Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 [360] 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 ... 3200
5386
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 18, 2017, 10:22:55 AM »
Verse  5:

நச்சர வச்சடைமே னளிர் திங்களு மொன்றவைத்தங்
கச்ச மெழவிடைமே லழ கார்மழு வேந்திநல்ல
இச்சை பகர்ந்துமிக விடு மின்பலி யென்றுநாளும்
பிச்சைகொ ளண்ணனண்ணும் பிர மாபுரம் பேணுமினே.


Having placed the cool crescent moon also to be united, on the matted locks of hair on which there is a poisonous cobra holding a battle-axe to strike fear, and having mounted a beautiful bull. Speaking good flattering words often. Worship Brahmapuram where the chief who receives alms daily saying, "give me alms", resides.

Arunachala Siva.5387
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 18, 2017, 10:18:41 AM »
Verse 4:

பாரிடம் விண்ணுமெங்கும் பயி னஞ்சு பரந்துமிண்டப்
பேரிடர்த் தேவர்கணம் பெரு மானிது காவெனலும்
ஓரிடத் தேகரந்தங் குமை நங்கையொ டும்முடனே
பேரிட மாகக்கொண்ட பிர மாபுரம் பேணுமினே.

As the poison which spread everywhere in the earth and heaven and became full.
when the group of Devas who were in great distress implored, Lord! Protect us from this. Having concealed it in a part of his body neck, He remained unaffected. Worship Brahmapuram, which the Lord chose as a great shrine along with Uma, a lady of distinction, immediately after that.

Arunachala Siva.

5388
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 18, 2017, 10:14:32 AM »
Verse  3:


மாணியை நாடுகால னுயிர் மாய்தரச் செற்றுக்காளி
காணிய வாடல்கொண்டான் கலந் தூர்வழி சென்றுபிச்சை
ஊணியல் பாகக்கொண்டங் குட னேயுமை நங்கையொடும்
பேணிய கோயின்மன்னும் பிர மாபுரம் பேணுமினே.

Having been angry with the god of death to destroy his life, who was on the look-out to kill the bachelor.  He began dancing to be witnessed by Kāḻi. This happened in Tiruvālaṅkātu near Madras.  Receiving alms as his natural food by going to many places, devotees worship Brahmapuram, where the temple is permanent which is desired by the Lord along with the lady of distinction, Uma, immediately after that.

Arunachala Siva.

5389
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 18, 2017, 10:09:49 AM »
Verse 2:


சடையினன் சாமவேதன் சரி கோவண வன்மழுவாட்
படையினன் பாய்புலித்தோ லுடை யான்மறை பல்கலைநூல்
டையவ னூனமில்லி யுட னாயுமை நங்கையென்னும்
பெடையொடும் பேணுமிடம் பிர மாபுரம் பேணுமினே.


The Lord having matted locks, chants the Sāma Vēda.  He wears a loin-cloth that slides down.  He has a shining battle-axe.  He wears a dress of the skin of a tiger which has the nature of springing upon its prey, has Vedas and many works on different arts;  He does not know destruction, worship Brahmapuram, the place desired by the Lord in company with the lady, Uma, who can be compared to the female of swan, peacock on cuckoo, for her gait, tenderness and sweet words respectively. 

Arunachala Siva.

5390
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 18, 2017, 10:05:05 AM »
Tiru Brahmapuram - (Sirkazhi)

Verse  1:


இறையவ னீசனெந்தை யிமை யோர்தொழு தேத்தநின்ற
கறையணி கண்டன்வெண்டோ டணி காதினன் காலத்தன்று
மறைமொழி வாய்மையினான் மலையா ளொடு மன்னுசென்னிப்
பிறையணி செஞ்சடையான் பிர மாபுரம் பேணுமினே.


The chief the Lord of the universe our father, the one who has a neck beautified by the poison and who is praised and worshipped by the celestial beings, he is wearing on his left ear a white-colored lady's ear-ring made of conch.  As it is made of conch, it is white in color.  He gave out in the remote past the Vedas which contains truths.
Worship Brahmapuram of the god who has red matted locks of hair on the head wearing a crescent moon, and who stays permanently with the daughter of the mountain.

Arunachala Siva.5391
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 18, 2017, 09:58:57 AM »
Verse  11:


கன்றா ருங்கமுகின் வயல்சூழ்தரு காழிதனில்
நன்றான புகழான் மிகுஞானசம் பந்தனுரை
சென்றார் தம்மிடர்தீர் திருவான்மி யூரதன்மேல்
குன்றா தேத்தவல்லார் கொடுவல்வினை போயறுமே. 

On Tiruvāṉmiyūr which removes the sufferings of people who go there. Those who are able to praise, without any deficiency, with the help of the verses composed by Jnana Sambandhan, whose fame is sweet to hear, and who is a native of Sirkazhi, surrounded by fields and gardens where tender Areca-palms are growing,
their cruel and irresistible acts will leave them and completely perish.

Padigam on Tiruvanmiyur completed.

Arunachala Siva.

5392
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 18, 2017, 09:55:11 AM »
Verse  10:


குண்டா டுஞ்சமணர் கொடுஞ்சாக்கிய ரென்றிவர்கள்
கண்டார் காரணங்கள் கருதாதவர் பேசநின்றாய்
திண்டேர் வீதியதார் திருவான்மி யூருறையும்
அண்டா வுன்னையல்லா லடையாதென தாதரவே.


You stood unaffected when these people, the Jains who practice low things and the cruel Buddhists, though they know somethings do not know the causes for those, spoke slander about you.  The god who dwells in Tiruvāṉmiyūr in whose streets the strong temple-cars are drawn during festivals! (see 1st verse.)

Arunachala Siva.


5393
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 18, 2017, 09:19:20 AM »
Verse  9:

பொறிவாய் நாகணையா னொடுபூமிசை மேயவனும்
நெறியார் நீள்கழன்மேன் முடிகாண்பரி தாயவனே
செறிவார் மாமதில்சூழ் திருவான்மி யூருறையும்
அறிவே யுன்னையல்லா லடையாதென தாதரவே.


Vishnu who sleeps on a bed of a serpent which has spots and Brahman who is seated on a lotus flower, Siva whose feet wearing long kazhal with curves and the head which could not be seen beyond the heaven by both those!  The embodiment of knowledge which dwells in Tiruvāṉmiyūr surrounded by great walls of fortification which are thick.
(see 1st verse.)

Arunachala Siva.


5394
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 18, 2017, 09:18:05 AM »
Verse  8:

Not available.

Arunachala Siva.

5395
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 18, 2017, 09:14:06 AM »
Verse  7:

வானார் மாமதிசேர் சடையாய்வரை போலவரும்
கானா ரானையின்றோ லுரித்தாய்கறை மாமிடற்றாய்
தேனார் சோலைகள்சூழ் திருவான்மி யூருறையும்
ஆனா யுன்னையல்லா லடையாதென தாதரவே.


Siva who has on his matted locks, a big crescent moon which shines in the sky!  You flayed the skin of an elephant which lives in the forest and came towards you as a mountain.  Who has a big neck in which there is poison.  My elephant which dwells in Tiruvāṉmiyūr surrounded by gardens full of honey. (see 1st verse.)

Arunachala Siva.


5396
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 18, 2017, 09:10:10 AM »
Verse  6:


நீதி நின்னையல்லா னெறியாதும் நினைந்தறியேன்
ஓதீ நான்மறைகள் மறையோன்றலை யொன்றினையும்
சேதீ சேதமில்லாத் திருவான்மி யூருறையும்
ஆதீ யுன்னையல்லா லடையாதென தாதரவே.

Siva who is the right conduct!  I do not know even thinking of other paths except thinking of you only.  Who chanted the four Vēdas.  He who cut off with the nail only one head of Brahma, who had knowledge of the Vēdas. The first cause who dwells in Tiruvāṉmiyūr which does not know damage.  (see 1st verse.)

Arunachala Siva.

5397
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 18, 2017, 09:06:55 AM »
Verse  5:

கண்ணா ருந்நுதலாய் கதிர்சூழொளி மேனியின்மேல்
எண்ணார் வெண்பொடிநீ றணிவாயெழில் வார்பொழில்சூழ்
திண்ணார் வண்புரிசைத் திருவான்மி யூருறையும்
அண்ணா வுன்னையல்லா லடையாதென தாதரவே.


Siva who has on his forehead an eye.  He who adorns with the white powder of sacred ash which is highly esteemed, on his brilliant body which has rays surrounding it.
who is in the relation of an elder brother and who dwells in Tiruvāṉmiyūr which has very strong wall of surrounded by beautiful and tall gardens. (see 1st verse.)


Arunachala Siva.5398
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 18, 2017, 09:02:45 AM »
Verse  4:


பொன்போ லுஞ்சடைமேற் புனல்தாங்கிய புண்ணியனே
மின்போ லும்புரிநூல் விடையேறிய வேதியனே
தென்பால் வையமெலாந் திகழுந்திரு வான்மிதன்னில்
அன்பா வுன்னையல்லா லடையாதென தாதரவே.

Siva, the embodiment of all virtuous acts, who carried on his matted locks, resembling gold, water!  The Brahmin who rode on a bull and wears a sacred thread of three strands which are bright like lightning!  The companion in Tiruvāṉmiyur, which is eminent throughout the southern part of the Tamizh Nadu! (see 1st verse.)

Arunachala Siva.


5399
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 18, 2017, 08:59:07 AM »
Verse  3:

கையார் வெண்மழுவா கனல்போற்றிரு மேனியனே
மையா ரொண்கணல்லா ளுமையாள்வளர் மார்பினனே
செய்யார் செங்கயல்பாய் திருவான்மி யூருறையும்
ஐயா வுன்னையல்லா லடையாதென தாதரவே.


Siva who holds in his hand a white battle-axe!  He who has a holy body as red as the fire.  He who has a chest on which Uma, a good-natured lady of bright eyes coated with collyrium is flourishing the master who dwells in Tiruvāṉmiyūr where in the fields red carp fish leap. (see 1st verse.)

Arunachala Siva.
5400
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 18, 2017, 08:55:03 AM »
Verse  2:


இடியா ரேறுடையா யிமையோர்தம் மணிமுடியாய்
கொடியார் மாமதியோ டரவம்மலர்க் கொன்றையினாய்
செடியார் மாதவிசூழ் திருவான்மி யூருறையும்
அடிகே ளுன்னையல்லா லடையாதென தாதரவே.


Siva who has a bull that bellows like the thunder. He who is seated on the beautiful heads of the celestial beings who do not wink!  He who wears a great crescent moon of orderliness, a cobra and Koṉṟai flowers.  The deity who dwells in Tiruvāṉmiyūr surrounded by the shrubbery of the common delight of the woods! (see 1st verse.)

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 [360] 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 ... 3200