Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 [347] 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 ... 2976
5191
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: November 10, 2016, 09:56:55 AM »
Verse  5:

கற்றறியேன் கலைஞானம்
    கசிந்துருகேன் ஆயிடினும்
மற்றறியேன் பிறதெய்வம்
    வாக்கியலால் வார்கழல்வந்
துற்றிறுமாந் திருந்தேன்எம்
    பெருமானே அடியேற்குப்
பொற்றவிசு நாய்க்கிடுமா
    றன்றேநின் பொன்னருளே. 

I did not cultivate and learn the wisdom of Sastras;
Neither do I thaw and melt in love.
Yet I know not any other god.
By the grace of Your word,
I reached Your Feet fastened with long anklets and remain there poised in pride.
Is not Your gift to me,
Your servitor,
of Your golden grace like unto offering a seat of gold to a dog?

Arunachala Siva.
5192
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: November 10, 2016, 09:54:00 AM »
Verse 4:பச்சைத்தால் அரவாட்டீ
    படர்சடையாய் பாதமலர்
உச்சத்தார் பெருமானே
    அடியேனை உய்யக்கொண்
டெச்சத்தார் சிறுதெய்வம்
    ஏத்தாதே அச்சோஎன்
சித்தத்தா றுய்ந்தவா
    றன்றே உன் திறம்நினைந்தே.


O One that causes the moist-tongued snake to dance !
O One of spreading matted hair !
O Lord of them that wear Your feet on their crowns !
You saved me from hailing the minor gods replete with shortcomings and made me contemplate You and Your greatness.
Ah,
thus,
even thus,
do I stand redeemed.


Arunachala Siva.

5193
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: November 10, 2016, 09:50:50 AM »
Verse  3:


ஆதமிலி யான்பிறப்
    பிறப்பென்னும் அருநரகில்
ஆர்தமரும் இன்றியே
    அழுந்துவேற் காவாஎன்
றோதமலி நஞ்சுண்ட
    உடையானே அடியேற்குன்
பாதமலர் காட்டியவா
    றன்றேஎம் பரம்பரனே. O One whose throat sports the venom that rose up in abundance from the billowy ocean !
O Ens Entium !
I would sink,
all loveless and kin-less in the inferno of birth and death - well-nigh impossible to escape.
Ah !
Ah !
For my sake,
You took pity on me and revealed to me Your flower-like feet
This indeed is Your grace divine.


Arunachala Siva.

5194
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: November 10, 2016, 09:46:17 AM »
Verse 2:


பண்ணார்ந்த மொழிமங்கை
    பங்காநின் ஆளானார்க்
குண்ணார்ந்த ஆரமுதே
    உடையானே அடியேனை
மண்ணார்ந்த பிறப்பறுத்திட்
    டாள்வாய்நீ வாஎன்னக்
கண்ணார உய்ந்தவா
    றன்றேஉன் கழல்கண்டே.O consort of Her whose words are tunefully melodious !
O rare and potable ambrosia unto Your servitors !
To rule me by redeeming me from reprated birth,
You bade me thus:
"I bid You come to me."
Lo,
with my eyes exceedingly rejoicing at the Darshan of Your ankleted feet,
I stand redeemed.

Arunachala Siva.

5195
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: November 10, 2016, 09:43:22 AM »
Tiru EsaRavu:

EsaRavu means Stuti. Through prayer one conquers the five senses.

The purport is to overcome the 'I' and 'mine'.

Verse  1:

இரும்புதரு மனத்தேனை
    ஈர்த்தீர்த்தென் என்புருக்கிக்
கரும்புதரு சுவைஎனக்குக்
    காட்டினைஉன் கழலிணைகள்
ஒருங்குதிரை உலவுசடை
    உடையானே நரிகளெல்லாம்
பெருங்குதிரை ஆக்கியவா
    றன்றேஉன் பேரருளே.You drew again and again to Yourself my mind wrought of iron,
melted my bones and revealed to me Your ankleted feet twain - sweet as sugarcane.
O One in whose Matted crest courses the Ganga of subdued waves !
You transformed all the jackals into huge steeds.
Lo,
Your great grace is verily like unto this.

Arunachala Siva.

 

5196
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 10, 2016, 08:16:13 AM »
Verse 30:


களங்கொள்விடம் மறைத்தருளக்
    கடலமுதக் குமிழிநிரைத்
துளங்கொளிவெண் திரள்கோவைத்
    தூயவடம் அணிந்ததென
உளங்கொள்பவர் கரைந்துடலும்
    உயிரும்உரு கப்பெருக
விளங்குதிருக் கழுத்தினிடை
    வெண்பளிங்கின் வடந்திகழ.


As if to conceal the stain of venom in His throat
He wore on His neck a white chain of crystal beads
Wrought of the nectar that was churned out of the sea
Of milk; his chain of crystal beads would melt the life
And limb of those that contemplate Him.   

Arunachala Siva.


5197
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 10, 2016, 08:12:46 AM »
Verse 29:


வெவ்வருக்கன் மண்டலமும்
    விளங்குமதி மண்டலமும்
அவ்வனற்செய் மண்டலமும்
    உடன்அணைந்த தெனவழகை
வவ்வுதிருக் காதின்மணிக்
    குழைச்சங்கு வளைத்ததனுள்
செவ்வரத்த மலர்செறித்த
    திருத்தோடு புடைசிறக்க.


Like the confluence of the effulgence of the fierce
Surya-mandala, glowing Chandra-mandala and Agni-mandala
In His exquisitely beauteous ears, He wore rubied ear-pendants
Wrought of lovely shell; on both sides dangled
In splendor ear rings set with Sevvarattha flowers.

Arunachala Siva.

5198
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 10, 2016, 08:09:01 AM »
Verse  28:


அருகுதிரு முடிச்செருகும்
    அந்தியிளம் பிறைதன்னைப்
பெருகுசிறு மதியாக்கிப்
    பெயர்த்துச்சாத் தியதென்ன
விரிசுடர்ச்செம் பவளவொளி
    வெயில்விரிக்கும் விளங்குசுடர்த்
திருநுதல்மேல் திருநீற்றுத்
    தனிப்பொட்டுத் திகழ்ந்திலங்க.Like unto making the crepuscular crescent
Worn on one side of the crown into a full moon--
Radiant and small--, His unique Tilaka of the holy ash
On His bright-rayed and coral-hued forehead blazed.

Arunachala Siva.

5199
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 10, 2016, 08:06:36 AM »
Verse  27:


அஞ்சனம்மஞ் சனஞ்செய்த
    தனையவணி கிளர்பம்பை
மஞ்சினிடை யிடையெழுந்த
    வானமீன் பரப்பென்னப்
புஞ்சநிரை வண்டுதேன்
    சுரும்புபுடை படர்ந்தார்ப்பத்
துஞ்சினுனித் தனிப்பரப்புந்
    தும்பைநறு மலர்தோன்ற.

Like the constellation of stars beheld between
The clouds, radiant and fragrant Tumpai flowers
Flashed in His hair; as if adding darkness to murkiness
Dense throngs of black beetles, golden bees
And honey-bees hummed over his dark cluster of hair.

Arunachala Siva.5200
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 10, 2016, 08:04:07 AM »
Verse  26:


மடல்கொண்ட மலரிதழி
    நெடுஞ்சடையை வனப்பெய்தக்
கடல்மண்டி முகந்தெழுந்த
    காளமேகச் சுருள்போல்
தொடர்பங்கி சுருண்டிருண்டு
    தூறிநெறித் தசைந்துசெறி
படர்துஞ்சின் கருங்குஞ்சி
    கொந்தளமா கப்பரப்பி.


He wore His long matted hair bedecked with petaled
Konrai blossoms, in curls and these were
Dark like nimbi that soared up having drunk
The water of the black main in abundance;
His long and curly hair, dense like a dark jungle
Waved in ringlets; the spreading bunches of dark hair
Were beautifully gathered and held in a top-knot.

Arunachala Siva.

5201
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 10, 2016, 07:56:58 AM »
Verse 25:


இத்தன்மை நிகழுநாள்
    இவர்திருத்தொண் டிருங்கயிலை
அத்தர்திரு வடியிணைக்கீழ்ச்
    சென்றணைய அவருடைய
மெய்த்தன்மை அன்புநுகர்ந்
    தருளுதற்கு விடையவர்தாம்
சித்தமகிழ் வயிரவராய்த்
    திருமலைநின் றணைகின்றார்.
His servitorship which flourished thus, touched
The sacred feet of the Lord who abides in the great
Mount Kailaas; the Lord whose mount is the Bull,
With a view to savour of his true and abiding love,
And bless him, assuming the joyous and divine from
Of a Bhairava, came down from the sacred mountain.   

Arunachala Siva.

5202
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 10, 2016, 07:53:06 AM »
Verse  24:


சண்பையர்தம் பெருமானும்
    தாங்கரிய பெருங்காதல்
பண்புடைய சிறுத்தொண்ட
    ருடன்பயின்று மற்றவரை
மண்பரவுந் திருப்பதிகத்
    தினில்வைத்துச் சிறப்பித்து
நண்பருளி எழுந்தருளத்
    தாமினிது நயப்புற்றார்.


The Lord of Sanbai abode with Sirutthondar
In great love that was ineffably glorious;
He glorified him in his decade extolled by the world,
Conferred on him intimate friendship
And in great joy continued to sojourn there.


Arunachala Siva.

5203
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 10, 2016, 07:50:24 AM »
Verse  23:


அந்நாளில் சண்பைநகர்
    ஆண்டகையார் எழுந்தருள
முன்னாக எதிர்கொண்டு
    கொடுபுகுந்து முந்நூல்சேர்
பொன்மார்பிற் சிறுத்தொண்டர்
    புகலிகா வலனார்தம்
நன்னாமச் சேவடிகள்
    போற்றிசைத்து நலஞ்சிறந்தார்.


During that time the Lord of Sanbai came there;
Sirutthondar resplendent with his threefold
Sacred thread, fared forth to receive him;
He greeted the gody child, conducted him first
To the town, then to his house and thus did he
Come by the beatitude of adoring the glorious
And sacred feet of the Prince of Sanbai.

Arunachala Siva.


5204
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 10, 2016, 07:47:31 AM »
Verse  22:


வந்துவளர் மூவாண்டில்
    மயிர்வினைமங் கலஞ்செய்து
தந்தையா ரும்பயந்த
    தாயாருந் தனிச்சிறுவர்
சிந்தைமலர் சொல்தெளிவில்
    செழுங்கலைகள் பயிலத்தம்
பந்தமற வந்தவரைப்
    பள்ளியினில் இருத்தினார்.

When the child was three summers old, he underwent
The auspicious ceremony of tonsure; the parents
Of the peerless child with a view to cause his mind
Blossom, had him that came to be born for the snapping
Of their bondage, put to school to learn
The splendorous arts explicated by clear vocables.

Arunachala Siva.
 

5205
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 10, 2016, 07:44:04 AM »
Verse  21:


சுருளுமயிர் நுதற்சுட்டி
    துணைக்காதின் மணிக்குதம்பை
மருவுதிருக் கண்டநாண்
    மார்பினில்ஐம் படைகையில்
பொருவில்வயி ரச்சரிகள்
    பொன்னரைஞாண் புனைசதங்கை
தெருவிலொளி விளங்கவளர்
    திருவிளையாட் டினிலமர்ந்தார்.He was decked with a 'chutti' on his forehead where
His curls dangled densely; both his ears wore
Kutampai--ear-pendants; Kandasaram bedecked
His neck; on his chest was Aimpadai-taali;
His hands wore bangles of diamonds; a golden cord
Went round his waist; resounding Salangkais
Bedecked his ankles; thus in jeweled splendor
The child played in joy in the street.


Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 [347] 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 ... 2976