Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 [363] 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 ... 3062
5431
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 31, 2016, 09:19:57 AM »
Verse 90:


அங்கு வைகிப் பணிந்தருளால்
    போவார் அகன்சோ ணாட்டரனார்
தங்குமிடங்கள் வணங்கிப் போய்ப்
    பாண்டி நாடு தனைச்சார்ந்து
திங்கண் முடியார் திருப்புத்தூர்
    இறைஞ்சிப் போந்து சேண்விளங்கு
மங்குல் தவழும் மணிமாட
    மதுரை மூதூர் வந்தணைந்தார்.


They sojourned there, and blessed with the gracious leave
Of the Lord, they marched on adoring the shrines of Lord Hara
In His many shrines in the Chozha realm; they reached
The Paandya country where they adored the crescent-crested
Lord at Tirupputthoor and moved on and reached
They hoary city of Madurai rich in cloud-capped mansions.

Arunachala Siva.   

5432
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 31, 2016, 09:16:43 AM »
Verse  89:

கோடிக் குழகர் கோயில்அயல்
    குடிக ளொன்றும் புறத்தெங்கும்
நாடிக் காணா துள்புக்கு
    நம்பர் பாதந் தொழுதுள்ளம்
வாடிக் கடிதாய்க் கடற்காற்றென்று
    எடுத்து மலர்க்கண் ணீர்வாரப்
பாடிக் காடு காள்புணர்ந்த
    பரிசும் பதிகத் திடைவைத்தார்.


At or near about the shrine of Kodikkuzhakar he searched
For dwelling houses and found none; he entered the shrine
And adored the Lord's feet; with a languishing heart
And flower-eyes pouring tears, Aaroorar hymned a decade which opened
Thus: "Katithaai-k-Katarkaatru." In that decade he sang
Of the Lord's abiding there with Vana Durga.

Arunachala Siva.

5433
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 31, 2016, 09:13:42 AM »
Verse 88:


எழுந்து பணிந்து புறத்தெய்தி
    இருவர் பெருந்தொண் டருஞ்சிலநாள்
செழுந்தண் பழனப் பதியதனுள்
    அமர்ந்து தென்பால் திரைக்கடனஞ்
சழுந்து மிடற்றார் அகத்தியான்
    பள்ளி யிறைஞ்சி அவிர்மதியக்
கொழுந்து வளர்செஞ் சடைக்குழகர்
    கோடிக் கோயில் குறுகினார்.They rose up and moved out adoring the Lord;
Both the great servitors sojourned in that town
Rich in cool and fecund fields; even as they abode
There, they visited Akatthiyaanpalli
Situate in the South and adored its Lord whose throat
Holds the venom of the billowy ocean; then they came
To Kodikkoyil of the beauteous One who is crescent-crested.   


Arunachala Siva.

5434
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 31, 2016, 09:10:20 AM »
Verse  87:


நிறைந்த மறைகள் அர்ச்சித்த
    நீடு மறைக்காட் டருமணியை
இறைஞ்சி வீழ்ந்து பணிந்தெழுந்து
    போற்றி யாழைப் பழித்தென்னும்
அறைந்த பதிகத் தமிழ்மாலை
    நம்பி சாத்த அருட்சேரர்
சிறந்த அந்தா தியிற்சிறப்பித்
    தனவே யோதித் திளைத்தெழுந்தார்.They adored the Lord, the rare Ruby of acviternal
Maraikkaadu hailed by the holy Vedas,
Prostrated on the ground, rose up and adored again;
Nampi Aaroorar adorned the Lord with a divine garland
Of Tamizh verse beginning with the words:
"Yaazhai-p-pazhitthu." The grace abounding Chera
Recited the glorious passages from his work,
Ponvannatthuanthaathi and reveled in joy.

Arunachala Siva.

5435
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 31, 2016, 09:07:38 AM »
Verse 86:


முந்நீர் வலங்கொன் மறைக்காட்டு
    முதல்வர் கோயில் சென்றெய்திச்
செந்நீர் வாய்மைத் திருநாவுக்
    கரசும் புகலிச் சிவக்கன்றும்
அந்நேர் திறக்க அடைக்கவெனப்
    பாடுந் திருவா யிலையணைந்து
நன்னீர் பொழியும் விழியினராய்
    நாயன் மாரை நினைந்திறைஞ்சி.   


They adored the shrine of the Primal Lord of Maraikkaadu
Bounded by the main; they came to the divine threshold
Where stood Tirunaavukarasu of salvific and truthful
Beatitude, and Siva's young one of Pukali, and commanded
The doors "to open straight" and "to close shut".
With tears flooding from their eyes they invoked
The twin Naayanmaar and adored them.

Arunachala Siva.

5436
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 31, 2016, 09:04:32 AM »
Verse 85:


திருக்கா ரோணச் சிவக்கொழுந்தைச்
    சென்று பணிந்து சிந்தையினை
உருக்கார் வச்செந் தமிழ்மாலை
    சாத்திச் சிலநாள் உறைந்துபோய்ப்
பெருக்கா றுலவு சடைமுடியார்
    இடங்கள் பலவும் பணிந்தேத்தி
அருட்கா ரணர்தந் திருமறைக்கா
    டணைந்தார் சேர ராரூரர்.


Aaroorar adorned the Lord with a garland of splendorous
Verse that would in love melt the minds of devotees,
And in that he addressed the Lord thus;
"You abide in Tirukkaaronam." Aaroorar and the Chera king
Sojourned there and then marched on adoring the many shrines
Of the Lord of matted hair and arrived at Maraikkaadu
Of the Lord who is the Primal God abounding in grace.

Arunachala Siva.

5437
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 31, 2016, 08:42:07 AM »
Verse  84:


சேவித் தணையும் பரிசனங்கள்
    சூழத் திருவா ரூர்இறைஞ்சிக்
காவிற் பயிலும் புறம்பணையைக்
    கடந்து போந்து கீழ்வேளூர்
மேவிப் பரமர் கழல்வணங்கிப்
    போந்து வேலைக் கழிக்கானல்
பூவில் திகழும் பொழில்நாகை
    புகுந்து காரோ ணம்பணிந்தார்.

Encircled by the hailing retinue, they adored the bourne
Of Tiruvaaroor and crossed its out-skirts abounding
In gardens, arrived at Keezh Velur and there adored
The Supreme One; on they moved and came
To Naakaippattinam rich in backwaters and sand-dunes
As well as gardens teeming in flowers, and adored at Kaaronam.

Arunachala Siva.

5438
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 31, 2016, 08:39:57 AM »
Verse  83:


இருவர் திருவுள் ளமும்இசைந்த
    பொழுதில் எழுந்து திருவாரூர்
ஒருவர் மலர்த்தாள் புக்கிறைஞ்சி
    யுடன்பாட் டருளாற் போந்தருளி
மருவும் உரிமைப் பெருஞ் சுற்றம்
    வரம்பில் பணிகள் வாகனங்கள்
பொருவில் பண்டா ரங்கொண்டு
    போது வார்கள் உடன்போத.


When thus the two minds grew concordant, they fared forth
And adored the flower-feet of the One enshrined
In Tiruvaaroor; blessed with His leave, they moved out
And marched on; the great and privileged devotees
And the retinue accompanied them with boundless jewels,
Mounts, carriers and peerless wealth.

Arunachala Siva.

5439
General Discussion / Re: Rough Notebook-Open Forum
« on: December 30, 2016, 02:15:28 PM »
Today is the Liberation Day of Chakkiya Nayanar.  He merged in Siva's Feet
today, Margazhi -  Pooradam star day.

The story of Chakkiya Nayanar has already been given by me in the serial
post of 63 Saiva Saints, see that to know the history of the Nayanar.

Arunachala Siva.
 

5440
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 30, 2016, 10:32:44 AM »
Verse  11:

பொந்தின்னிடைத் தேனூறிய பொழில்சூழ்புள மங்கை
அந்தண்புனல் வருகாவிரி யாலந்துறை யானைக்
கந்தம்மலி கமழ்காழியுட் கலைஞானசம் பந்தன்
சந்தம்மலி பாடல்சொலி யாடத்தவ மாமே.


In Puḷḷamaṅkai surrounded by gardens where honey flows in the holes of trees.
About Haran in Alantuṟai on the bank of the Kaveri in which beautiful and cool floods arrive. Dancing while reciting the songs which have a rhythmic movement and done by Jnana Sāmbandhan, who has knowledge of arts and who is a native of Sirkazhi whose fame has spread everywhere and where there is abundant fragrance is penance itself.

Padigam on Tirup Pullamankai concluded.

Arunachala Siva.


5441
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 30, 2016, 10:28:52 AM »
Verse  10:


நீதியறி யாதாரமண் கையரொடு மண்டைப்
போதியவ ரோதும்முரை கொள்ளார்புள மங்கை
ஆதியவர் கோயில்திரு வாலந்துறை தொழுமின்
சாதிம்மிகு வானோர்தொழு தன்மைபெற லாமே.


Devotees!  Do not heed the words spoken by Buddhists who have a begging bowl, and low Jains who do not know right conduct. (People of this world!) worship the temple Alantuṟai in Pullamaṅkai, the place of Siva who existed even before everything came into existence. You can acquire the greatness of being worshipped by the devas, thirty-three in number, of different groups.

Arunachala Siva.

5442
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 30, 2016, 10:25:42 AM »
Verse  9:

செறியார்தரு வெள்ளைத்திரு நீற்றின்றிரு முண்டப்
பொறியார்தரு புரிநூல்வரை மார்பன்புள மங்கை
வெறியார்தரு கமலத்தயன் மாலுந்தனை நாடி
அறியாவகை நின்றானிடம் ஆலந்துறை யதுவே.

Siva has on his forehead Saiva mark of thick white holy ash drawn in three horizontal lines has a chest on which there are sacred thread of three strands, and three lines, is Alantuṟai, the place of Siva who stood as a column of fire that could not be known by Brahma, who is seated in a fragrant lotus, and Vishnu, in Puḷḷamaṅkai.

Arunachala Siva.5443
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 30, 2016, 10:21:45 AM »
Verse  8:


இலங்கைமனன் முடிதோளிற வெழிலார்திரு விரலால்
விலங்கல்லிடை யடர்த்தானிடம் வேதம்பயின் றேத்திப்
புலன்கள்தமை வென்றார்புக ழவர்வாழ்புள மங்கை
அலங்கல்மலி சடையானிடம் ஆலந்துறை யதுவே.

The place of Siva who pressed down under the mountain by his beautiful holy toe to crush the heads and shoulders of the King of Lanka, is Puḷḷamaṅkai where famous people and those who have conquered the five senses by praising Siva, chanting the Vēdam without ceasing, live.  It is Alaṉṭuṟai which is the shrine of Siva whose matted locks has garlands which profusely adorn it.

Arunachala Siva.


5444
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 30, 2016, 10:17:38 AM »
Verse  7:


முடியார்தரு சடைமேன்முளை யிளவெண்மதி சூடிப்
பொடியாடிய திருமேனியர் பொழில்சூழ்புள மங்கைக்
கடியார்மலர் புனல்கொண்டுதன் கழலேதொழு தேத்தும்
அடியார்தமக் கினியானிடம் ஆலந்துறை யதுவே.


Having worn a crescent moon that is like a sprout on the matted locks which is coiled into a crown, Siva has a holy form on which is smeared holy ash.  In his Puḷḷamaṅkai surrounded by gardens, Alantuṟai is the place of Siva who is the delightful companion to the devotees who praise and worship him with joined hands exclusively his feet with water and fragrant flowers.

Arunachala Siva.

5445
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 30, 2016, 10:14:19 AM »
Verse  6:


மன்னானவ னுலகிற்கொரு மழையானவன் பிழையில்
பொன்னானவன் முதலானவன் பொழில்சூழ்புள மங்கை
என்னானவ னிசையானவ னிளஞாயிறின் சோதி
அன்னானவ னுறையும்மிடம் ஆலந்துறை யதுவே.

Siva is the without impurities and the cause of all things.  He is my master in Puḷḷamaṅkai surrounded by gardens, is in the form of music. Alantuṟai, is the place where Siva who is as brilliant as the luster of the rising sun.

Arunachala Siva. 

Pages: 1 ... 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 [363] 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 ... 3062