Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 [36] 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 ... 3200
526
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: February 05, 2019, 10:55:50 AM »
Verse 5:

கடுவரி மாக்கடலுட் காய்ந்தவன் தாதையைமுன்
சுடுபொடி மெய்க்கணிந்த சோதியை வன்றலைவாய்
அடுபுலி ஆடையனை ஆதியை ஆரூர்புக்
கிடுபலி கொள்ளியைநான் என்றுகொல் எய்துவதே.

I the father of Murugaṉ, who destroyed the mango-tree which had the color of the poison, the light divine which smeared on its body well-burnt ash, the god who has a dress of a killing tiger, and is the first cause of all things, and who receives the alms that is given, in a strong skull

See 1st verse.

Arunachala Siva.

527
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: February 05, 2019, 10:50:46 AM »
Verse  4:

நல்ல நினைப்பொழிய நாள்களில் ஆருயிரைக்
கொல்ல நினைப்பனவும் குற்றமும் அற்றொழியச்
செல்வ வயற்கழனித் தென்திரு வாரூர்புக்
கெல்லை மிதித்தடியேன் என்றுகொல் எய்துவதே.

As good thoughts go away from me, the thoughts which goad me to kill living beings, when they live in their bodies, and other faults to leave me completely, treading upon the border entering into Tiruvārūr, which has fields where paddy which is wealth, grows. 

See 1st Verse.

Arunachala Siva.

528
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: February 05, 2019, 07:01:40 AM »
Verse 3:


முன்னை முதற்பிறவி மூதறி யாமையினால்
பின்னை நினைந்தனவும் பேதுற வும்மொழியச்
செந்நெல் வயற்கழனித் தென்திரு வாரூர்புக்
கென்னுயிர்க் கின்னமுதை என்றுகொ லெய்துவதே.


In the births that have come down since a very long time grows ignorance being the cause, the thought that I had to undergo sufferings and the confusion I have as a result of that, to leave me entering into beautiful Tiruvārūr which has fertile fields in which the red-colored variety of paddy is produced, when is the day when I will approach god who is like the sweet nectar to my life? 

Arunachala Siva.

529
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: February 05, 2019, 06:58:15 AM »
Verse 2:


நின்ற வினைக்கொடுமை நீங்க இருபொழுதும்
துன்று மலரிட்டுச் சூழும் வலஞ்செய்து
தென்றன் மணங்கமழுந் தென்திரு வாரூர்புக்
கென்றன் மனங்குளிர என்றுகொல் எய்துவதே.

Scattering flowers, to be crowded both in the morning and evening so that the cruelty of the abiding acts may leave me, going from left to right surrounding him.
Entering into beautiful Tiruvārur, where the fragrance of the balmy southern breeze spreads,  to the complete satisfaction of my mind.

See 1st verse.

Arunachala Siva.

530
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: February 04, 2019, 08:26:46 AM »
Tiru Arur:

Verse 1:

அந்தியும் நண்பகலும் அஞ்சுப தம்சொல்லி
முந்தி எழும்பழைய வல்வினை மூடாமுன்
சிந்தை பராமரியாத் தென்திரு வாரூர்புக்
கெந்தை பிரானாரை என்றுகொல் எய்துவதே.

Before the old and irresistible acts take precedence and begin to bear their fruits,
uttering the Mantram of five words both in the night and midday and in the morning (as each letter has a meaning they are called words),  considering the god in my mind, when is the day I shall reach entering into beautiful Tiruvārūr, the chief of my father?

Arunachala Siva.

531
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: February 04, 2019, 08:21:35 AM »
Verse 10:

நீருர்தரு நிமலன்திரு
    மலையார்க்கயல் அருகே
தேரூர்தரும் அரக்கன்சிரம்
    நெரித்தான்திருச் சுழியல்
பேரூரென வுறைவானடிப்
    பெயர்நாவலர் கோமான்
ஆரூரன தமிழ்மாலைபத்
    தறிவார்துய ரிலரே.

Having Tiruchuzhiyal of Siva, who crushed the heads of the demon, who was driving in a chariot near the holy mountain and by its side, of the spotless god, where streams flow down. Those who know to recite the ten garlands of Tamiḻ verses done by Arūraṉ, the chief of the residents of Nāvalūr and who has the name of the feet of the Lord who dwells in Tiruchuzhiya,l esteeming it as a great city, will have no sufferings.

Padigam on Tiruch Chuzhiayal completed.

Arunachala Siva.

532
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: February 04, 2019, 08:16:49 AM »
Verse 9:

கொண்டாடுதல் புரியாவரு
    தக்கன்பெரு வேள்வி
செண்டாடுதல் புரிந்தான்திருச்
    சுழியற்பெரு மானைக்
குண்டாடிய சமணாதர்கள்
    குடைச்சாக்கியர் அறியா
மிண்டாடிய அதுசெய்தது
    வானால்வரு விதியே.

About the Lord in Tiruchuzhiyal, who ruined the big sacrifice of Dakshan, who indulged in self-praise.  It is their fate if the low and ignorant Jains, and Buddhists, who have an umbrella, enter into an acrimonious religious discussion and if they stick to their own ways.

Arunachala Siva.

533
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: February 04, 2019, 06:43:04 AM »
Verse  8:

பூவேந்திய பீடத்தவன்
    றானும்மடல் அரியும்
கோவேந்திய வினயத்தொடு
    குறுகப்புக லறியார்
சேவேந்திய கொடியானவன்
    உறையுந்திருச் சுழியல்
மாவேந்திய கரத்தான்எம
    சிரத்தான்றன தடியே.

The feet of Siva only, who holds a flag of a bull, who holds a deer in his hand and who dwells on our heads in his Tiruchuzial.  Brahma, who is in an elevated seat of a lotus flower and the strong Vishnu do not know to reach them with supreme humility.

Arunachala Siva.

534
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: February 04, 2019, 06:37:46 AM »
Verse  7:

சைவத்தசெவ் வுருவன்திரு
    நீற்றன்னுரு மேற்றன்
கைவைத்தொரு சிலையால்அரண்
    மூன்றும்மெரி செய்தான்
தெய்வத்தவர் தொழுதேத்திய
    குழகன்திருச் சுழியல்
மெய்வைத்தடி நினைவார்வினை
    தீர்தல்லெளி தன்றே.

Siva has a red form described in the Saiva Agamas.  He smears sacred ash.
He has a bull that bellows like the thunder, set fire to all the three forts with a bow held in the hand.  Thinking in the mind about Tiruchuzhiyal, of the youth who is praised and worshipped with joined hands, by divine sages, perishing of the acts of those who think of his feet is easy.

Arunachala Siva.


535
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: February 03, 2019, 11:24:27 AM »
Verse  6:

உற்றான்நமக் குயரும்மதிச்
    சடையான்புலன் ஐந்தும்
செற்றார்திரு மேனிப்பெரு
    மான்ஊர்திருச் சுழியல்
பெற்றான்இனி துறையத்திறம்
    பாமைத்திரு நாமம்
கற்றாரவர் கதியுட்செல்வர்
    ஏத்தும்மது கடனே.

Siva is our relation.  He wears on his matted locks, an eminent crescent moon.
Tiruchuzhiyal is the place of Siva who has a holy body in which all the perceptions of the senses have been subdued.  Those who have learnt to utter the names of Siva, who dwells with pleasure there, without deviating from the right path will enter into higher stages of existences.  People of this world, it is your religious duty to praise his names. 

Arunachala Siva.

536
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: February 03, 2019, 11:19:12 AM »
Verse  4:

மலையான்மகள் மடமாதிட
    மாகத்தவண் மற்றுக்
கொலையானையின் உரிபோர்த்தஎம்
    பெருமான்திருச் சுழியல்
அலையார்சடை யுடையான்அடி
    தொழுவார்பழு துள்ளம்
நிலையார்திகழ் புகழால்நெடு
    வானத்துயர் வாரே.

When the daughter of the mountain who is a young lady is on the left half of his body,
those who worship the feet of Siva who has on his matted locks, water with waves and who dwells in Tiruchuzhiyal and who covers his body with the skin of an elephant capable of killing, will not have any evil thoughts in their minds.  He will ascend into the extensive heaven after establishing their eminent fame in this world.

Arunachala Siva.

537
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: February 03, 2019, 06:59:40 AM »
Verse 3:

கவ்வைக்கடல் கதறிக்கொணர்
    முத்தங்கரைக் கேற்றக்
கொவ்வைத்துவர் வாயார்குடைந்
    தாடுந்திருச் சுழியல்
தெய்வத்தினை வழிபாடுசெய்
    தெழுவார்அடி தொழுவார்
அவ்வத்திசைக் கரசாகுவர்
    அலராள் பிரியாளே.

When the ocean roars and brings and pearls to pile upon the noisy shore, those who worship the feet of the devotees, who in their turn worship god and then wake up from sleep in Tiruchuzhial, where the ladies who have red lips like the fruit of the common creeper of the hedge, dive and bathe.  They will rule over the regions in which they live, the goddess of wealth will never leave them.

Arunachala Siva.

538
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: February 03, 2019, 06:54:53 AM »
Verse 2:


தண்டேர்மழுப் படையான்மழ
    விடையான்எழு கடல்நஞ்
சுண்டேபுரம் எரியச்சிலை
    வளைத்தான்இமை யவர்க்காத்
திண்டேர்மிசை நின்றான்அவன்
    உறையுந்திருச் சுழியல்
தொண்டேசெய வல்லாரவர்
    நல்லார்துயர் இலரே.

Siva who has a club and a beautiful battle-axe and a young bull, in Tiruchuzhial, where he stood on the strong chariot, bending the bow to set fire to the cities and consumed the poison which rose in the sea in order to protect the celestial beings who do not wink.  Those who are able to do service to him are good-natured people and they will not have any suffering.

Arunachala Siva.

539
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: February 02, 2019, 11:21:40 AM »
Tiruch Chuzhial:  (Bhagavan Ramana's Birthplace):

Verse  1:

.
ஊனாய்உயிர் புகலாய்அக
    லிடமாய்முகில் பொழியும்
வானாய்வரு மதியாய்விதி
    வருவானிடம் பொழிலின்
தேனாதரித் திசைவண்டினம்
    மிழற்றுந்திருச் சுழியல்
நானாவிதம் நினைவார்தமை
    நலியார்நமன் தமரே.

Being the different bodies, and the lives that have entered into them,
being the wide world, being the sky from where the clouds pour rain,
being the mind which is the gate for fate to enter to bear their fruits,
the place of god, who stays in that manner, the servants of the god of death will not inflict pain on those who think in many ways Tiruchuzhial, where in the gardens the swarms of bees desiring honey hum like music.

Arunachala Siva.

540
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: February 02, 2019, 11:15:16 AM »
Verse 10:


பல்லின் வெள்ளைத் தலையன் றான்பயி லும்மிடம்
கல்லின் வெள்ளை அருவித் தண்கழுக் குன்றினை
மல்லின் மல்கு திரள்தோள் ஊரன் வனப்பினால்
சொல்லல் சொல்லித் தொழுவா ரைத்தொழுமின்களே.

Cool Kazhukkuṉṟu, which has white streams that strike against bounders, which is the place where Siva, who holds a skull with all the teeth have fallen, stays without leaving it.  People of this world!  You worship those who worship Siva reciting the verses with poetic beauty composed by Nambi Arūraṉ who has globular shoulders with excessive strength.

Padigam on Tiruk Kazhukkunram completed

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 [36] 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 ... 3200