Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 [358] 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 ... 2974
5356
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: November 02, 2016, 09:18:59 AM »
Verse 2:


பிட்டு நேர்பட மண்சு மந்த
    பெருந்து றைப்பெரும் பித்தனே
சட்ட நேர்பட வந்தி லாத
    சழக்க னேன்உனைச் சார்ந்திலேன்
சிட்ட னேசிவ லோக னேசிறு
    நாயி னுங்கடை யாயவெங்
கட்ட னேனையும் ஆட்கொள் வான்வந்து
    காட்டி னாய்க்கழுக் குன்றிலே. 


O mad One of Perunthurai who carried earth receiving Pittu* as wages!
I,
a wrangler,
that conforms not to Your law,
would not attain You.
O salvific One !
O Lord Of Siva-loka !
I,
the fiercely troublesome one,
am worse than a little cur.
Yet,
to redeem and rule me You came and revealed Yourself at Kazhukkunru.

(rice and jaggery mixed cake.)

Arunachala Siva.

5357
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: November 02, 2016, 09:14:20 AM »
Tiruk Kazhuk Kunra Padigam:


Verse  1:


பிணக்கி லாதபெ ருந்து றைப்பெரு
    மான்உன் நாமங்கள் பேசுவார்க்
கிணக்கி லாததோர் இன்ப மேவருந்
    துன்ப மேதுடைத் தெம்பிரான்
உணக்கி லாததோர் வித்து மேல்விளை
    யாமல் என்வினை ஒத்தபின்
கணக்கி லாத்திருக் கோலம் நீவந்து
    காட்டி னாய்கழுக் குன்றிலே. O God of Perunturai who knows no prejudice !
Unto them That hail Your names,
comes nought but peerless Joy,
grief having been extirpated.
O my Lord !
When I attained iruvinai-oppu* that prevents the germination of the well-nigh indestructible seed,
You came and revealed to me,
Your form ? Infinitely divine and beautiful -,
at Kazhukkunram.

(when both good deeds and bad deeds become equal.)

Arunachala Siva.
 

5358
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 02, 2016, 09:07:22 AM »
Verse  28:


நலஞ்சிறந்த ஞானயோ
    கக்கிரியா சரியையெலாம்
மலர்ந்தமொழித் திருமூல
    தேவர்மலர்க் கழல்வணங்கி
அலர்ந்தபுகழ்த் திருவாரூர்
    அமணர்கலக் கங்கண்ட
தலங்குலவு விறல்தண்டி
    யடிகள்திறஞ் சாற்றுவாம்.


Having adored the flower-feet of Tirumoola Devar
Who explicated the fourfold path of Jnaanam,
Yogam, Kiriyai and Chariyai, we now proceed
To narrate the celebrated and strong servitorship
Of heroic Tandi Atikal who at Tiruvaaroor
Of spreading renown, confounded the Samanas.   

concluded.

Arunachala Siva.


5359
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 02, 2016, 09:04:34 AM »
Verse  27:

முன்னியஅப் பொருள்மாலைத்
    தமிழ்மூவா யிரஞ்சாத்தி
மன்னியமூ வாயிரத்தாண்
    டிப்புவிமேல் மகிழ்ந்திருந்து
சென்னிமதி யணிந்தார்தந்
    திருவருளால் திருக்கயிலை
தன்னிலணைந் தொருகாலும்
    பிரியாமைத் தாளடைந்தார்.


He composed his garland of Tamizh made up
Of three thousand verses of
(Aagamic) import;
For this he joyously flourished on earth
For three thousand years; then he reached
The sacred Kailaas by the grace of the Lord
Who wears the crescent in His crest and for ever
Became irretrievably oned with His feet.

Arunachala Siva.

5360
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 02, 2016, 09:01:40 AM »
Verse  26:


ஊனுடம்பில் பிறவிவிடம்
    தீர்ந்துலகத் தோருய்ய
ஞானமுதல் நான்குமலர்
    நல்திருமந் திரமாலை
பான்மைமுறை ஓராண்டுக்
    கொன்றாகப் பரம்பொருளாம்
ஏனஎயி றணிந்தாரை
    ஒன்றவன்தா னெனஎடுத்து.For the dwellers of earth to rid the poisonous
Embodiment and gain deliverance, he composed
Tirumantramaalai of fourfold path culminating
In Jnaanam; he but uttered a stanza, once a year;
His work hailing the Lord who wears the tusk
Of the boar, began thus: "Onru Avanthaane."

Arunachala Siva.

5361
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 02, 2016, 08:58:35 AM »
Verse  25:


ஆவடுதண் டுறையணைந்தங்
    கரும்பொருளை யுறவணங்கி
மேவுவார் புறக்குடபால்
    மிக்குயர்ந்த அரசின்கீழ்த்
தேவிருக்கை அமர்ந்தருளிச்
    சிவயோகந் தலைநின்று
பூவலரும் இதயத்துப்
    பொருளோடும் புணர்ந்திருந்தார்.At Tiruvaavaduturai he adored Siva, the Rare Ens,
In all propriety, and sat in yogic posture under
The peepul tree situate west of the temple's court;
Poised in Siva-yoga he became merged with the Lord
Enthroned in the lotus-heart.

Arunachala Siva.

5362
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 02, 2016, 08:56:04 AM »
Verse 24:


சுற்றியஅக் குலத்துள்ளார்
    தொடர்ந்தார்க்குத் தொடர்வின்மை
முற்றவே மொழிந்தருள
    அவர்மீண்டு போனதற்பின்
பெற்றம்மீ துயர்த்தவர்தாள்
    சிந்தித்துப் பெருகார்வச்
செற்றமுதல் கடிந்தவர்தாம்
    ஆவடுதண் டுறைசேர்ந்தார்.Unto the tribesmen that accompanied him, he made it
Absolutely clear that he had no nexus with them;
When they departed, he meditated on the feet
Of the Lord whose banner sports the Bull; then he who had
Pulled down, root and branch, desire, wrath and the like,
Came to cool Tiruvaavaduturai.

Arunachala Siva.


5363
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 02, 2016, 07:49:50 AM »
Verse  23:தண்ணிலவார் சடையார்தாம்
    தந்தஆ கமப்பொருளை
மண்ணின்மிசைத் திருமூலர்
    வாக்கினால் தமிழ்வகுப்பக்
கண்ணியஅத் திருவருளால்
    அவ்வுடலைக் கரப்பிக்க
எண்ணிறைந்த வுணர்வுடையார்
    ஈசர்அரு ளெனவுணர்ந்தார்.


For Tirumoolar to indite on earth in his Tamizh
The message of the Aagamas authored by the Lord
Who wears in His crest the cool-rayed crescent,
The Lord in His well-dispensed grace concealed his body;
'So, it is but the Lord?s own grace'.
Thus, he of infinite consciousness comprehended it.   

Arunachala Siva.


5364
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 02, 2016, 07:46:51 AM »
Verse  22:


இந்தநிலை மையிலிருந்தார்
    எழுந்திருந்தங் கானிரைகள்
வந்தநெறி யேசென்று
    வைத்தகாப் பினிலுய்த்த
முந்தையுடல் பொறைகாணார்
    முழுதுணர்ந்த மெய்ஞ்ஞானச்
சிந்தையினில் வந்தசெயல்
    ஆராய்ந்து தெளிகின்றார்.


Tirumoolar proceeding from the Matam, traced his way
Following the route of the kine, back to the place
Where he had his body guarded; lo, the fleshy heap
Was not to be seen; through his omniscience
He contemplated the incident to get clarified.

Arunachala Siva.


5365
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 02, 2016, 07:43:04 AM »
Verse  21:


பற்றறுத்த வுபதேசப்
    பரமர்பதம் பெற்றார்போல்
முற்றுமுணர்ந் தனராகும்
    முன்னைநிலை மையில்உங்கள்
சுற்றவியல் பினுக்கெய்தார்
    என்றுரைப்பத் துயரெய்தி
மற்றவளும் மையலுற
    மருங்குள்ளார் கொண்டகன்றார்.

"Like one initiated and thus gaining the feet
Of the Supreme One while yet alive, having done
Away with all desire, he has become a seer
Endowed with omniscience; he will no longer be
Involved in his former relationship with you."
When told thus, she grieved much; those who were
Close to her, took her with them.

Arunachala Siva.
5366
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 02, 2016, 07:39:44 AM »
Verse  20:


பித்துற்ற மயல்அன்று
    பிறிதொருசார் புளதன்று
சித்தவிகற் பங்களைந்து
    தெளிந்தசிவ யோகத்தில்
வைத்தகருத் தினராகி
    வரம்பில்பெரு மையிலிருந்தார்
இத்தகைமை யளப்பரிதால்
    யாராலும் எனவுரைப்பார்."This is neither frenzy nor dementia; nor is there
For this any external cause; lo, he is firmly
Poised in lucid Siva-yoga having weeded out
All mental oscillations and vacillations;
Endless is his glory; acviternal is his beatitude.   

Arunachala Siva.


5367
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 02, 2016, 07:36:42 AM »
Verse 19:


இல்லாளன் இயல்புவே
    றானமைகண் டிரவெல்லாம்
சொல்லாடா திருந்தவர்பால்
    அணையாது துயிலாதாள்
பல்லார்முன் பிற்றைநாள்
    இவர்க்கடுத்த பரிசுரைப்ப
நல்லார்கள் அவர்திறத்து
    நாடியே நயந்துரைப்பார்."Having perceived the altogether different outlook
Of her husband, she would not, that whole night, whisper
A word to any one; neither would she sleep
As her husband was not with her; next day she petitioned
To the town-elders about her husband's plight;
The goodly men came to him,
Studied him closely and mercifully spake thus:

Arunachala Siva.


5368
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 02, 2016, 07:33:16 AM »
Verse  18:

அங்கவளும் மக்களுடன்
    அருஞ்சுற்றம் இல்லாதாள்
தங்கிவெரு வுறமயங்கி
    என்செய்தீர் எனத்தளர
இங்குனக்கென் னுடன்அணைவொன்
    றில்லையென எதிர்மறுத்துப்
பொங்குதவத் தோர்ஆங்கோர்
    பொதுமடத்தின் உட்புக்கார்.


She had neither children nor kin rare; she grew
Scared and was bewildered; addressing him she said:
"What may your action mean?" She grieved sorely.
To her Tirumoolar thus spake: "I have no nexus
With you whatsoever", and he of soaring tapas
Moved into a public Matam.   

Arunachala Siva.5369
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 02, 2016, 07:29:59 AM »
Verse  17:


போனவர்தாம் பசுக்களெலாம்
    மனைதோறும் புகநின்றார்
மானமுடை மனையாளும்
    வைகியபின் தாழ்த்தார்என்று
ஆனபயத் துடன்சென்றே
    அவர்நின்ற வழிகண்டாள்
ஈனம்இவர்க் கடுத்ததென
    மெய்தீண்ட அதற்கிசையார்.


He that went behind the cows stopped at houses
Where the cows entered; the glorious wife of the neared
Thinking on the delay in her husband's arrival
Even after the sunset, in fear, proceeded forth and found
Him poised in a different state; she thought thus:
"Some evil had befallen him." When she tried to take
Hold of him physically he would not suffer her do so.   

Arunachala Siva.


5370
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 02, 2016, 07:27:31 AM »
Verse  16:


வெய்யசுடர்க் கதிரவனும்
    மேல்பாலை மலையணையச்
சைவநெறி மெய்யுணர்ந்தோர்
    ஆன்இனங்கள் தாமேமுன்
பையநடப் பனகன்றை
    நினைந்துபடர் வனவாகி
வையநிகழ் சாத்தனூர்
    வந்தெய்தப் பின்போனார்.

When the fierce sun sank behind the western mountain
The herds of kine slowly moved onward of their own
Accord, thinking of their calves; when they came
To the world-renowned Saatthaanoor; Tirumoolar who came
By truthful consciousness poised in the Saiva way,
Followed the kine to their destination.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 [358] 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 ... 2974