Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 [354] 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 ... 3172
5296
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: May 17, 2017, 02:45:27 PM »
Verse  6:


பாங்கினான் முப்புரம் பாழ்பட வெஞ்சிலை
வாங்கினார் வானவர் தானவர் வணங்கிட
ஓங்கினார் உமையொரு கூறொடும் ஒலிபுனல்
தாங்கினார் உறைவிடஞ் சக்கரப் பள்ளியே.

Siva bent the desirable bow to ruin the three cities in fairness to them became high in esteem to be worshipped by the celestial beings and demons.  Chakkarappaḷḷi is the abode of Siva who supported the roaring water of Ganga besides the half of Uma.

Arunachala Siva.


5297
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: May 17, 2017, 02:41:44 PM »
Verse  5:


வெந்தவெண் பொடியணி வேதியர் விரிபுனல்
அந்தமில் அணிமலை மங்கையோ டமரும்ஊர்
கந்தமார் மலரொடு காரகில் பல்மணி
சந்தினோடு அணைபுனற் சக்கரப் பள்ளியே.

The Brahmin among god who adorns himself with white holy ash well-burnt, the place where he desires to dwell in the company of the daughter of the mountain of never diminishing beauty, which has water spreading everywhere is Chakkarappaḷḷi where the water approaches with sandal-wood, many precious stones, black eagle-wood, and fragrant flowers.

Arunachala Siva.

5298
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: May 17, 2017, 02:38:04 PM »
Verse  4:


நலமலி கொள்கையார் நான்மறை பாடலார்
வலமலி மழுவினார் மகிழும்ஊர் வண்டறை
மலர்மலி சலமொடு வந்திழி காவிரி
சலசல மணிகொழி சக்கரப் பள்ளியே.

Siva has doctrines which do immense good chanted the four Vēdas. He has a battle axe which is prominent on the right side the place where he desires to dwells.
He is in Chakkarappaḷḷi where the Kaveri, which flows down with floods carrying abundant flowers on which bees hum noisily, carries away precious stones rustling with a sound like sala sala.

Arunachala Siva.


 

5299
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: May 17, 2017, 02:34:32 PM »
Verse  3:


மின்னினார் சடைமிசை விரிகதிர் மதியமும்
பொன்னினார் கொன்றையும் பொறிகிளர் அரவமும்
துன்னினார் உலகெலாம் தொழுதெழ நான்மறை
தன்னினார் வளநகர் சக்கரப் பள்ளியே.

Siva bears closely to one another, on his matted lockis, which is like lightning in color, a crescent moon of spreading rays, Koṉṟai of golden flowers and a cobra of shining spots. Cakkarappaḷḷi is the city of all kinds of riches which belongs to Siva who is the meaning of the four Vedas,  and is worshipped by all the inhabitants of the world.

Arunachala Siva.

5300
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: May 17, 2017, 02:30:36 PM »
Verse  2:


பாடினார் அருமறை பனிமதி சடைமிசைச்
சூடினார் படுதலை துன்எருக் கதனொடும்
நாடினார் இடுபலி நண்ணியோர் காலனைச்
சாடினார் வளநகர் சக்கரப் பள்ளியே.

Siva sang the abstruse Vēdas.  He wore on the matted locks cool crescent moon, a dead skull, Yarcum flowers which are dense.  He sought the alms placed by the ladies of Tārukāvaṉam.  He killed the unequalled Yama, God of death, by approaching him.
Cakkarapaḷḷi is having all kinds of wealth is his city.


Arunachala Siva.

5301
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: May 17, 2017, 02:01:36 PM »
Tiruch Chakkara Palli:

Verse  1:

படையினார் வெண்மழுப் பாய்புலித் தோலரை
உடையினார் உமையொரு கூறனார் ஊர்வதோர்
விடையினார் வெண்பொடிப் பூசியார் விரிபுனல்
சடையினார் உறைவிடஞ் சக்கரப் பள்ளியே.

Siva has a weapon of a white battle-axe; wears on the waist the skin of a tiger capable of pouncing on its prey.  He has Uma as one half.  He has a bull on which he rides. He has smeared himself with the white holy ash.  He has on his matted locks spreading water.  His dwelling place is Cakkarappaḷḷi.

Arunachala Siva.5302
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: May 02, 2017, 11:17:26 AM »
Verse  11:

காட்டகத்து ஆடலான் கருதிய கானப்பேர்
கோட்டகத் திளவரால் குதிகொளும் காழியான்
நாட்டகத் தோங்குசீர் ஞானசம் பந்தன
பாட்டகத் திவைவலார்க்கு இல்லையாம் பாவமே.

About Kāṉappēr which Siva who dances in the cremation-ground, considers it as his place, the native of Sirkazhi, where young Murrel fish leap in the tanks which have crops, there will be no sins to those who are able to recite these verses among the songs of Jnana Sambandhan, whose fame increases in the Tamizh Nādu.

Padigam on Tiruk Kanapper completed.


Arunachala Siva.

5303
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: May 02, 2017, 11:13:36 AM »
Verse  10:

உறித்தலைச் சுரையொடு குண்டிகை பிடித்துச்சி
பறித்தலும் போர்த்தலும் பயனிலை பாவிகாள்
மறித்தலை மடப்பிடி வளர்இளங் கொழுங்கொடி
கறித்தெழு கானப்பேர் கைதொழல் கருமமே.


Holding an ascetic's pitcher along with a bowl made of the shell of the bottle-gourd in a net work of ropes, removing the hairs on the head Jains and covering the bodies with a blanket, Buddhists, are of no use.  Sinners!  Addressing the above two it is a moral duty to worship with joined hands Kāṉappēr where the young female elephant which has a head like that of the deer nibbles the young and fertile creeper that is growing.

Arunachala Siva.

5304
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: May 02, 2017, 11:09:38 AM »
Verse  9:


சிலையினான் முப்புரந் தீயெழச் செற்றவன்
நிலையிலா இருவரை நிலைமைகண்டு ஓங்கினான்
கலையினார் புறவிற்றேன் கமழ்தரு கானப்பேர்
தலையினால் வணங்குவார் தவமுடை யார்களே.

Siva who destroyed the three cities with a bow, causing the fire to rise in them.
rose as a column of fire seeing the proud condition of two Vishnu and Brahma who were not permanent in their places but wandering those who pay homage by bowing their heads before Kāṉappēr where the honey spreads its fragrance in the forest region where stags live, are definitely persons who enjoy the result of their devotional deeds.


Arunachala Siva.

 

5305
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: May 02, 2017, 11:05:19 AM »
Verse  8:


வாளினான் வேலினான் மால்வரை யெடுத்ததிண்
தோளினான் நெடுமுடி தொலையவே ஊன்றிய
தாளினான் கானப்பேர் தலையினால் வணங்குவார்
நாளுநாள் உயர்வதோர் நன்மையைப் பெறுவரே.


Those who bow their heads before Kāṉappēr of Siva who fixed firmly his toe to destroy the tall crowns of Ravanan, who with his strong shoulders lifted the big mountain by long practice of fighting with sword and spear. stands for toe which is a part of it. He will receive prosperity which is increasing day by day.

Arunachala Siva.

5306
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: May 02, 2017, 11:01:46 AM »
Verse  7:


மானமா மடப்பிடி வன்கையால் அலகிடக்
கானமார் கடகரி வழிபடுங் கானப்பேர்
ஊனமாம் உடம்பினில் உறுபிணி கெடஎண்ணில்
ஞானமா மலர்கொடு நணுகுதல் நன்மையே.

If one thinks of destroying the acute diseases in the body having defects, as the big, young and dignified female elephant sweeps with its strong trunk, it is good to approach with flowers of spiritual knowledge Kāṉappēr which is worshipped by the male elephant of must which lives in the forest.

Arunachala Siva.

5307
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: May 02, 2017, 10:56:02 AM »
Verse  6:

பள்ளமே படர்சடைப் பாற்படப் பாய்ந்தநீர்
வெள்ளமே தாங்கினான் வெண்மதி சூடினான்
கள்ளமே செய்கிலார் கருதிய கானப்பேர்
உள்ளமே கோயிலா உள்கும்என் உள்ளமே.

Kāṉappēr, which is the shrine of Siva who bore the flood which flowed into the spreading matted lock, which is like a hollow pit, wore a white crescent moon.
my mind will think as the temple of the god the hearts that think of Kāṉappēr, of those who are incapable of doing deceitful acts.

Arunachala Siva.
5308
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: May 02, 2017, 10:51:52 AM »
Verse  5:


ஏனப்பூண் மார்பின்மேல் என்புபூண் டீறிலா
ஞானப்பே ராயிரம் பேரினா னண்ணிய
கானப்பேர் ஊர்தொழுங் காதலார் தீதிலர்
வானப்பேர் ஊர்புகும் வண்ணமும் வல்லரே.


Having adorned the chest which has an ornament of hog's tusk, with bones, those who have a warm attachment to worship the place, Kāṉappēr where Siva who has one thousand names which grant spiritual knowledge, and who has no death, dwells here thousand does not mean exactly thousand but is used in the sense of many, have no evils. They are able in acquiring the merit to enter into Sivalōkam.

Arunachala Siva.

5309
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: May 02, 2017, 10:48:01 AM »
Verse  4:


நிறையுடை நெஞ்சுளும் நீருளும் பூவுளும்
பறையுடை முழவுளும் பலியுளும் பாட்டுளும்
கறையுடை மிடற்றண்ணல் கருதிய கானப்பேர்
குறையுடை அவர்க்கலாற் களைகிலார் குற்றமே.

In the mind which has moral firmness, in the water, in the flowers, in the Muzhavu which has a head on which it is played, in the food offerings and songs, those only who think Kāṉappēr, as an indispensable thing and the mind etc., which the god whose neck is black things as the places where he stays, can weed out faults;
other cannot do it.

Arunachala Siva.


5310
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: May 02, 2017, 10:44:35 AM »
Verse  3:


வாவிவாய்த் தங்கிய நுண்சிறை வண்டினம்
காவிவாய்ப் பண்செயுங் கானப்பேர் அண்ணலை
நாவிவாய்ச் சாந்துளும் பூவுளு ஞானநீர்
தூவிவாய்ப் பெய்துநின் றாட்டுவார் தொண்டரே.

The votaries will bathe god in Kāṉappēr where the swarm of bees which have thin wings stay in the tanks and hum like music in the blue Nelumbo flowers, by spilling water, chanting Mantram, with the sandal paste mixed with musk and flowers and pouring them next into the vessels intended for bathing.

Arunachala Siva.


Pages: 1 ... 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 [354] 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 ... 3172