Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 [357] 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 ... 3045
5341
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 22, 2016, 09:51:34 AM »
Verse  8:


இரவண னிருபது கரமெழின் மலைதனின்
இரவண நினைதர வவன்முடி பொடிசெய்து
இரவண மமர்பெய ரருளின னகநெதி
இரவண நிகர்வலி வலமுறை யிறையே.

The supreme god who dwells in the brilliant Valivalam and who grants his grace when devotees seek his monetary assistance, from the treasures which is with him.
Having thought that the twenty hands of Ravanan should be separate from the body under the beautiful mountain, Kailash, breaking his head to pieces. We gave him the name of one who wept.

Arunachala Siva.


5342
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 22, 2016, 09:48:57 AM »
Verse  7:


நலிதரு தரைவர நடைவரு மிடையவர்
பொலிதரு மடவர லியர்மனை யதுபுகு
பலிகொள வருபவ னெழின்மிகு தொழில்வளர்
வலிவரு மதில்வலி வலமுறை யிறையே.

The supreme god in Valivalam which has a strong fortified wall of workmanship of exquisite beauty. He is the god who come to receive the alms, and enters into the houses of beautiful ladies who have slender waists and whose soft feet fear to tread upon the earth


Arunachala Siva. 

5343
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 22, 2016, 09:45:45 AM »
Verse  6:


தரைமுத லுலகினி லுயிர்புணர் தகைமிக
விரைமலி குழலுமை யொடுவிர வதுசெய்து
நரைதிரை கெடுதகை யதுவரு ளினனெழில்
வரைதிகழ் மதில்வலி வலமுறை யிறையே.

The supreme god who dwells in Valivalam surrounded by a beautiful wall of fortification which is eminent like a mountain. The living being in the worlds beginning with this earth to have union with their females. Being united with Uma who has exceedingly fragrant tresses of hair. He bestowed his grace to destroy grey hairs and wrinkling of the skin, due to old age.

Arunachala Siva.


5344
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 22, 2016, 09:42:29 AM »
Verse  5:


பிடியத னுருவுமை கொளமிகு கரியது
வடிகொடு தனதடி வழிபடு மவரிடர்
கடிகண பதிவர வருளினன் மிகுகொடை
வடிவினர் பயில்வலி வலமுறை யிறையே.

The supreme god in Valivalam where many people who are the incarnation of unbounded liberality, crowd, when Uma assumed the form of a female elephant.
Siva assuming the form of a strong male elephant. He was gracious enough to beget Gaṇapati who destroys obstacles to devotees who worship his feet.

Arunachala Siva.

5345
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 22, 2016, 09:39:35 AM »
Verse  4:


அனனிகர் சடையழ லவியுற வெனவரு
புனனிகழ் வதுமதி நனைபொறி யரவமும்
எனநினை வொடுவரு மிதுமெல முடிமிசை
மனமுடை யவர்வலி வலமுறை யிறையே.


The supreme god who dwells in Valivalam, is always thinking in his mind about the water of the Ganga, which flows down to put out the fire of the matted locks which resembles fire and about the cobra which is wet in that water has lines on its body and is moving slowly to swallow the crescent moon.

Arunachala Siva.

5346
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 22, 2016, 09:36:52 AM »
Verse  3:


உருமலி கடல்கடை வுழியுல கமருயிர்
வெருவுறு வகையெழு விடம்வெளி மலையணி
கருமணி நிகர்கள முடையவன் மிடைதரு
மருவலி பொழில்வலி வலமுறை யிறையே.


The supreme god who dwells in Valivalam which has gardens with abundant fragrance and dense by the trees in it.  The poison that rose when the fearful ocean was churned, to frighten the living beings in this world. He has a neck which is like the sapphire which adorns a mountain of silver.

Arunachala Siva.


5347
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 22, 2016, 08:31:47 AM »
Kazharirtu Arivar Puranam:

Verse  1:

மாவீற் றிருந்த பெருஞ்சிறப்பின்
    மன்னுந் தொன்மை மலைநாட்டுப்
பாவீற் றிருந்த பல்புகழில்
    பயிலு மியல்பிற் பழம்பதிதான்
சேவீற் றிருந்தார் திருவஞ்சைக்
    களமும் நிலவிச் சேரர்குலக்
கோவீற் றிருந்து முறைபுரியுங்
    குலக்கோ மூதூர் கொடுங்கோளூர்.
 

In the hoary and aeviternal Malai-Naadu, glowing
With the greatness of the Goddess of Wealth,
Is a city of the Chera dynasty of manifold glory,
Flourishing with citizens poised in ancient
And traditional culture, and extolled by majestic
Tamizh numbers; it is the great and ancient
Capital city called Kodungkoloor of the sceptred Chera kings,
Endowed with Tiruvanjaikkalam
Presided over by the Lord-Rider of the Bull.

Arunachala Siva.

5348
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 22, 2016, 08:27:33 AM »
Verse  7:

செங்கண் விடையார் திருமுன்றில்
    விழுந்த திருப்பள் ளித்தாமம்
அங்கண் எடுத்து மோந்ததற்கு
    அரசன் உரிமைப் பெருந்தேவி
துங்க மணிமூக் கரிந்தசெருத்
    துணையார் தூய கழல்இறைஞ்சி
எங்கும் நிகழ்ந்த புகழ்த்துணையார்
    உரிமை அடிமை யெடுத்துரைப்பாம்.Adoring the holy feet of Serutthunaiyaar
Who sliced away the lovely and beautiful nose
Of the great queen-consort that inhaled the fragrance
Of the flower that had fallen in the divine court
Of the Lord whose mount is the red-eyed Bull,
We proceed to narrate the privileged servitorship
Of Pukazhtthunaiyaar of ubiquitous fame.


Seruthunai Nayanar Puranam completed.

Arunachala Siva.

5349
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 22, 2016, 08:25:16 AM »
Verse  6:


அடுத்த திருத்தொண் டுலகறியச்
    செய்த அடலே றனையவர்தாம்
தொடுத்த தாம மலரிதழி
    முடியார் அடிமைத் தொண்டுகடல்
உடுத்த உலகின் நிகழச்செய்
    துய்யச் செய்ய பொன்மன்றுள்
எடுத்த பாத நிழலடைந்தே
    இறவா வின்பம் எய்தினார்.


He, the puissant lion among servitors, who made known
The glory of servitorship the world over, caused
Servirtorship to Siva-- the Wearer of a Konrai chaplet
In his crown--, to flourish in this sea-girt earth; thus
He caused the lives on earth gain deliverance;
Then he reached the umbrage cast by the feet
Of the Lord-Dancer of Ambalam, there to revel in deathless bliss.   

Arunachala Siva.

5350
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 22, 2016, 08:21:37 AM »
Verse  5:கடிது முட்டி மற்றவள்தன்
    கருமென் கூந்தல் பிடித்தீர்த்துப்
படியில் வீழ்த்தி மணிமூக்கைப்
    பற்றிப் பரமர் செய்யசடை
முடியில் ஏறுந் திருப்பூமண்
    டபத்து மலர்மோந் திடும்மூக்கைத்
தடிவ னென்று கருவியினால்
    அரிந்தார் தலைமைத் தனித்தொண்டர்.


Fast he came towards her, dragged her by her dark
And soft locks of hair, cast her on the ground
And caught hold of her beauteous nose; saying,
"I will punish the nose that smelt the flower
Removed from the divine flower-Mantapam, the flower
That is to have decked the Lord?s ruddy matted hair,"
The peerless servitor-chief cut it off.

Arunachala Siva.


5351
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 22, 2016, 08:18:46 AM »
Verse  4:


உலகு நிகழ்ந்த பல்லவர்கோச்
    சிங்கர் உரிமைப் பெருந்தேவி
நிலவு திருப்பூ மண்டபத்து
    மருங்கு நீங்கிக் கிடந்ததொரு
மலரை யெடுத்து மோந்ததற்கு
    வந்து பொறாமை வழித்தொண்டர்
இலகு சுடர்வாய்க் கருவியெடுத்
    தெழுந்த வேகத் தாலெய்தி.


The great queen-consort of the ruler of the world,
The Pallava King Kazhal Singkar, was seen inhaling the fragrance
Of a fresh flower that lay beside the bright
Flower-Mantapam; he, a devotee, that came
In the traditional line of servitors to Lord Hara, unable
To endure her act, took out a sharp and shiny instrument.
Rushed amain and came near her.

Arunachala Siva.

5352
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 22, 2016, 08:15:56 AM »
Verse  3:


ஆன அன்பர் திருவாரூர்
    ஆழித் தேர்வித் தகர்கோயில்
ஞான முனிவர் இமையவர்கள்
    நெருங்கு நலஞ்சேர் முன்றிலினுள்
மான நிலவு திருப்பணிகள்
    செய்து காலங் களின்வணங்கிக்
கூனல் இளவெண் பிறைமுடியார்
    தொண்டு பொலியக் குலவுநாள்.


This loving devotee rendered his service in the divine
And goodly court of the shrine at Tiruvaaroor of the Lord
Of the Great Car with immense wheels, where wise Munis
And Devas thronged for ever, and adored the Lord
At the ordained hours; poised in the servitorship of the Lord
That wears the young and curved crescent moon
On His crown, he flourished well.

Arunachala Siva.

5353
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 22, 2016, 08:13:02 AM »
Verse  2:


சீரின் விளங்கும் அப்பதியில்
    திருந்து வேளாண் குடிமுதல்வர்
நீரின் மலிந்த செய்யசடை
    நீற்றர் கூற்றின் நெஞ்சிடித்த
வேரி மலர்ந்த பூங்கழல்சூழ்
    மெய்யன் புடைய சைவரெனப்
பாரில் நிகழ்ந்த செருத்துணையார்
    பரவுந் தொண்டின் நெறிநின்றார்.

He was the chief of the Velaala clan which for ever
Would correct the erring men and which flourished
Gloriously in that famous town; he was a Saivite
Who was truly devoted to the Lord's feet
Bedecked with meliferous flowers; he was called
Serutthunaiyaar who fostered the way of servitorship
To the river-crested Lord of ruddy matted hair
And the Holy Ash, the Lord who kicked Death in his chest.   


Arunachala Siva.
 

5354
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 21, 2016, 12:38:13 PM »
Verse  2:


இட்டம தமர்பொடி யிசைதலி னசைபெறு
பட்டவிர் பவளநன் மணியென வணிபெறு
விட்டொளிர் திருவுரு வுடையவன் விரைமலர்
மட்டமர் பொழில்வலி வலமுறை யிறையே.


The supreme god who dwells in Valivalam which has gardens of fragrant flowers having honey. He as the body is agreeably smeared with the sacred ash to which Siva is partial. He has a holy form which is beautiful like the gem of coral which shines in the silk which everyone desires, and glitters.

Arunachala Siva.5355
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 21, 2016, 12:34:40 PM »
Tiru Valivalam:

Verse  1:


பூவியல் புரிகுழல் வரிசிலை நிகர்நுதல்
ஏவியல் கணைபிணை யெதிர்விழி உமையவள்
மேவிய திருவுரு வுடையவன் விரைமலர்
மாவியல் பொழில்வலி வலமுறை யிறையே.

The supreme god who dwells in Valivalam which has groves of mango trees and fragrant flowers. He has a holy body in which Uma who has curly tresses of hair adorned with flowers a forehead like the bow which has many bands and eyes comparable to the deer and arrow which is to be discharged, stays with desire.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 [357] 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 ... 3045