Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 [364] 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 ... 3043
5446
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 16, 2016, 08:12:23 AM »
Verse  9:

மாலும் பிரமனு மறியா மாட்சியான்
றோலும் புரிநூலுந் துதைந்த வரைமார்பன்
ஏலும் பதிபோலு மிரந்தோர்க் கெந்நாளுங்
காலம் பகராதார் காழிந் நகர்தானே.


The god whose greatness could not be found out by Vishnu and Brahma,
he has a chest like the hill, on which the skin and sacred thread of many strands are close to each other.  The suitable place for him is the city of Kāzhi, where there are munificent people who do not at any time fix a time limit to supplicants, postponing their donations.

Arunachala Siva.

5447
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 16, 2016, 08:11:19 AM »
Verse   8:


இரவிற் றிரிவோர்கட் கிறைதோ ளிணைபத்தும்
நிரவிக் கரவாளை நேர்ந்தா னிடம்போலும்
பரவித் திரிவோர்க்கும் பானீ றணிவோர்க்குங்
கரவிற் றடக்கையார் காழிந் நகர்தானே.
 
Having leveled the twenty shoulders of the king of people who move about in the night the place of the god who gave him a dagger, is the city of Kāzhi, where there are people who liberally give without concealing, to those who wander about praising god and those who smear sacred ash as white as milk, what they want.

Arunachala Siva.

5448
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 16, 2016, 08:07:14 AM »
Verse  7:

It is lost.

Arunachala Siva.

5449
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 16, 2016, 08:06:08 AM »
Verse  6:


It is lost.

Arunachala Siva.

5450
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 16, 2016, 08:05:07 AM »
Verse  5:

It is lost.

Arunachala Siva.

5451
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 16, 2016, 08:03:47 AM »
Verse  4:

It is lost.

Arunachala Siva.

5452
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 16, 2016, 07:59:26 AM »
Verse  3:

ஆலக் கோலத்தி னஞ்சுண் டமுதத்தைச்
சாலத் தேவர்க்கீந் தளித்தான் றன்மையாற்
பாலற் காய்நன்றும் பரிந்து பாதத்தாற்
காலற் காய்ந்தானூர் காழிந் நகர்தானே.


Having drunk the poison which rose in the form of Alam (in the ocean of milk), the god gave the Devas,  nectar in abundance and saved them from death.
The city of Kāzhi is the place of the god who killed Yama (the god of death) by his foot, being very much affectionate towards the young boy (Mārkaṇṭēyaṉ) in conformity with his nature (of protecting people who seek refuge in him).

contd.,

Arunachala Siva.5453
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 16, 2016, 07:55:52 AM »
Verse  2:
துளிவண் டேன்பாயு மிதழி தூமத்தந்
தெளிவெண் டிங்கண்மா சுணநீர் திகழ்சென்னி
ஒளிவெண் டலைமாலை யுகந்தா னூர்போலுங்
களிவண் டியாழ்செய்யுங் காழிந் நகர்தானே.


The place of the god who desired a bright garland of skulls on his head on which the water (of Gaṅgai), cobra, clear and white crescent moon, pure Chatura flowers and flowers of Indian laburnum from which abundant honey drips, are shining.  This
is the city of Kāzhii where the delightful bees hum like the music of Yazh.

contd.,

Arunachala Siva.

5454
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 16, 2016, 07:51:20 AM »
Seekazhi  :

Verse  1:நல்லார் தீமேவுந் தொழிலார் நால்வேதஞ்
சொல்லார் கேண்மையார் சுடர்பொற் கழலேத்த
வில்லாற் புரஞ்செற்றான் மேவும் பதிபோலுங்
கல்லார் மதில்சூழ்ந்த காழிந் நகர்தானே.


People possessing good qualities, and who perform act of maintaining the sacrificial fires, and have such intimacy to recite the four Vedas,
to praise his shining beautiful feet.
The city of Kazhi which is surrounded by a wall of enclosure built resembling a hill is the city where the god who destroyed the cities with a bow, resides.

Contd.,

Arunachala Siva.
5455
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 16, 2016, 02:56:02 AM »
Kari Nayanar Puranam:


Verse  1:

மறையாளர் திருக்கடவூர்
    வந்துதித்து வண்தமிழின்
துறையான பயன்தெரிந்து
    சொல்விளங்கிப் பொருள்மறையக்
குறையாத தமிழ்க்கோவை
    தம்பெயரால் குலவும்வகை
முறையாலே தொகுத்தமைத்து
    மூவேந்தர் பால்பயில்வார். 


He was born in Tirukkatavoor where thrived
Brahmins versed in the Vedas; he mastered the Turais
Of bountiful Tamizh and comprehended the fruit
Thereof; he compiled a Kovai in Tamizh which
Came to be called after his name; in this work
The rich import lay hid under known words;
He cultivated the friendship of the three kings.

contd.,

Arunachala Siva.

5456
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 16, 2016, 02:51:00 AM »
Verse  9:


மூரியார் கலியுலகில்
    முடியிட்ட திருவிளக்குப்
பேரியா றணிந்தாருக்
    கெரித்தார்தங் கழல்பேணி
வேரியார் மலர்ச்சோலை
    விளங்குதிருக் கடவூரில்
காரியார் தாஞ்செய்த
    திருத்தொண்டு கட்டுரைப்பாம்.Adoring the feet of him who in this great and sea-girt
Earth, burnt his hallowed head for a lamp in the divine
Presence of the river-crested Lord, we proceed to indite
The glory of the servitorship of Kaariyaar
Of resplendent Katavoor bounded by gardens
Abounding in honey-laden blossoms.   

Ganampulla Nayanar Puranam concluded.

contd.,

Arunachala Siva.

5457
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 16, 2016, 02:47:53 AM »
Verse  8:


தங்கள்பிரான் திருவுள்ளம்
    செய்துதலைத் திருவிளக்குப்
பொங்கியஅன் புடன்எரித்த
    பொருவில்திருத் தொண்டருக்கு
மங்கலமாம் பெருங்கருணை
    வைத்தருளச் சிவலோகத்
தெங்கள்பிரான் கணம்புல்லர்
    இனிதிறைஞ்சி அமர்ந்திருந்தார்.


இப்பணியைத் தம் இறைவர் திருவுள்ளத்தில் ஏற்றுத் திருவிளக்கை மிக்க அன்புடன் எரித்த ஒப்பில்லாத தொண்டருக்கு, இறைவனார் நன்மை பெருகும் பெருங்கருணையினை வைத்தருளச், சிவலோகத்தில் எங்கள் பெருமானாரான கணம்புல்ல நாயனார் சேர்ந்து இனிதாக வணங்கி அங்கு அமர்ந்தருளினார்.


(English translation not available.)

contd.,

Arunachala Siva.

5458
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 16, 2016, 02:44:52 AM »
Verse  7:


முன்புதிரு விளக்கெரிக்கும்
    முறையாமங் குறையாமல்
மென்புல்லும் விளக்கெரிக்கப்
    போதாமை மெய்யான
அன்புபுரி வார்அடுத்த
    விளக்குத்தந் திருமுடியை
என்புருக மடுத்தெரித்தார்
    இருவினையின் தொடக்கெரித்தார்.   

He who caused the lamps to glow before the Lord
During the appointed hour, could not come by enough
Grass to render duly his service;
Thereupon he that served the Lord in true love
Burnt for a lamp the hair on his head;
He so burnt it that his very bones melted;
Thus, even thus, he burnt away the bondage
And nexus of the twofold Karma.   

contd.,

Arunachala Siva.


5459
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 16, 2016, 02:42:03 AM »
Verse  6:

இவ்வகையால் திருந்துவிளக்
    கெரித்துவர அங்கொருநாள்
மெய்வருந்தி அரிந்தெடுத்துக்
    கொடுவந்து விற்கும்புல்
எவ்விடத்தும் விலைபோகாது
    ஒழியவும்அப் பணியொழியார்
அவ்வரிபுல் லினைமாட்டி
    அணிவிளக்கா யிடஎரிப்பார்.


While in this flawless way he lighted lamps,
The grass he cut and carried with him, by dint
Of hard labor, could not be sold anywhere, one day;
Yet he would not give up his service;
He lighted the grass cut by him and made it
Perform the office of beauteous lamps.

contd.,

Arunachala Siva.5460
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 16, 2016, 02:38:30 AM »
Verse  5:


ஆயசெயல் மாண்டதற்பின்
    அயலவர்பால் இரப்பஞ்சிக்
காயமுயற் சியில்அரிந்த
    கணம்புல்லுக் கொடுவந்து
மேய விலைக் குக்கொடுத்து
    விலைப்பொருளால் நெய்மாறித்
தூயதிரு விளக்கெரித்தார்
    துளக்கறுமெய்த் தொண்டனார்.

While thus he throve, there was nothing left with him
To sell; afraid to indulge in begging he plied himself
In cutting Kanampul; he sold it for such price he could
Get, and with that money bought ghee, and thus lighted
The holy and divine lamps; lo, the greatness;
Of the true and undaunted devotee!

contd.,

Arunachala Siva.


Pages: 1 ... 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 [364] 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 ... 3043