Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 [350] 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 ... 3195
5236
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 25, 2017, 08:57:18 AM »
Verse  5:


விழையாதார் விழைவார்போல் விகிர்தங்கள் பலபேசிக்
குழையாதார் குழைவார்போற் குணநல்ல பலகூறி
அழையாவு மரற்றாவு மடிவீழ்வார் தமக்கென்றும்
பிழையாத பெருமானார் பெருவேளூர் பிரியாரே.


People who do not sincerely desire but pretend like those who desire speaking words at variance with their intentions - people who hears do not melt and talk about many good qualities like people whose hearts really melt, the great god who does not fail to grant his grace to those who fall at his feet uttering a loud cry bewailing.
He will not leave Peruvēḷūr.

Arunachala Siva.5237
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 25, 2017, 08:53:03 AM »
Verse  4:


இறைக்கொண்ட வளையாளோ டிருகூறா யொருகூறு
மறைக்கண்டத் திறைநாவர் மதிலெய்த சிலைவலவர்
கறைக்கொண்ட மிடறுடையர் கனல்கிளருஞ் சடைமுடிமேல்
பிறைக்கொண்ட பெருமானார் பெருவேளூர் பிரியாரே.


Being two halves have been united with a lady who wears bangles on her wrist. In one-half, he has a eminent tongue with which he chants Vēdas from his neck.
Capable god who discharged an arrow on the forts, has a neck in which poison is staying. The great god who placed a crescent moon on the matted locks, coiled into a crown and which is shining like fire, will not leave Peruvēḷūr.

Arunachala Siva.


5238
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 25, 2017, 08:49:57 AM »
Verse  3:


குணக்குந்தென் றிசைக்கண்ணுங் குடபாலும் வடபாலும்
கணக்கென்ன வருள்செய்வார் கழிந்தோர்க்கு மொழிந்தோர்க்கும்
வணக்கம்செய் மனத்தராய் வணங்காதார் தமக்கென்றும்
பிணக்கஞ்செய் பெருமானார் பெருவேளூர் பிரியாரே.

Siva will bestow his grace equally without partiality to people in the east, south, west and north.  Being people who pay obeisance mentally to persons who left this world and others. The god who in apparent opposition always to those who do not pay homage to him, will not leave Peruvēḷūr.

Arunachala Siva.5239
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 25, 2017, 08:46:41 AM »
Verse  2:


கருமானி னுரியுடையர் கரிகாட ரிமவானார்
மருமானா ரிவரென்று மடவாளோ டுடனாவர்
பொருமான விடையூர்வ துடையார்வெண் பொடிப்பூசும்
பெருமானார் பிஞ்ஞகனார் பெருவேளூர் பிரியாரே.


He wears as dress the skin of the black antelope.  He dwells in the scorched cremation ground, is always united with a lady, to be praised by people as the son-in-law of Himavaṉ, in both the words are honorific plural suffixes in the third person.  He has eminent and fighting bull on which he rides.  The great god who smears himself with white sacred ash will not leave Peruvēḷūr.

Arunachala Siva.


5240
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 24, 2017, 09:31:34 AM »
Tirup Peruvelur:

Verse  1:


அண்ணாவுங் கழுக்குன்று மாயமலை யவைவாழ்வார்
விண்ணோரு மண்ணோரும் வியந்தேத்த வருள்செய்வார்
கண்ணாவா ருலகுக்குக் கருத்தானார் புரமெரித்த
பெண்ணாணாம் பெருமானார் பெருவேளூர் பிரியாரே.

Siva dwells in the hills Aṇṇā and Kaḻukkuṉṟu.  Will grant his grace when the residents of heaven and people of this earth praise him with wonder.  Is the eye to the people of the world.  Is the object to the people of this world, Siva who is both two halves one male and the other female in one body and who burnt the cities, will not leave Peruvēḷūr.

Arunachala Siva.

5241
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 24, 2017, 09:26:36 AM »
Verse  11:

செந்தண்பூம் புனல்பரந்த செங்காட்டங் குடிமேய
வெந்தநீ றணிமார்பன் சிறுத்தொண்ட னவன்வேண்ட
அந்தண்பூங் கலிக்காழி யடிகளையே யடிபரவும்
சந்தங்கொள் சம்பந்தன் றமிழுரைப்போர் தக்கோரே.


At the request of Siṟuttoṇṭaṉ who smears on his chest well-burnt by ash and who dwells in Cheṅkāṭṭaṅkuṭi where cool water of red color spreads.  Those people who recite the Tamizh verses of Sambandhan, who has the nature of praising only the god in Sirkazhi, of great bustle which has beautiful and cool flowers.

Padigam on Tiruch Chenkattangudi completed.

Arunachala Siva.5242
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 24, 2017, 09:25:24 AM »
Verse  10:

Not available.

Arunachala Siva.

5243
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 24, 2017, 09:22:00 AM »
Verse  9:


நறப்பொலிபூங் கழிக்கான னவில்குருகே யுலகெல்லாம்
அறப்பலிதேர்ந் துழல்வார்க்கென் னலர்கோட லழகியதே
சிறப்புலவான் சிறுத்தொண்டன் செங்காட்டங் குடிமேய
பிறப்பிலிபேர் பிதற்றிநின் றிழக்கோவெம் பெருநலமே.


The crane which is always in the sea-shore garden by the side of the backwater in which flowers eminent by their honey, blossom!  Is it nice on the part Siva who wanders, begging alms given out of charity throughout the world, to take upon himself the reproach which is the result of the slander indulged in by women folk about me?
shall we lose our great beauty by prattling the names of Siva who does not know birth and who dwells in Seṅkāṭṭāṅkuṭi, the native place of Siṟuttoṇtaṉ, the eminent erudite scholar.

Arunachala Siva.

5244
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 24, 2017, 09:18:25 AM »
Verse  8:

கூரார லிரைதேர்ந்து குளமுலவி வயல்வாழும்
தாராவே மடநாராய் தமியேற்கொன் றுரையீரே
சீராளன் சிறுத்தொண்டன் செங்காட்டங் குடிமேய
பேராளன் பெருமான்ற னருளொருநாட் பெறலாமே.


The duck that lives in the fields after wandering in the tank searching for its prey of Aral fish found in plenty!  Beautiful crane! Will you not speak one word to me who feels lonely!  I can receive the grave of the Lord who has great fame, and who dwells with desire in Seṅkāṭṭaṅkuṭi, the native place of Siṟuttoṅṭaṉ who is the father of Seerāḷaṉ.

Arunachala Siva.5245
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 24, 2017, 09:14:59 AM »
Verse  7:


கருவடிய பசுங்கால்வெண் குருகேயொண் கழிநாராய்
ஒருவடியா ளிரந்தாளென் றொருநாட்சென் றுரையீரே
செருவடிதோட் சிறுத்தொண்டன் செங்காட்டங் குடிமேய
திருவடிதன் திருவருளே பெறலாமோ திறத்தவர்க்கே.


The white stork which has green legs and black feet!  Crane which lives in the bright back-water!  Will you not tell going near, Siva at least on one day the devotee who is a lady besought your grace?  Is it possible to receive the eminent grace of the deity who dwells with desire in Seṅgāṭṭaṅkuṭi, the native place of Siṟuttoṅṭaṉ who has shoulders with good training in wars.

Arunachala Siva.


5246
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 24, 2017, 09:11:16 AM »
Verse  6:


குறைக்கொண்டா ரிடர்தீர்த்தல் கடனன்றே குளிர்பொய்கைத்
துறைக்கெண்டை கவர்குருகே துணைபிரியா மடநாராய்
கறைக்கண்டன் பிறைச்சென்னிக் கணபதீச்  சரமேய
சிறுத்தொண்டன் பெருமான்சீ ரருளொருநாட் பெறலாமே.


The crane which preys on the Keṇṭai fish available in the ghats of the cool natural tanks, with avidity!  The young crane which is not separated from its mate!
Is it not your duty to remove the afflictions of those who are aggrieved?
Is it possible to receive the eminent grace of the Lord who is worshipped by Siṟuttoṇtaṉ, and who is in Gaṇapaticcaram, who has a black neck and a crescent moon on his head?

Arunachala Siva.

5247
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 24, 2017, 09:07:35 AM »
Verse  5:


ஆரலாஞ் சுறவமேய்ந் தகன்கழனிச் சிறகுலர்த்தும்
பாரல்வாய்ச் சிறுகுருகே பயிறூவி மடநாராய்
சீருலாஞ் சிறுத்தொண்டன் செங்காட்டங் குடிமேய
நீருலாஞ் சடையார்க்கென் நிலைமைசென் றுரையீரே.


The small crane which is on the look-out for prey drying the wings in the broad fields like the shark which feeds upon the small fish Aral, and young crane with dense feathers;  Will you not tell my condition, going near Siva on whose matted locks, water is moving and who dwells with desire in Seṅgāṭṭaṅkuṭi, the native place Siṟuttoṇṭaṉ whose fame has spread everywhere.

Arunachala Siva.5248
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 24, 2017, 09:04:14 AM »
Verse  4:

கானருகும் வயலருகுங் கழியருகுங் கடலருகும்
மீனிரிய வருபுனலி லிரைதேர்வெண் மடநாராய்
தேனமர் தார்ச் சிறுத்தொண்டன் செங்காட்டங் குடிமேய
வானமருஞ் சடையார்க்கென் வருத்தஞ்சென் றுரையாயே.

The fish to flee in all directions by the side of the sea-shore garden, by the side of the fields, by the side of the back-water and by the side of the sea, the young and white common crane which searches for its prey in the flowing water!  Will you not tell my suffering, going near Siva who has matted locks, comparable to the red sky and who dwells in Seṅgāṭṭāṅkuṭi, the native place of Siṟuttoṅtaṉ who wears a garland which has honey.

Arunachala Siva.


5249
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 24, 2017, 09:00:31 AM »
Verse  3:

குட்டத்துங் குழிக்கரையுங் குளிர்பொய்கைத் தடத்தகத்தும்
இட்டத்தா லிரைதேரு மிருஞ்சிறகின் மடநாராய்
சிட்டன்சீர்ச் சிறுத்தொண்டன் செங்காட்டங் குடிமேய
வட்டவார் சடையார்க்கென் வருத்தஞ்சென் றுரையாயே.

In the expanse of the cool natural tanks and the banks pits and depressions, young crane with big wings, which searches for its prey with desire!  Will you not talk about my pain to Siva who has a long and round matted locks, and who dwells in Seṅgāṭṭaṅkuṭi where famous Siruthondan, a wise and virtuous devotee dwells, going to his place?

Arunachala Siva.

5250
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 24, 2017, 08:54:38 AM »
Verse 2:


பொன்னம்பூங் கழிக்கானற் புணர் துணையோ டுடன்வாழும்
அன்னங்கா ளன்றில்கா ளகன் றும்போய் வருவீர்காள்
கன்னவிறோட் சிறுத்தொண்டன் கணபதீச் சரமேய
இன்னமுத னிணையடிக்கீ ழெனதல்ல லுரையீரே.


Male swans which live with their mates united with you in the sea-shore gardens which have garden pollen shedding from the mast-wood trees!  Aṉṟilkāḷ Aṉṟil is a bird whether male or female very familiar in Indian poetry, as a standard model for constancy and inseparable love you leave the gardens, go out in search of prey and return to stay here.)  In the presence of the two feet of Siva who is as sweet as the nectar to Siṟuttoṇṭaṉ who has shoulders as strong as the mountain, and who dwells in Gaṇapaticcaram.  Will you not inform my sufferings?

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 [350] 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 ... 3195