Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 [361] 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 ... 3113
5401
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 15, 2017, 09:18:51 AM »
Verse  37:


உதியர் மன்னவர் தம்பெரும்
    சேனையின் உடன்சென்ற படைவீரர்
கதிகொள் வாசியிற் செல்பவர்
    தம்மைத்தங் கட்புலப் படுமெல்லை
எதிர்வி சும்பில் கண்டுபின்
    கண்டிலர் ஆதலின் எல்லாரும்
முதிரும் அன்பினில் உருகிய
    சுரிகையான் முறைமுறை உடல்வீழ்த்தார்.   


The warriors of the great army that accompanied
The Chera king beheld his flight on his speeding steed
Into the sky till he disappeared from their sight;
As they could no longer behold him, all of them
Out of exceeding love they bore for their king,
Took out their swords and slew themselves.   

Arunachala Siva.

5402
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 15, 2017, 09:16:13 AM »
Verse  36:


விட்ட வெம்பரிச் செவியினில்
    புவிமுதல் வேந்தர்தாம் விதியாலே
இட்ட மாஞ்சிவ மந்திரம் ஓதலின்
    இருவிசும் பெழப் பாய்ந்து
மட்ட லர்ந்தபைந் தெரியல்வன்
    தொண்டர்மேல் கொண்டமா தங்கத்தை
முட்ட எய்திமுன் வலங்கொண்டு
    சென்றது மற்றதன் முன்னாக.   


As in the ear of his beloved steed the chief among
The Kings of earth, chanted as ordained, the Siva mantra
So dear to him, it rose up, darted into the sky, came
Near the tusker ridden by Van-tondar who wore a fresh
And fragrant garland, circumambulated it and marched ahead.

Arunachala Siva.

5403
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 15, 2017, 09:13:04 AM »
Verse  35:


சேரர் தம்பிரான் தம்பிரான்
    தோழர்தஞ் செயலறிந் தப்போதே
சார நின்றதோர் பரியினை
    மிசைக்கொண்டு திருவஞ்சைக் களஞ்சார்வார்
வீர வெண்களிறு உகைத்துவிண்
    மேற்செலும் மெய்த்தொண்டர் தமைக்கண்டார்
பாரில் நின்றிலர் சென்றதம்
    மனத்தொடு பரியும்முன் செலவிட்டார்.   

The moments the Chera Tampiraan came to know of the act
Of the Tampiran's Companion, he forthwith mounted
A peerless steed and proceeded to Tiruvanjaikkalam;
He beheld in the heavens the servitor of Truth that rode
The heroic white tusker in the sky; thereupon he would
No longer bear to abide on the earth; to his mind
Already with Aaroorar, he hitched his steed
And moved onward with great speed.   

Arunachala Siva.

5404
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 15, 2017, 09:10:02 AM »
Verse 34:


ஏற்ற தொண்டரை அண்டர்வெள்
    ளானையின் எதிர்வலங் கொண்டேற்ற
நாற்ற டங்கடல் முழுக்கென
    ஐவகை நாதமீ தொழுந்தார்ப்பப்
போற்றி வானவர் பூமழை
    பொழிந்திடப் போதுவார் உயிரெல்லாம்
சாற்று மாற்றங்கள் உணர்பெருந்
    துணைவரை மனத்தினிற் கொடுசார்ந்தார்.   


The Devas circumambulated the devotee that humbly
Complied with the Lord's behest, and adored him; when they
Had him seated on the celestial white tusker,
The five ethereal Tuntupis resounded very like
The four great oceans; the hailing celestial lords
Showered flowers; Aaroorar who proceeded on his journey,
Then thought of his great friend who could con
All that was uttered by all living beings


Arunachala Siva.

5405
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 15, 2017, 09:05:44 AM »
Verse  33:

தேவர் தங்குழாம் நெருங்கிய
    வாய்தனில் திருநாவ லூரர்தம்
காவல் மன்னரும் புறப்பட
    எதிர்கொண்டு கயிலைவீற் றிருக்கின்ற
பூவ லம்புதண் புனற்சடை
    முடியவர் அருளிப்பா டெனப்போற்றி
ஏவல் என்றபின் செய்வதொன்று
    இலாதவர் பணிந்தெழுந் தெதிரேற்றார்.   

As the Prince of Tirunaavaloor (after his worship)
Moved through the entrance where the Devas stood thronging,
They duly received him and spake thus: "Behold the gracious
Act of the Lord of Kailaash whose matted hair is decked
With Konrai flowers and the cool Ganga." This said, they hailed
Him, and subjoined thus: "This indeed is His mandate!"
Thus told, he had nought else to do; he bowed low
To the Lord?s behest, rose up and humbly obeyed it.

Arunachala Siva.5406
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 15, 2017, 09:02:51 AM »
Verse  32:


வான நாடர்கள் அரிஅயன்
    முதலினோர் வணங்கிமுன் விடைகொண்டு
தூந லந்திகழ் சோதிவெள்
    ளானையுங் கொண்டுவன் தொண்டர்க்குத்
தேன லம்புதண் சோலைசூழ்
      மகோதையில் திருவஞ்கைக் களஞ்சேரக்
கால்நி லங்கொள வலங்கொண்டு
    மேவினார் கடிமதில் திருவாயில்.   


The Devas, Vishnu, Brahma and others adored the Lord
And took leave of Him; seeking Van-tondar they came
With the pure and white and bright tusker, to Tiruvanjaikkalam
In the city of Makotai girt with cool gardens and groves;
With their feet touching the ground they circumambulated
The temple, and came before the divinely-guarded entrance.

Arunachala Siva.

5407
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 15, 2017, 08:59:40 AM »
Verse  31:


மன்ற லந்தரு மிடைந்தபூங்
    கயிலையின் மலைவல்லி யுடன்கூட
வென்றி வௌள்விடைப் பாகர்தாம்
    வீற்றிருந் தருளிய பொழுதின்கண்
ஒன்று சிந்தைநம் மூரனை
    உம்பர்வெள் ளானையில் உடன்ஏற்றிச்
சென்று கொண்டிங்கு வாருமென்று
    அயன்முதல் தேவர்கட் கருள்செய்தார்.

The Lord who is concorporate with Himavants's Daughter,
Seated on the white and victorious Bull in flowery Kailaash
Thick with fragrant and stately trees, graciously bade
Brahma and other Devas thus: "Bring here Our Ooran,
Whose mind is one with Us, borne on the celestial tusker.?

Arunachala Siva.

5408
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 15, 2017, 08:56:57 AM »
Verse  30:


எடுத்த அத்திருப் பதிகத்தின்
    உட்குறிப்பு இவ்வுல கினிற்பாசம்
அடுத்த வாழ்க்கையை அறுத்திட
    வேண்டுமென்று அன்பர்அன் பினில்பாடக்
கடுத்த தும்பிய கண்டர்தங்
    கயிலையிற் கணத்தவ ருடன்கூடத்
தடுத்த செய்கைதான் முடிந்திடத்
    தங்கழற் சார்புதந் தளிக்கின்றார்.   


The divine intimation of the decade was to have
The bondage-ridden life on earth snapped; when thus
The devotee sang in exceeding devotion, as the time
Apportioned by the Lord for his separation from the company
Of Siva Ganas at Kailaash came to an end,
Siva, whose throat glows with the hue of the dense venom,
Was pleased to bless him to reach His sacred feet.

Arunachala Siva.   

5409
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 15, 2017, 08:52:47 AM »
Verse  29:

கரிய கண்டர்தங் கோயிலை
    வலங்கொண்டு காதலால் பெருகன்பு
புரியும் உள்ளத்தர் உள்ளணைந்
    திறைவர்தம் பூங்கழல் இணைபோற்றி
அரிய செய்கையில் அவனியில்
    வீழ்ந்தெழுந்து அலைப்புறு மனைவாழ்க்கை
சரிய வேதலைக் குத்தலை
    மாலையென் றெடுத்தனர் தமிழ்மாலை.   

As he made the sacred circuit of the shrine
Of the blue-throated Lord, great and spiraling love
Began to swell in Aaroorar's bosom; into the shrine
He moved, and adored the flower-soft feet of the Lord;
He fell down prostrate on the ground before Him
And rose up; this marked a rare act of renunciation;
At that very movement the trouble-tossed earthly life
Quit him; he hymned the Lord in decade,
Which oped thus: "Thalaikku-th-thalai maalai."

Arunachala Siva.

5410
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 15, 2017, 08:50:04 AM »
Verse  28:


ஆய செய்கையின் நாள்பல
    கழிந்தபின் அரசர்கள் முதற்சேரர்
தூய மஞ்சனத் தொழிலினில்
    தொடங்கிடத் துணைவராம் வன்தொண்டர்
பாய கங்கைசூழ் நெடுஞ்சடைப்
    பரமரைப் பண்டுதாம் பிரிந்தெய்தும்
சேய நன்னெறி குறுகிடக்
    குறுகினார் திருவஞ்சைக் களந்தன்னில்.

When thus passed many a day, one day, when the Chera,
The first among the crowned kings, was having his holy bath,
His friend Van-tondar came to Tiruvanjaikkalam; his days
Of long separation which indeed formed a goodly
And distant path from the Supreme Lord whose crown
Of matted hair contains the flowing Ganga, were about to end.

Arunachala Siva.

5411
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 15, 2017, 08:46:27 AM »
Verse  27:


இன்ன தன்மையில் உதியர்கள்
    தலைவர்தாம் இடர்கெட முனைப்பாடி
மன்னர் தம்முடன் மகிழ்ந்தினி
    துறையுநாள் மலைநெடு நாட்டெங்கும்
பன்ன கம்புனை பரமர்தந்
    திருப்பதி பலவுடன் பணிந்தேத்திப்
பொன்னெ டுந்தட மூதெயில்
    மகோதையிற் புகுந்தனர் வன்தொண்டர்.   

During such days when the Prince of Thirumunaippaadi
Abode happily with the lord of the Cheras, dispelling
All (earthly) troubles, he, accompanied with the Chera king,
Adored at all the shrines in the immense stretch
Of Malai Naadu where the Lord who wears the serpent
For his jewel willingly abides; then Van-tonder came back
To Makotai girt with great walls adorned with gold.   

Arunachala Siva.5412
11.  That in which there is no expression of delusion, nor the activity of illusion, where
the seen has disappeared - be ever full of That.

12.  That in which there is no scholar or scholarship, where there is no one's own
side or opposite side, where there is no defect or non defect - be ever full of That.

13. That in which there is no distinction such as Vishnu, in which Brahman does not
exist, where there is no distinction such as Siva - be ever full of That.

14.  That in which there is no distinctions as real and unreal, where there is no state of cognition, where there is no cognition of the individual - be ever full of That.

15.  That in which there is no meditation on Sankara, where there is no supreme state, no form of comprehension - be ever full of That.

16. That in which there is nothing atomic or cosmic, no fabrication of happiness, where the world becomes naught - be ever full of That.

17.  That in which there is no cognition of the body, in which there is no inquisitiveness, in which there is no conception of the mind - be ever full of That.

18.  That in which there is no intellectual knowledge, where there is no Self full of mind, where there is no conception of desire - be ever full of That.

19.  That in which there is no repose of liberation, where there is no form of bondage,
where there is no permanent knowledge - be ever full of That.

20.  That in which there is no calculation of time, where there is no feeling of sorrow,
where there is no perception of body - be ever full of That.

contd.,

Arunachala Siva.           

5413
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: February 14, 2017, 01:14:44 PM »
Verse  11:

அருஞா னம்வல்லார் அழுந்தை மறையோர்
பெருஞா னமுடைப் பெருமா னவனைத்
திருஞா னசம்பந் தனசெந் தமிழ்கள்
உருஞா னமுண்டாம் உணர்ந்தார் தமக்கே.


The God who is worshipped by the Brahmins in Azhunthai, who possess the previous spiritual wisdom rare to obtain. And who has abundant spiritual wisdom. The verses composed on him by Tiru Jnana Sambandhaṉ, in refined standard Tamizh, the knowledge of realizing the true form of Siva will come to them to its own accord.

Padigam on Tiru Azhundhur completed.

Arunachala Siva.

5414
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: February 14, 2017, 01:10:37 PM »
Verse  10:

முடியார் சடையாய் முனம்நா ளிருவர்
நெடியான் மலரான் நிகழ்வா லிவர்கள்
அடிமே லறியார் அழுந்தை மறையோர்
படியால் தொழமா மடம்பற் றினையே.


You have matted locks coiled into a crown! These two persons the tall Vishnu and Brahma in the lotus flower could not find the head and feet in the distant past, by their efforts to find them. 

Arunachala Siva.

5415
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: February 14, 2017, 01:06:46 PM »
Verse  9:


மணிநீள் முடியான் மலையை அரக்கன்
தணியா தெடுத்தான் உடலம் நெரித்த
அணியார் விரலாய் அழுந்தை மறையோர்
பணிமா மடம்மன் னியிருந் தனையே.


The demon who were a long crown set with precious stones. You have a beautiful toe with which you crushed the body (of that demon), when he lifted the mountain, his anger not being softened. You were permanently staying in the big Matam to which the Brahmins pay obeisance.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 [361] 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 ... 3113