Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 [37] 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 ... 3023
541
Verse  6:

பூத நாதனைப் பூம்புக லூரனைத்
தாதெ னத்தவ ழும்மதி சூடியை
நாதனை நல்ல நான்மறை யோதியை
வேத னைநெரு நற்கண்ட வெண்ணியே.

Siva the master of the Bhutas, who is in beautiful Pukalūr.  He who wears on his head a crescent moon which moves slowly and is like the pollen in color.  He who is the master, who chants the four Vedas containing good things.  I obtained vision of Siva, who is the meaning of the Vedas, yesterday in Veṇṇi.

Arunachala Siva.

542
Verse  5:

சுடரைப் போலொளிர் சுண்ணவெண் ணீற்றனை
அடருஞ் சென்னியில் வைத்த அமுதினைப்
படருஞ் செஞ்சடைப் பான்மதி சூடியை
இடரை நீக்கியை யான்கண்ட வெண்ணியே.

Siva who has smeared himself with the fine powder of sacred ash which shines like the sun. He who is like the nectar and who placed on his head petals of flowers and other things, who wears on his spreading red matted locks, a crescent moon as white as milk.  I obtained vision of Siva who removes sufferings, in Venni.

Arunachala Siva.
543
Verse  4:

நல்ல னைத்திகழ் நான்மறை யோதியைச்
சொல்ல னைச்சுட ரைச்சுடர் போலொளிர்
கல்ல னைக்கடி மாமதில் மூன்றெய்த
வில்ல னைநெரு நற்கண்ட வெண்ணியே.

Siva who is the embodiment of all that is good, who chants the eminent four Vedas,
who is the form of words, who is the light, who has the mountain, Kailash, which is shining like the sun.  Veṇṇi is the place, where I obtained vision of Siva, who destroyed with his bow,  the three great and well-guarded forts, yesterday.

Arunachala Siva.

544
Verse 3:

காற்றி னைக்கன லைக்கதிர் மாமணி
நீற்றி னைநினைப் பார்வினை நீக்கிடும்
கூற்றி னையுதைத் திட்ட குணமுடை
வீற்றி னைநெரு நற்கண்ட வெண்ணியே.

Siva who is the air, the fire, who smeared his body with sacred ash, and is like the big diamond which emits rays.  The diverse thing, that kicked the god of death and who removes the acts of those who think of him. Veṇṇi which is the place where I obtained vision of Siva yesterday.

Arunachala Siva.


545
Verse 2:

வெண்ணித் தொல்நகர் மேயவெண் திங்களார்
கண்ணித் தொத்த சடையர் கபாலியார்
எண்ணித் தம்மை நினைந்திருந் தேனுக்கு
அண்ணித் திட்டமு தூறுமென் நாவுக்கே.


Siva who wears crescent moon and who dwells in the ancient city of Veṇṇi, who has  matted locks on which there is a bundle of chaplets of Koṉṟai, who holds a skull in the hand. He will flow as sweet as nectar in my tongue tasting sweet, as I was always thinking of him and meditating on him.

Arunachala Siva.
546
Tiru Venni:

Verse  1:

முத்தி னைப்பவ ளத்தை முளைத்தவெம்
தொத்தி னைச்சுட ரைச்சுடர் போலொளிப்
பித்த னைக்கொலும் நஞ்சினை வானவர்
நித்த னைநெரு நற்கண்ட வெண்ணியே.


Siva who is the pearl, the coral and our bunch of flowers that sprout out, the bright light.  He who has abundant love towards his devotees and whose brilliance is like the sun.  He who is the poison that kills,  the god without death among the Devas.
Veṇṇi is in the place where I obtained a vision of him yesterday.

Arunachala Siva.

547
Verse  11:

மதத்த வாளரக் கன்மணிப் புட்பகம்
சிதைக்க வேதிரு மாமலைக் கீழ்ப்புக்குப்
பதைத்தங் கார்த்தெடுத் தான்பத்து நீண்முடி
பிதக்க வூன்றிய பேரெயி லாளரே.


பேரெயில் தலத்து இறைவர் செருக்குடைய வாள் அரக்கன் இவர்ந்து வந்த புட்பக விமானத்தைத் திருமலை தடுக்க உடனே பதைத்து அத்திருமலையின் கீழ்ப்புகுந்து அங்கு ஆர்த்து எடுத்தபோது, அவன் முடிபத்தும் சிதையும் படியாக ஊன்றியவர்.

(Eng.trans. not available)

Padigam on Tirup Pereyil completed.

Arunachala Siva.

548
Verse  10:


பாணி யார்படு தம்பெயர்ந் தாடுவர்
தூணி யார்விச யற்கருள் செய்தவர்
மாணி யாய்மண் ணளந்தவன் நான்முகன்
பேணி யாரவர் பேரெயி லாளரே.

Siva in Pēreyil will perform a dance, called Patutham, in varying styles appropriate to the measure of time. He granted Arjuna a weapon Pāsupatam, assuming the form of a hunter carrying a quiver on his back.  He was highly esteemed by Vishnu who measured the earth assuming the form of a bachelor, and Brahm0 of four faces.

Arunachala Siva.

549
Verse  9:


நீரு லாநிமிர் புன்சடை யாவெனா
ஏரு லாவநங் கன்திறல் வாட்டிய
வாரு லாவன மென்முலை யாளொடும்
பேரு ளாரவர் பேரெயி லாளரே.


Siva in Pēreyil, who destroyed the valor of Manmatha, who is very beautiful and who did not praise him as god, who has  erect, ruddy matted locks, in which water is moving,  has a name by being united with a lady who has beautiful, and soft, breasts in which a bodice in worn, which means, Artha Nareeswarar,  half female half male.

Arunachala Siva.


550
Verse 8:

உழைத்துந் துள்ளியு முள்ளத்து ளேயுரு
இழைத்து மெந்தை பிரானென் றிராப்பகல்
அழைக்கு மன்பின ராய அடியவர்
பிழைப்பு நீக்குவர் பேரெயி லாளரே.


Siva in Pēreyil!  Working hard by doing manual labor and service to him, dancing out of ecstasy, and drawing his form as a picture in the mind, thinking of him as our father and master, He will remove the faults of the devotees who bestow their love on him and utter a loud cry night and day. 

Arunachala Siva.

551
Verse  7:

முன்னை யார்மயி லூர்தி முருகவேள்
தன்னை யாரெனின் தானோர் தலைமகன்
என்னை யாளுமி றையவ னெம்பிரான்
பின்னை யாரவர் பேரெயி லாளரே.


If we speak about Siva in Pēreyil, he is older than the oldest things.  He is the father of Muruga  Vel, who has the vehicle of a peacock.  He is a chief without equal, is the Lord who has me as his protege. He is my master. He is newer than all new thing

Arunachala Siva.

552
Verse  6:


திருக்கு வார்குழற் செல்வன சேவடி
இருக்கு வாய்மொழி யால்தனை யேத்துவார்
சுருக்கு வார்துயர் தோற்றங்க ளாற்றறப்
பெருக்கு வாரவர் பேரெயி லாளரே.

Siva in Pēreyil reducing the sufferings of those who praise the lotus red feet of Siva, who has Uma who has a twisted and braided long tresses of hair, as one half, with the help of the truthful words of the Vedas, having destroyed the strength of the appearance of those sufferings he will increase the virtuous acts and admit them into his grace.

Arunachala Siva.

553
Verse 5:

மற்றை யாரறி யார்மழு வாளினார்
பற்றி யாட்டியோ ரைந்தலை பாம்பரைச்
சுற்றி யாரவர் தூநெறி யால்மிகு
பெற்றி யாரவர் பேரெயி லாளரே.


Siva in Pēreyil could not be comprehended by others than true devotees.
He has a battle-axe in his hand; he has wound round his waist a cobra of five heads making it dance by catching hold of it in his hand.  He has great nature by his blemishless path to salvation. 

Arunachala Siva.

554
Verse  4:


செறுவிப் பார்சிலை யால்மதில் தீர்த்தங்கள்
உறுவிப் பார்பல பத்தர்க ளூழ்வினை
அறுவிப் பாரது வன்றியும் நல்வினை
பெறுவிப் பாரவர் பேரெயி லாளரே.


Siva in Pēreyil,  will cause the forts to be destroyed by a bow.  He will save people by creating many holy water resources.  He will cut at the root of fate of many pious souls.  In addition to that, will cause to receive the benefits of good acts. 

Arunachala Siva.

555
Verse  3:

சொரிவிப் பார்மழை சூழ்கதிர்த் திங்களை
விரிவிப் பார்வெயிற் பட்ட விளங்கொளி
எரிவிப் பார்தணிப் பாரெப் பொருளையும்
பிரிவிப் பாரவர் பேரெயி லாளரே.


Siva in Pēreyil will cause clouds to rain, will cause the moon with rays surrounding it to shed light, will cause the sun which has sunlight to give light t
o the world in the day.  He will control within limits the strength of all things, will separate things which are united.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 [37] 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 ... 3023