Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 [365] 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 ... 3139
5461
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: March 09, 2017, 08:10:27 AM »
Sirkazhi:

Verse 1:


பண்ணி னேர்மொழி மங்கை மார்பலர் பாடி யாடிய வோசை நாடொறுங்
கண்ணி னேரயலே பொலியுங் கடற்காழிப்
பெண்ணி னேரொரு பங்கு டைப்பெரு மானை யெம்பெரு மானென் றென்றுன்னும்
அண்ண லாரடியார் அருளாலுங் குறைவிலரே.

The sound of the dance when many young girls whose words are as sweet as the melody and sing, daily, in Sirkazhi, girt by the sea, where they abound before one's eyes, the holy slaves of the god, who think very often of the god who has a beautiful lady on his half as our God, are not wanting not only in his grace but also in other worldly wealth which is necessary for enjoying the pleasures of this world.

Arunachala Siva.


5462
General Discussion / punarvasu Star Day - 08.03. 2017:
« on: March 08, 2017, 12:47:54 PM »
Today is the Punarvasu star day, the star on which Bhagavan Ramana was born in the Month of Margazhi.  But today is the Punarvasu day of Masi month.

Every punarvasu day of the month, there will be special pujas for Sri Ramaneswara
Mahalingam with special abhishekam, alankaram and arti.  Today such one is done in
Sri Ramanasramam.

I give below the verse of Muruganar to be remembered for this day:


To remember this auspicious day, I give below the verse from Tiruch Chazhal of Muruganar's Sri Ramana Sannidhi Murai:


மற்றுவமை இல்லாத மாதவத்தான் வேங்கடவன்
அற்றவரை ஆதரிக்கும் மந்தநிறை காணேடி
அற்றவரை ஆதரிக்கும் மந்தணிறை ஆயிடில் என்
குற்றுயிரா என் நெஞ்சைக் கொன்றான் காண் சாழலோ. (Verse 1541)

The English translation of Prof. K. Swaminathan is as under:

Unique, unequaled, mighty Master,
Venkata, they say, sustains
The poor and helpless. So they  say.
But look, my heart he has pierced
And left me half dead, What is the game?

Arunachala Siva.
 

   

5463
31.  All is illusory.  There is no doubt of this.  All is certainly the Self.  Forbearance, deep meditation, earnestness and the utterances of teacher,

32. the longing for liberation and emancipation, the ideal of living for liberation, the definition that one endowed with the four types of spiritual practice is the qualified one,

33.  the ideal of the unification of the individual and Brahman, the certitude that the wide expanse is Brahman, the Vedantic teaching of Brahman and the teacher, -- are all said to be bondage.

34.  The divestment of all forms of Knowledge results in the attainment of Bliss. Thus have proclaimed the primal utterances, the Vedas, that all is unreal, ever.

35.  All forms of words and their imports, and even the conclusive conviction, are unreal. Brahman alone is the supreme Truth.  All else is untrue, ever.

36. Listening to innumerable saying and inquiring into their significance is all illusory.
There is no doubt of this.  I am only Brahman.  There is no uncertainty about this.

37.  It is said that the words pertaining to the study of Brahman are indeed great. All of this is revealed at the time of initiation into Brahma Jnana.  There is no doubt.

38. 'Brahman alone am I', 'this duality', concepts regarding the existence of mind, 'awareness alone am I', 'this is duality', concepts of the individual and Brahman,

39. the mantras 'I am just Consciousness' or the thoughts on cause and effect, Knowledge of the undecaying joy, the one undivided essence, without a second.

40.  'The supreme is Brahman', 'This is Brahman', 'The peaceful Brahman is itself the world', Knowledge relating to the internal senses, the subjugation of the external senses,

41.  all appointed times for instruction, identity, residue, the lofty emanation, earth,
water, fire, air, space, mind and intellect,

42.  cause and diversity of effects, interpretations of the scriptural methods, utterances such as 'I am Brahman', 'This is Brahman' and All is Brahman'-

43. none of these are of the nature of Reality, not even in the least. There is never anything in the name of truth. Doubt, contradiction, and the cause of will are only misapprehension.

contd.,

Arunachala Siva.                           
 
              

5464
It was a divine miracle that the Lord God thus made me his vassal even at that tender age. He deigned to fulfill my wish yet did not provide more than what I required!  No doubt it was a portent of things to come - a monastic, frugal living all through my life. Since those distant childhood times to this day, Bhagavan continues to protect me from the desire to possess more than what is essential for my minimal needs.  One day my father chanced to see my Vibhuti pouch and wanted to know how I came in possession of it.  When I told him what had happened he was amazed.  His affection and care towards me grew all the more for it.

A year went by when yet another desire sprang up in me. This time it was to have a string of Rudraksha beads, an unusual wish that I dared to express to no one.  This wish of mine too was fulfilled by the Lord Almighty thus:  it was my daily habit at that time to go to bathe in the pond along with a playmate of mine.  One particular day, while on our way to the pond, my friend exclaimed, 'Oh! I forgot to do something which my father asked me to!'  So saying, he left me.  As I continued my walk alone, I saw a large sized lotus lying on my path.  When I picked up with curiosity, I was astounded.  A rosary of Rudraksha beads, strung in gold, lay aglitter in the hub of the unusually large flower, the largest one could have ever seen.  Filled with tears of ecstasy, I looked around but could discover no one who could be a likely claimant to it.

With pious fervor, I brought it home and showed the rosary to my father telling him how I had chanced upon it.  My parents and others were just awe struck. Later on my brothers deposited it amidst other articles of worship in the family prayer room.  My heart swells with piety whenever I recall Lord Siva's boundless compassion, which had been a veritable Kalpaka tree to me.  (A legendary celestial wish fulfilling tree that grants every wish of those under it.)

contd.,

Arunachala Siva.                       

5465
While so, I began to feel a compulsive desire to possess a Vibhuti pouch.  (A thin pouch
of cloth half filled with sacred ash, folded and kept always in their person by devout Saivites.).  In those times, only Brahmins and ascetic sadhus used to carry this pouch. I was now in a dilemma - on the one hand not daring to ask anyone for a Vibhuti pouch,
and on the other, being unable to overcome my longing to possess one.  Once again, the compassionate Lord Siva, as Gangadhara, came forward to quench the burning thirst of a tender child.

Again appearing in my dream, He informed me that there was a few coins lying underneath a particular huge tree, by the very shore of the pond where I bathed daily.
The Lord advised me to pick them up and use them to buy the cloth pouch.  Telling no one, I rushed to the pond next morning immediately on waking and made a search under the tree.  And what wonder!  I did find three quarter ana coins (an ana = one sixteenth of an Indian rupee of those times), lying amidst its twisted roots.  Grabbing them with delight, I washed them clean of mud and took them home.  To avoid being caught shopping by anyone I waited until dark, then visited a store and inquired the price of a Vibhuti pouch.  It came as a surprise when I was told that it would cost three quarter anas!  The exact amount I had unearthed from under the tree!  I tendered the change, bought the pouch and kept it with devout care at home.

contd.,

Arunachala Siva,           

5466
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: March 08, 2017, 08:58:40 AM »
Verse 11:

தண்பொழில்சூழ் சண்பையர்கோன் றமிழ்ஞான சம்பந்தன்
விண்பொலிவெண் பிறைச்சென்னி விகிர்தனுறை வெண்காட்டைப்
பண்பொலிசெந் தமிழ்மாலை பாடியபத் திவைவல்லார்
மண்பொலிய வாழ்ந்தவர்போய் வான்பொலியப் புகுவாரே.


About Veṇkāṭu where the god different from the world has on his head a white crescent moon which shines in the sky, resides, (sung by) Jnana Sambandhan, well-versed in Tamizh, and chief of the residents of Shanbai, which is surrounded by cool gardens.  Those who are able to recite these ten verses which are like a garland of good Tamizh which thrives by its melody. He will live in this world flourishing and ascending heaven will reside there to add splendor to the heaven.

Padigam on Tiru Venkatu completed.

Arunachala Siva.

5467
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: March 08, 2017, 08:54:45 AM »
Verse  10:


போதியர்கள் பிண்டியர்கள் மிண்டுமொழி பொருளென்னும்
பேதையர்க ளவர்பிறிமின் அறிவுடையீ ரிதுகேண்மின்
வேதியர்கள் விரும்பியசீர் வியன்றிருவெண் காட்டானென்
றோதியவர் யாதுமொரு தீதிலரென் றுணருமினே.

They, who are Buddhists and Jains who talk harshly and arrogantly are ignorant persons who say that their words are real doctrines leave their company, those who are endowed with sense! Listen to what I say. You understand that those who say the Lord is in Veṇkāṭu of great extent, and eminence desired by the Vētiyar (Brahmins) will not have even the slightest evil.

Arunachala Siva.

5468
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: March 08, 2017, 08:51:23 AM »
Verse 9:


கள்ளார்செங் கமலத்தான் கடற்கிடந்தா னெனவிவர்கள்
ஒள்ளாண்மை கொளற்கோடி யுயர்ந்தாழ்ந்து முணர்வரியான்
வெள்ளானை தவஞ்செய்யு மேதகுவெண் காட்டானென்
றுள்ளாடி யுருகாதா ருணர்வுடைமை யுணரோமே.


These two, one of whom is seated in the red lotus of abundant honey and the other who is lying on the (milky) ocean) one who is difficult to be known though ran and flew high and went on digging the earth to be claimed as his good proteges by Siva.
We will not recognize the knowledge of those whose hearts do not become tender and melt out of love thinking of the Lord in eminent Veṇkāṭu where the white-colored elephant (Airāvatam) did penance, as worthy of being called knowledge.

Arunachala Siva.


5469
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: March 08, 2017, 08:48:04 AM »
Verse  8:


பண்மொய்த்த வின்மொழியாள் பயமெய்த மலையெடுத்த
உன்மத்த னுரநெரித்தன் றருள்செய்தா னுறைகோயில்
கண்மொய்த்த கருமஞ்ஞை நடமாடக் கடன் முழங்க
விண்மொய்த்த பொழில்வரிவண் டிசைமுரலும் வெண்காடே.


The temple in which the Lord who crushed the chest of the madcap who lifted the mountain to make the lady of sweet words like melodies to be seized with fear, and then bestowed his grace, in the distant past, resides. The blue peacock of dense stars in its tail to dance, and the sea to roar, is Veṇkāṭu where in the garden which covers the sky bees with lines make a sound.

Arunachala Siva.

5470
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: March 08, 2017, 08:44:37 AM »
Verse  7:


சக்கரமாற் கீந்தானுஞ் சலந்தரனைப் பிளந்தானும்
அக்கரைமே லசைத்தானும் அடைந்தயிரா வதம்பணிய
மிக்கதனுக் கருள்சுரக்கும் வெண்காடும் வினைதுரக்கும்
முக்குளநன் குடையானு முக்கணுடை யிறையவனே.

The Lord who gave the discus to Vishnu, who tied round his waist bones, and who has the good three tanks - which drive away sins and Veṇkāṭu which showered grace in an abundant measure when the white-colored elephant by name Ayirāvatam reached that place and worshipped the Lord is the Lord who has three eyes. [The three tanks are referred to in this verse also].

Arunachala Siva.

5471
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: March 08, 2017, 08:23:26 AM »
Verse  6:


தண்மதியும் வெய்யரவுந் தாங்கினான் சடையினுடன்
ஒண்மதிய நுதலுமையோர் கூறுகந்தா னுறைகோயில்
பண்மொழியால் அவன்நாமம் பலவோதப் பசுங்கிள்ளை
வெண்முகில்சேர் கரும்பெணைமேல் வீற்றிருக்கும் வெண்காடே.

The Lord has borne on his matted locks of hair the cool crescent moon and the cruel cobra together, the temple where the Lord who is happy to have on his form Uma,
who has a forehead resembling the bright crescent, as a half. When devotees are chanting his many names with words as sweet as melodies, is Veṇkāṭu where the green parrot is perched majestically on the black Palmyra tree on which white clouds rest.

Arunachala Siva.

5472
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: March 08, 2017, 08:18:42 AM »
Verse  5:


வேலைமலி தண்கானல் வெண்காட்டான் றிருவடிக்கீழ்
மாலைமலி வண்சாந்தால் வழிபடுநன் மறையவன்றன்
மேலடர்வெங் காலனுயிர் விண்டபினை நமன் றூதர்
ஆலமிடற் றானடியா ரென்றடர வஞ்சுவரே.

At the feet of the Lord in Veṇkāṭu, which has cool sea-shore gardens flourishing by the sea, after the life of Yama who came to attack upon the good Brahmin who worshipped with a great quantity of fragrant sandal-paste and garlands, was separated (by the Lord) the messengers of Yama, will be afraid of attacking people who are devotees of the Lord who has poison in his neck. [The story contained in this verse is about Svatakētu who worshipped god in this shrine; This is found in the Puraṇam about this shrine].

Arunachala Siva.

5473
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: March 08, 2017, 08:15:40 AM »
Verse  4:


விடமுண்ட மிடற்றண்ணல் வெண்காட்டின் றண்புறவின்
மடல்விண்ட முடத்தாழை மலர் நிழலைக் குருகென்று
தடமண்டு துறைக்கெண்டை தாமரையின் பூமறையக்
கடல்விண்ட கதிர்முத்தம் நகைகாட்டுங் காட்சியதே.


In the cool jungle of Veṇkāṭu of the Lord who has a neck which drank the poison,
mistaking the reflection in the water of the flower of the curved fragrant screw-pine, whose petals have unfolded, to be the white crane, the fish Keṇtai, which moves swiftly in the tank, hides under the lotus flower. The lustrous pearl which left the sea seems to be showing its teeth.


Arunachala Siva.

5474
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: March 08, 2017, 08:12:44 AM »
Verse  3:


மண்ணொடுநீ ரனல்காலோ டாகாய மதியிரவி
எண்ணில்வரு மியமான னிகபரமு மெண்டிசையும்
பெண்ணினொடாண் பெருமையொடு சிறுமையுமாம் பேராளன்
விண்ணவர்கோன் வழிபடவெண் காடிடமா விரும்பினனே.


The renowned personage who is small as well as big, who has male and female halves, who is the eight directions, the life in this world and the life after that, the eight forms, which are the five elements, moon, sun and esteemed person who performs sacrifices.
the Lord desired Veṇkāṭu as his place, to be worshipped by the king of the residents of heaven.

Arunachala Siva.


5475
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: March 08, 2017, 08:08:31 AM »
Verse  2:


பேயடையா பிரிவெய்தும் பிள்ளையினோ டுள்ளநினை
வாயினவே வரம்பெறுவ ரையுறவேண் டாவொன்றும்
வேயனதோ ளுமைபங்கன் வெண்காட்டு முக்குளநீர்
தோய்வினையா ரவர்தம்மைத் தோயாவாந் தீவினையே.


Devils will not approach people, if they are possessed by them they will go away from those people. People will be granted boon like getting issued and other boons which they have in their minds. People should not have even the slightest doubt about these.
sins will not afflict those who bathe in the water of the three tanks in Veṇkāṭu of the Lord who has Uma whose shoulders resemble the bamboo, on his half. [This stanza is connected with the birth of Meykaṅtār, the author of Siva Jnana Bodham].

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 [365] 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 ... 3139