Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 [362] 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 ... 2903
5416
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 08, 2016, 08:58:05 AM »
Verse 1052:


இன்ன வாறெலாம் அறிந்துளார்
    எய்தியங் கிசைப்பச்
சொன்ன வர்க்கெலாம் இருநிதி
    தூசுடன் அளித்து
மன்னு பூந்தராய் வள்ளலார்
    தமைத்திசை நோக்கிச்
சென்னி மேற்கரங் குவித்துவீழ்ந்
    தெழுந்துசெந் நின்று.

And all such happenings from persons who had
Known them in person and who coming thither reported
Them to him; he lavishly bestowed on them
Great wealth and gifts of vestments; folding
His hands above his head and facing the direction
Of the godly patron of ever-during Poontharaai
He prostrated on the ground and rose up.   

Arunachala Siva.


5417
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 08, 2016, 08:55:15 AM »
Verse 1051:


நெருப்பில் அஞ்சினார் தங்களை
    நீரில் ஒட்டியபின்
மருப்பு நீள்கழுக் கோலின்மற்
    றவர்கள் ஏறியதும்
விருப்பி னால்திரு நீறுமீ
    னவற்களித் தருளிப்
பொருப்பு வில்லியார் சாதனம்
    போற்றுவித் ததுவும்.

Of his triumph over the Samanas in the ordeal
By water, having already put them to fright
By his victory in the ordeal by fire,
Of the Samanas getting impaled on their own accord
On the long and pike-like and sharp stakes,
Of his loving and gracious dispensation
Of the holy ash to the Pandya and thus
Fostering the way of the Lord whose bow is the hill,   

Arunachala Siva.5418
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: September 07, 2016, 11:52:50 AM »
4.

அருளுடைச் சுடரே அளிந்ததோர் கனியே
பெருந்திறல் அருந்தவர்க் கரசே
பொருளுடைக் கலையே புகழ்ச்சியைக் கடந்த
போகமே யோகத்தின் பொலிவே
தெருளிடத் தடியார் சிந்தையுட் புகுந்த
செல்வமே சிவபெரு மானே
இருளிடத் துன்னைச் சிக்கெனப் பிடித்தேன்
எங்கெழுந் தருளுவ தினியே. O Radiance of Grace !
O unique and well-ripe Fruit !
O Prince of rare tapaswins of great mystic puissance !
O Import of Sastras !
O Bhoga beyond praise !
O Splendor of Yoga !
O Opulence !
O God Siva Who enters the clarified mind of servitors !
I have caught You and hold You in firm grip,
In this dark world.
How can You move away at all?

contd.,

Arunachala Siva.

5419
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: September 07, 2016, 11:49:18 AM »
3.


அம்மையே அப்பா ஒப்பிலா மணியே
    அன்பினில் விளைந்தஆ ரமுதே
பொய்ம்மையே பெருக்கிப் பொழுதினைச் சுருக்கும்
    புழுத்தலைப் புலையனேன் றனக்குச்
செம்மையே ஆய சிவபதம் அளித்த
    செல்வமே சிவபெரு மானே
இம்மையே உன்னைச் சிக்கெனப் பிடித்தேன்
    எங்கெழுந் தருளுவ தினியே.


O Mother !
O Father !
O Gem beyond compare !
O rare Nectar emerging from Love !
I am an out-caste.
I foster Mere worms in my body,
uttering falsehood in increasing numbers and wasting my precious days.
On me You conferred the salvific Siva-Consciousness !O Opulence !
O God Siva !
In this very birth,
I caught You and hold You in my firm grip.
How can You move away at all?

contd.,

Arunachala Siva.

5420
31.  Air is ever unreal indeed.  Even all this is only unreal.  Ego and intellect are unreal.  The hosts
of beings in the world are Brahman only.

32.  Thought force is always unreal. 'This' is unreal, there is no doubt. The demons  are all unreal.
The Lord's forms are unreal.

33. The universe is always unreal.  Hari (Vishnu), is always unreal.  Brahman is always unreal.
His creation too is unreal.

34. The great Lord is unreal.  The chief of hosts is unreal.  Again Uma (Parvati) is always unreal.
Skanda and Ganesa are unreal.

35.  The individual Self is always unreal.  The body is unreal.  The Vedas are always unreal.
The termination of the body too is unreal. 

36. The Dharamsastras and the Puranas are only unreal and betray the truth.  Everything is verily
unreal.  Lineage too is unreal.

37.  All this is unreal from beginning to end.   The sages are unreal.  The worlds are always unreal
unreal.  All that are seen are also unreal.

contd.,

Arunachala Siva.   

5421
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 07, 2016, 09:27:38 AM »
Verse  1050:


ஆய நாள்களில் அமண்பயில்
    பாண்டிநா டதனைத்
தூய ஞானமுண் டருளிய
    தோன்றலார் அணைந்து
மாய வல்லமண் கையரை
    வாதில்வென் றதுவும்
மேய வெப்பிடர் மீனவன்
    மேலொழித் ததுவும்.

During this time, he heard of the visit
Of the holy child, the partaker of pure Gnosis,
To the Pandya realm under the Samanas' domination,
Of his victory over the base Samanas in disputation,
Of his curing the Pandya's distressing fever,

Arunachala Siva.5422
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 07, 2016, 09:24:31 AM »
Verse  1049:


தந்தை யாரும்அத் தளிரிளம்
    கொம்பனாள் தகைமை
இந்த வையகத் தின்மையால்
    இன்புறு களிப்பு
வந்த சிந்தையின் மகிழ்ந்துமற்
    றிவள்மணம் பெறுவான்
அந்த மில்லென தருநிதிக்
    குரியனென்று அறைந்தார்.   


Her Father was immensely pleased and his heart
Reveled in joy when he discovered the truth
That there was, in the entire world, none to match
Her excellence who was like unto a tender branch
Of fragrant shoots; then he announced thus:
'He that weds her gets all my limitless wealth.'

Arunachala Siva.

5423
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 07, 2016, 09:22:11 AM »
Verse  1048:


பொற்றொ டிச்சிறு மகளிர்
    ஆயத்தொடும் புணர்ந்து
சிற்றில் முற்றவும் இழைத்துட
    னடுந்தொழிற் சிறுசோ
றுற்ற உண்டிகள் பயின்றொளி
    மணியூசல் ஆடி
மற்றும்இன்புறு வண்டலாட்
    டயர்வுடன் வளர.

She built toy-houses of sand joining the company
Of tender girls decked with jewels of gold;
She played the game of cooking small rice and toothsome
Dishes, and banqueting; she played on the swing
Decked with lustrous gems and she also
Indulged in the gladsome games of 'vantal'
And thus flourished.   

Arunachala Siva.


5424
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 07, 2016, 09:19:16 AM »
Verse  1047:


அழகின் முன்னிளம் பதமென
    அணிவிளக் கென்ன
விழவு கொண்டெழும் பேதைய
    ருடன்விளை யாட்டில்
கழலொடு அம்மனை கந்துகம்
    என்றுமற் றினைய
மழலை மென்கிளிக் குலமென
    மனையிடை ஆடி.


She-- a bud of beauty and an ornate lamp of luster--,
Played with tender girls that frisked in jubilee;
With 'Kazhal', 'Ammaanai' and ball, she sported indoors
With her mates warbling soft, like prattling parakeets.


Arunachala Siva.

5425
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 07, 2016, 09:16:43 AM »
Verse  1046:


தளரும் மின்னின்அங் குரமெனத்
    தமனியக் கொடியின்
வளரி ளந்தளிர்க் கிளையென
    மணிகிள ரொளியின்
அளவி லஞ்சுடர்க் கொழுந்தென
    அணைவுறும் பருவத்
திளவ னப்பிணை யனையவர்க்
    ஏழுயாண் டெய்த.


Like a little lightning that sprouts and sways,
Like a soft-leaved spray of an auric liana,
Like the luster and glow of rubies-- a legion, she grew,
In form a lovely cygnet, to be seven summers old.   

Arunachala Siva.

5426
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 07, 2016, 09:14:36 AM »
Verse  1045:திங்கள் தோறுமுன் செய்யும்அத்
    திருவளர் சிறப்பின்
மங்க லம்புரி நல்வினை
    மாட்சியிற் பெருக
அங்கண் மாநகர் அமைத்திட
    ஆண்டெதி ரணைந்து
தங்கு பேரொளிச் சீறடி
    தளர்நடை பயில.

In that beauteous town, they performed every month
The divinely glorious and auspicious rites for the growing
Well-being of the babe; the child mantled in radiance
Was now one summer old, and began to toddle with her little feet.


Arunachala Siva.

5427
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 07, 2016, 09:12:06 AM »
Verse  1044:


யாவ ரும்பெரு மகிழ்ச்சியால்
    இன்புறப் பயந்த
பாவை நல்லுறுப் பணிகிளர்
    பண்பெலாம் நோக்கிப்
பூவி னாள்என வருதலின்
    பூம்பாவை யென்றே
மேவு நாமமும் விளம்பினர்
    புவியின்மேல் விளங்க.Observing the beauteous characteristics immanent
In the limbs of the child-- a lovely doll, born to gladden all--,
They christened her "Poompaavai" as like the goddess
On Lotus, she took birth on earth; they gave that name
That it might shine with lofty glory, in this world.

Arunachala Siva.


5428
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 07, 2016, 09:09:58 AM »
Verse  1043:


சூத நல்வினை மங்கலத்
    தொழில்முறை தொடங்கி
வேத நீதியின் விதியுளி
    வழாவகை விரித்த
சாத கத்தொடு சடங்குகள்
    தசதினம் செல்லக்
காதல் மேவிய சிறப்பினில்
    கடிவிழா அயர்ந்தார்.

He duly inaugurated the hierurgies attending
The birth of a child and flawlessly performed
The casting of horoscope and other rites on the days
Ordained, in consonance with the Vedic rules,
During the ten-day period,
In loving and glorious and festal splendor.

Arunachala Siva.   


5429
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 07, 2016, 09:07:24 AM »
Verse 1042:

ஆறு சூடிய முடியினார்
    அடியவர்க் கன்பால்
ஈறி லாதபூ சனைகள்யா
    வையுமிகச் செய்து
மாறி லாமறை யவர்க்குவேண்
    டினவெலாம் அளித்துப்
பேறு மற்றிதுவே எனும்படி
    பெருங்களி சிறந்தார்.


In love he did all the poojas-- great and endless--,
To the servitors of the river-crested Lord; he gifted
To the Brahmins all that they desired. "This is indeed
A beatitude." Thus he thought and was steeped
In joy great.   

Arunachala Siva.


5430
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 07, 2016, 09:02:14 AM »
Verse  1041:


நல்ல நாள்பெற ஓரையில்
    நலம்மிக வுதிப்பப்
பல்பெ ருங்கிளை யுடன்பெரு
    வணிகர்பார் முழுதும்
எல்லை யில்தன முகந்துகொண்
    டியாவரும் உவப்ப
மல்ல லாவண மறுகிடைப்
    பொழிந்துளம் மகிழ்ந்தார்.


At her birth on an auspicious day, the hour too
Was good laden with weal; the great merchant, surrounded
By his vast and multi-foliate kin, took with him
Wealth limitless, and in the street where trade flourished,
To the delectation of all, he poured it all and felt happy.


Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 [362] 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 ... 2903