Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 [359] 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 ... 2972
5371
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 01, 2016, 07:34:11 AM »
Verse  3:


மன்னுதிருக் கேதாரம்
    வழிபட்டு மாமுனிவர்
பன்னுபுகழ்ப் பசுபதிநே
    பாளத்தைப் பணிந்தேத்தித்
துன்னுசடைச் சங்கரனார்
    ஏற்றதூ நீர்க்கங்கை
அன்னமலி யகன்றுறைநீர்
    அருங்கரையின் மருங்கணைந்தார்.He adored at aeviternal Kedaaram, and the great saint
Came to the celebrated Pasupati Nepal where he hailed
And worshipped the Lord; then he came to the shore
Of the broad ford where swans teemed in the Ganga
Of pure water which Lord Siva received in His matted hair.   

Arunachala Siva.


5372
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 01, 2016, 07:31:25 AM »
Verse  2:

மற்றவர்தாம் அணிமாதி
    வருஞ்சித்தி பெற்றுடையார்
கொற்றவனார் திருக்கயிலை
    மலைநின்றுங் குறுமுனிபால்
உற்றதொரு கேண்மையினால்
    உடன்சிலநாள் உறைவதற்கு
நற்றமிழின் பொதியமலை
    நண்ணுதற்கு வழிக்கொண்டார்.


He came by all the rare eight occult powers beginning
With Animaa; desiring to sojourn with saint Agastya,
Privileged by claims of intimacy, he through the sky,
Fared forth from the Lord's divine Kailaas towards
The Potiyil-Hill of goodly Tamizh.

Arunachala Siva.   5373
Around nine that night the train puffed into Tiruvannamalai station.  No lights were
burning and only from conversation of passengers I knew which station it was.
I watched if anyone was alighting from train.  A  person opposite descended into
darkness and I followed suit. It now came as a revelation to me that missing the
morning train was itself an outcome of Bhagavan's grace!  Had I taken the train,
I could not have disembarked at Tiruvannamalai in broad day light. I simply
followed the other passenger not knowing where he was heading. Nor had I any
idea the distance I covered following him.

At last, my 'guide'  stopped when he came by a mantapam (road side resting halls,
open on the sides, built to provide shelter to travellers in transit). With his towel,
he whisked the floor clean of dust and lay down to sleep.  I too followed suit
and instantly fell blissfully asleep.  Two days without food and overcome by
exhaustion, I was thrilled at having arrived at my destination. When I awoke,
it was about 5 am.  There was no sign of my 'guide'.  Ahead stood the Hill
Arunachala, in full view.

Recalling to mind the letters of Ramakrishna Swami, the friend whom I had
earlier dispatched here, which described landmarks to reach Bhagavan's
Asramam.  I reached the foot of the Hill immediately  behind the Arunchaleswara
temple. There I saw steps leading up the Hill, but at three different spots.
They left me puzzled. Taking a chance, I ventured up the steps on the right side.
A little way up I could see a building and approached it.  There I saw a person,
(the well known Jadai Swami) attired in ochre with tresses of hair reaching down
to the floor.  Having seen Bhagavan's photograph before, I knew that this man
was not he and bolted back from down the steps.  I believed at that time  that
ascetics wearing long tresses would throw curses at you when disturbed.
I now took the flight of steps in the middle.  A little way up I came across
a tank (the Paadairtham) and saw two people standing by its bank (later I that
two were Tambiran Swami and Kamakshi, Mudaliar Patti's son and daughter in
law).

contd.,

Arunachala Siva. 

5374
34.  I am indeed Brahman, 'That'.  Brahman indeed am I,  Lord of the universe.
Brahman indeed am I without reflection.  Brahman indeed am I, the affliction-less.

35.  Brahman indeed am I, the space of consciousness. Brahman indeed am I, the gap-less. Brahman indeed am I, the great joy.  Brahman indeed am I, Self, ever.

36.  Brahman indeed am I, the end-less Self.  Brahman indeed am I, the supremely
silent and divested of all stories.

37.  Brahman indeed am I; 'this' is unreal. Brahman indeed am I; the world is
naught.  Brahman indeed am I, the body I am not.   Brahman indeed am I, the
great non-dual.

38.  Brahman alone shines as the mind. Brahman alone is Siva, ever.  Brahman
alone shines as intellect. Brahman, indeed, is the fruit by itself.

39.  Brahman alone always shines as the form. That itself is Brahman; of this,
there can be no doubt.   Brahman alone shines as time.  Brahman alone takes
the form of everything.

40.  Brahman alone shines as the sentient.  Brahman alone shines by itself like
the insentient.  Brahman alone is everything as Om. Brahman alone is of the form
of Om.

41. Sound Brahman is Brahman alone. There is no difference or no non-dual.
It is the truth. There is no an iota apart from Brahman.   

contd.,

Arunachala Siva.

5375
Verse  10:

பழுதில்தொல் புகழாள் பங்கநீ யல்லால்
    பற்றுநான் மற்றிலேன் கண்டாய்
செழுமதி அணிந்தாய் சிவபுரத் தரசே
    திருப்பெருந் துறையுறை சிவனே
தொழுவனோ பிறரைத் துதிப்பனோ எனக்கோர்
    துணையென நினைவனோ சொல்லாய்
மழவிடை யானே வாழ்கிலேன் கண்டாய்
    வருகஎன் றருள்புரி யாயே.I have support none other than You who are concorporate with Her of flawless and hoary glory !
You wear splendor of a crescent moon,
O Sovereign of Sivapuram !
O Siva abiding at the sacred Perunturai !
Pray,
tell me,
if I would ever adore,
hail or think,
As my help,
any one else?
O rider of the young bull,
I will not live henceforth.
Pray,
bid me,
In grace,
to come unto You.

concluded.

Arunachala Siva.

5376
Verse  9:


பாவநா சாஉன் பாதமே யல்லால்
    பற்றுநான் மற்றிலேன் கண்டாய்
தேவர்தந் தேவே சிவபுரத் தரசே
    திருப்பெருந் துறையுறை சிவனே
மூவுல குருவ இருவர்கீழ் மேலாய்
    முழங்கழ லாய்நிமிர்ந் தானே
மாவுரி யானே வாழ்கிலேன் கண்டாய்
    வருகஎன் றருள்புரி யாயே. 


I have support none other than Your feet,
O annihilator of Sin !
O God of Devas !
O Sovereign of Sivapuram
O Siva abiding at the sacred Perunturai !
To behold You,
when the Two burrowed down and flew up,
You waxed as roaring fire,
penetrating and beyond the three worlds.
O One mantled In the elephant's hide!
I will not live here henceforth.
Pray,
bid me,
in grace,
to come unto You.


Arunachala Siva.5377
Verse  8:


பந்தணை விரலாள் பங்கநீ யல்லால்
    பற்றுநான் மற்றிலேன் கண்டாய்
செந்தழல் போல்வாய் சிவபுரத் தரசே
    திருப்பெருந் துறையுறை சிவனே
அந்தமில் அமுதே அரும்பெரும் பொருளே
    ஆரமு தேஅடி யேனை
வந்துய ஆண்டாய் வாழ்கிலேன் கண்டாய்
    வருகஎன் றருள்புரி யாயே. 


I have support none other than You who are concorporate With Her whose fingers sport a ball !
O One like ruddy flame !
O Sovereign of Sivapuram !
O Siva abiding at the sacred Perunturai !
O limitless Nectar !
O rare and great Ens !
O ever-abounding Ambrosia !
You deigned to come down to redeem me.
I will not live hereafter.
Pray,
bid me,
in grace,
to come unto You.


Arunachala Siva.
5378
Verse  7:


பரிதிவாழ் ஒளியாய் பாதமே யல்லால்
    பற்றுநான் மற்றிலேன் கண்டாய்
திருவுயர் கோலச் சிவபுரத் தரசே
    திருப்பெருந் துறையுறை சிவனே
கருணையே நோக்கிக் கசிந்துளம் உருகிக்
    கலந்துநான் வாழுமா றறியா
மருளனேன் உலகில் வாழ்கிலேன் கண்டாய்
    வருகஎன் றருள்புரி யாயே. I have support none other than the feet of the One Who is the Light of the sun and causes it to thrive !
O Sovereign of Sivapuram of ever-crescent and divine beauty !
O Siva abiding at the sacred Perunturai !
I am he,
the befuddled one that knows not the way to live,
mingling with You and looking up to Your mercy in melting love that oozes forth !
Lo,
I will not henceforth live on earth.
Pray,
bid me,
in grace,
to come unto You.


Arunachala Siva.

5379
Verse  6:


பஞ்சின்மெல் லடியாள் பங்கநீ யல்லால்
    பற்றுநான் மற்றிலேன் கண்டாய்
செஞ்செவே ஆண்டாய் சிவபுரத் தரசே
    திருப்பெருந் துறையுறை சிவனே
அஞ்சினேன் நாயேன் ஆண்டுநீ அளித்த
    அருளினை மருளினால் மறந்த
வஞ்சனேன் இங்கு வாழ்கிலேன் கண்டாய்
    வருகஎன் றருள்புரி யாயே.


I have support none other than You who are concorporate with Her,
the soles of whose feet are softer than silk-cotton!
O Sovereign of Sivapuram who ruled me so beautifully !
O Siva abiding at the sacred Perunturai !
Owing to my befuddlement,
I,
a dog,
clean forgot the grace gifted to me by You who redeemed and ruled me.
I now quake in dread.
Lo,
I,
The deceptious one,
will not live here henceforth.
Pray,
bid me,
in grace,
to come unto You.

Arunachala Siva.

5380
Verse  5:பண்ணினேர் மொழியாள் பங்கநீ யல்லால்
    பற்றுநான் மற்றிலேன் கண்டாய்
திண்ணமே ஆண்டாய் சிவபுரத் தரசே
    திருப்பெருந் துறையுறை சிவனே
எண்ணமே உடல்வாய் மூக்கொடு செவிகண்
    என்றிவை நின்கணே வைத்து
மண்ணின்மேல் அடியேன் வாழ்கிலேன் கண்டாய்
    வருகஎன் றருள்புரி யாயே.

I have support none other than You who are concorporate with Her whose words are tunefully melodious.
O Sovereign of Sivapuram who assuredly ruled me !
O Siva abiding at the sacred Perunturai !
As I have my thought,
body,
mouth,
nose,
ears and eyes poised in You,
I,
Your servitor,
will not henceforth live on earth.
Pray,
bid me,
in grace,
come to You.

Arunachala Siva.

5381
Verse  4:

வல்லைவா ளரக்கர் புரமெரித் தானே
    மற்றுநான் பற்றிலேன் கண்டாய்
தில்லைவாழ் கூத்தா சிவபுரத் தரசே
    திருப்பெருந் துறையுறை சிவனே
எல்லைமூ வுலகும் உருவியன் றிருவர்
    காணும்நாள் ஆதியீ றின்மை
வல்லையாய் வளர்ந்தாய் வாழ்கிலேன் கண்டாய்
    வருகஎன் றருள்புரி யாயே. O One who burnt,
in a trice,
the citadels of the Asuras who wielded swords !
O Dancer abiding at Thillai !
O Sovereign of Sivapuram !
O Siva abiding at the sacred Perunturai !
When that day,
the Two penetrated the limits of the three worlds to behold You,
You,
the omnipotent,
so waxed that neither Your feet nor Your crown could,
that day,
be eyed by them.
Lo,
I will not live henceforth.
Pray,
bid me,
in grace,
to come unto You.

Arunachala Siva.

5382
Verse  3:


பாடிமால் புகழும் பாதமே அல்லால்
    பற்றுநான் மற்றிலேன் கண்டாய்
தேடிநீ ஆண்டாய் சிவபுரத் தரசே
    திருப்பெருந் துறையுறை சிவனே
ஊடுவ துன்னோ டுவப்பதும் உன்னை
    உணர்த்துவ துனக்கெனக் குறுதி
வாடினேன் இங்கு வாழ்கிலேன் கண்டாய்
    வருகஎன் றருள்புரி யாயே.


Lo,
I have support none save the feet hailed and sung by Vishnu !
O Sovereign of Sivapuram !
O Siva abiding at the sacred Perunturai !
Of Your Own volition,
You chose and ruled me.
Ha,
I sulk with You and delight in You.
It is You Who should initiate me in Your way.
Lo,
I wilt;
I will not live here hereafter.
Pray,
bid me,
In grace,
to come unto You.


Arunachala Siva.

5383
Verse  2:வம்பனேன் தன்னை ஆண்டமா மணியே
    மற்றுநான் பற்றிலேன் கண்டாய்
உம்பரும் அறியா ஒருவனே இருவர்க்
    குணர்விறந் துலகமூ டுருவுஞ்
செம்பெரு மானே சிவபுரத் தரசே
    திருப்பெருந் துறையுறை சிவனே
எம்பெரு மானே என்னையாள் வானே
    என்னைநீ கூவிக்கொண் டருளே.


O great Gem who ruled me - a wastrel !
Lo,
I have Support none other than You.
O One unknown even to the celestial beings !
O salvific God who beyond The Two,
penetrated through the worlds !
O Sovereign of Sivapuram !
O Siva abiding at the sacred Perunturai !
O our God !
O One who rules me !
In grace,
call me to come unto You.

Arunachala Siva.

5384
Vaazhap Pathu:

Desire as to not to live any longer in this world:

The way for liberation:


Verse  1:

பாரொடு விண்ணாய்ப் பரந்த எம்பரனே
    பற்றுநான் மற்றிலேன் கண்டாய்
சீரொடு பொலிவாய் சிவபுரத் தரசே
    திருப்பெருந் துறையுறை சிவனே
யாரொடு நோகேன் ஆர்க்கெடுத் துரைக்கேன்
    ஆண்டநீ அருளிலை யானால்
வார்கடல் உலகில் வாழ்கிலேன் கண்டாய்
    வருகஎன் றருள்புரி யாயே.

O God who pervades earth and heaven !
Lo,
I have Other than You,
support none.
O One who blazes in splendor !
O Sovereign of Sivapuram !
O Siva abiding at the sacred Perunturai !
Whom shall I blame?
To whom Will I appeal?
If You who ruled me bless me not with grace,
I desire not to live in this world.
Pray bid me,
in grace,
to come unto You.

Arunachala Siva.


5385
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 31, 2016, 08:06:49 AM »
Tirumoola Nayanar Puranam:

Verse  1:

அந்தியிளம் பிறைக்கண்ணி
    அண்ணலார் கயிலையினில்
முந்தைநிகழ் கோயிலுக்கு
    முதற்பெருநா யகமாகி
இந்திரன்மால் அயன்முதலாம்
    இமையவர்க்கு நெறியருளும்
நந்திதிரு வருள்பெற்ற
    நான்மறையோ கிகளொருவர்.


In Mount Kailaas of the Lord who wears the young
And crepuscular crescent in His crest, Nandi, the Chamberlain,
In the hoary and ever-during temple, regulates the entry
Of Indra, Vishnu, Brahma and other Devas for the darshan
Of Lord Siva; a Siva-yogi well-versed in the four Vedas
And initiated by Nandi thrived there.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 [359] 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 ... 2972