Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 [363] 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 ... 3112
5431
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: February 13, 2017, 11:32:07 AM »
Verse  8:

மறைத்தான் பிணிமா தொருபா கந்தன்னை
மிறைத்தான் வரையா லரக்கன் மிகையைக்
குறைத்தான் சடைமேற் குளிர்கோல் வளையை
நிறைத்தான் நெல்லிக்கா வுள்நிலா யவனே.

He concealed on one half a lady having united her with him made the pride of the demon suffer by the mountain. He contained on his matted locks the cool lady of Ganga who wears bangles of fine workmanship, [As Ganga is feminine gender in Sanskrit, the attributes of a lady are given to her.] He filled his devotees with good and auspicious things.

Arunachala Siva.


 

5432
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: February 13, 2017, 11:28:19 AM »
Verse  7:

பிறைதான் சடைச்சேர்த் தியஎந் தைபெம்மான்
இறைதான் இறவாக் கயிலைம் மலையான்
மறைதான் புனலொண் மதிமல் குசென்னி
நிறைதான் நெல்லிக்கா வுள்நிலா யவனே.

Our father and god who placed a crescent moon on his matted locks.
He is the chief. He is in the mountain Kailash which has no destruction.
He is himself the Vedas. He has filled his head with water and brilliant crescent moon which are flourishing.

Arunachala Siva.


5433
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: February 13, 2017, 11:25:44 AM »
Verse  6:


வெறியார் மலர்க்கொன் றையந்தார் விரும்பி
மறியார் மலைமங் கைமகிழ்ந் தவன்றான்
குறியாற் குறிகொண் டவர்போய்க் குறுகும்
நெறியான் நெல்லிக்கா வுள்நிலா யவனே.He desirous of wearing a garland made of fragrant Koṉṟai flowers, holds a young deer (in the hand) felt happy in being united with the daughter of the mountain. He is the path by which those who meditate upon him by the initiation of the preceptor, reach him fixing him as their goal.

Arunachala Siva.

5434
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: February 13, 2017, 11:21:51 AM »
Verse  5:

தவந்தான் கதிதான் மதிவார் சடைமேல்
உவந்தான் சுறவேந் தனுரு வழியச்
சிவந்தான் செயச்செய் துசெறுத் துலகில்
நிவந்தான் நெல்லிக்கா வுள்நிலா யவனே.


He is the penance. He is the higher state of existence as a fruit of that penance.
He felt joy in wearing a crescent moon on the long matted locks. He was angry to destroy the body of Maṉmatha (Cupid) who had on his flag the form of a fish.
He became supreme in this world.

Arunachala Siva.

5435
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: February 13, 2017, 11:18:44 AM »
Verse  4:

தலைதா னதுஏந் தியதம் மடிகள்
கலைதான் திரிகா டிடம்நா டிடமா
மலைதா னெடுத்தான் மதின்மூன் றுடைய
நிலைதான் நெல்லிக்கா வுள்நிலா யவனே.

The God who held in his hand a skull of Brahma, his country is the forest where the deer wanders. He took a bow to make the three forts to sustain defeat.  He is the permanent thing in this world where all other things are transient.

Arunachala Siva.

5436
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: February 13, 2017, 11:15:10 AM »
Verse  3:

நலந்தா னவன்நான் முகன்தன் தலையைக்
கலந்தா னதுகொண் டகபா லியுந்தான்
புலந்தான் புகழா லெரிவிண் புகழும்
நிலந்தான் நெல்லிக்கா வுள்நிலா யவனே.


He is the goodness (auspiciousness) is also the god known by the name of Kapāli who had as his begging bowl the skull of Brahma of four faces. He is the spiritual knowledge. He is the object of sense praised by the celestial beings in the heaven which is eminent, by his fame.

Arunachala Siva.5437
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: February 13, 2017, 11:12:12 AM »
Verse  2:


பதிதா னிடுகா டுபைங்கொன் றைதொங்கல்
மதிதா னதுசூ டியமைந் தனுந்தான்
விதிதான் வினைதான் விழுப்பம் பயக்கும்
நெதிதான் நெல்லிக்கா வுள்நிலா யவனே.

His dwelling place is the burial-ground.
the fresh Koṉṟai flowers are his garlands.
he is also the youth who wears a crescent moon.
Is the destiny, is the acts.
is the treasure that brings one eminence.

Arunachala Siva.


5438
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: February 13, 2017, 11:09:10 AM »
Tiru Nellikkaa:

Verse 1:

அறத்தா லுயிர்கா வலமர்ந் தருளி
மறத்தான் மதின்மூன் றுடன்மாண் பழித்த
திறத்தால் தெரிவெய் தியதீ வெண்திங்கள்
நிறத்தான் நெல்லிக்கா வுள்நிலா யவனே.

Siva who is permanent in Nellikkā,
being pleased to protect living beings to establish righteousness,
by the way he destroyed the three forts simultaneously as they were treading the unrighteous path.
has the color of the white moon in his body which is as brilliant as the fire (the color of the white sacred ash is compared to the white color of the moon.)

Arunachala Siva.

 

5439
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 13, 2017, 11:04:03 AM »
Verse  15:

சென்ற சென்ற குடபுலத்துச்
    சிவனார் அடியார் பதிகள் தொறும்
நன்று மகிழ்வுற்று இன்புற்று
    நலஞ்சேர் தலமுங் கானகமும்
துன்று மணிநீர்க் கான்யாறும்
    துறுகற் சுரமுங் கடந்தருளிக்
குன்ற வளநாட் டகம்புகுந்தார்
    குலவும் அடியேன் அகம்புகுந்தார்.   

As he passed through the various towns where abode
The servitors of Siva in the western country,
He felt exceedingly happy; crossing the goodly towns,
Woods, jungle-rivers flowing with germs and stony
Wildernesses, he that was pleased to enter into my heart
Entered into the fecund Malai Naadu.

Arunachala Siva.


5440
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 13, 2017, 11:00:51 AM »
Verse  14:

பரவும் பெருமைத் திருப்பதிகம்
    பாடிப் பணிந்து போந் தன்பு
விரவு மறையோன் காதலனை
      வெண்ணூல் பூட்டி அண்ணலார்
முரசம் இயம்பக் கலியாணம்
    முடித்து முடிச்சே ரலர்தம்பால்
குரவ மலர்பூந் தண்சோலை
    குலவு மலைநாடு அணைகின்றார்.   

He completed the divine decade, bowed before Him
And moved out; he had the beloved son of the devotee-Brahmin
Invested with the sacred thread in his presence,
And had, to the resounding of drums, the auspicious ceremony concluded.
Then to call on the Chera King
He proceeded to Malai Naadu through the cool
Beautiful and fragrant gardens rich in Kuraa flowers.

Arunachala Siva.
5441
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 13, 2017, 10:58:07 AM »
Verse  13:


மண்ணில் உள்ளார் அதிசயித்தார்
    மறையோர் எல்லாம் உத்தரியம்
விண்ணில் ஏற விட்டார்த்தார்
    வேத நாதம் மிக்கெழுந்தது
அண்ண லாரும் அவிநாசி
    அரனார் தம்மை அருமறையோன்
கண்ணின் மணியாம் புதல்வனையுங்
    கொண்டு பணிந்தார் காசினிமேல்.   

People on earth wondered; the Brahmins threw up their
Upper garments and felt ecstatic;  the Vedas sounded;
Aaroorar, the great one, took with him the boy
Who was verily the rare Brahmin's pupil of the eye,
And hailed Lord Hara of Avinaasi.

Arunachala Siva.

5442
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 13, 2017, 10:55:25 AM »
Verse  12:

பெருவாய் முதலை கரையின்கண்
    கொடுவந் துமிழ்ந்த பிள்ளைதனை
உருகா நின்ற தாய்ஓடி
    எடுத்துக் கொடுவந் துஉயிரளித்த
திருவா ளன்தன் சேவடிக்கீழ்ச்
    சீல மறையோ னொடுவீழ்ந்தாள்
மருவார் தருவின் மலர்மாரி
    பொழிந்தார் விசும்பில் வானோர்கள்.


When the big-mouthed crocodile came to the bank
And spat out the boy, his mother that stood melting
In love, ran toward him, lifted him up and with her
Holy husband fell at the roseate and salvific
Feet of Aaroorar, the Tiruvaalan and life-giver;
From the Empyrean the celestial beings showered
The fragrant flowers of the ethereal trees.

Arunachala Siva.

5443
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 13, 2017, 09:49:05 AM »
Verse  11:

உரைப்பார் உரையென் றெடுத்ததிருப்
    பாட்டு முடியா முன்உயர்ந்த
வரைப்பான் மையின்நீள் தடம்புயத்து
    மறலி மைந்தன் உயிர்கொணர்ந்து
திரைப்பாய் புனலின் முதலைவயிற்
    றுடலிற் சென்ற ஆண்டுகளும்
தரைப்பால் வளர்ந்த தெனநிரம்ப
    முதலை வாயில் தருவித்தான்.

Before his divine hymn which opened with the words:
"Uraippaar urai" came to be concluded,
Yama, whose arms are tall and huge like a hill, brought
With him the boy, quick and endowed with due growth of body
Which he would have come by during the past
(two) years
When he ceased to be, having been eaten by the crocodile
Of the wave-tossed waters, and caused him
Emerge out of the mouth of that crocodile.

Arunachala Siva.

5444
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 13, 2017, 09:45:24 AM »
Verse 10:


இவ்வா றருளிச் செய்தருளி
    இவர்கள் புதல்வன் தனைக்கொடிய
வெவ்வாய் முதலை விழுங்கும்மடு
    எங்கே என்று வினவிக்கேட்டு
அவ்வாழ் பொய்கைக் கரையில் எழுந்
    தருளி அவனை அன்றுகவர்
வைவாள் எயிற்று முதலைகொடு
    வருதற் கெடுத்தார் திருப்பதிகம்.   

After he thus spake graciously, he asked (the people):
"Where is the tank --the abode of the cruel and fierce-mouthed
Crocodile that devoured the son of these?"
Then ascertaining its location, he came to the bank
Of that deep tank; to force the sharp and saber-toothed
Crocodile to bring back the boy who was devoured
By it that day in the past, he began to hymn
A divine decade.

Arunachala Siva.


5445
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 13, 2017, 09:42:05 AM »
Verse  9:


மைந்தன் தன்னை இழந்ததுயர்
    மறந்து நான்வந் தணைந்ததற்கே
சிந்தை மகிழ்ந்தார் மறையோனும்
    மனைவி தானுஞ் சிறுவனையான்
அந்த முதலை வாய்நின்றும்
    அழைத்துக் கொடுத்தே அவிநாசி
எந்தை பெருமான் கழல்பணிவேன்
    என்றார் சென்றார் இடர்களைவார்.   

"Forgetting even the misery caused by the loss of their son,
The Brahmin and his wife feel glad at heart
For my coming: I will call back to life the boy
From the very mouth of that crocodile, hand him
Over to them and then only adore the ankleted feet
Of my Lord-Father of Avinaasi." Thus he affirmed,
The remover of the distress of those that sought him.   

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 [363] 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 ... 3112