Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 [348] 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 ... 3197
5206
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: July 04, 2017, 12:44:22 PM »
Verse  7:

அரணையுறு முரணர்பலர் மரணம்வர விரணமதி லரமலிபடைக்
கரம்விசிறு விரகனமர் கரணனுயர் பரனெறிகொள் கரனதிடமாம்
பரவமுது விரவவிடல் புரளமுறு மரவையரி சிரமரியவச்
சிரமரன சரணமவை பரவவிரு கிரகமமர் சிரபுரமதே.


When Hari  cut off the head of the poisonous serpent which began rolling, when it was eager to receive the nectar, mixing with the Devas, Sirapuram where that head, was included as two planets in the row of the nine planets, as it worshipped the feet of Hara. The many enemies who were living in the fortress to meet with death. The skillful one who flung on the fortresses which inflicted wounds, weapons sharpened by filing which were held in his hands. The god who sits in the inner seats of thought of those who take refuge in him the most supreme god is the place of the god who has his hands in the posture of initiation into the spiritual path.

Arunachala Siva.

5207
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: July 04, 2017, 12:38:41 PM »
Verse  6:


நிராமய பராபர புராதன பராவுசிவ ராகவருளென்
றிராவுமெ திராயது பராநினை புராணனம ராதிபதியாம்
அராமிசை யிராதெழி றராயர பராயண வராகவுருவா
தராயனை விராயெரி பராய்மிகு தராய்மொழி விராயபதியே.


In order to remove the blemish that attached to Vātarāyaṉ Tirumāl who lifted the beautiful earth which was not borne by the heads of the serpent.  Seshan, by assuming the form of a white pig, and who was always praising Siva, when he worshipped god. The place which was connected with the name of Tarāi of great fame.
one who is free from disease or ailment!  One who is at the same time high and low things! The ancient one Siva, who is praised by all! One who is desired by all!
Saying bestow your grace` praising him during day and night which is opposed to it,
is the city of the master of the immortals and the ancient one who is always meditated upon by all living beings.

Arunachala Siva.

5208
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: July 04, 2017, 12:29:21 PM »
Verse  5:


ஆணியல்பு காணவன வாணவியல் பேணியெதிர் பாணமழைசேர்
தூணியற நாணியற வேணுசிலை பேணியற நாணிவிசயன்
பாணியமர் பூணவருண் மாணுபிர மாணியிட மேணிமுறையிற்
பாணியுல காளமிக வாணின்மலி தோணிநிகர் தோணிபுரமே.


In order that Uma may witness the heroism of Vijayaṉ Arjuṉaṉ having disguised himself on a hunter of the forest and going in front of him and having begun the fight and having destroyed the cloth bag in which the arrows were kept and also the arrows which he showered like rain,  and when the bowstring was cut and when the bend of his bow made of bamboo was also removed.  Being ashamed when Vijayaṉ began to fight with his hands. The place of the prominent person who is an illustration for divinity having transgressed its function of being the boundary of the earth,
is Tōṇipuram which is like a boat which is floating on the water of the deluge in which the world has submerged.

Arunachala Siva.

5209
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: July 04, 2017, 12:25:22 PM »
Verse 4:


அங்கண்மதி கங்கைநதி வெங்கணர வங்களெழி றங்குமிதழித்
துங்கமலர் தங்குசடை யங்கிநிக ரெங்களிறை தங்குமிடமாம்
வெங்கதிர்வி ளங்குலக மெங்குமெதிர் பொங்கெரிபு லன்கள்களைவோர்
வெங்குருவி ளங்கியுமை பங்கர்சர ணங்கள்பணி வெங்குருவதே.


All the people who weed out the mischief the five sensations of the fire senses which inflict suffering opposed to the right path, and who live in the world lit by the sun.
through the help of the cruel guru of the Devas, having become clear in their minds that Sirkazhi was the only place where their sufferings would be removed.
Veṅkuru where the bowed before the fest of the god who has Uma on his half.
the crescent moon which shines in the beautiful sky, the river Gaṅga, cobras of cruel looks, is the place where our master on whose matted locks which resemble fire and on which the pure flowers of the beautiful Koṉṟai stay.

Arunachala Siva.

5210
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: July 04, 2017, 12:18:29 PM »
Verse  3:


பகலொளிசெய் நகமணியை முகைமலரை நிகழ்சரண வகவுமுனிவர்க்
ககலமலி சகலகலை மிகவுரைசெய் முகமுடைய பகவனிடமாம்
பகைகளையும் வகையிலறு முகவிறையை மிகவருள நிகரிலிமையோர்
புகவுலகு புகழவெழி றிகழநிக ழலர்பெருகு புகலிநகரே.


In order to weed out the enemies is, the demons like Sūrapadmaṉ and others and to increase the virtuous acts as the celestial beings, without equals in the enjoyment of pleasure, took refuge in his feet. To be praised by the people of this world,
having begotten the god, of six faces, the city of Pukali which name this place got by this reason and whose fame has spread throughout the world, to make its beauty prominent. To the sages who were fit to reach the feet of god which were like the precious stone found in mountain, which emits rays like the sun, and the lotus flower just blossomed from the stage of bud.  It is the place of the god of six attributes who expounded all the arts of great expanse and expelled their doubts and clarify their minds by his benign looks .

Arunachala Siva.

5211
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: July 04, 2017, 09:47:15 AM »
Verse  2:


தாணுமிகு வாணிசைகொ டாணுவியர் பேணுமது காணுமளவிற்
கோணுநுத னீணயனி கோணில்பிடி மாணிமது நாணும்வகையே
ஏணுகரி பூணழிய வாணியல்கொண் மாணிபதி சேணமரர்கோன்
வேணுவினை யேணிநகர் காணிறிவி காணநடு வேணுபுரமே.

Using the ladder to know the conditions in heaven and its city which could not be seen directly, to see hiding himself, Vēṇupuram where the bamboo was set up.
As soon as the Lord saw that the devoted Devas were afraid of Kayāsuraṉ Siva standing having assumed the form of a strong male elephant to suit that form Uma of curved forehead and long eyes.  Having seen Uma assuming the form of a faultless female elephant, possessing strength to make the Asuraṉ Matu to be filled with shame.  To destroy the evil acts of the Kayamukāsuraṉ the place of the great Siva who granted the power of bestowing boons of devotees, to valorous Vinayaka.


Arunachala Siva.

5212
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: July 03, 2017, 09:20:55 AM »
Tiru Brahmapuram: (Sirkazhi):

Verse  1:


சுரருலகு நரர்கள்பயி றரணிதல முரணழிய வரணமதின்முப்
புரமெரிய விரவுவகை சரவிசைகொள் கரமுடைய பரமனிடமாம்
வரமருள வரன்முறையி னிரைநிறைகொள் வருசுருதி சிரவுரையினாற்
பிரமனுய ரரனெழில்கொள் சரணவிணை பரவவளர் பிரமபுரமே.


To grant boon to him with the words found in the Upanishads, which are full of meaning and chanted in the traditional way and being in an order, Brahmapuram, which prospers by its fame as Brahma adored the beautiful feet of the exalted Haran,
as the world of the celestial beings, and this world in which there are human beings which have lost their might.  The three cities which have the protection of the wall of enclosure to be ablaze, is the place of the supreme god who has in his hand an arrow of high speed by which the fire spread everywhere.  (The stanza gives the reason for Sirkazhi, getting the name of Brahmapuram.)

Arunachala Siva.

5213
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: July 03, 2017, 09:14:50 AM »
Verse  11:


தெண்டிரைசேர் வயலுடுத்த திருவேட்டக் குடியாரைத்
தண்டலைசூழ் கலிக்காழித் தமிழ்ஞான சம்பந்தன்
ஒண்டமிழ்நூ லிவைபத்து முணர்ந்தேத்த வல்லார்போய்
உண்டுடுப்பில் வானவரோ டுயர்வானத் திருப்பாரே.


On Siva, who is in Tiruvēṭṭakuṭi surrounded by fields where clear waves reach from the sea.  Those who are able to praise Siva, with the beautiful Tamizh verses composed by Jnana Sambandhan, who has mastery of Tamizh and who is a native of Sirkazhi, of bustle, surrounded by gardens, having understood their meaning,
going after death will live in the eminent heaven along with the celestial beings, eating their food and wearing their dress.

Padigam on Tiru Vettakkuti completed.

Arunachala Siva.

5214
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: July 03, 2017, 09:10:50 AM »
Verse  10:


இகழ்ந்துரைக்குஞ் சமணர்களு மிடும்போர்வைச் சாக்கியரும்
புகழ்ந்துரையாப் பாவிகள்சொற் கொள்ளேன்மின் பொருளென்ன
நிகழ்ந்திலங்கு வெண்மணலி ணிறைத்துண்டப் பிறைக்கற்றை
திகழ்ந்திலங்கு செஞ்சடையார் திருவேட்டக் குடியாரே.


Do not take into your minds the words of Jains, Buddhists, who cover their bodies with an upper garment, and who talk despising words and who are sinners who do not praise Siva, as anything which is very important and having substance.  People of this world!  The god who has  red matted locks, on whose head the crescent moon which is as white as the white sand which shines in the ghat heaped there, is in Truvēṭṭakkuṭi .

Arunachala Siva.

5215
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: July 03, 2017, 09:06:53 AM »
Verse  9:


அருமறைநான் முகத்தானு மகலிடநீ ரேற்றானும்
இருவருமா யளப்பரிய வெரியுருவாய் நீண்டபிரான்
வருபுனலின் மணியுந்தி மறிதிரையார் சுடர்ப்பவளத்
திருவுருவில் வெண்ணீற்றார் திருவேட்டக் குடியாரே.


The master who grew tall as a column of fire which cannot be measured by the combined efforts of Brahma, of four faces who had knowledge of the abstruse Vedas, and Vishnu who received the world as gift when it was donated to him pouring water in his hand, and who smears white sacred ash on his body which is as red as bright coral which is brought by the rolling waves which push pearls along with the water, is in Tiruvēṭṭakkuṭi.


Arunachala Siva.

5216
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: July 03, 2017, 09:02:58 AM »
Verse  8:


துறையுலவு கடலோதஞ் சுரிசங்க மிடறிப்போய்
நறையுலவும் பொழிற்புன்னை நன்னீழற் கீழமரும்
இறைபயிலு மிராவணன்றன் றலைபத்து மிருபதுதோள்
திறலழிய வடர்த்தாருந் திருவேட்டக் குடியாரே.


Siva who pressed to destroy the strength of the twenty shoulders and ten heads of Ravaṇaṉ, the King of Lanka, the waves that move about in the ghat having one striking against the spiraling conch, is in Tiruvēṭṭakkuṭi, where they stay under the cool shade of the garden of mast wood trees which spread fragrance.

Arunachala Siva.


5217
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: July 03, 2017, 08:59:56 AM »
Verse  7:


பானிலவும் பங்கயத்துப் பைங்கானல் வெண்குருகு
கானிலவு மலர்ப்பொய்கைக் கைதல்சூழ் கழிக்கானல்
மானின்விழி மலைமகளோ டொருபாகம் பிரிவரியார்
தேனிலவு மலர்ச்சோலைத் திருவேட்டக் குடியாரே.

Siva, who finds it difficult to be separated from the daughter of the mountain whose looks are like the look of the deer, from one half, is in Tiruvēṭṭakkuṭi, which has gardens in which there is honey, by the side of the seashore gardens surrounded by fragrant screw-pine trees and natural tanks in which fragrant flowers grow and where the cranes with greenish legs rest on the white lotus flower as white as milk.

Arunachala Siva.


5218
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: July 03, 2017, 08:56:35 AM »
Verse  6:


நாவாய பிறைச்சென்னி நலந்திகழு மிலங்கிப்பி
கோவாத நித்திலங்கள் கொணர்ந்தெறியுங் குளிர்கானல்
ஏவாரும் வெஞ்சிலையா லெயின்மூன்று மெரிசெய்த
தேவாதி தேவனார் திருவேட்டக் குடியாரே.

Situated in the cool sea-shore garden where the waves ashore beautiful and bright oysters and pearls which are not strung into a neck-lace the one who is the origin of other celestial beings, who burnt all the three forts with the cruel bow in which an arrow was fixed, and has on his head a crescent moon, which appears likes a boat floating on the water of the Ganga.

Arunachala Siva.

5219
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: July 03, 2017, 08:52:39 AM »
Verse  5:


பங்கமார் கடலலறப் பருவரையோ டரவுழலச்
செங்ண்மால் கடையவெழு நஞ்சருந்துஞ் சிவமூர்த்தி
அங்கநான் மறைநால்வர்க் கறம்பொருளின் பயனளித்த
திங்கள்சேர் சடையாருந் திருவேட்டக் குடியாரே.


Siva having an auspicious form who consumed the poison that rose in the ocean, when Vishnu of red eyes churned the ocean full of mire to roar, the big mountain the churning staff and the serpent rope that is wound round the staff to revolve together,
the god on whose matted locks, there is crescent moon , who expounded the meaning of right conduct and wealth to the four sages who had learnt the four Vedas, with the six Aṅgams is in Tiruvēṭṭakkuṭi.


Arunachala Siva.

5220
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: July 03, 2017, 08:49:39 AM »
Verse  4:


கலவஞ்சேர் கழிக்கானல் கதிர்முத்தங் கலந்தெங்கும்
அலவஞ்சே ரணைவாரிக் கொணர்ந்தெறியு மகன்றுறைவாய்
நிலவஞ்சேர் நுண்ணிடைய நேரிழையா ளவளோடும்
திலகஞ்சேர் நெற்றியினார் திருவேட்டக் குடியாரே.


In the broad ghat where the waves wash on the shore the heaps of crabs taking them in a sweep, and everywhere the pearls of rays are spread, in the seashore garden by the side of the backwater where boats are stationed, Siva, who has on his forehead a small circular mark, and is in Tiruvēṭṭakkuṭi along with a lady wearing ornaments suited to her beauty and who has a bright and minute waist.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 [348] 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 ... 3197