Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 [361] 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 ... 3159
5401
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: April 02, 2017, 09:21:16 AM »
Verse  5:


பொலிந்த என்பணி மேனியன் பூந்தராய்
மலிந்த புந்தியர் ஆகி வணங்கிட
நுந்தம் மேல்வினையோட வீடுசெய்
எந்தை யாயஎம் மீசன் தானே.

If people adore Pūntarāi, with their minds full of devotion, belonging to the Lord who adorns his body with shining bones, our Siva will be your trustworthy guide to liberate you from the acts done in previous births and those done in this birth.

Arunachala Siva.

5402
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: April 02, 2017, 09:17:02 AM »
Verse  4:


பூசு ரர்தொழு தேத்திய பூந்தராய்
ஈசன் சேவடி யேத்தி யிறைஞ்சிடச்
சிந்தை நோயவை தீர நல்கிடும்
இந்து வார்சடை யெம்இ றையே.

When one worships the lotus red feet of Siva in Pūntarāi, which is worshipped and praised by Brahmins (பூசுரர் : Brahmins are called by this name as they were considered to be Devas, in this world). Our Lord who wears the crescent moon on his long matted locks, will bestow his grace to remove the mental afflictions.

Arunachala Siva.

5403
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: April 02, 2017, 09:13:46 AM »
Verse  3:

வேந்த ராய்உல காள விருப்புறின்
பூந்த ராய்நகர் மேயவன் பொற்கழல்
நீதி யால்நினைந் தேத்தி உள்கிடச்
சாதி யாவினை யான தானே.

People of this world !  If you desire to rule the world as kings, the beautiful feet of the Lord who is in the city of Pūntarāi will grant your wish. The acts both good and bad will not do their mischief if you think of, and meditate on, those feet with discipline.

Arunachala Siva.
5404
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: April 02, 2017, 09:10:08 AM »
Verse  2:புள்ளி னம்புகழ் போற்றிய பூந்தராய்
வெள்ளம் தாங்கு விகிர்தன் அடிதொழ
ஞாலத் தில்உயர் வார்உள்கும் நன்னெறி
மூலம் ஆய முதலவன் தானே.

In Pūntarāi where the flocks of birds sing the praise of that place to worship the feet of the Lord who is different from the world and who bore on his head the floods. The good way that is always in the thought of people who want to raise themselves in the world, is the chief who is the origin of all things.

Arunachala Siva.

5405
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: April 02, 2017, 09:05:51 AM »
Tirup Puntarai:  (another name for Sirkazhi):

Verse 1:


தக்கன் வேள்வி தகர்த்தவன் பூந்தராய்
மிக்க செம்மை விமலன் வியன்கழல்
சென்று சிந்தையில் வைக்க மெய்க்கதி
நன்ற தாகிய நம்பன் தானே.


The Lord who destroyed the sacrifice performed by Takkaṉ, the sacred feet of the Lord who is naturally free from bondage, which can grant the highest bliss of freedom from birth and death. The good god in whom one can have confidence is the true and final beatitude when people go to Pūntarāi and meditate on his feet.

Arunachala Siva.

5406
General Discussion / Re: Rough Notebook-Open Forum
« on: April 01, 2017, 10:51:04 AM »
Today is Nesa Nayanar's Liberation Day.  He attained Siva's Feet this day.


Panguni month, Rohini star day.

 
I have already given the life history of Nesa Nayanar in my serial posts on 63 Saiva
Saints.  Please go through the same.   

Arunachala Siva.

5407
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: April 01, 2017, 09:48:04 AM »
Verse 11:

அலைபுனல் ஆவடு துறைஅமர்ந்த
இலைநுனை வேற்படை யெம்இறையை
நலமிகு ஞானசம் பந்தன்சொன்ன
விலையுடை அருந்தமிழ் மாலைவல்லார்
வினையாயினநீங் கிப்போய் விண்ணவர் வியனுலகம்
நிலையாகமுன் ஏறுவர்நிலமிசை நிலையிலரே.

About our master who has a trident of sharp blades and who is staying with pleasure in Avaṭu thūṟai where water is always moving. Those who are able to recite the highly valuable garland of Tamizh verses composed by Jnana Sambandhan, of increasing good qualities, having gone freed from the bondage of Karmas. They will ascend into the world of the celestial beings, as permanent residents.

(will not stay in this world,  According to Periya Purāṇam, Sambandhar got a purse of one thousand gold coins from Siva to meet the expenses of the sacrifice that his father was to perform; this is mentioned by Nāvukkarasar in the last two lines of the 1st Tirunērisai on this shrine, which follows.)

Padigam on Tiru Avadu Thurai completed.

Arunachala Siva.

5408
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: April 01, 2017, 09:44:23 AM »
Verse  10:


பித்தொடு மயங்கியோர் பிணிவரினும்
அத்தாவுன் னடியலால் அரற்றாதென்னாப்
புத்தரும் சமணரும் புறன்உரைக்கப்
பத்தர்கட் கருள்செய்து பயின்றவனே
இதுவோஎமை ஆளுமா றீவதொன்றெமக் கில்லையேல்
அதுவோவுன தின்னருள் ஆவடுதுறை அரனே.


My father! When Buddhists and Jains talk slanderous words, Siva who trained himself in granting grace to his devotees, even though a disease afflicts me combining with madness, my tongue will not cry about anything else except your feet. (See 1st verse.)

Arunachala Siva.

5409
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: April 01, 2017, 09:40:12 AM »
Verse  9:


உண்ணினும் பசிப்பினும் உறங்கினும்நின்
ஒண்மல ரடியலால் உரையாதென்நாக்
கண்ணனும் கடிகமழ் தாமரைமேல்
அண்ணலும் அளப்பரி தாயவனே
இதுவோஎமை ஆளுமா றீவதொன்றெமக் கில்லையேல்
அதுவோவுன தின்னருள் ஆவடுதுறை அரனே.

Siva whose limits could not be fathomed by both Kaṇṇaṉ and Brahma, who is seated on a fragrant lotus flower! (Kampar makes a pun on the word Kaṇṇaṉ;). When I am eating, when I am hungry and when I am asleep, my tongue will not speak about anything else except your shining feet which can be compared to lotus flowers.
(See 1st verse.)

Arunachala Siva.

5410
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: April 01, 2017, 09:36:22 AM »
Verse  8:

பேரிடர் பெருகிஓர் பிணிவரினும்
சீருடைக் கழல்அலால் சிந்தைசெய்யேன்
ஏருடை மணிமுடி யிராவணனை
ஆரிடர் படவரை அடர்த்தவனே
இதுவோஎமை ஆளுமா றீவதொன்றெமக் கில்லையேல்
அதுவோவுன தின்னருள் ஆவடுதுறை அரனே.

Siva who pressed down Ravaṇaṉ who wore a crown set with beautiful gems, under the mountain, to undergo unbearable pain, even though I suffer from a disease, when a great affliction is increasing, I would not think of anything else except your eminent feet. (See 1st verse.)

Arunachala Siva.
 

5411
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: April 01, 2017, 09:32:50 AM »
Verse  7:


வெப்பொடு விரவியோர் வினைவரினும்
அப்பாவுன் அடியலால் அரற்றாதென்நா
ஒப்புடை ஒருவனை உருவழிய
அப்படி அழலெழ விழித்தவனே
இதுவோஎமை ஆளுமா றீவதொன்றெமக் கில்லையேல்
அதுவோவுன தின்னருள் ஆவடுதுறை அரனே.


Siva, who opened his frontal eye for the fire to consume and destroy the form of the one who is compared to the beauty of others in that manner! Even if a Karmas appears combining with fever. My father! My tongue will not cry about anything else except your feet. (See 1st verse.)

Arunachala Siva.


5412
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: April 01, 2017, 09:28:31 AM »
Verse  6:வெந்துயர் தோன்றியோர் வெருவுறினும்
எந்தாய்உன் னடியலால் ஏத்தாதென்நா
ஐந்தலை யரவுகொண் டரைக்கசைத்த
சந்தவெண் பொடியணி சங்கரனே
இதுவோஎமை ஆளுமா றீவதொன்றெமக் கில்லையேல்
அதுவோவுன தின்னருள் ஆவடுதுறை அரனே.


Siva who does good, who smears beautiful white holy ash and who has tied in the waist a cobra of five hoods! My father! My tongue will not praise any other thing except your feet, even when I am frightened by a cruel suffering that happens all on a sudden. (Same as for 1st verse.)

Arunachala Siva.

5413
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: April 01, 2017, 09:24:09 AM »
Verse  5:


கையது வீழினும் கழிவுறினும்
செய்கழல் அடியலால் சிந்தைசெய்யேன்
கொய்யணி நறுமலர் குலாயசென்னி
மையணி மிடறுடை மறையவனே
இதுவோஎமை ஆளுமா றீவதொன்றெமக் கில்லையேல்
அதுவோவுன தின்னருள் ஆவடுதுறை அரனே.

Siva who revealed the Vedas, who wears conspicuously on the head the fragrant and beautiful flowers plucked just then and who has a neck made beautiful by the poison!
If the thing kept in the hand slips down and leaves me completely, I won't think of anything else except the feet wearing armors of exquisite workmanship same.  (as 1st verse.)

Arunachala Siva.


5414
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: April 01, 2017, 09:20:59 AM »
Verse  4:


தும்மலொ டருந்துயர் தோன்றிடினும்
அம்மலர் அடியலால் அரற்றாதென்நாக்
கைம்மல்கு வரிசிலைக் கணையொன்றினால்
மும்மதிள் எரிஎழ முனிந்தவனே
இதுவோஎமை ஆளுமா றீவதொன்றெமக் கில்லையேல்
அதுவோவுன தின்னருள் ஆவடுதுறை அரனே.

Siva who out of anger, discharged single arrow from the bow with bands which flourishes to cause fire to rise in the three cities, even if I sneeze, and sufferings arise, my tongue will not cry about anything else except the beautiful feet which are like lotus flowers. (See 1st verse.)

Arunachala Siva.

5415
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: April 01, 2017, 09:17:37 AM »
Verse  3:


நனவினும் கனவினும் நம்பாஉன்னை
மனவினும் வழிபடல் மறவேன்அம்மான்
புனல்விரி நறுங்கொன்றைப் போதணிந்த
கனல்எரி அனல்புல்கு கையவனே
இதுவோஎமை ஆளுமா றீவதொன்றெமக் கில்லையேல்
அதுவோவுன தின்னருள் ஆவடுதுறை அரனே.

Siva who holds in his hand a burning and scorching fire, and wears flowers of fragrant and blossomed Koṉṟai, and water! My father! One in whom anyone can repose confidence! I would not forget worship in my mind whether I am in the waking state or sleeping state. (See 1st verse.)

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 [361] 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 ... 3159