Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 [36] 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 ... 3071
526
Verse  6:

குறிக ளும்மடை யாளமுங் கோயிலும்
நெறிக ளும்மவர் நின்றதோர் நேர்மையும்
அறிய ஆயிரம் ஆரணம் ஓதிலும்
பொறியீ லீர்மன மென்கொல் புகாததே.

People who do not possess wisdom!  For all people to know the forms of Siva, the emblems like the flag, bull etc., temples, the systems of religions showing the right path, God's impartiality in showing these as saving features of human beings.
Even if they are instructed in the teachings of the many Vedas, what is the reason for those teachings, not entering into your minds?

Arunachala Siva.

527
Verse  5:

பூக்கைக் கொண்டரன் பொன்னடி போற்றிலார்
நாக்கைக் கொண்டரன் நாமம் நவில்கிலார்
ஆக்கைக் கேயிரை தேடி யலமந்து
காக்கைக் கேயிரை யாகிக் கழிவரே.

Those who do not worship the golden feet of Haraṉ, holding flowers in the hands,
and those who do not recite the names of Haraṉ without ceasing, with the help of their tongues, being confused in mind by searching for food for the body only,
will pass away from the world leaving their bodies to become prey for crows after death.

Arunachala Siva.528
Verse  4:

நடலை வாழ்வுகொண் டென்செய்திர் நாணிலீர்
சுடலை சேர்வது சொற்பிர மாணமே
கடலின் நஞ்சமு துண்டவர் கைவிட்டால்
உடலி னார்கிடந் தூர்முனி பண்டமே.


People who have no sense of shame!  What good act did you do to yourself, with this life full of sufferings!  Reaching the cremation-ground is not only verbal authority but also personal experience.  If Siva, who consumed the poison that rose in the ocean as nectar, forsakes you, the body will by lying detested by all the people of the place.

Arunachala Siva.

529
Verse  3:

ஆளா காரா ளானாரை யடைந் துய்யார்
மீளா ஆட்செய்து மெய்ம்மையுள் நிற்கிலார்
தோளா தசுரை யோதொழும் பர்செவி
வாளா மாய்ந்துமண் ணாகிக் கழிவரே.


Some people will not save themselves by approaching persons who have been admitted as protege, who in their turn became slaves to god.  They have not the strength of mind to stand steadfast in the nature of the god, who is the reality.
Are their ears cavities which are not bored through by good words.  Base persons, who serve other people.  They will disappear from this world and become one with dust, dying without any benefit.

Arunachala Siva.

530
Verse  2:

நமச்சி வாயவே ஞானமுங் கல்வியும்
நமச்சி வாயவே நானறி விச்சையும்
நமச்சி வாயவே நாநவின் றேத்துமே
நமச்சி வாயவே நன்னெறி காட்டுமே.

The spiritual wisdom and education useful for the mundane world are Namasivaya  only.  The mantram, that I know is Namasivaya only. My tongue will praise Siva, by chanting Namasivaya only without ceasing.  Namasivaya only will show the path to salvation.

Arunachala Siva.


531
General Padigam - 2:

Verse  1:

மாசில் வீணையும் மாலை மதியமும்
வீசு தென்றலும் வீங்கிள வேனிலும்
மூசு வண்டறை பொய்கையும் போன்றதே
ஈச னெந்தை யிணையடி நீழலே.

The shelter afforded by the twin feet of our father, the Lord of the universe, is like the music produced in a flawless Veena,  the moon that rises in the evening, the balmy southern breeze that blows gently, the increasing milder part of the hot season the months of Chaitra and Vaikasa, and the coolness of the natural tank in which the swarming bees hum with a great noise on flowers.

Arunachala Siva.

532
Verse  10:


பத்து நூறவன் வெங்கண்வெள் ளேற்றண்ணல்
பத்து நூறவன் பல்சடை தோள்மிசை
பத்தி யாமில மாதலின் ஞானத்தால்
பத்தி யானிடங் கொண்டது பள்ளியே.

He is many things such as ten and hundred.  The god has a white bull which has cruel eyes.  His many matted locks, which fall on his shoulders are thousand in number.
As we do not possess the ten qualities of devotees, Siva who can be caught in the net of devotion.  As he knows that I have no knowledge, had my mind as his resting place. (Note: the meaning of some verses in this decade are not clear.)

Padigam General (1) completed.

Arunachala Siva.

533
Verse  9:

ஒன்ப தொன்பதி யானை யொளிகளி
றொன்ப தொன்பது பல்கணஞ் சூழவே
ஒன்ப தாமவை தீத்தொழி லின்னுரை
ஒன்ப தொத்துநின் றென்னு ளொடுங்குமே.

Siva is in the form of the elephants and Iravatam, which are not visible to the eye.
and their female elephants.  To be surrounded by eighteen classes of celestial hosts which are many in number. Guarding so that all the nine apertures may not go astray in evil acts, Siva dwells in me concealed, though all my talks are however expanded are reduced to ego in the end like the number nine which if multiplied by any number the product if added become nine.

Arunachala Siva.

534
Verse  8:


எட்டு மூர்த்தியாய் நின்றிய லுந்தொழில்
எட்டு வான்குணத் தீசனெம் மான்றனை
எட்டு மூர்த்தியு மெம்மிறை யெம்முளே
எட்டு மூர்த்தியு மெம்மு ளொடுங்குமே.

Siva remains having eight visible forms. Siva is called who is our Lord, the Lord of the universe and who performs functions, having great eight attributes.  Our Lord abides in the deities of the eight forms. They dwell within me. Those eight forms of Siva dwell concealed in me.

Arunachala Siva.

535
Verse  7:

ஏழு மாமலை யேழ்பொழில் சூழ்கடல்
ஏழு போற்றுமி ராவணன் கைந்நரம்
பேழு கேட்டருள் செய்தவன் பொற்கழல்
ஏழுஞ் சூழடி யேன்மனத் துள்ளவே.

The feet that are precious like gold belonging to Siva, who granted his grace to Ravanan listening to the music produced by the Veena, improvised in the hand, who was praised by the big seven mountains, seven worlds and the seven oceans, surrounding the earth.  He dwells in my mind in the seven births in which, I meditate on him.

Arunachala Siva.

536
Verse  6:

ஆறு கால்வண்டு மூசிய கொன்றையன்
ஆறு சூடிய அண்ட முதல்வனார்
ஆறு கூர்மையர்க் கச்சம யப்பொருள்
ஆறு போலெம் அகத்துறை யாதியே.

(see verse 4). Siva wears flowers of Koṉṟai on which bees with six legs swarm.
The first cause of the universe who wears a river on his head.  For people who are gifted with sharp intelligence and follow six systems of religion, he is the meanings of those religions. 

Arunachala Siva.


537
Verse  5:

அஞ்சு மஞ்சுமோ ராடி யரைமிசை
அஞ்சு போலரை யார்த்ததின் தத்துவம்
அஞ்சு மஞ்சுமோ ரோரஞ்சு மாயவன்
அஞ்சு மாமெம் அகத்துறை யாதியே.


Bathing in the five products of the cows of five varieties, the five varieties are: 1 Nantā 2 Prattirā 3 Surabi 4 Susila, and 5 Sumana, and dancing, whose ultimate truths are the five functions, the five functions are 1 creation 2 preservation 3 destruction 4 concealing 5 granting bliss.  He tied in his waist a cobra with five hoods.  He is the ultimate reality numbering twenty - they are the five elements, the rudiments of the five elements, the organs of sense which are gateways of knowledge and five organs of motor actions. The first cause of all things who dwells in my mind is also the five sense perceptions.

Arunachala Siva.

538
Verse  4:


நாலின் மேன்முகஞ் செற்றது மன்னிழல்
நாலு நன்குணர்ந் திட்டது மின்பமாம்
நாலு வேதஞ் சரித்தது நன்னெறி
நாலு போலெம் அகத்துறை நாதனே.


Siva pinched with his nails one head, which was superfluous above the four heads of Brahma. He explained to be understood the four objectives worthy of human pursuit sitting under the permanent shade of the banyan tree.  He chanted the four Vedas which show the way to eternal bliss.  The master who dwells in my mind is the four paths, namely Chariyai, Kriya, Yoga and Jnana.

Arunachala Siva.

539
Verse  3:

மூன்று மூர்த்தியுள் நின்றிய லுந்தொழில்
மூன்று மாயின மூவிலைச் சூலத்தன்
மூன்று கண்ணினன் தீத்தொழின் மூன்றினன்
மூன்று போதுமென் சிந்தையுள் மூழ்குமே.


Siva's three functions abiding in the trinity of Brahma, Hari and Rudran, are creation, protection and destruction.  He has a trident of three blades.  He has three eyes.
He is worshiped by maintaining the three kinds of fire. He will be abiding in my mind during morning, noon and evening.

Arunachala Siva.

540
Verse  2:


இரண்டு மாமவர்க் குள்ளன செய்தொழில்
இரண்டு மாமவர்க் குள்ளன கோலங்கள்
இரண்டு மில்லிள மானெமை யாளுகந்
திரண்டு போதுமென் சிந்தையுள் வைகுமே.

Siva's functions are two;  they are bondage of souls and granting salvation.  His beauty is of two kinds, one being Siva and the other being Sakti.  He has two young ladies like deer as his wives, one is Uma and the other is Ganga.  He dwells in my mind both when I think of him or forget him.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 [36] 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 ... 3071