Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 [356] 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 ... 3200
5326
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 23, 2017, 09:48:25 AM »
Verse  9:


வின்மலை நாணரவம் மிகு வெங்கன லம்பதனால்
புன்மைசெய் தானவர் தம் புரம் பொன்றுவித் தான்புனிதன்
நன்மலர் மேலயனுந் நண்ணு நாரண னும்மறியாத்
தன்மைய னூர்பனந்தாட் டிருத் தாடகை யீச்சரமே.


The pure Siva had the three cities of the demons who committed mean acts, destroyed by the arrow which is the god of fire of great heat, and which was fixed in the bow-string which was a serpent, and converting the mountain into a bow.
The holy Tāṭakai Icharam in Paṉantal is the place of the god whose nature could not be known by Vishnu who is by his side, and Brahma who is seated on a fertile lotus flower.

Arunachala Siva.

5327
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 23, 2017, 09:43:09 AM »
Verse  8:


செற்றரக் கன்வலியைத் திரு மெல்விர லாலடர்த்து
முற்றும்வெண் ணீறணிந்த திரு மேனியன் மும்மையினான்
புற்றர வம்புலியின் னுரி தோலொடு கோவணமும்
தற்றவ னூர்பனந்தாட் டிருத் தாடகை யீச்சரமே.

Pressing down with the holy soft toe and destroying the strength of demon Ravanan, has besmeared the whole of his body with white holy ash has a form, has no form, and has a form and at the same formless.  The holy Tāṭakai Icharam- Paṉantāḷ is the place for him who wore tightly a cobra living in the anthill, a skin flayed from the tiger, a loin-cloth and a cloth.

Arunachala Siva.
5328
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 23, 2017, 09:36:38 AM »
Verse  7:

மலையவன் முன்பயந்த மட மாதையொர் கூறுடையான்
சிலைமலி வெங்கணையாற் புர மூன்றவை செற்றுகந்தான்
அலைமலி தண்புனலும் மதி யாடர வும்மணிந்த
தலையவ னூர்பனந்தாட் டிருத் தாடகை யீச்சரமே.


Siva has as a half a simple lady who is the daughter of the mountain was pleased to destroy the three cities with a cruel arrow fired in bow. Holy Tāṭakai Icharam in Paṉantāḷ is the place of that chief who adorned his head with water full of waves, a crescent moon and a dancing cobra.

Arunachala Siva.

5329
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 23, 2017, 09:32:08 AM »
Verse  6:


விடையுயர் வெல்கொடியா னடி விண்ணொடு மண்ணுமெல்லாம்
புடைபட வாடவல்லான் மிகு பூதமார் பல்படையான்
தொடைநவில் கொன்றையொடு வன்னி துன்னெருக் கும்மணிந்த
சடையவ னூர்பனந்தாட் டிருத் தாடகை யீச்சரமே.


Siva who has an eminent and victorious flag on which the form of a bull is drawn is able to dance to make the heaven, this earth and other worlds be beaten by his feet.
has many armies of Bhutas of enormous strength. He is in holy Tāṭakai Icharam, in Paṉantāḷ. It is the place of Siva who adorns on his matted locks closely, flowers of Yārcum, Vaṉṉi leaves, and Koṉṟai flowers made into garlands.

Arunachala Siva.

5330
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 23, 2017, 09:26:23 AM »
Verse 5:


விடம்படு கண்டத்தினா னிருள் வெள்வளை மங்கையொடும்
நடம்புரி கொள்கையினா னவ னெம்மிறை சேருமிடம்
படம்புரி நாகமொடு திரை பன்மணி யுங்கொணரும்
தடம்புனல் சூழ்பனந்தாட் டிருத் தாடகை யீச்சரமே.

Siva who has poison in his neck, likes the idea of dancing at the end of the world when everything is enveloped in darkness, to be witnessed by a lady wearing white bangles.  The place where such a great chief as our god dwells is the holy Tāṭakai Iccharam in Paṉantāḷ surrounded by the famous water of the Kaveri whose waves bring with them the jewels in the hoods of cobras and many other precious stones.

Arunachala Siva.

5331
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 23, 2017, 09:22:02 AM »
Verse  4:

சூழ்தரு வல்வினையு முடல் தோன்றிய பல்பிணியும்
பாழ்பட வேண்டுதிரேன் மிக வேத்துமின் பாய்புனலும்
போழிள வெண்மதியும் மனல் பொங்கரவும் புனைந்த
தாழ்சடை யான்பனந்தாட் டிருத் தாடகை யீச்சரமே.


People of this world!  If you wish that the irresistible Karmas surrounding you and diseases that appeared simultaneously with your bodies, to be ruined, praise often Tāṭakai Icharam in Paṉantāḷ of Siva who adorns on his hanging matted locks, spreading water of Ganga,  a young crescent moon and a cobra of increasing poison.

Arunachala Siva.


5332
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 23, 2017, 09:17:26 AM »
Verse  3:


உடுத்தவன் மானுரிதோல் கழ லுள்கவல் லார்வினைகள்
கெடுத்தருள் செய்யவல்லான் கிளர் கீதமொர் நான்மறையான்
மடுத்தவ னஞ்சமுதா மிக்க மாதவர் வேள்வியைமுன்
தடுத்தவனூர் பனந்தாட் டிருத் தாடகை யீச்சரமே.

Siva dressed himself in the skin of a deer flayed, the deer's skin also serves as dress to Siva who can destroy the Karmas of those who can meditation his feet, and grant his grace, has four Vedas in addition to musical compositions which are sung in a high pitch swallowed the poison as nectar the holy Tāṭakai Icharam in Paṉantāḷ is the place of that God who, in the distant past, averted the evils effects of the sacrifice performed by the great sages in Tārukāvaṉam.

Arunachala Siva.

5333
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 23, 2017, 09:12:33 AM »
Verse  2:


விரித்தவ னான்மறையை மிக்க விண்ணவர் வந்திறைஞ்ச
எரித்தவன் முப்புரங்கள் ளிய லேழுல கில்லுயிரும்
பிரித்தவன் செஞ்சடைமே னிறை பேரொலி வெள்ளந்தன்னைத்
தரித்தவ னூர்பனந்தாட் டிருத் தாடகை யீச்சரமே.

Siva expounded the meaning of the four Vedas as the celestial beings worshipped in large numbers.  He burnt the three cities, differentiated the living being in the seven worlds that are in existence, having come down as a preceptor the holy Tāṭakai Iswaram in Paṉantāḷ is the place of the god who bore the floods coming with great noise which filled everywhere, on his red-colored matted locks.

Arunachala Siva.

5334
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 22, 2017, 01:51:14 PM »
Tirup Pananthal:

Verse  1:

கண்பொலி நெற்றியினான் றிகழ் கையிலொர் வெண்மழுவான்
பெண்புணர் கூறுடையான் மிகு பீடுடை மால்விடையான்
விண்பொலி மாமதிசேர் தரு செஞ்சடை வேதியனூர்
தண்பொழில் சூழ்பனந்தாட் டிருத் தாடகை ஈச்சரமே.

Siva who has a forehead in which the eye is shining, he has in his shining hand a white-hot iron.  He has a half in which a lady is united with him, has a big bull which has great eminence the place of the Brahmin of red matted locks, on which there is a crescent moon, which shines in the sky.  He is hold Tatakai Ischaram in Panandthal, surrounded by cool gardens.

Arunachala Siva.

5335
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 22, 2017, 01:46:30 PM »
Verse  11:

திண்ணம ரும்புரிசைத் திரு வெண்டுறை மேயவனைத்
தண்ணம ரும்பொழில்சூழ் தரு சண்பையர் தந்தலைவன்
எண்ணமர் பல்கலையா னிசை ஞானசம் பந்தன்சொன்ன
பண்ணமர் பாடல்வல்லார் வினை யாயின பற்றறுமே.

About Siva who is in Veṇṭuṟai which has a strong wall of fortification, the chief of the people in Shanbai, surrounded by cool gardens, those who are able to recite the songs which can be set to melody-types and are composed by the famous Jnana Sambandhan, who has knowledge of highly esteemed arts,will be free from the grip of the acts, good and bad.

Padigam on Tiru Venturai completed.

Arunachala Siva.

5336
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 22, 2017, 01:40:20 PM »
Verse  10:

நக்குரு வாயவருந் துவ ராடை நயந்துடையாம்
பொக்கர்க டம்முரைகள் ளவை பொய்யென வெம்மிறைவன்
திக்கு நிறைபுகழார் தரு தேவர்பி ரான்கனகம்
மிக்குயர் சோதியவன் விரும் பும்மிடம் வெண்டுறையே.

To prove that the words of Jains and Buddhists are falsehood the Jains who are naked without any dress on their bodies, and the Buddhists of lying nature who wear robe soaked in red ochre with desire our Lord, the master of the celestial beings, who has a fame that fill all the directions. Veṇṭuṟai is the place which Siva who has a superior luster like gold, desires.

Arunachala Siva.

5337
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 22, 2017, 01:35:24 PM »
Verse  9:


கோல மலரயனுங் குளிர் கொண்ட னிறத்தவனும்
சீல மறிவரிதாய்த் திகழ்ந் தோங்கிய செந்தழலான்
மூலம தாகிநின்றான் முதிர் புன்சடை வெண்பிறையான்
வேலை விடமிடற்றான் விரும் பும்மிடம் வெண்டுறையே.


Siva who assumed the form of a brilliant column of red fire which grew tall and whose nature could not be known, by  Brahma who is seated on a beautiful lotus flower and Vishnu who has the color of a cool and sable cloud, was the source of all things wears a white crescent moon on his ruddy and excellent matted locks. He has in his neck the poison that rose in the ocean.  Veṇṭuṟai is the place he desires.

Arunachala Siva.


5338
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 22, 2017, 01:31:07 PM »
Verse  8:


கரமிரு பத்தினாலுங் கடு வன்சின மாயெடுத்த
சிரமொரு பத்துமுடை யரக் கன்வலி செற்றுகந்தான்
பரவவல் லார்வினைக ளறுப் பானொரு பாகமும்பெண்
விரவிய வேடத்தினான் விரும் பும்மிடம் வெண்டுறையே.


Siva became great by destroying the strength of the demon, who had ten heads and lifted the mountain by his twenty hands, with very severe anger.  He will root out the acts of those who can praise him. He has a form in which on one half a lady is united with him.  Veṇṭuṟai is the place he desires.

Arunachala Siva.

5339
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 22, 2017, 01:27:31 PM »
Verse  7:

கன்றிய காலனையும் முரு ளக்கனல் வாயலறிப்
பொன்றமு னின்றபிரான் பொடி யாடிய மேனியினான்
சென்றிமை யோர்பரவுந் திகழ் சேவடி யான்புலன்கள்
வென்றவ னெம்மிறைவன் விரும் பும்மிடம் வெண்டுறையே.

The master who stood long ago to make even the enraged god of death die, to roll on earth his mouth which spat fire, to roar.  He has a body smeared with sacred ash.
He has shining red-lotus feet which the immortal approach and praise.  Veṇṭuṟai is the place which our master who has conquered the five senses of the body, desires.

Arunachala Siva.


5340
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 22, 2017, 01:22:51 PM »
Verse  6:

ஊழிக ளாயுலகா யொரு வர்க்கு முணர்வரியான்
போழிள வெண்மதியும் புன லும்மணி புன்சடையான்
யாழின் மொழியுமையாள் வெரு வவ்வெழில் வெண்மருப்பின்
வேழ முரித்தபிரான் விரும் பும்மிடம் வெண்டுறையே.

Being the eons, and being the world, Siva could not be realized by anybody.
He has  ruddy matted locks  which he adorns with a white crescent moon and water.
Veṇṭuṟai is the place which the master who flayed the elephant with a beautiful white tusk, to frighten Uma, who speaks sweet words like the music of the Yazh, desires.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 [356] 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 ... 3200