Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 [37] 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 ... 3072
541
Verse  10:


பத்து நூறவன் வெங்கண்வெள் ளேற்றண்ணல்
பத்து நூறவன் பல்சடை தோள்மிசை
பத்தி யாமில மாதலின் ஞானத்தால்
பத்தி யானிடங் கொண்டது பள்ளியே.

He is many things such as ten and hundred.  The god has a white bull which has cruel eyes.  His many matted locks, which fall on his shoulders are thousand in number.
As we do not possess the ten qualities of devotees, Siva who can be caught in the net of devotion.  As he knows that I have no knowledge, had my mind as his resting place. (Note: the meaning of some verses in this decade are not clear.)

Padigam General (1) completed.

Arunachala Siva.

542
Verse  9:

ஒன்ப தொன்பதி யானை யொளிகளி
றொன்ப தொன்பது பல்கணஞ் சூழவே
ஒன்ப தாமவை தீத்தொழி லின்னுரை
ஒன்ப தொத்துநின் றென்னு ளொடுங்குமே.

Siva is in the form of the elephants and Iravatam, which are not visible to the eye.
and their female elephants.  To be surrounded by eighteen classes of celestial hosts which are many in number. Guarding so that all the nine apertures may not go astray in evil acts, Siva dwells in me concealed, though all my talks are however expanded are reduced to ego in the end like the number nine which if multiplied by any number the product if added become nine.

Arunachala Siva.

543
Verse  8:


எட்டு மூர்த்தியாய் நின்றிய லுந்தொழில்
எட்டு வான்குணத் தீசனெம் மான்றனை
எட்டு மூர்த்தியு மெம்மிறை யெம்முளே
எட்டு மூர்த்தியு மெம்மு ளொடுங்குமே.

Siva remains having eight visible forms. Siva is called who is our Lord, the Lord of the universe and who performs functions, having great eight attributes.  Our Lord abides in the deities of the eight forms. They dwell within me. Those eight forms of Siva dwell concealed in me.

Arunachala Siva.

544
Verse  7:

ஏழு மாமலை யேழ்பொழில் சூழ்கடல்
ஏழு போற்றுமி ராவணன் கைந்நரம்
பேழு கேட்டருள் செய்தவன் பொற்கழல்
ஏழுஞ் சூழடி யேன்மனத் துள்ளவே.

The feet that are precious like gold belonging to Siva, who granted his grace to Ravanan listening to the music produced by the Veena, improvised in the hand, who was praised by the big seven mountains, seven worlds and the seven oceans, surrounding the earth.  He dwells in my mind in the seven births in which, I meditate on him.

Arunachala Siva.

545
Verse  6:

ஆறு கால்வண்டு மூசிய கொன்றையன்
ஆறு சூடிய அண்ட முதல்வனார்
ஆறு கூர்மையர்க் கச்சம யப்பொருள்
ஆறு போலெம் அகத்துறை யாதியே.

(see verse 4). Siva wears flowers of Koṉṟai on which bees with six legs swarm.
The first cause of the universe who wears a river on his head.  For people who are gifted with sharp intelligence and follow six systems of religion, he is the meanings of those religions. 

Arunachala Siva.


546
Verse  5:

அஞ்சு மஞ்சுமோ ராடி யரைமிசை
அஞ்சு போலரை யார்த்ததின் தத்துவம்
அஞ்சு மஞ்சுமோ ரோரஞ்சு மாயவன்
அஞ்சு மாமெம் அகத்துறை யாதியே.


Bathing in the five products of the cows of five varieties, the five varieties are: 1 Nantā 2 Prattirā 3 Surabi 4 Susila, and 5 Sumana, and dancing, whose ultimate truths are the five functions, the five functions are 1 creation 2 preservation 3 destruction 4 concealing 5 granting bliss.  He tied in his waist a cobra with five hoods.  He is the ultimate reality numbering twenty - they are the five elements, the rudiments of the five elements, the organs of sense which are gateways of knowledge and five organs of motor actions. The first cause of all things who dwells in my mind is also the five sense perceptions.

Arunachala Siva.

547
Verse  4:


நாலின் மேன்முகஞ் செற்றது மன்னிழல்
நாலு நன்குணர்ந் திட்டது மின்பமாம்
நாலு வேதஞ் சரித்தது நன்னெறி
நாலு போலெம் அகத்துறை நாதனே.


Siva pinched with his nails one head, which was superfluous above the four heads of Brahma. He explained to be understood the four objectives worthy of human pursuit sitting under the permanent shade of the banyan tree.  He chanted the four Vedas which show the way to eternal bliss.  The master who dwells in my mind is the four paths, namely Chariyai, Kriya, Yoga and Jnana.

Arunachala Siva.

548
Verse  3:

மூன்று மூர்த்தியுள் நின்றிய லுந்தொழில்
மூன்று மாயின மூவிலைச் சூலத்தன்
மூன்று கண்ணினன் தீத்தொழின் மூன்றினன்
மூன்று போதுமென் சிந்தையுள் மூழ்குமே.


Siva's three functions abiding in the trinity of Brahma, Hari and Rudran, are creation, protection and destruction.  He has a trident of three blades.  He has three eyes.
He is worshiped by maintaining the three kinds of fire. He will be abiding in my mind during morning, noon and evening.

Arunachala Siva.

549
Verse  2:


இரண்டு மாமவர்க் குள்ளன செய்தொழில்
இரண்டு மாமவர்க் குள்ளன கோலங்கள்
இரண்டு மில்லிள மானெமை யாளுகந்
திரண்டு போதுமென் சிந்தையுள் வைகுமே.

Siva's functions are two;  they are bondage of souls and granting salvation.  His beauty is of two kinds, one being Siva and the other being Sakti.  He has two young ladies like deer as his wives, one is Uma and the other is Ganga.  He dwells in my mind both when I think of him or forget him.

Arunachala Siva.

550
General Padigam - 1:

Verse  1:

ஒன்று வெண்பிறைக் கண்ணியோர் கோவணம்
ஒன்று கீளுமை யோடும் உடுத்தது
ஒன்று வெண்தலை யேந்தியெம் உள்ளத்தே
ஒன்றி நின்றங் குறையு மொருவனே.

Holding one white skull, the unequaled Siva, who dwells permanently united in our mind, has one chaplet of white crescent moon.  He dresses along with Uma, in a loin-cloth and a strip of cloth used as a waist-band.

Arunachala Siva.

551
Verse  10:

ஆதி மாமலை யன்றெடுத் தானிற்றுச்
சோதி யென்றலுந் தொல்லருள் செய்திடும்
ஆதி யான்மரு கற்பெரு மான்திறம்
ஓதி வாழ்பவர் உம்பர்க்கு மும்பரே.

When the demon lifted the preeminent great mountain in the distant past, and broke his body, exclaimed, "effulgent light".  Those who lead a life uttering the nature of the Lord in Marukal and the first cause who granted his ancient graces are celestial beings who are worshiped by the residents in heaven.

Padigam on Tiru Marukal completed.

Arunachala Siva.

552
Verse  9:


கந்த வார்குழல் கட்டிலள் காரிகை
அந்தி மால்விடை யோடுமன் பாய்மிக
வந்தி டாய்மரு கற்பெரு மானென்று
சிந்தை செய்து திகைத்திடுங் காண்மினே.


This beautiful girl has not tied her long and fragrant tresses of hair into a knot saying, "will you not come in the evening on the big bull with great love"?  She becomes confounded thinking of Siva.  You please see this.

Arunachala Siva.


553
Verse  8:

நீடு நெஞ்சுள் நினைந்துகண் நீர்மல்கும்
ஓடு மாலினோ டொண்கொடி மாதராள்
மாடம் நீள்மரு கற்பெரு மான்வரில்
கூடு நீயென்று கூட லிழைக்குமே.

My daughter is full of tears in here eyes, thinking of Siva in her mind for a long time.
With the confusion of mind which makes her run after Siva, this girl who wears bright bracelets, will draw loops on sand saying, "Both your ends should join if the Lord in Marukal which has tall storeys, comes to me."

Arunachala Siva.


554
Verse  7:

காட்சி பெற்றில ளாகிலுங் காதலே
மீட்சி யொன்றறி யாது மிகுவதே
மாட்சி யார்மரு கற்பெரு மானுக்குத்
தாழ்ச்சி சாலவுண் டாகுமென் தையலே.


My young daughter has developed desire towards the Lord in Marukal, who is full of glory.  Though she has not obtained sight of him, her love increasing without her mind knowing any way to return to her.

Arunachala Siva.

555
Verse 6:


சங்கு சோரக் கலையுஞ் சரியவே
மங்கை தான்மரு கற்பெரு மான்வரும்
அங்க வீதி யருகணை யாநிற்கும்
நங்கை மீரிதற் கென்செய்கேன் நாளுமே.


The young girl daily approaches by the side of the important street, where the Lord in Marukal comes, her bangles to slip down and her dress to slip away. Her friends!
What can I do for this?

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 [37] 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 ... 3072