Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 [357] 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 ... 3182
5341
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 05, 2017, 08:45:35 AM »
Verse  4:

கரும்புதேன் கட்டியுங் கதலியின் கனிகளும்
அரும்புநீர் முகலியின் கரையினி லணிமதி
ஒருங்குவார் சடையினன் காளத்தி யொருவனை
விரும்புவா ரவர்கடாம் விண்ணுல காள்வரே.

On the bank of the river Mukali in whose water honey, sugar-cane Jaggery and Plaintain fruits appear,  those who cherish with love the unequalled god in Kalahasti who has a long matted locks, to which the beautiful crescent moon is attached, will rule over heaven.

Arunachala Siva.

5342
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 05, 2017, 08:42:13 AM »
Verse 3:

கோங்கமே குரவமே கொன்றையம் பாதிரி
மூங்கில்வந் தணைதரு முகலியின் கரையினில்
ஆங்கமர் காளத்தி யடிகளை யடிதொழ
வீங்குவெந் துயர்கெடும் வீடெளி தாகுமே.

To worship the feet of the god in Kalahasti, which is situated on the bank of the Mukali, where the Malabar iron wood tree, bottle-flowered trees, Koṉṟai tree, yellow-flowered fragrant trumpet flower trees are deposited, increasing cruel sufferings will perish; attainment of salvation in easy.


Arunachala Siva.

5343
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 05, 2017, 08:38:23 AM »
Verse  2:


ஆலமா மரவமோ டமைந்தசீர்ச் சந்தனம்
சாலமா பீலியுஞ் சண்பக முந்தியே
காலமார் முகலிவந் தணைதரு காளத்தி
நீலமார் கண்டனை நினையுமா நினைவதே. 

It is our duty to think of Siva who has a blue neck and who is in Kalahasti, on the bank of the Mukali which reaches it coming with seasonal floods pushing Champak trees peacocks feathers Sāl, sandal wood with fitting greatness, common Kadamba mango trees and banyan trees, in the proper manner laid down in Agamas.

Arunachala Siva.

5344
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 05, 2017, 08:35:03 AM »
Tiruk Kalathi - (Sri Kalahasti)

Verse  1:

சந்தமா ரகிலொடு சாதிதேக் கம்மரம்
உந்துமா முகலியின் கரையினி லுமையொடும்
மந்தமார் பொழில்வளர் மல்குவண் காளத்தி
எந்தையா ரிணையடி யென்மனத் துள்ளவே.

On the bank of the great Mukali which pushes in its course sandal wood, common mountain ebony, nut-meg trees and teak, the twin feet of our father who dwells along with Uma in Kalahasti of prosperity where gardens grow fertile and in which the southern breeze stays.

Arunachala Siva.

   

5345
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 05, 2017, 08:28:23 AM »
Verse  11:


தேனலார் சோலைசூழ் தென்குடித் திட்டையைக்
கானலார் கடிபொழில் சூழ்தருங் காழியுள்
ஞானமார் ஞானசம் பந்தன செந்தமிழ்
பானலார் மொழிவலார்க் கில்லையாம் பாவமே.


About Teṉkuṭittiṭṭai surrounded by gardens which have abundant honey, and are full of darkness, is Sirkazhi, surrounded by fragrant gardens by the sea-shore. There will be sins to those who are able to recite the verses of chaste Tamizh which can do good like milk, composed by Jnana Sambandhan who had knowledge of Sivaṉ.

Padigam on Tenkutith tittai completed.

Arunachala Siva.

5346
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 05, 2017, 08:24:35 AM »
Verse  10:

குண்டிகைக் கையுடைக் குண்டரும் புத்தரும்
பண்டுரைத் தேயிடும் பற்றுவிட் டீர்தொழும்
வண்டிரைக் கும்பொழிற் றண்டலைக் கொண்டலார்
தெண்டிரைத் தண்புனல் தென்குடித் திட்டையே.

The low Jains who carry in their hands an ascetic's pitcher, and Buddhists, having left attachment to the words of those two, since a long time. People of this world!
Worship Teṉkuṭittiṭṭai where in the parks and gardens where bees hum noisily, the clouds rest and has cool water in the clear waves.


Arunachala Siva.

5347
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 05, 2017, 08:21:02 AM »
Verse  9:

நாரணன் றன்னொடு நான்முகன் றானுமாய்க்
காரணன் னடிமுடி காணவொண் ணானிடம்
ஆரணங் கொண்டுபூ சுரர்கள்வந் தடிதொழச்
சீரணங் கும்புகழ்த் தென்குடித் திட்டையே.

The place of Siva who is the cause of all things and whose head and feet could not be found by Narayna and four faced Brahma, by their united efforts, is Teṉkuṭittiṭṭai which has fame and divinity by its greatness as the Brahmins worship his feet coming to the temple chanting Vedas.

Arunachala Siva.


5348
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 05, 2017, 08:17:20 AM »
Verse  8:


மாலொடும் பொருதிறல் வாளரக் கன்னெரிந்
தோலிடும் படிவிர லொன்றுவைத் தானிடம்
காலொடுங் கனகமூக் குடன்வரக் கயல்வரால்
சேலொடும் பாய்வயல் தென்குடித்திட்டையே.


The place of Siva who fixed firmly his toes to make the brilliant demon who fought with Vishnu during his campaign of conquering enemies in the four quarters, to be crushed and to make a roaring noise, is Teṉkuṭittiṭṭai of fields where carp, Karnatic carp and Murrel coming along with the fish with a golden nose in the channels, leap.

Arunachala Siva.


5349
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 04, 2017, 01:34:02 PM »
Verse 7:

கானலைக் கும்மவன் கண்ணிடந் தப்பநீள்
வானலைக் குந்தவத் தேவுவைத் தானிடம்
தானலைத் தெள்ளமூர் தாமரைத் தண்டுறை
தேனலைக் கும்வயல் தென்குடித் திட்டையே.


When the hunter Kaṇṇappaṉ who drove hither and thither the beasts in the forest, stuck his eye, having scooped it.  The place of Siva who elevated that hunter to the level of celestial beings by his penance to make them feel jealous about him.
He is in Teṉkuṭittiṭṭai which has fields and the cool ghats which have lotus flowers on which the clear waves of honey flow.

Arunachala Siva.
5350
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 04, 2017, 01:29:16 PM »
Verse  6:


ஊறினா ரோசையுள் ஒன்றினா ரொன்றிமால்
கூறினா ரமர்தருங் குமரவேள் தாதையூர்
ஆறினார் பொய்யகத் தையுணர் வெய்திமெய்
தேறினார் வழிபடுந் தென்குடித் திட்டையே.

Siva is in the sense of touch.  He is one with the sound. He has as a portion Vishnu who is combined with him. The place of the father of Kumaraṉ who is loved by him,
subdued the desires that wish for unreal things. Having obtained the knowledge of the five senses, focused on god, the real thing. He is in Teṉkuṭittiṭṭai where people who have clearly understood that Siva is the truth, worship him.

Arunachala Siva.

5351
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 04, 2017, 01:25:47 PM »
Verse  5:


வருந்திவா னோர்கள்வந் தடையமா நஞ்சுதான்
அருந்தியா ரமுதவர்க் கருள்செய்தா னமருமூர்
செருந்திபூ மாதவிப் பந்தர்வண் செண்பகம்
திருந்துநீள் வளர்பொழில் தென்குடித் திட்டையே.

The place where Siva who gave the rare nectar to the celestial beings, himself drinking the great poison, when the celestial beings came suffering and sought protection by him. He is in Teṉkuṭittiṭṭai where in the thriving, perfect and long gardens are found Cerunti, bowers of the brilliant common delight of the woods and perfect Champak flowers.


Arunachala Siva.

5352
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 04, 2017, 01:22:12 PM »
Verse  4:

உண்ணிலா வாவியா யோங்குதன் றன்மையை
விண்ணிலா ரறிகிலா வேதவே தாந்தனூர்
எண்ணிலா ரெழின்மணிக் கனகமா ளிகையிளந்
தெண்ணிலா விரிதருந் தென்குடித் திட்டையே.

The place of Siva who is spoken in the Vēdantam of the Vēdas whose big nature of being the inner life that moves in living beings, could not be known even by the celestials beings. He is in Teṉkuṭittiṭṭai where the evenings bright moonlight is reflected by golden storeys in which rare set numberless beautiful precious stones.

Arunachala Siva.

5353
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 04, 2017, 01:18:09 PM »
Verse  3:

கருவினா லன்றியே கருவெலா மாயவன்
உருவினா லன்றியே யுருவுசெய் தானிடம்
பருவநாள் விழவொடும் பாடலோ டாடலும்
திருவினான் மிகுபுகழ்த் தென்குடித் திட்டையே.

Siva became all living beings without the need of an embryo. The place of Siva who created all forms without the aid of any form as model. He is in Teṉkuṭittiṭṭai where in the festivals in the five ceremonial days in a month and in the big annual festivals, songs and dances are conducted with pomp and thereby attains fame.
The five ceremonial days are - Saṅkiramaṇam, eighth and fourteenth Titi of the dark half or the 11th Titi, the day of the deity, the new moon and the full moon days.

Arunachala Siva.

5354
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 04, 2017, 01:15:02 PM »
Verse  2:

மகரமா டுங்கொடி மன்மத வேடனை
நிகரலா காநெருப் பெழவிழித் தானிடம்
பகரவா ணித்திலம் பன்மக ரத்தொடும்
சிகரமா ளிகைதொகுந் தென்குடித் திட்டையே.

The place of one who opened his frontal eye to issue fire which has no equal, to burn Maṉmatavēl who has a flag in which the shark is waving, is Teṉkuṭittiṭṭai where in the pinnacles of storeys beautiful and brilliant pearls combine with many ornamental hangings representing Makara fish shark.

Arunachala Siva.

5355
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 04, 2017, 01:10:17 PM »
Then Kutith tittai:

Verse 1:

முன்னைநான் மறையவை முறைமுறை குறையொடும்
தன்னதாள் தொழுதெழ நின்றவன் றன்னிடம்
மன்னுமா காவிரி வந்தடி வருடநல்
செந்நெலார் வளவயல் தென்குடித் திட்டையே.


The place of Siva who was there for the old Vēdas to worship his feet in an order, with their requests, is Teṉkuṭittiṭṭai which has fertile fields where the superior roots of paddy crops are rubbed by the waves of the great Kāviri which has perennial water.

Arunachala Siva.Pages: 1 ... 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 [357] 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 ... 3182