளங்கும் பால் நெய் தயிர் கோமயம் கோசலம் ஆகிய ஐந்து பொருள்களையும் மகிழ்ந்தாடி உலகம் போற்றத் தேன்போலும் மொழியினைப் பேசும் உமையம்மையோடு சிவபிரான் மேவிய திருத்தலமாகும்.

(English Translation not available).

Arunachala Siva.


5488
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 28, 2016, 08:13:07 AM »
Verse  62:


வழியில் குழியில் செழுவயலில்
    மதகில் மலர்வா விகளில்மடுச்
சுழியில் தரளந் திரைசொரியுந்
    துறைநீர்ப் பொன்னி கடந்தேறி
விழியில் திகழுந் திருநுதலார்
    விரும்பும் இடங்கள் இறைஞ்சியுகக்
கழிவில் பெருவெள் ளமுங்கொள்ளாக்
    கழனி யாரூர் கண்ணுற்றார்.


Crossing the Ponni which with its waves, tosses pearls
Into the watery pathways, pits, fecund fields,
Tanks teaming in flowers and eddies of deep waters,
He reached the southern bank; he marched on,
Adoring on his way the shrines where
The brow-eyed Lord willingly abides, and came
To behold Tiruvaaror girt with fields,
The aeviternal city which would not be washed away
Even by the great deluge at the end of the Yuga.

Arunachala Siva.

5489
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 28, 2016, 08:10:36 AM »
Verse  61:


அறிவின் எல்லை யாயதிருத்
    தில்லை யெல்லை யமர்ந்திறைஞ்சிப்
பிறிவி லாத திருவடியைப்
    பெருகும் உள்ளத் தினிற்பெற்றுச்
செறியு ஞான போனகர்வந்து
    அருளும் புகலி சென்றிறைஞ்சி
மறிசேர் கரத்தார் கோயில்பல
    வணங்கி மகிழ்ந்து வழிக்கொள்வார்.


He adored the bourne of divine Thillai which is
Truly the very limit of wisdom, and blessed
With a growing love for the sacred feet
Of the Lord ever established inseparably in his heart,
He proceeded to Pukali, the holy place
Of the avatar of him who was blessed with perfect wisdom,
And adored it; on he proceeded adoring joyously at the many
Shrines of the Lord who sports an antelope in His hand.

Arunachala Siva.

5490
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 28, 2016, 08:07:12 AM »
Verse  60:

ஆடும் பெருமான் பாடல்கேட்
    டருளித் தாழ்த்த படிதமக்குக்
கூடும் பரிசால் முன்பருளிச்
    செய்த நாவ லூர்க்கோவை
நீடும் பெருங்கா தலிற்காண
    நிறைந்த நினைவு நிரம்பமால்
தேடும் பாதர் அருளினால்
    திருவா ரூர்மேற் செலவெழுந்தார்.

Ever-abiding and great love reminded him of the Prince
Of Naavaloor hearing whose hymns the Lord-Dancer
Delayed the manifestation of the sound
Of His Anklet, and thus graciously caused him
To seek his friendship; so up he rose to leave
For Tiruvaaroor, blessed with the leave of the Lord
Whose feet are the object of Vishnu's quest.

Arunachala Siva.   
Pages: 1 ... 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 [366] 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 ... 3061