Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 [358] 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 ... 3197
5356
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 18, 2017, 09:06:55 AM »
Verse  5:

கண்ணா ருந்நுதலாய் கதிர்சூழொளி மேனியின்மேல்
எண்ணார் வெண்பொடிநீ றணிவாயெழில் வார்பொழில்சூழ்
திண்ணார் வண்புரிசைத் திருவான்மி யூருறையும்
அண்ணா வுன்னையல்லா லடையாதென தாதரவே.


Siva who has on his forehead an eye.  He who adorns with the white powder of sacred ash which is highly esteemed, on his brilliant body which has rays surrounding it.
who is in the relation of an elder brother and who dwells in Tiruvāṉmiyūr which has very strong wall of surrounded by beautiful and tall gardens. (see 1st verse.)


Arunachala Siva.5357
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 18, 2017, 09:02:45 AM »
Verse  4:


பொன்போ லுஞ்சடைமேற் புனல்தாங்கிய புண்ணியனே
மின்போ லும்புரிநூல் விடையேறிய வேதியனே
தென்பால் வையமெலாந் திகழுந்திரு வான்மிதன்னில்
அன்பா வுன்னையல்லா லடையாதென தாதரவே.

Siva, the embodiment of all virtuous acts, who carried on his matted locks, resembling gold, water!  The Brahmin who rode on a bull and wears a sacred thread of three strands which are bright like lightning!  The companion in Tiruvāṉmiyur, which is eminent throughout the southern part of the Tamizh Nadu! (see 1st verse.)

Arunachala Siva.


5358
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 18, 2017, 08:59:07 AM »
Verse  3:

கையார் வெண்மழுவா கனல்போற்றிரு மேனியனே
மையா ரொண்கணல்லா ளுமையாள்வளர் மார்பினனே
செய்யார் செங்கயல்பாய் திருவான்மி யூருறையும்
ஐயா வுன்னையல்லா லடையாதென தாதரவே.


Siva who holds in his hand a white battle-axe!  He who has a holy body as red as the fire.  He who has a chest on which Uma, a good-natured lady of bright eyes coated with collyrium is flourishing the master who dwells in Tiruvāṉmiyūr where in the fields red carp fish leap. (see 1st verse.)

Arunachala Siva.
5359
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 18, 2017, 08:55:03 AM »
Verse  2:


இடியா ரேறுடையா யிமையோர்தம் மணிமுடியாய்
கொடியார் மாமதியோ டரவம்மலர்க் கொன்றையினாய்
செடியார் மாதவிசூழ் திருவான்மி யூருறையும்
அடிகே ளுன்னையல்லா லடையாதென தாதரவே.


Siva who has a bull that bellows like the thunder. He who is seated on the beautiful heads of the celestial beings who do not wink!  He who wears a great crescent moon of orderliness, a cobra and Koṉṟai flowers.  The deity who dwells in Tiruvāṉmiyūr surrounded by the shrubbery of the common delight of the woods! (see 1st verse.)

Arunachala Siva.

5360
Padamalai refers to the divine nature of Bhagavan's golden feet.  It praises the holy
feet throughout. Whereas Guru Vackakovai refers to Bhagavan's various teachings.

Arunachala Siva.     

5361
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 17, 2017, 12:21:55 PM »
Tiruvanmiyur:

Verse  1:


விரையார் கொன்றையினாய் விடமுண்ட மிடற்றினனே
உரையார் பல்புகழா யுமைநங்கையொர் பங்குடையாய்
திரையார் தெண்கடல்சூழ் திருவான்மி யூருறையும்
அரையா வுன்னையல்லா லடையாதென தாதரவே.


Siva who wears Koṉṟai flowers abundant in fragrance!  He who has neck which consumed the poison! He who has many forms of fame which are spoken by devotees!
He who has Uma, a lady of distinction, as a half!  The King who dwells in Tiruvāṉmiyūr, surrounded by the clear sea full of waves, my love will not reach other gods except you.

Arunachala Siva.5362
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 17, 2017, 12:17:20 PM »
Verse  12:


நல்லார்கள் சேர்புகலி ஞானசம் பந்தனல்ல
எல்லார்களும்பரவு மீசனை யேத்து பாடல்
பல்லார் களும் மதிக்கப் பாசுரஞ் சொன்ன பத்தும்
வல்லார்கள் வானோ ருலகாளவும் வல்ல ரன்றே.


The song with which Jnana Sambandhan of Sirkazhi where good people gather praised the Lord of the universe whom all the good people praise all those which were composed on a sacred poem to be esteemed by all people. Those who are capable of reciting these, are capable of ruling over the heaven also.

The General Padigam completed.

Arunachala Siva.

5363
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 17, 2017, 12:13:47 PM »
Verse  11:

அற்றன்றி யந்தண் மதுரைத் தொகை யாக்கினானும்
தெற்றென்று தெய்வந் தெளியார் கரைக்கோலை தெண்ணீர்ப்
பற்றின்றிப் பாங்கெதிர்வி னூரவும் பண்பு நோக்கில்
பெற்றொன் றுயர்த்த பெருமான் பெருமானு மன்றே.

Besides that act of grace one who founded the Sangam, in beautiful and cool Madurai for those people who are not clear about the superiority of Siva to be clear in their minds about that fact.  If we think of the fact that the palm leaf in which the verse was written, thrown into the clear water went up-stream safely without being washed away by the water, and reached the bank. Is not the god who held aloft a bull in his flag, a great god?

Arunachala Siva.

5364
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 17, 2017, 12:09:44 PM »
Verse  10:

மாலா யவனும் மறைவல்ல நான்மு கனும்
பாலாய தேவர் பகரில் லமு தூட்டல் பேணிக்
காலாய முந்நீர் கடைந்தார்க் கரிதா யெழுந்த
ஆலால முண்டங்கம ரர்க்கருள் செய்த தாமே.

Desiring to feed the Devas who were on their side the nectar which is not sold anywhere,  Vishnu and Brahma of four faces who was well-versed in the Vēdas, consuming the poison, which rose there, whose cruelty was unbearable, by those who churned the ocean which was its source. That act was of Siva bestowing his grace on the immortals.

Arunachala Siva.

5365
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 17, 2017, 12:00:47 PM »
Verse  9:

பாராழி வட்டம் பகையா னலிந்தாட்ட வாடிப்
பேராழி யானதிடர் கண்டருள் செய்தல் பேணி
நீராழி விட்டேறி நெஞ்சிடங் கொண்ட வர்க்குப்
போராழி யீந்த புகழும் புகழுற்ற தன்றே.

The round world surrounded by the ocean was harassed and put to much suffering and became weak by enemies seeing the mental agony of the god who is sleeping on the ocean which was dashing against the shore as if engaged in a battle against it,
desiring to bestow his grace to Vishnu who had Siva in his heart having left the ocean of water and coming to this earth. The famous acts of granting a discus capable of fighting, was praised by all people.

Arunachala Siva.


5366
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 17, 2017, 11:56:05 AM »
Verse  8:

வேத முதல்வன் முதலாக விளங்கி வையம்
ஏதப் படாமை யுலகத்தவ ரேத்தல் செய்யப்
பூத முதல்வன் முதலே முதலாப் பொலிந்த
சூத னொலிமாலை யென்றே கலிக்கோவை சொல்லே.

As the world is eminent having as its cause Siva who is the cause of the Vedas.
The people of this world to praise him so that any fault might not occur in their conduct.  The works of Sūta which proclaim Siva all living beings who is the cause as the supreme god, are the eighteen Purāṇas, Sūta was the sage who narrated all the Purāṇas to the sages who had gathered in Naimisaya Vaṉam for a sacrifice.

Arunachala Siva.

5367
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 17, 2017, 11:50:18 AM »
Verse  7:

கடிசேர்ந்த போது மலரான கைக்கொண்டு நல்ல
படிசேர்ந்த பால்கொண்டங் காட்டிடத் தாதை பண்டு
முடிசேர்ந்த காலையற வெட்டிட முக்கண் மூர்த்தி
அடிசேர்ந்த வண்ணம் மறிவார் சொலக்கேட்டு மன்றே.

Carrying in his hands fragrant buds and flowers, when Siva was bathed with milk which was of good quality, when Santēesan severed completely the leg which had joints, of his father, long ago, have we not heard people with intelligence to say that he reached the feet of Siva who has three eyes.

Arunachala Siva.

5368
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 17, 2017, 11:46:54 AM »
Verse  6:


ஆடும் மெனவும் மருங்கூற்ற முதைத்து வேதம்
பாடும் மெனவும் புகழல்லது பாவநீங்கக்
கேடும் பிறப்பும் மறுக்கும் மெனக்கேட் டீராகில்
நாடுந் திறத்தார்க் கருளல்லது நாட்ட லாமே.


Wise men say that Siva dances, kicks the god of death who is difficult to be warded off and sings the Vēdas. Are these acts done by Siva to attain fame or to save souls?
If one investigates, what is the use of fame to him?  If you question that he completely roots out the sufferings and births as the sins leave the souls,
can you establish that there is any other idea except his grace which he bestows without any ulterior motive?

Arunachala Siva.

5369
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 17, 2017, 11:43:44 AM »
Verse  5:

ஏதுக்க ளாலு மெடுத்த மொழியாலு மிக்குச்
சோதிக்க வேண்டா சுடர்விட்டுள னெங்கள் சோதி
மாதுக்க நீங்க லுறுவீர் மனம்பற்றி வாழ்மின்
சாதுக்கண் மிக்கீரிறையே வந்து சார்மின்களே.


You need not investigate Siva by statement of reason and by words which are used as illustrations.  Our light divine is brilliant both inside and outside.  You live meditating on that light; people who want to be rid of great sufferings!  People who are abounding in virtues!  Approach him at least for a moment!

Arunachala Siva.

5370
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 17, 2017, 11:38:18 AM »
Verse  4:


ஆட்பா லவர்க்கருளும் வண்ணமு மாதி மாண்பும்
கேட்பான் புகிலள வில்லை கிளக்க வேண்டா
கோட்பா லனவும் வினையுங் குறுகாமை யெந்தை
தாட்பால் வணங்கித் தலைநின் றிவைகேட்க தக்கார்.


(From this verse the second variety of metre begins.)
If anyone questions about the manner in which the first cause of all things, Siva, grants his grace and [about] his many attributes and greatness; they are innumerable.  We need not dilate upon that bowing your heads to the feet of our father. Approaching him, let those who are fit to receive his grace listen to them so that sufferings which cause pain, and sins which come as the cause of those.
If anyone questions about the manner in which the first cause of all things, Siva, grants his grace and [about] his many attributes and greatness.
They are innumerable.  We need not dilate upon that bowing your heads to the feet of our father.  Approaching him, let those who are fit to receive his grace listen to them so that sufferings which cause pain, and sins which come as the cause of those.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 [358] 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 ... 3197