Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 [348] 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 ... 3200
5206
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: August 06, 2017, 01:59:59 PM »
Verse  6:

கடந்திகழ் கருங்களி றுரித்துமையு மஞ்சமிக நோக்கரியராய்
விடந்திகழு மூவிலைநல் வேலுடைய வேதியர் விரும்புமிடமாம்
தொடர்ந்தொளிர் கிடந்ததொரு சோதிமிகு தொண்டையெழில் கொண்டதுவர்வாய்
மடந்தையர் குடைந்தபுனல் வாசமிக நாறுமயி லாடுதுறையே.


Mayilāṭuthuṟai where the water in which ladies with red lips which have the beauty of thoray caper, and of extreme brilliance which is there continuously, and is extremely fragrant, plunge to bathe looking very beautiful, having flayed a black elephant which is prominent by its must so that even Uma was frightened, is the place desired by Siva, the Brahmin who has a defect-less trident of three blades on which poison is smeared.  It is an ancient custom to smear poison on weapons so that they can kill quickly enemies on which they are used.

Arunachala Siva.5207
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: August 06, 2017, 01:55:23 PM »
Verse  5:

பூவிரி கதுப்பின்மட மங்கையர கந்தொறு நடந்துபலிதேர்
பாவிரி யிசைக்குரிய பாடல்பயி லும்பரமர் பழமையெனலாம்
காவிரி நுரைத்திரு கரைக்குமணி சிந்தவரி வண்டுகவர
மாவிரி மதுக்கிழிய மந்திகுதி கொள்ளுமயி லாடுதுறையே.As the river Kāveri with foam scatters precious stones on both the banks,
[as] the bees gather with avidity, norm the large honey-combs in mango trees to be torn, Mayilāṭuthuṟai where the female monkeys jump.  Walking into every house of the beautiful ladies who have tresses of hair in which flowers unfold their petals.
One can say that it is the old dwelling place of the supreme god who always sings songs which are appropriate to the melodies which are elaborated in the poems, and begs alms. 

Arunachala Siva.

5208
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: August 06, 2017, 01:51:45 PM »
Verse  4:

ஏதமில ரரியமறை மலையர்மக ளாகியவி லங்குநுதலொண்
பேதைதட மார்பதிட மாகவுறை கின்றபெரு மானதிடமாம்
காதன்மிகு கவ்வையொடு மவ்வலவை கூடிவரு காவிரியுளால்
மாதர்மறி திரைகள்புக வெறியவெறி கமழுமயி லாடுதுறையே.


Mayilāṭuthuṟai where the non-fragrant things also become fragrant as the woman plunges into the rolling waves to bathe in the Kāveri, which combines in itself jasmine flowers which people desire, with great noise. Sivaṉ who is spoken in the abstruse Vedas and who has no blemish is the place of the god on whose broad chest the intelligent daughter of the mountain who has a curved forehead, dwells.

Arunachala Siva.

5209
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: August 06, 2017, 01:44:20 PM »
Verse  3:

தோளின்மிசை வரியரவ நஞ்சழல வீக்கிமிகு நோக்கரியராய்
மூளைபடு வெண்டலையி லுண்டுமுது காடுறையு முதல்வரிடமாம்
பாளைபடு பைங்கமுகு செங்கனி யுதிர்த்திட நிரந்துகமழ்பூ
வாளைகுதி கொள்ளமடல் விரியமண நாறுமயி லாடுதுறையே.


Mayilāṭuthuṟai, where, as the scabbard fish leaps, the green areca-palm trees which have spathes shed their red fruits, and they spread in a row, and where there is fragrance because the petals of the fragrant flowers unfold themselves.
tying on the shoulder a cobra with lines, its poison to glow, with very rare beauty.
eating the food in a white skull from which the brain has gone is the place of Siva, the first cause, who dwells in the cremation ground.

Arunachala Siva,


5210
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: August 06, 2017, 01:40:05 PM »
Verse  2:


அந்தண்மதி செஞ்சடைய ரங்கணெழில் கொன்றையொ டணிந்தழகராம்
எந்தமடி கட்கினிய தானமது வேண்டிலெழி லார்பதியதாம்
கந்தமலி சந்தினொடு காரகிலும் வாரிவரு காவிரியுளால்
வந்ததிரை யுந்தியெதிர் மந்திமலர் சிந்துமயி லாடுதுறையே.


Mayilāṭuthuṟai where the female monkeys throw flowers as the waves that come in the river Keviri, that carries in large numbers the black-colored eagle-wood and very fragrant sandal woods, throw water particles on them one who has  red matted locks wearing a beautiful cool crescent moon, is the beautiful place if you want to know the pleasant city for our god who wears on that matted locks, beautiful Koṉṟai flowers and appears beautiful.

Arunachala Siva.

5211
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: August 05, 2017, 09:38:03 AM »
Tiru Mayiladuthurai:  (Mayuram):

Verse  1:

ஏனவெயி றாடரவொ டென்புவரி யாமையிவை பூண்டிளைஞராய்க்
கானவரி நீடுழுவை யதளுடைய படர்சடையர் காணியெனலாம்
ஆனபுகழ் வேதியர்க ளாகுதியின் மீதுபுகை போகியழகார்
வானமுறு சோலைமிசை மாசுபட மூசுமயி லாடுதுறையே.


Mayilāṭuthuṟai where smoke that is produced by the oblations in the consecrated fire offered by Brahmins of established fame, rises above and cover to create darkness in the gardens in heaven.  Having the appearance of a youth, adorning himself with a hog's tusk, dancing cobra, bones, shell of a tortoise, which has lines;
It can be said to be the rightful possession of Siva who has  spreading matted locks and has the skin of a long tiger with stripes, that lives in the forest.

5212
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: August 05, 2017, 09:33:42 AM »
Verse  11:


காடதிட மாகநட மாடுசிவன் மேவுகா ளத்திமலையை
மாடமொடு மாளிகைக ணீடுவளர் கொச்சைவய மன்னுதலைவன்
நாடுபல நீடுபுகழ் ஞானசம் பந்தனுரை நல்லதமிழின்
பாடலொடு பாடுமிசை வல்லவர்க ணல்லர்பர லோகமெளிதே.


About the hill, Kālatti which Siva who dances using as his stage the cremation ground, desires, those who are able to sing the verses composed in refined Tamizh by Jnana Sambandhan, whom many regions praise for a long time and who is a permanent chief of Koccaivayam where the mansions with storeys rise high in the sky, to the accompaniment of music, are good people, attainment of the superior Sivalōkam is easy for them.

Padigam on Tiruk Kalatti (Sri Kalahasti) completed.

Arunachala Siva.

5213
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: August 05, 2017, 09:30:06 AM »
Verse  10:

நின்றுகவ ளம்பலகொள் கையரொடு மெய்யிலிடு போர்வையவரும்
நன்றியறி யாதவகை நின்றசிவன் மேவுமலை நாடிவினவில்
குன்றின்மலி துன்றுபொழி னின்றகுளிர் சந்தின்முறி தின்றுகுலவிக்
கன்றினொடு சென்றுபிடி நின்றுவிளை யாடுகா ளத்திமலையே.


If one asks investigating about the hill which Siva who remained in such a manner that the despicable people of Jains who eat mouthful of food in the standing posture and Buddhists who cover their bodies with a blanket, could not know his virtue, desires. Eating the tender leaves of the cool sandal wood trees which grow in the dense gardens which are numerous in the hill, rejoicing, is the hill, Kāḷatti where the female elephants go and play with their calves for a long time.

Arunachala Siva.

5214
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: August 05, 2017, 09:26:36 AM »
Verse  9:


இனதளவி லிவனதடி யிணையுமுடி யறிதுமென விகலுமிருவர்
தனதுருவ மறிவரிய சகலசிவன் மேவுமலை தன்னை வினவில்
புனவர்புன மயிலனைய மாதரொடு மைந்தரு மணம்புணருநாள்
கனகமென மலர்களணி வேங்கைக ணிலாவுகா ளத்திமலையே.


If one asks about the hill where Siva who manifests in a form and whose form could not be known by the two who disagreed with each other, by saying, we will know his twin feet and head within a specified time it is the hill, Kāḷatti where among the hunters who are in the millet farm get married to girls who are as gentle as the peacock, when the east Indian Kino trees beautifully put forth flowers like gold and shrine, on the wedding day. It is the custom among the hunters to celebrate marriages when the east Indian Kino trees blossom and the moon has a halo round it.

Arunachala Siva.

5215
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: August 05, 2017, 09:22:20 AM »
Verse  8:


எரியனைய சுரிமயி ரிராவணனை யீடழிய எழில்கொள்விரலால்
பெரியவரை யூன்றியருள் செய்தசிவன் மேவுமலை பெற்றிவினவில்
வரியசிலை வேடுவர்க ளாடவர்க ணீடுவரை யூடுவரலால்
கரியினொடு வரியுழுவை யரியினமும் வெருவுகா ளத்திமலையே.

If one asks about the nature of the mountain where Siva who bestowed his grace after pressing down under the great mountain with his beautiful toe, Ravanan, who had curly hairs which were red like fire, to lose his strength.  As the leaders among the hunters, who have bow with poison, pass through the high hills, it is the hill, Kāḷatti where the elephants, tigers with stripes and groups of lions, fear them.


Arunachala Siva.

5216
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: August 05, 2017, 09:19:41 AM »
Verse  7:


ஆருமெதி ராதவலி யாகிய சலந்தரனை யாழியதனால்
ஈரும்வகை செய்தருள் புரிந்தவ னிருந்தமலை தன்னைவினவில்
ஊருமர வம்மொளிகொண் மாமணி யுமிழ்ந்தவை யுலாவிவரலால்
காரிருள் கடிந்துகன கம்மென விளங்குகா ளத்திமலையே.


If one asks about the hill where Siva who bestowed his grace on the world having cut with a discus Jalantharan, who was so strong that no one dared to oppose him in battle, it is the hill, Kāḷatti which as the light of the brilliant and big gems spat by the crawling cobras dispel darkness, shines like gold.

Arunachala Siva.

5217
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: August 05, 2017, 09:16:06 AM »
Verse  6:

பாரகம் விளங்கிய பகீரத னருந்தவ முயன்றபணிகண்
டாரருள் புரிந்தலைகொள் கங்கைசடை யேற்றவரன் மலையைவினவில்
வாரத ரிருங்குறவர் சேவலின் மடுத்தவ ரெரித்தவிறகில்
காரகி லிரும்புகை விசும்புகமழ் கின்றகா ளத்திமலையே.

Seeing the act of Bhagirata, who was famous in this world and who performed severe penance, bestowing his rare grace on him, if one asks about the hill of Hara who received on his matted locks, Gangai, which has waves, it is the hill, Kāḷatti where the black hunters kindle fire in their watch-tower which have long paths with fire-wood from which big clouds of smoke of the black-eagle wood spreads their fragrance in the sky.

Arunachala Siva,

5218
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: August 05, 2017, 09:12:57 AM »
Verse  5:

மலையின்மிசை தனின்முகில்போல் வருவதொரு மதகரியை மழைபொலலறக்
கொலைசெய்துமை யஞ்சவுரி போர்த்தசிவன் மேவுமலை கூறிவினவில்
அலைகொள்புன லருவிபல சுனைகள்வழி யிழியவய னிலவுமுதுவேய்
கலகலென வொளிகொள்கதிர் முத்தமவை சிந்துகா ளத்திமலையே.


If one asks in particular the hill which Siva, who killed the elephant having fluid of must which came against him like a cloud that appears on the hill, to roar like the thunder of the cloud, and covered himself with its skin, to frighten Uma, desires to dwell in, the streams with water having waves to descend through the many mountain springs, to the plains, it is the hill, Kāḷatti where the mature bamboo which stands by the side scatters pearls of bright rays, making a sound 'kalakala' .

Arunachala Siva.

5219
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: August 05, 2017, 09:08:56 AM »
Verse  4:


வேயனைய தோளுமையொர் பாகமது வாகவிடை யேறிசடைமேல்
தூயமதி சூடிசுடு காடினட மாடிமலை தன்னைவினவில்
வாய்கலச மாகவழி பாடுசெய்யும் வேடன்மல ராகுநயனம்
காய்கணை யினாலிடந் தீசனடி கூடுகா ளத்திமலையே.

Siva who rides on a bull having on one half Uma whose shoulders are like bamboos.
He who wears a spotless crescent moon on his matted locks, who dances in the cremation ground if one asks about his hill, the hunter Kaṇṇappaṉ who worshipped Siva using his mouth as a water pot to hold water for bathing god.  Scooping with the help of a burning arrow his eye resembling flower, it is the hill, Kāḷatti where he attained the feet of Siva, the Lord of the universe.

Arunachala Siva.

5220
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: August 05, 2017, 09:05:55 AM »
Verse  3:


வல்லைவரு காளியைவ குத்துவலி யாகிமிகு தாரகனைநீ
கொல்லென விடுத்தருள் புரிந்தசிவன் மேவுமலை கூறிவினவில்
பல்பலவி ருங்கனி பருங்கிமிக வுண்டவை நெருங்கியினமாய்க்
கல்லதிர நின்றுகரு மந்திவிளை யாடுகா ளத்திமலையே.


If one asks in particular about the hill where Siva who bestowed his grace on the world, by sending the Kāḷi who manifested herself quickly, and telling her duty, you kill Tārukaṉ who is proud as he was the embodiment of strength itself.
It is the hill, Kāḷatti where the black female monkeys which plucked very many big fruits and ate them crowd together as a group and play to make the boulders reverberate their sound.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 [348] 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 ... 3200