Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 [352] 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 ... 3200
5266
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 28, 2017, 11:24:10 AM »
Verse  11:


கண்ணாருங் கலிக்கச்சி நெறிக்காரைக் காட்டுறையும்
பெண்ணாருந் திருமேனிப் பெருமான தடிவாழ்த்தித்
தண்ணாரும் பொழிற்காழித் தமிழ்ஞான சம்பந்தன்
பண்ணாருந் தமிழ்வல்லார் பரலோகத் திருப்பாரே.

Singing songs of benediction at the feet of the Lord who has on his holy body a lady and who dwells in Neṟikkāraikkātu of Kachi of great bustle pleasing to the eye.
Those who are able to recite the Tamizh verses combined with melody-types. He composed by Jnana Sambandhan, well-versed in Tamizh who is a native of Sirkazhi, which has cool gardens, will remain in the superior world of Sivalokam.

Padigam on Tiru Nerikkatu completed.

Arunachala Siva.

5267
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 28, 2017, 11:20:33 AM »
Verse 10:

குண்டாடிச் சமண்படுவார் கூறைதனை மெய்போர்த்து
மிண்டாடித் திரிதருவா ருரைப்பனகண் மெய்யல்ல
வண்டாருங் குழலாளை வரையாகத் தொருபாகம்
கண்டாருங் கலிக்கச்சி நெறிக்காரைக் காட்டாரே.

The words spoken by Jains, who are low in character and Buddhists who wander doing mischief, and covering their bodies with an upper cloth, do not contain any truth.
The Lord who placed on one half of his body which is like a mountain, a lady on whose tresses of hair bees hum loudly. (See 3rd verse.).

Arunachala Siva.

5268
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 28, 2017, 11:16:38 AM »
Verse 9:

ஊண்டானு மொலிகடனஞ் சுடைதலையிற் பலிகொள்வர்
மாண்டார்தம் மெலும்பணிவர் வரியரவோ டெழிலாமை
பூண்டாரு மோரிருவ ரறியாமைப் பொங்கெரியாய்
நீண்டாருங் கலிக்கச்சி நெறிக்காரைக் காட்டாரே.


To Siva, the food is the poison which rose in the roaring sea.  He will receive alms in the broken skull. He will adorn as ornament to the bones of dead persons.  The god who wore as ornament a beautiful shell of a tortoise along with a cobra with lines on it, and who shot up high as a rising column of fire, so that the two, Vishnu and Brahma could not know him.

Arunachala Siva.


5269
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 28, 2017, 11:09:32 AM »
Verse  8:

ஏழ்கடல்சூழ் தென்னிலங்கைக் கோமானை யெழில்வரைவாய்த்
தாழ்விரலா லூன்றியதோர் தன்மையினார் நன்மையினார்
ஆழ்கிடங்குங் சூழ்வயலு மதில்புல்கி யழகமரும்
நீண்டமறுகிற் கலிக்கச்சி நெறிக்காரைக் காட்டாரே.

Siva has a nature of fixing his small toe in the beautiful mountain on the King of beautiful Lanka, surrounded by the surging ocean. His punishment was also good to the demon.  He is the god in Neṟikkāraikkāṭu in Kachi of great bustle and long beautiful streets surrounded by a wall of fortification, surrounding fields and a deep moat.

Arunachala Siva.
5270
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 28, 2017, 11:05:09 AM »
Verse 7:


புற்றிடை வாளரவினொடு புனைகொன்றை மதமத்தம்
எற்றொழியா வலைபுனலோ டிளமதிய மேந்துசடைப்
பெற்றுடையா ரொருபாகம் பெண்ணுடையார் கண்ணமரும்
நெற்றியினார் கலிக்கச்சி நெறிக்காரைக் காட்டாரே.


The Lord who has a bull and matted locks, which bears a cruel cobra that lives in the anthill, beautifying Koṉṟai flowers, Datura flowers, water which is moving and never ceases from dashing, and a crescent moon, has on one half a lady.  He has one eye on the forehead. (See 3rd verse).

Arunachala Siva.


5271
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 28, 2017, 11:01:46 AM »
Verse 6:


பன்மலர்கள் கொண்டடிக்கீழ் வானோர்கள் பணிந்திறைஞ்ச
நன்மையிலா வல்லவுணர் நகர்மூன்று மொருநொடியில்
வின்மலையி னாண்கொளுவி வெங்கணையா லெய்தழித்த
நின்மலனார் கலிக்கச்சி நெறிக்காரைக் காட்டாரே.


The celestial beings to make obeisance to by bowing to the feet many flowers.
The spotless god who destroyed by discharging an arrow in an instant which is the time measure of the finger, all the three cities of the strong demons who had no good nature.  He is in Neṟikkāraikkāṭu in Kachi of great bustle.

Arunachala Siva.

5272
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 28, 2017, 10:58:36 AM »
Verse  5:


அன்றாலின் கீழிருந்தங் கறம்புரிந்த வருளாளர்
குன்றாத வெஞ்சிலையிற் கோளரவ நாண்கொளுவி
ஒன்றாதார் புரமூன்று மோங்கெரியில் வெந்தவிய
நின்றாருங் கலிக்கச்சி நெறிக்காரைக் காட்டாரே.


The god who is full of grace and gave moral instruction long ago, sitting under a banyan tree. Fixing the bow-string of a killing cobra in a bow which does not decrease in its cruelty.  The Lord who remained being unmoved at the sight of all the three cities of the enemies were by destroyed by being burnt. He is the Lord in Neṟikkāraikkāṭu in Kachi of great bustle.

Arunachala Siva.

5273
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 28, 2017, 10:54:20 AM »
Verse  4:


பிறைநவின்ற செஞ்சடைகள் பின்றாழப் பூதங்கள்
மறைநவின்ற பாடலோ டாடலராய் மழுவேந்திச்
சிறைநவின்ற வண்டினங்கள் தீங்கனிவாய்த் தேன்கதுவும்
நிறைநவின்ற கலிக்கச்சி நெறிக்காரைக் காட்டாரே.


The matted locks, on which the crescent moon stays to hang on the nape.  Dancing along with the Bhutas, which sings Vedas. Holding a battle-axe, Siva in Neṟikkāraikkaṭu situated in Kachi of bustle which fill the city, the swarms of bees get disgusted with the honey in the flowers and lay hold of the honey dripping from the sweet fruits.

Arunachala Siva.


5274
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 28, 2017, 10:50:51 AM »
Verse  3:


கூறணிந்தார் கொடியிடையைக் குளிர்சடைமே லிளமதியோ
டாறணிந்தா ராடரவம் பூண்டுகந்தா ரான்வெள்ளை
ஏறணிந்தார் கொடியதன்மே லென்பணிந்தார் வரைமார்பில்
நீறணிந்தார் கலிக்கச்சி நெறிக்காரைக் காட்டாரே.


The Lord in Neṟikkāraikkaṭu in Kachi of great bustle, had Uma who has a waist like the creeper, as one half.  He wore on the cool matted locks, a crescent moon, with a river.
become eminent by adorning himself with dancing cobras.  He adorned his flag with the form of a bull.  He wore as ornaments on his chest which is like the mountain, bones and sacred ash.

Arunachala Siva.

5275
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 28, 2017, 08:12:47 AM »
Verse  2:


காரூரு மணிமிடற்றார் கரிகாட ருடைதலைகொண்
டூரூரன் பலிக்குழல்வா ருழைமானி னுரியதளர்
தேரூரு நெடுவீதிச் செழுங்கச்சி மாநகர்வாய்
நீரூரு மலர்ப்பொய்கை நெறிக்காரைக் காட்டாரே.

In the great and fertile city of Kachi in whose streets cars move slowly, Siva in Neṟikkāraikkātu which has natural tanks having flowers, in which water spreads.
has a beautiful neck which is like the sable cloud. He dwells in the scorched cremation ground holding a broken skull. He wanders from village to village, to receive alms,
dresses in a skin of a spotted deer, flayed from it.

Arunachala Siva.

5276
General Discussion / Re: Rough Notebook-Open Forum
« on: June 28, 2017, 08:07:21 AM »
Today is Manikkavachagar Swamigal's Guru Puja.  He attained liberation in Chidambaram, when the priests were asking for the meaning of Tiruvachakam.
He showed the feet of Nataraja and said:  The meaning of my poems is THIS.
He then merged with the feet of Nataraja.

Arunachala Siva.

5277
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 27, 2017, 09:51:18 AM »
Tiruk Kachi Nerik Karaikkatu:


Verse  1:


வாரணவு முலைமங்கை பங்கினரா யங்கையினில்
போரணவு மழுவொன்றங் கேந்திவெண் பொடியணிவர்
காரணவு மணிமாடங் கடைநவின்ற கலிக்கச்சி
நீரணவு மலர்ப்பொய்கை நெறிக்காரைக் காட்டாரே.


In Kachi, which has sound that is produced at the end of the world and has beautiful storeys near which the clouds come close, Siva in Neṟikkāraikkāṭu which has natural tanks full of water in which there are flowers.  Having on one half a young lady on whose breasts the bodice adheres, holding in the palm a battle-axe fix for warfare will adorn himself with white sacred ash.


Arunachala Siva.

5278
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 27, 2017, 09:45:39 AM »
Verse  11:


தெண்டிரைசேர் வயலுடுத்த திருவேட்டக் குடியாரைத்
தண்டலைசூழ் கலிக்காழித் தமிழ்ஞான சம்பந்தன்
ஒண்டமிழ்நூ லிவைபத்து முணர்ந்தேத்த வல்லார்போய்
உண்டுடுப்பில் வானவரோ டுயர்வானத் திருப்பாரே.


On Siva, who is in Tiruvēṭṭakuṭi surrounded by fields where clear waves reach from the sea.  Those who are able to praise Siva with the beautiful Tamizh verses composed by Jnana Sambandhan, who has mastery of Tamizh and who is a native of Sirkazhi, of bustle, surrounded by gardens, having understood their meaning.
going after death will live in the eminent heaven along with the celestial beings eating their food and wearing their dress.

Padigam on Tiru Vettakuti completed.

Arunachala Siva.

5279
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 27, 2017, 09:41:57 AM »
Verse  10:

இகழ்ந்துரைக்குஞ் சமணர்களு மிடும்போர்வைச் சாக்கியரும்
புகழ்ந்துரையாப் பாவிகள்சொற் கொள்ளேன்மின் பொருளென்ன
நிகழ்ந்திலங்கு வெண்மணலி ணிறைத்துண்டப் பிறைக்கற்றை
திகழ்ந்திலங்கு செஞ்சடையார் திருவேட்டக் குடியாரே.


Do not take into your minds the words of Jains, Buddhists, who cover their bodies with an upper garment, and who talk despising words and who are sinners who do not praise Siva, as anything which is very important and having substance.  People of this world!  The god who has  red matted locks on whose head the crescent moon which is as white as the white sand which shines in the ghat heaped there, is in Tiruvēṭṭakkuṭi.

Arunachala Siva. .

5280
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 27, 2017, 09:35:45 AM »
Verse  9:

அருமறைநான் முகத்தானு மகலிடநீ ரேற்றானும்
இருவருமா யளப்பரிய வெரியுருவாய் நீண்டபிரான்
வருபுனலின் மணியுந்தி மறிதிரையார் சுடர்ப்பவளத்
திருவுருவில் வெண்ணீற்றார் திருவேட்டக் குடியாரே.


The master who grew tall as a column of fire which cannot be measured by the combined efforts of Brahma of four faces who had knowledge of the abstruse Vedas, and Vishnu, who received the world as gift when it was donated to him pouring water in his hand, and who smears white sacred ash on his body which is as red as bright coral which is brought by the rolling waves which push pearls along with the water, is in Tiruvēṭṭakkuṭi.

Arunachala Siva.
Pages: 1 ... 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 [352] 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 ... 3200