Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 [357] 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 ... 3200
5341
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 22, 2017, 01:19:23 PM »
Verse  5:

பாரிய லும்பலியான் படி யார்க்கு மறிவரியான்
சீரிய லும்மலையா ளொரு பாகமும் சேரவைத்தான்
போரிய லும்புரமூன் றுடன் பொன்மலை யேசிலையா
வீரிய நின்றுசெய்தான் விரும் பும்மிடம் வெண்டுறையே.

Siva wanders throughout the world for alms.  Nobody can comprehend his nature however great he may be.  He placed on one half the famous daughter of the Himalayā of great renown, to be united with him.  Veṇṭuṟai is the place desired by Siva who exhibited his valor standing on the chariot, by destroying the three cities of warming nature using the golden mountain, Mēru, as a bow.

Aruunachala  Siva.

5342
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 22, 2017, 01:15:43 PM »
Verse  4:

பண்ணமர் வீணையினான் பர விப்பணி தொண்டர்கடம்
எண்ணமர் சிந்தையினா னிமை யோர்க்கு மறிவரியான்
பெண்ணமர் கூறுடையான் பிர மன்றலை யிற்பலியான்
விண்ணவர் தம்பெருமான் விரும் பும்மிடம் வெண்டுறையே.

Siva has a Veena,  on which many melody-types can be played.  He condescends to dwell in the minds of the devotees who praise and pay obeisance, which always think of him.  He is difficult to be comprehended even by the immortals who do not wink.
has a half which a lady desires.  He receives alms in the skull of Brahma.  Veṇṭuṟai is the place which the Lord of the celestial beings desires.

Arunachala Siva.

5343
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 22, 2017, 01:11:23 PM »
Verse  3:

படைநவில் வெண்மழுவான் பல பூதப் படையுடையான்
கடைநவின் மும்மதிலும் மெரி யூட்டிய கண்ணுதலான்
உடைநவி லும்புலித்தோ லுடை யாடையி னான்கடிய
விடைநவி லுங்கொடியான் விரும் பும்மிடம் வெண்டுறையே.


Siva has a white battle axe which he practiced as a weapon often.  He has many armies of Bhutas.   The god with a frontal eye set fire to all the three forts which indulged in mean acts.  He has a tiger's skin which is praised as his dress and which he has a worn as such.  Veṇṭuṟai is the place of Sivaṉ who has a flag on which the form of a bull of quick gait is drawn.

Arunachala Siva.

5344
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 22, 2017, 01:00:57 PM »
Verse  2:


ஆதிய னாதிரையன் னன லாடிய வாரழகன்
பாதியொர் மாதினொடும் பயி லும்பர மாபரமன்
போதிய லும்முடிமேற் புன லோடர வம்புனைந்த
வேதியன் மாதிமையால் விரும் பும்மிடம் வெண்டுறையே.


Sivaṉ is the first cause of all things.  He is the god for the star Ātirai.  He is the god of rare beauty who danced in the fire. He is superior to what are considered to be supreme things and who is always united with a lady on one half. The Brahmin who adorned his head on which there are flowers, with water and a cobra, Veṇṭuṟai is the place which he desires with love,

Arunachala Siva.

5345
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 22, 2017, 12:54:32 PM »
Tiruvendurai:


Verse  1:


ஆதிய னாதிரையன் னன லாடிய வாரழகன்
பாதியொர் மாதினொடும் பயி லும்பர மாபரமன்
போதிய லும்முடிமேற் புன லோடர வம்புனைந்த
வேதியன் மாதிமையால் விரும் பும்மிடம் வெண்டுறையே.

Siva is the first cause of all things.  He is the god for the star Ātirai. He is the god of rare beauty who danced in the fire. He is superior to what are considered to be supreme things and who is always united with a lady on one half.  The Brahmin who adorned his head on which there are flowers, with water and a cobra. Veṇṭuṟai is the place which he desires with love,

Arunachala Siva.


5346
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 21, 2017, 09:42:07 AM »
Verse  11:


வெண்கொடி மாடமோங்கு விறல் வெங்குரு நன்னகரான்
நண்பொடு நின்றசீரான் றமிழ்ஞானசம் பந்தனல்ல
தண்குட மூக்கமர்ந்தா னடிசேர்தமிழ் பத்தும்வல்லார்
விண்புடை மேலுலகம் வியப்பெய்துவர் வீடெளிதே.

The one who is a native of the good city of Veṅkuru -Sirkazhi, which is preeminent, and which has high storeys in which white flags are flying, who has greatness in addition to friendship with all people, Jnana Sambandhan, well-versed in Tamizh.
Those who are able to recite all the ten verses which were laid at the feet of Siva who dwelt in good and cool Kuṭamūkku will reach the upper world which is above, and to the wonder of all, attainment of liberation is easy for them.

Padigam on Tiruk  Kudamukku completed.

Arunachala Siva.

5347
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 21, 2017, 09:34:16 AM »
Verse  10:


மூடிய சீவரத்தார் முது மட்டையர் மோட்டமணர்
நாடிய தேவரெல்லா நயந் தேத்திய நன்னலத்தான்
கூடிய குன்றமெல்லா முடை யான்குட மூக்கிடமா
ஏடலர் கொன்றைசூடி யிருந்தானவ னெம்மிறையே.

The Buddhists who covers their bodies with a cloth by name, Seevaram, and obstinate Jains are very stupid people. Siva who has good qualities which are praised with desire by the Devas, who were searching for him.  He has possession of all the hills that are available. Adorning himself with Koṉṟai of unfolded petals, Siva who has in Kuṭamūkku as his place, is our master.

Arunachala Siva.

5348
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 21, 2017, 09:30:43 AM »
Verse  9:


ஆரெரி யாழியானு மல ரானும ளப்பரிய
நீரிரி புன்சடைமே னிரம் பாமதி சூடிநல்ல
கூரெரி யாகிநீண்ட குழ கன்குட மூக்கிடமா
ஈருரி கோவணத்தோ டிருந் தானவ னெம்மிறையே.

The youth who rose high as a great column of fire which could not be measured by both Vishnu who has a burning discus with many sharp points, and Brahma seated in a lotus flower, having worn on the ruddy matted locks water which overflows, a crescent moon which has not grown to its full seize, Siva who had a loin cloth of flayed skin and has as his place Kuṭamūkku, is our master.

Arunachala Siva.

5349
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 21, 2017, 09:27:05 AM »
Verse  8:


நெடுமுடி பத்துடைய நிகழ் வாளரக் கன்னுடலைப்
படுமிடர் கண்டயரப் பரு மால்வரைக் கீழடர்த்தான்
கொடுமட றங்குதெங்கு பழம் வீழ்குட மூக்கிடமா
இடுமண லெக்கர்சூழ விருந் தானவ னெம்மிறையே.

Siva pressed down the body of the cruel demon Rāvaṇaṉ who had ten high crowns, under the big and great mountain of Kailash to make him suffer undergoing distress.
The one who dwelt as his place in Kuṭamūkku where the coconut trees having curved leaves drop their mature fruits, and which is surrounded by the mound of sand deposited by the Kāveri is our master.

Arunachala Siva.

5350
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 21, 2017, 09:24:05 AM »
Verse  7:


மலைமலி மங்கைபாகம் மகிழ்ந் தானெழில் வையமுய்யச்
சிலைமலி வெங்கணையாற் சிதைத் தான்புர மூன்றினையும்
குலைமலி தண்பலவின் பழம் வீழ்குட மூக்கிடமா
இலைமலி சூலமேந்தி யிருந் தானவ னெம்மிறையே.


Siva rejoiced to have as his half the daughter of the mountain. He destroyed the three cities with a cruel arrow which is fixed to the bow, to save the people of this world.
Siva who holds a trident of three blades has as his place Kuṭamūkku where the fruits of the jack tree full of clusters fell to the ground fully ripe.

Arunachala Siva.

5351
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 21, 2017, 09:20:47 AM »
Verse  6:

கழைவளர் கவ்வைமுத்தங் கமழ் காவிரி யாற்றயலே
தழைவளர் மாவினல்ல பல வின்கனி கள்தங்கும்
குழைவளர் சோலைசூழ்ந்த குழ கன்குட மூக்கிடமா
இழைவளர் மங்கையோடு மிருந் தானவ னெம்மிறையே.

By the side of the river, Kāveri where pearls which are got in abundance, and make a roaring noise spread, Kuṭamūkku which is surrounded by gardens where tender are sprouting and fruits of the mango trees which grow fertile and jack fruits could be found, as his place, our master is the youth who dwelt with a young lady wearing many ornaments.

Arunachala Siva.

5352
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 21, 2017, 09:17:06 AM »
Verse  5:

வடிவுடை வாட்டடங்கண் ணுமை யஞ்சவோர் வாரணத்தைப்
பொடியணி மேனிமூட வுரி கொண்டவன் புன்சடையான்
கொடிநெடு மாடமோங்குங் குழ கன்குட மூக்கிடமா
இடிபடு வானமேத்த விருந் தானவ னெம்மிறையே.

Uma who has large eyes like the sword and a beautiful form, to be frightened, flayed an elephant's skin to cover his body smeared with holy ash. He has a ruddy matted locks.  The youth and Siva who was in Kutamūkku which has tall storeys in which flags are flying, as his place, to the praised by the inhabitants of heaven where thunder is produced, is our master.

Arunachala Siva.

5353
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 21, 2017, 09:12:45 AM »
Verse  4:


மிக்கரை தாழவேங்கை யுரி யார்த்துமை யாள்வெருவ
அக்கர வாமையேன மருப் போடவை பூண்டழகார்
கொக்கரை யோடுபாட லுடை யான்குட மூக்கிடமா
எக்கரை யாருமேத்த விருந் தானவ னெம்மிறையே.


The skin of the striped tiger to hang very low in the waist, adorning himself with the hog's tusk, shell of the tortoise, cobra-bead to make Uma fear on seeing these. He
has songs appropriate to the accompaniment of beautiful Koḵḵarai. (Koḵḵarai is a musical instrument.)  Siva who was in Kuṭamūkku to be praised by the inhabitants of all the islands including people of the Sambu Teevu.

Arunachala Siva.

5354
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 21, 2017, 09:09:11 AM »
Verse  3:

மயில்பெடை புல்கியால மணன் மேன்மட வன்னமல்கும்
பயில்பெடை வண்டுபண்செய் பழங் காவிரிப்பைம் பொழில்வாய்க்
குயில்பெடை யோடுபாட லுடை யான்குட மூக்கிடமா
இயலொடு வானமேத்த விருந் தானவ னெம்மிறையே.

The male peacock dances embracing its female the young swans are flock together on the sand, in the verdent garden on the bank of the old Kāveri when the female bees which are in great number hum like melody-types.  Siva has the song of the Indian cuckoo singing with its female, who is in Kuṭamūkku as his place to be praised by the celestial beings in the proper manner, is our master.

Arunachala Siva.

5355
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 21, 2017, 09:05:48 AM »
Verse  2:


ஓத்தர வங்களோடு மொலி காவிரி யார்த்தயலே
பூத்தர வங்களோடும் புகை கொண்டடி போற்றிநல்ல
கூத்தர வங்களோவாக் குழ கன்குட மூக்கிடமா
ஏத்தர வங்கள்செய்ய விருந் தானவ னெம்மிறையே.

The river, Kaveri roaring along with the sound of the Vedas, as echo, and worshipping the feet with incense for burning and flowers blossomed nearby, and the sound of uttering the names of Siva, having Kuṭamūkku as his place in which the sound of dances which are performed according to rules.  Our Lord is one who was in that place when the praising produced a big sound, and is the youth.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 [357] 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 ... 3200