Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 [344] 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 ... 3072
5146
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: January 31, 2017, 09:49:48 AM »
Verse  2:

தன்மை யாருமறி வாரிலை தாம்பிற ரெள்கவே
பின்னு முன்னுஞ்சில பேய்க்கணஞ் சூழத் திரிதர்வர்
துன்ன வாடை யுடுப்பர் சுடலைப்பொடி பூசுவர்
அன்னமா லுந்துறை யானுமை யாறுடை யையனே.


No one is able to understand his real nature.
Siva will wander surrounded by groups of a few ghosts to his front
and at his back to be despised by others.
He wears rags which are sewn together
will besmear himself with the ash in the cremation ground.
is the father in Aaiyāṟu which has a ghat where swans make a noise.

Arunachala Siva.


5147
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: January 31, 2017, 09:43:39 AM »
Tiruvaiyaaru:

Verse 1:

கோடல்கோங் கங்குளிர் கூவிள மாலை குலாயசீர்
ஓடுகங் கையொளி வெண்பிறை சூடு மொருவனார்
பாடல் வீணைமுழ வங்குழன் மொந்தைபண் ணாகவே
ஆடு மாறுவல் லானுமை யாறுடை யையனே.

The unequaled Siva, who adorns himself with a bright and white crescent moon,
a flowing Ganga. of conspicuous greatness,
a garland of cool Mael, common Caung,
and flowers of white glorious Malabar lily,
is the father in Aiyāṟu who is also capable of dancing to the accompaniment of songs, ,
and musical instruments such as Veeṇa, Muḻavu, flute, and a drum of one face,
when they are attuned to music. ,

(Periya Purāṇam, Tiru Jṉana Sampandhar Purāṇam, 303). The Lord gave darshaṉ of his dance to Jāṉana Sambanthar in this shrine.

Arunachala Siva.

5148
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 31, 2017, 08:07:50 AM »
Munai Aduvar Nayanar Puranam:


Verse  1:


மாறு கடிந்து மண்காத்த
    வளவர் பொன்னித் திருநாட்டு
நாறு விரைப்பூஞ் சோலைகளில்
    நனைவாய் திறந்து பொழிசெழுந்தேன்
ஆறு பெறுகி வெள்ளமிடு
    மள்ளல் வயலின் மள்ளருழும்
சேறு நறுவா சங்கமழுஞ்
    செல்வ நீடூர் திருநீடூர்.

In the Kaveri realm of the Chozhas who conquering
Enmity, fostered the world, is opulent Needoor;
There the honey pouring from the budding blooms
In the fragrant gardens courses its way
To the flooding river, and irrigates miry
And fragrant fields tilled by the farmers.

Arunachala Siva.

5149
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 31, 2017, 08:03:52 AM »
Verse  10:


நீராருஞ் சடையாரை
    நீடுமன ஆலயத்துள்
ஆராத அன்பினால்
    அருச்சனைசெய் தடியவர்பால்
பேராத நெறிபெற்ற
    பெருந்தகையார் தமைப்போற்றிச்
சீராருந் திருநீடூர்
    முனையடுவார் திறம்உரைப்பாம்.


Having hailed the great one that gained
The everlasting company and servitorship
Of the devotees of the river-crested Lord
By enshrining and adoring, in insatiate love,
Siva in his immense, mental shrine, we now
Proceed to narrate the glory of Munaiyatuvaar
Of glorious and divine Needoor.   

Vayilar Nayanar Puranam concluded.

Arunachala Siva.

5150
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 31, 2017, 08:01:45 AM »
Verse  9:


அகமலர்ந்த அர்ச்சனையில்
    அண்ணலார் தமைநாளும்
நிகழவரும் அன்பினால்
    நிறைவழிபா டொழியாமே
திகழநெடு நாட்செய்து
    சிவபெருமான் அடிநிழற்கீழ்ப்
புகலமைத்துத் தொழுதிருந்தார்
    புண்ணியமெய்த் தொண்டனார்.   


In abiding love, for many many days, he did,
Without let or hindrance, daily the Antariyaga Pooja
To the Merciful One, ceaselessly; thus he reached
The haven of the hallowed feet of Lord Siva, and there
The true and holy servitor adores and abides eternally.

Arunachala Siva.

5151
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 31, 2017, 07:59:15 AM »
Verse  8:


மறவாமை யால்அமைத்த
    மனக்கோயில் உள்ளிருத்தி
உறவாதி தனையுணரும்
    ஒளிவிளக்குச் சுடரேற்றி
இறவாத ஆனந்தம்
    எனுந்திருமஞ் சனமாட்டி
அறவாணர்க் கன்பென்னும்
    அமுதமைத்துஅர்ச் சனைசெய்வார்.   


Rearing within a mental shrine of unforgetfulness,
He lit the lustrous lamp of godly consciousness;
Immortal bliss constituted his ablutions to the Lord;
He offered unto the Lord of Dharma, the nectarean food
Of his love; thus, even thus, he did his pooja.

Arunachala Siva.

5152
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 31, 2017, 07:56:33 AM »
Verse  7:


வாயி லாரென நீடிய மாக்குடித்
தூய மாமர பின்முதல் தோன்றியே
நாய னார்திருத் தொண்டில் நயப்புறு
மேய காதல் விருப்பின் விளங்குவார்.

His great clan was the ancient Vaayilaar-clan; he was
The chief of this pure and traditionally great clan;
He was poised in the servitorship of the Lord,
And glowed in splendorous love and devotion.

Arunachala Siva.

5153
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 31, 2017, 07:54:01 AM »
Verse 6:

மன்னு சீர்மயி லைத்திரு மாநகர்த்
தொன்மை நீடிய சூத்திரத் தொல்குலம்
நன்மை சான்ற நலம்பெறத் தோன்றினார்
தன்மை வாயிலார் என்னுந் தபோதனர்.


In this eternally glorious, beauteous and great city
Of Mayilai, he came to be born in the hoary Sudra caste
For its gaining the greatest weal and well-being;
He was a lofty tapaswin and he was called Vaayilaar.

Arunachala Siva.

5154
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 31, 2017, 07:49:11 AM »
Verse  5:

வீதியெங்கும் விழாவணி காளையர்
தூதுஇ யங்குஞ் சுரும்பணி தோகையர்
ஓதி யெங்கும் ஒழியா அணிநிதி
பூதி யெங்கும் புனைமணி மாடங்கள்.தெருக்கள் எங்கும் திருவிழாக்களின் அழகு மேம்பாடுகள் விளங்கும். பருவம் வாய்ந்த இளைஞர்களின் தூதாக இயங்குவன போல் வண்டுகள் பெண்களின் கூந்தல்கள் எங்கும் விளங்கும். சுண்ணச் சாந்து பூசி ஒப்பனை செய்யப்பட்ட மாடங்கள் எங்கும், அழகிய நிதிகளும் அணிகளும் நீங்காமல் விளங்கும்.
 

Arunachala Siva.
 5155
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 31, 2017, 07:46:19 AM »
Verse 4:


தவள மாளிகைச் சாலை மருங்கிறைத்
துவள்ப தாகை நுழைந்துஅணை தூமதி
பவள வாய்மட வார்முகம் பார்த்தஞ்சி
உவள கஞ்சேர்ந் தொதுங்குவ தொக்குமால்.   


Near the white mansions, the stainless moon that seemed
To pass through the inter-spaces of posts of fluttering
Flags, feeling vanquished by the visages
Of the coral-lipped lasses, move away, as if scared,
To hide itself in a secret place.

Arunachala Siva.

5156
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 31, 2017, 07:43:43 AM »
Verse  3:


கலஞ்சொ ரிந்த கரிக்கருங் கன்றும்முத்
தலம்பு முந்நீர் படிந்தணை மேகமும்
நலங்கொள் மேதிநன் னாகுந் தெரிக்கொணா
சிலம்பு தெண்டிரைக் கானலின் சேணெலாம்.

In the whole stretch of the beach near which lucid
And resounding waves toss about,
Elephant-calves which were-brought in ships,
Clouds that sailed close to the ground after absorbing
The water of the sea which washes ashore pearls,
And buxom buffalo calves
Are found mixed up indistinguishably.

Arunachala Siva.

5157
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 31, 2017, 07:41:10 AM »
Verse  2:


நீடு வேலைதன் பால்நிதி வைத்திடத்
தேடும் அப்பெருஞ் சேமவைப் பாமென
ஆடு பூங்கொடி மாளிகை யப்பதி
மாடு தள்ளு மரக்கலச் செப்பினால்.


The great sea in search of a treasury to store
Its wealth, deeming the ships as such, poured
Into them its riches; near the beauteous town
Abounding in mansions whence beauteous flags
Wafted aloft, the ships--verily the containers
Of the sea?s riches--, lavishly poured out the riches.   

Arunachala Siva.

5158
General Discussion / Re: Rough Notebook-Open Forum
« on: January 30, 2017, 03:53:38 PM »
Saint Tayumanavar - ONE THOUGHT.  (1/9):


To be thinking not any thought
Is transcendental meditation they say.
That is the state of grace.
Grace comes from meditation.
It is the state of absence of self-consciousness.

The state of Grace kindles Bliss.
The nature of Bliss is Bliss itself.
Beyond it is nothing.
Only those who have attained that Bliss
Have become birth-less.

All the rest is known
As wife, children, relations
And other tainted attachments.
In a word,
They are but expressions of desire.

Arunachala Siva.

5159
General Discussion / Self and Ego - An article from Arthur Osborne.
« on: January 30, 2017, 02:25:57 PM »
The above titled article appeared in Mountain Path, October 1968.

This also appears in Arthur Osborne's book For Those With Little Dust.

***

With practice you can concentrate on Being, just as you can on breathing or eating.
And, as breathing or eating, it does not mean thinking about it but consciously experiencing it. A stone can Be unconsciously; a man can too, but he can also consciously Be.

When you feel this sense of being, the pure I-am, you find that it does not fall
into any category; it is neither yours nor not yours, it is neither divided from other people not united with them; it just is.  And it is pure simple consciousness. You cannot say that you are conscious of it because there is no separate you to be conscious of it.  You are it and it is you.  And the experience is a very blissful one,
free from all worries and sorrows.  All this you recollect when looking back at it, because while it lasts you do not bother about such questions.  In fact, on looking
back you realize that while it lasted you were either not thinking at all or just seeing,
hearing, cognizing, without this, encroaching upon you, without being at all disturbed by it.

You can also feel yourself an individual being separate from all others, liking some
and disliking others.  No practice is needed for this, because it is the way the people
usually do feel.

The first way of Being is called the 'Self', and is to be meditated upon, the second is called the   'ego' and is to be rejected.  Concentration on the heart at the right
side is safest according to  Sri Ramana Maharshi, while concentration between the eyebrows may lead to visions and strengthening of the ego.

contd.,

Arunachala Siva,   
   

5160
General Discussion / Re: Rough Notebook-Open Forum
« on: January 30, 2017, 12:15:47 PM »
Today is Appothi Adigal Nayanar's Liberation Day.

Pushya Month - Sadhayam star day.

The life story of Appothi Adigal Nayanar has been given by me already under
the serial posts on 63 Saiva Saints of Siva, vide my serial posts.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 [344] 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 ... 3072