Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 [362] 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 ... 3091
5416
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: January 31, 2017, 10:06:00 AM »
Verse  7:


ஓதி யாருமறி வாரிலை யோதி யுலகெலாம்
சோதி யாய்நிறைந் தான்சுடர்ச் சோதியுட் சோதியான்
வேதி யாகிவிண் ணாகிமண் ணோடெரி காற்றுமாய்
ஆதி யாகிநின் றானுமை யாறுடை யையனே.

No one is able to know Siva, by learning all arts.
Having made all living beings to know him by his grace he has pervaded everywhere as the light.
is the inner light that is in the effulgent sun, moon and fire.
being himself the form of Vēdam
being the sky
and the earth, fire and air
who is also the primordial one
[ the meaning is the wind that blows] is the father in Aaiyāṟu.

Arunachala Siva.

5417
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: January 31, 2017, 10:02:39 AM »
Verse  6:


எங்கு மாகிநின் றானு மியல்பறி யப்படா
மங்கை பாகங்கொண் டானு மதிசூடு மைந்தனும்
பங்க மில்பதி னெட்டொடு நான்குக் குணர்வுமாய்
அங்க மாறுஞ்சொன் னானுமை யாறுடை யையனே.


Siva who pervades everywhere
and who had as a half a young lady whose real nature could not be known
can also qualify if it is taken as a name for Sivaṉ,
the strong one who wears a crescent moon,
and who revealed the six Aṅgams
which are expounding the meaning of the four Vedams
and the eighteen Purāṇams which are without defects,
is the father in Aaiyāṟu.

Arunachala Siva.


5418
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: January 31, 2017, 09:59:12 AM »
Verse  5:


வேன லானை வெருவவுரி போர்த்துமை யஞ்சவே
வானை யூடறுக் கும்மதி சூடிய மைந்தனார்
தேனெய் பாறயிர் தெங்கிள நீர்கரும் பின்றெளி
ஆனஞ் சாடுமுடி யானுமை யாறுடை யையனே.


The angry elephant to get frightened and covering with its skin to make Uma of fear.
(Appar, Tiruvatikai Viraṭṭam, 6)
The strong god who bore on his head a crescent moon that makes its way clearing the sky.
It is the father who is in Aaiyāṟu on whose head honey, ghee, milk, curd, tender coconut milk, juice of sugarcane
and the five products of the cow are poured for bathing.

Arunachala Siva.

5419
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: January 31, 2017, 09:56:07 AM »
Verse  4:


பண்ணி னல்லமொழி யார்பவ ளத்துவர் வாயினார்
எண்ணி னல்லகுணத் தாரிணை வேல்வென்ற கண்ணினார்
வண்ணம் பாடிவலி பாடித்தம் வாய்மொழி பாடவே
அண்ணல் கேட்டுகந் தானுமை யாறுடை யையனே.

Ladies who speak words sweet like tunes
who have lips red like coral
who have countless good qualities
who have defeated two lances, by their eyes.
sings about his nature
sing about his strength
sing his praises by their tongues which always chant the names of Siva only
It is the father in Aaiyāṟu and the eminent person who was pleased on hearing these.

Arunachala Siva.

5420
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: January 31, 2017, 09:52:49 AM »
Verse  3:


கூறு பெண்ணுடை கோவண முண்பது வெண்டலை
மாறி லாருங்கொள் வாரிலை மார்பில் அணிகலம்
ஏறு மேறித் திரி வ ரிமை யோர்தொழு தேத்தவே
ஆறு நான்குஞ்சொன் னானுமை யாறுடை யையனே.


Siva has on one half a lady
wears a loin-cloth
he eats from a skull
no one will receive the ornaments worn on his chest, (if exchanged)
[: if offered for sale is another meaning;]
[[those who] will buy.] He will wander riding on a bull to be worshipped with folded hands and praised by the celestial beings who do not wink.
he is the father in Aaiyāṟu who revealed the six Aṅgams and the four Vēdas.
[are numeral nouns suggesting the intended object by context].

Arunachala Siva.

5421
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: January 31, 2017, 09:49:48 AM »
Verse  2:

தன்மை யாருமறி வாரிலை தாம்பிற ரெள்கவே
பின்னு முன்னுஞ்சில பேய்க்கணஞ் சூழத் திரிதர்வர்
துன்ன வாடை யுடுப்பர் சுடலைப்பொடி பூசுவர்
அன்னமா லுந்துறை யானுமை யாறுடை யையனே.


No one is able to understand his real nature.
Siva will wander surrounded by groups of a few ghosts to his front
and at his back to be despised by others.
He wears rags which are sewn together
will besmear himself with the ash in the cremation ground.
is the father in Aaiyāṟu which has a ghat where swans make a noise.

Arunachala Siva.


5422
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: January 31, 2017, 09:43:39 AM »
Tiruvaiyaaru:

Verse 1:

கோடல்கோங் கங்குளிர் கூவிள மாலை குலாயசீர்
ஓடுகங் கையொளி வெண்பிறை சூடு மொருவனார்
பாடல் வீணைமுழ வங்குழன் மொந்தைபண் ணாகவே
ஆடு மாறுவல் லானுமை யாறுடை யையனே.

The unequaled Siva, who adorns himself with a bright and white crescent moon,
a flowing Ganga. of conspicuous greatness,
a garland of cool Mael, common Caung,
and flowers of white glorious Malabar lily,
is the father in Aiyāṟu who is also capable of dancing to the accompaniment of songs, ,
and musical instruments such as Veeṇa, Muḻavu, flute, and a drum of one face,
when they are attuned to music. ,

(Periya Purāṇam, Tiru Jṉana Sampandhar Purāṇam, 303). The Lord gave darshaṉ of his dance to Jāṉana Sambanthar in this shrine.

Arunachala Siva.

5423
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 31, 2017, 08:07:50 AM »
Munai Aduvar Nayanar Puranam:


Verse  1:


மாறு கடிந்து மண்காத்த
    வளவர் பொன்னித் திருநாட்டு
நாறு விரைப்பூஞ் சோலைகளில்
    நனைவாய் திறந்து பொழிசெழுந்தேன்
ஆறு பெறுகி வெள்ளமிடு
    மள்ளல் வயலின் மள்ளருழும்
சேறு நறுவா சங்கமழுஞ்
    செல்வ நீடூர் திருநீடூர்.

In the Kaveri realm of the Chozhas who conquering
Enmity, fostered the world, is opulent Needoor;
There the honey pouring from the budding blooms
In the fragrant gardens courses its way
To the flooding river, and irrigates miry
And fragrant fields tilled by the farmers.

Arunachala Siva.

5424
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 31, 2017, 08:03:52 AM »
Verse  10:


நீராருஞ் சடையாரை
    நீடுமன ஆலயத்துள்
ஆராத அன்பினால்
    அருச்சனைசெய் தடியவர்பால்
பேராத நெறிபெற்ற
    பெருந்தகையார் தமைப்போற்றிச்
சீராருந் திருநீடூர்
    முனையடுவார் திறம்உரைப்பாம்.


Having hailed the great one that gained
The everlasting company and servitorship
Of the devotees of the river-crested Lord
By enshrining and adoring, in insatiate love,
Siva in his immense, mental shrine, we now
Proceed to narrate the glory of Munaiyatuvaar
Of glorious and divine Needoor.   

Vayilar Nayanar Puranam concluded.

Arunachala Siva.

5425
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 31, 2017, 08:01:45 AM »
Verse  9:


அகமலர்ந்த அர்ச்சனையில்
    அண்ணலார் தமைநாளும்
நிகழவரும் அன்பினால்
    நிறைவழிபா டொழியாமே
திகழநெடு நாட்செய்து
    சிவபெருமான் அடிநிழற்கீழ்ப்
புகலமைத்துத் தொழுதிருந்தார்
    புண்ணியமெய்த் தொண்டனார்.   


In abiding love, for many many days, he did,
Without let or hindrance, daily the Antariyaga Pooja
To the Merciful One, ceaselessly; thus he reached
The haven of the hallowed feet of Lord Siva, and there
The true and holy servitor adores and abides eternally.

Arunachala Siva.

5426
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 31, 2017, 07:59:15 AM »
Verse  8:


மறவாமை யால்அமைத்த
    மனக்கோயில் உள்ளிருத்தி
உறவாதி தனையுணரும்
    ஒளிவிளக்குச் சுடரேற்றி
இறவாத ஆனந்தம்
    எனுந்திருமஞ் சனமாட்டி
அறவாணர்க் கன்பென்னும்
    அமுதமைத்துஅர்ச் சனைசெய்வார்.   


Rearing within a mental shrine of unforgetfulness,
He lit the lustrous lamp of godly consciousness;
Immortal bliss constituted his ablutions to the Lord;
He offered unto the Lord of Dharma, the nectarean food
Of his love; thus, even thus, he did his pooja.

Arunachala Siva.

5427
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 31, 2017, 07:56:33 AM »
Verse  7:


வாயி லாரென நீடிய மாக்குடித்
தூய மாமர பின்முதல் தோன்றியே
நாய னார்திருத் தொண்டில் நயப்புறு
மேய காதல் விருப்பின் விளங்குவார்.

His great clan was the ancient Vaayilaar-clan; he was
The chief of this pure and traditionally great clan;
He was poised in the servitorship of the Lord,
And glowed in splendorous love and devotion.

Arunachala Siva.

5428
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 31, 2017, 07:54:01 AM »
Verse 6:

மன்னு சீர்மயி லைத்திரு மாநகர்த்
தொன்மை நீடிய சூத்திரத் தொல்குலம்
நன்மை சான்ற நலம்பெறத் தோன்றினார்
தன்மை வாயிலார் என்னுந் தபோதனர்.


In this eternally glorious, beauteous and great city
Of Mayilai, he came to be born in the hoary Sudra caste
For its gaining the greatest weal and well-being;
He was a lofty tapaswin and he was called Vaayilaar.

Arunachala Siva.

5429
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 31, 2017, 07:49:11 AM »
Verse  5:

வீதியெங்கும் விழாவணி காளையர்
தூதுஇ யங்குஞ் சுரும்பணி தோகையர்
ஓதி யெங்கும் ஒழியா அணிநிதி
பூதி யெங்கும் புனைமணி மாடங்கள்.தெருக்கள் எங்கும் திருவிழாக்களின் அழகு மேம்பாடுகள் விளங்கும். பருவம் வாய்ந்த இளைஞர்களின் தூதாக இயங்குவன போல் வண்டுகள் பெண்களின் கூந்தல்கள் எங்கும் விளங்கும். சுண்ணச் சாந்து பூசி ஒப்பனை செய்யப்பட்ட மாடங்கள் எங்கும், அழகிய நிதிகளும் அணிகளும் நீங்காமல் விளங்கும்.
 

Arunachala Siva.
 5430
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 31, 2017, 07:46:19 AM »
Verse 4:


தவள மாளிகைச் சாலை மருங்கிறைத்
துவள்ப தாகை நுழைந்துஅணை தூமதி
பவள வாய்மட வார்முகம் பார்த்தஞ்சி
உவள கஞ்சேர்ந் தொதுங்குவ தொக்குமால்.   


Near the white mansions, the stainless moon that seemed
To pass through the inter-spaces of posts of fluttering
Flags, feeling vanquished by the visages
Of the coral-lipped lasses, move away, as if scared,
To hide itself in a secret place.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 [362] 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 ... 3091