Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 [354] 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 ... 3129
5296
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: March 09, 2017, 08:37:56 AM »
Verse  9:


பரும ராமொடு தெங்கு பைங்கத லிப்ப ருங்கனி யுண்ண மந்திகள்
கருவரா லுகளும் வயல்சூழ் கலிக்காழித்
திருவி னாயக னாய மாலொடு செய்ய மாமலர்ச் செல்வ னாகிய
இருவர் காண்பரியா னெனவேத்துத லின்பமே.

When the female monkeys are eating the big fruits of the green plaintain, coconut palm and big common Kadamba, it gives pleasure to praise the god as one who could not be found out by both the Vishnu who is the husband of Tiru (Lakshmi) and the god who is seated in the big and red (lotus) flower.

Arunachala Siva.

5297
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: March 09, 2017, 08:34:31 AM »
Verse  8:


மைத்த வண்டெழு சோலை யாலைகள் சாலி சேர்வய லார வைகலுங்
கத்து வார்கடல் சென் றுலவுங் கலிக்காழி
அத்த னேயர னேய ரக்கனை யன்ற டர்த்துகந் தாயு னகழல்
பத்தராய்ப் பரவும் பயனீங்கு நல்காயே.


To spread over the fields of red variety of paddy and sugar-canes, and gardens from which black bees rise after drinking honey, in Sirkazhi of great bustle where the long and roaring sea moves about. Bestow on me the benefit of praising as a devotees your feet saying Father Haraṉ! One who became great by crushing the demon in the distant past! in this birth itself.

Arunachala Siva.


5298
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: March 09, 2017, 08:31:50 AM »
Verse  7:


தான லம்புரை வேதிய ரொடு தக்க மாதவர் தாந்தொ ழப்பயில்
கானலின் விரைசேர விம்முங் கலிக்காழி
ஊனு ளாருயிர் வாழ்க்கை யாயுற வாகி நின்றவொ ருவனே யென்றென்
றானலங் கொடுப்பார் அருள்வேந்த ராவாரே.


நன்மையும் பெருமையும் அமைந்த வேதியர்களோடு தக்க மாதவர்களும் தொழுது வணங்க, சோலைகளின் மணம் சேர்ந்து விம்மும் காழிப்பதியுள் ஊனுடம்புடையோர் உயிர்வாழ்தற்குப் பயனாய் அவர்க்கு உறவாகிநின்ற ஒருவனே என்று வாழ்த்தினால் நலம் கொடுக்கும் பெருமான் விளங்குகின்றான். அவனைத் தொழுவோர் அருள் வேந்தர் ஆவர்.

Arunachala Siva.

5299
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: March 09, 2017, 08:28:53 AM »
Verse  6:


மற்று மிவ்வுல கத்து ளோர்களும் வானு ளோர்களும் வந்து வைகலுங்
கற்ற சிந்தையராய்க் கருதுங் கலிக்காழி
நெற்றி மேலமர் கண்ணி னானை நினைந்தி ருந்திசை பாடு வார்வினை
செற்றமாந் தரெனத் தெளிமின்கள் சிந்தையுளே.

In Sirkazhi, of great bustle where the people of this world and celestial beings come and meditate daily, with a mind, having learnt to worship god, people of this world!
Be clear in your minds that those who sing the fame with music meditating on the god who has a frontal eye, are people who have destroyed their sins.

Arunachala Siva.

5300
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: March 09, 2017, 08:24:48 AM »
Verse  5:

மலிக டுந்திரை மேனி மிர்ந்தெதிர் வந்து வந்தொளிர் நித்திலம் விழக்
கலிக டிந்தகையார் மருவுங் கலிக்காழி
வலிய காலனை வீட்டி மாணிதன் இன்னு யிரளித் தானை வாழ்த்திட
மெலியுந் தீவினைநோய் அவைமேவுவார் வீடே.

As the shining pearls fall coming very often crowded on the quickly flowing waves,
in Sirkazhi, of great bustle where the donors who completely remove the poverty of supplicants. If one praises the god who protected the previous life of the Brahmachari, killing the strong Yama (God of death) his sins and diseases will perish, and will attain eternal bliss.

Arunachala Siva.

5301
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: March 09, 2017, 08:21:16 AM »
Verse  4:


மையி னார்பொழில் சூழ நீழலில் வாச மார்மது மல்க நாடொறும்
கையி னார்மலர் கொண்டெழுவார் கலிக்காழி
ஐய னேயர னேயென் றாதரித் தோதி நீதியு ளேநி னைப்பவர்
உய்யு மாறுலகில் உயர்ந்தாரி னுள்ளாரே.

As the parks on which clouds rest, in the shade the fragrant honey increases in quantity. In Sirkazhi of great bustle where the devotees start full of flowers in their hands, to worship the god daily. Treating with regard saying, Master, Haraṉ!
and those who think with right conduct uttering those names. They are among those exalted in virtue to save themselves from the cycle of birth and death.

Arunachala Siva.

5302
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: March 09, 2017, 08:17:52 AM »
Verse  3:


நாடெ லாமொளி யெய்த நல்லவர் நன்று மேத்தி வணங்கு வார்பொழிற்
காடெ லாமலர் தேன்துளிக்குங் கடற்காழித்
தோடு லாவிய காது ளாய்சுரி சங்க வெண்குழை யானென் றென்றுன்னும்
வேடங் கொண்டவர்கள் வினை நீங்கலுற்றாரே.


In Sirkazhi, which is in proximity to the sea, where in all the dense gardens flowers give honey in drops and which has good people who worship and praise the god to make the whole of the country shine with fame, the ascetics who are dressed like Siva think of god without ceasing as one who has on one ear a lady's ear-ring moving and a men's ear-ring made of spiraling conch on the other.  Their sins will take leave of them of their own accord. (The past tense is used for certainty).

Arunachala Siva.

5303
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: March 09, 2017, 08:13:48 AM »
Verse  2:


மொண்ட லம்பிய வார்தி ரைக்கடல் மோதி மீதெறி சங்க வங்கமுங்
கண்டலம் புடைசூழ் வயல்சேர் கலிக்காழி
வண்ட லம்பிய கொன்றை யானடி வாழ்த்தி யேத்திய மாந்தர் தம்வினை
விண்ட லங்கெளிதாம் அதுநல் விதியாமே.

The clouds having drawn water, the sea of long waves which make a big sound. It
makes the conches and ships which are dashed and thrown on the shore.
In Sirkazhi of great bustle, reach the fields which are surrounded on all sides by mangroves. The sins of people who praised and blessed the feet of the god wearing Koṉṟai flowers on which bees hum, leaving them is easy; That is the golden rule.


Arunachala Siva.

5304
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: March 09, 2017, 08:10:27 AM »
Sirkazhi:

Verse 1:


பண்ணி னேர்மொழி மங்கை மார்பலர் பாடி யாடிய வோசை நாடொறுங்
கண்ணி னேரயலே பொலியுங் கடற்காழிப்
பெண்ணி னேரொரு பங்கு டைப்பெரு மானை யெம்பெரு மானென் றென்றுன்னும்
அண்ண லாரடியார் அருளாலுங் குறைவிலரே.

The sound of the dance when many young girls whose words are as sweet as the melody and sing, daily, in Sirkazhi, girt by the sea, where they abound before one's eyes, the holy slaves of the god, who think very often of the god who has a beautiful lady on his half as our God, are not wanting not only in his grace but also in other worldly wealth which is necessary for enjoying the pleasures of this world.

Arunachala Siva.


5305
General Discussion / punarvasu Star Day - 08.03. 2017:
« on: March 08, 2017, 12:47:54 PM »
Today is the Punarvasu star day, the star on which Bhagavan Ramana was born in the Month of Margazhi.  But today is the Punarvasu day of Masi month.

Every punarvasu day of the month, there will be special pujas for Sri Ramaneswara
Mahalingam with special abhishekam, alankaram and arti.  Today such one is done in
Sri Ramanasramam.

I give below the verse of Muruganar to be remembered for this day:


To remember this auspicious day, I give below the verse from Tiruch Chazhal of Muruganar's Sri Ramana Sannidhi Murai:


மற்றுவமை இல்லாத மாதவத்தான் வேங்கடவன்
அற்றவரை ஆதரிக்கும் மந்தநிறை காணேடி
அற்றவரை ஆதரிக்கும் மந்தணிறை ஆயிடில் என்
குற்றுயிரா என் நெஞ்சைக் கொன்றான் காண் சாழலோ. (Verse 1541)

The English translation of Prof. K. Swaminathan is as under:

Unique, unequaled, mighty Master,
Venkata, they say, sustains
The poor and helpless. So they  say.
But look, my heart he has pierced
And left me half dead, What is the game?

Arunachala Siva.
 

   

5306
31.  All is illusory.  There is no doubt of this.  All is certainly the Self.  Forbearance, deep meditation, earnestness and the utterances of teacher,

32. the longing for liberation and emancipation, the ideal of living for liberation, the definition that one endowed with the four types of spiritual practice is the qualified one,

33.  the ideal of the unification of the individual and Brahman, the certitude that the wide expanse is Brahman, the Vedantic teaching of Brahman and the teacher, -- are all said to be bondage.

34.  The divestment of all forms of Knowledge results in the attainment of Bliss. Thus have proclaimed the primal utterances, the Vedas, that all is unreal, ever.

35.  All forms of words and their imports, and even the conclusive conviction, are unreal. Brahman alone is the supreme Truth.  All else is untrue, ever.

36. Listening to innumerable saying and inquiring into their significance is all illusory.
There is no doubt of this.  I am only Brahman.  There is no uncertainty about this.

37.  It is said that the words pertaining to the study of Brahman are indeed great. All of this is revealed at the time of initiation into Brahma Jnana.  There is no doubt.

38. 'Brahman alone am I', 'this duality', concepts regarding the existence of mind, 'awareness alone am I', 'this is duality', concepts of the individual and Brahman,

39. the mantras 'I am just Consciousness' or the thoughts on cause and effect, Knowledge of the undecaying joy, the one undivided essence, without a second.

40.  'The supreme is Brahman', 'This is Brahman', 'The peaceful Brahman is itself the world', Knowledge relating to the internal senses, the subjugation of the external senses,

41.  all appointed times for instruction, identity, residue, the lofty emanation, earth,
water, fire, air, space, mind and intellect,

42.  cause and diversity of effects, interpretations of the scriptural methods, utterances such as 'I am Brahman', 'This is Brahman' and All is Brahman'-

43. none of these are of the nature of Reality, not even in the least. There is never anything in the name of truth. Doubt, contradiction, and the cause of will are only misapprehension.

contd.,

Arunachala Siva.                           
 
              

5307
It was a divine miracle that the Lord God thus made me his vassal even at that tender age. He deigned to fulfill my wish yet did not provide more than what I required!  No doubt it was a portent of things to come - a monastic, frugal living all through my life. Since those distant childhood times to this day, Bhagavan continues to protect me from the desire to possess more than what is essential for my minimal needs.  One day my father chanced to see my Vibhuti pouch and wanted to know how I came in possession of it.  When I told him what had happened he was amazed.  His affection and care towards me grew all the more for it.

A year went by when yet another desire sprang up in me. This time it was to have a string of Rudraksha beads, an unusual wish that I dared to express to no one.  This wish of mine too was fulfilled by the Lord Almighty thus:  it was my daily habit at that time to go to bathe in the pond along with a playmate of mine.  One particular day, while on our way to the pond, my friend exclaimed, 'Oh! I forgot to do something which my father asked me to!'  So saying, he left me.  As I continued my walk alone, I saw a large sized lotus lying on my path.  When I picked up with curiosity, I was astounded.  A rosary of Rudraksha beads, strung in gold, lay aglitter in the hub of the unusually large flower, the largest one could have ever seen.  Filled with tears of ecstasy, I looked around but could discover no one who could be a likely claimant to it.

With pious fervor, I brought it home and showed the rosary to my father telling him how I had chanced upon it.  My parents and others were just awe struck. Later on my brothers deposited it amidst other articles of worship in the family prayer room.  My heart swells with piety whenever I recall Lord Siva's boundless compassion, which had been a veritable Kalpaka tree to me.  (A legendary celestial wish fulfilling tree that grants every wish of those under it.)

contd.,

Arunachala Siva.                       

5308
While so, I began to feel a compulsive desire to possess a Vibhuti pouch.  (A thin pouch
of cloth half filled with sacred ash, folded and kept always in their person by devout Saivites.).  In those times, only Brahmins and ascetic sadhus used to carry this pouch. I was now in a dilemma - on the one hand not daring to ask anyone for a Vibhuti pouch,
and on the other, being unable to overcome my longing to possess one.  Once again, the compassionate Lord Siva, as Gangadhara, came forward to quench the burning thirst of a tender child.

Again appearing in my dream, He informed me that there was a few coins lying underneath a particular huge tree, by the very shore of the pond where I bathed daily.
The Lord advised me to pick them up and use them to buy the cloth pouch.  Telling no one, I rushed to the pond next morning immediately on waking and made a search under the tree.  And what wonder!  I did find three quarter ana coins (an ana = one sixteenth of an Indian rupee of those times), lying amidst its twisted roots.  Grabbing them with delight, I washed them clean of mud and took them home.  To avoid being caught shopping by anyone I waited until dark, then visited a store and inquired the price of a Vibhuti pouch.  It came as a surprise when I was told that it would cost three quarter anas!  The exact amount I had unearthed from under the tree!  I tendered the change, bought the pouch and kept it with devout care at home.

contd.,

Arunachala Siva,           

5309
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: March 08, 2017, 08:58:40 AM »
Verse 11:

தண்பொழில்சூழ் சண்பையர்கோன் றமிழ்ஞான சம்பந்தன்
விண்பொலிவெண் பிறைச்சென்னி விகிர்தனுறை வெண்காட்டைப்
பண்பொலிசெந் தமிழ்மாலை பாடியபத் திவைவல்லார்
மண்பொலிய வாழ்ந்தவர்போய் வான்பொலியப் புகுவாரே.


About Veṇkāṭu where the god different from the world has on his head a white crescent moon which shines in the sky, resides, (sung by) Jnana Sambandhan, well-versed in Tamizh, and chief of the residents of Shanbai, which is surrounded by cool gardens.  Those who are able to recite these ten verses which are like a garland of good Tamizh which thrives by its melody. He will live in this world flourishing and ascending heaven will reside there to add splendor to the heaven.

Padigam on Tiru Venkatu completed.

Arunachala Siva.

5310
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: March 08, 2017, 08:54:45 AM »
Verse  10:


போதியர்கள் பிண்டியர்கள் மிண்டுமொழி பொருளென்னும்
பேதையர்க ளவர்பிறிமின் அறிவுடையீ ரிதுகேண்மின்
வேதியர்கள் விரும்பியசீர் வியன்றிருவெண் காட்டானென்
றோதியவர் யாதுமொரு தீதிலரென் றுணருமினே.

They, who are Buddhists and Jains who talk harshly and arrogantly are ignorant persons who say that their words are real doctrines leave their company, those who are endowed with sense! Listen to what I say. You understand that those who say the Lord is in Veṇkāṭu of great extent, and eminence desired by the Vētiyar (Brahmins) will not have even the slightest evil.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 [354] 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 ... 3129