Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 [344] 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 ... 2945
5146
Verse  10:நல்கா தொழியான் நமக்கென்றுன்
    நாமம் பிதற்றி நயனநீர்
மல்கா வாழ்த்தா வாய்குழறா
    வணங்கா மனத்தால் நினைந்துருகிப்
பல்கால் உன்னைப் பாவித்துப்
    பரவிப் பொன்னம் பலமென்றே
ஒல்கா நிற்கும் உயிர்க்கிரங்கி
    யருளாய் என்னை உடையானே. 


O God who owns me !
"You will not leave me,
without bestowing grace on me.
" Thus convinced,
I chant Your name with tear-filled eyes.
I hail You and extol You with faltering tongue,
set my mind on You and melt;
I contemplate You,
Times without number,
hail you as Ponnambalam itself and stand languishing.
Unto me who is such grant grace,
in mercy.

(concluded.)

Arunachala Siva.

5147
Verse  9:சிரிப்பார் களிப்பார் தேனிப்பார்
    திரண்டு திரண்டுன் திருவார்த்தை
விரிப்பார் கேட்பார் மெச்சுவார்
    வெவ்வே றிருந்துன் திருநாமந்
தரிப்பார் பொன்னம் பலத்தாடுந்
    தலைவா என்பார் அவர்முன்னே
நரிப்பாய் நாயேன் இருப்பேனோ
    நம்பி இனித்தான் நல்காயே.They will laugh,
feel delighted and make sweet sounds as though their tongues are treated with honey.
Gathering in groups they will descant on Your glory,
Listen to Your praises and praise them that praise You.
Remaining apart they will chant Your hallowed names.
They will say:
"O Chief that dances in Ponnambalam!
" Will I,
in their presence,
remain distressed and denigrated?
O Lord,
grace me ? the dog ?,
henceforth,
at least.

Arunachala Siva.

5148
Verse  8:


அருளா தொழிந்தால் அடியேனை
    அஞ்சேல் என்பார் ஆர்இங்குப்
பொருளா என்னைப் புகுந்தாண்ட
    பொன்னே பொன்னம் பலக்கூத்தா
மருளார் மனத்தோ டுனைப்பிரிந்து
    வருந்து வேனை வாவென்றுன்
தெருளார் கூட்டங் காட்டாயேல்
    செத்தே போனாற் சிரியாரோ.


O Gold !
O Dancer in Ponnambalam !
Deeming me as worthy,
You barged into me and ruled me.
If You cease to grace me,
who is here that will assure me thus:
"Fear not!
"Parted from You I wilt,
with my mind befuddled.
Saying:
"Come hither!
"if You do not reveal to me Your assembly of enlightened and redeemed servitors,
I will perish.
Then,
will You not be laughed at?

Arunachala Siva.

5149
Verse  7:இரங்கும் நமக்கம் பலக்கூத்தன்
    என்றென் றேமாந் திருப்பேனை
அருங்கற் பனைகற் பித்தாண்டாய்
    ஆள்வா ரிலிமா டாவேனோ
நெருங்கும் அடியார் களும்நீயும்
    நின்று நிலாவி விளையாடும்
மருங்கே சார்ந்து வரஎங்கள்
    வாழ்வே வாவென் றருளாயே.


"The Lord of Ambalam will take pity on me.
"Thus,
Even thus,
I stood rejoicing.
You commandeered me in a rare way and ruled me.
Should I become like unto unclaimed wealth?
Whilst You and Your thronging servitors are engaged in the aeviternal and divine play,
O our Life,
be pleased to bid me come to Your side.

Arunachala Siva.


5150
Verse  6:

ஏசா நிற்பர் என்னைஉனக்
    கடியான் என்று பிறரெல்லாம்
பேசா நிற்பர் யான்தானும்
    பேணா நிற்பேன் நின்னருளே
தேசா நேசர் சூழ்ந்திருக்குந்
    திருவோ லக்கம் சேவிக்க
ஈசா பொன்னம் பலத்தாடும்
    எந்தாய் இனித்தான் இரங்காயே .O Empyrean Light !
O Lord-God !
O our Father who dances In Ponnambalam !
Your devotees will reproach me;
Others will speak of me as Your servitor.
I stand here Yearning for Your grace.
Now at least,
in mercy bless me to hail Your leave where Your loving devotees are in attendance.


Arunachala Siva.
 

5151
Verse  5:


அரைசே பொன்னம் பலத்தாடும்
    அமுதே என்றுன் அருள்நோக்கி
இரைதேர் கொக்கொத் திரவுபகல்
    ஏசற் றிருந்தே வேசற்றேன்
கரைசேர் அடியார் களிசிறப்பக்
    காட்சி கொடுத்துன் னடியேன்பால்
பிரைசேர் பாலின் நெய்போலப்
    பேசா திருந்தால் ஏசாரோ.


" Sovereign !
O nectarean Dancer of Ponnambalam!
"Thus I hail You seeking Your grace,
poised Like the heron that awaits its coveted prey.
Thus,
Even thus,
I remain,
night and day,
In angst agony,
wilting.
While You have blessed Your servitors who have reached the shore of Moksha,
and revealed Yourself to them,
You do not grace me with Your reassuring word and remain silent like ghee not yet manifest in the curdled milk.
At this,
will not the world at large dispraise You?


Arunachala Siva.

5152
Verse  4:முழுமுத லேஐம் புலனுக்கும்
    மூவர்க்கும் என் றனக்கும்
வழிமுத லேநின் பழவடி யார்திரள்
    வான்குழுமிக்
கெழுமுத லேயருள் தந்திருக்க
    இரங்குங் கொல்லோஎன்
றழுமது வேயன்றி மற்றென்
    செய்கேன் பொன்னம் பலத்தரைசே.O Source Absolute!
You are the source of guidance to,
not only the five of senses but to the Trinity also.
You are indeed the source granting grace to Your thickly-thronging hereditary servitors.
Seeking Your mercy that will poise me in grace and peace,
I but weep and cry.
What else can I do?
O King of Ponnambalam !


Arunachala Siva.

5153
Verse  3:


உகந்தா னேஅன் புடைஅடிமைக்
    குருகா உள்ளத் துணர்விலியேன்
சகந்தான் அறிய முறையிட்டால்
    தக்க வாறன் றென்னாரோ
மகந்தான் செய்து வழிவந்தார்
    வாழ வாழ்ந்தாய் அடியேற்குன்
முகந்தான் தாரா விடின்முடிவேன்
    பொன்னம் பலத்தெம் முழுமுதலே.

O Ens Absolute enshrined in Ponnambalam!
You are delighted by the willing servitude of Your loving Devotees.
I,
the unfeeling one,
know not to melt in devotion.
So,
with the world as witness,
if I make a complaint,
will they not say:
"This does not become You.
" You are pleased to cause them thrive who perform Yagas and are poised in the righteous way.
O Lord,
if I am not blessed with a Darshan of Your visage,
I will perish,
for sure.

Arunachala Siva.

5154
Verse  2:முன்னின் றாண்டாய் எனைமுன்னம்
    யானும் அதுவே முயல்வுற்றுப்
பின்னின் றேவல் செய்கின்றேன்
    பிற்பட் டொழிந்தேன் பெம்மானே
என்னின் றருளி வரநின்று
    போந்தி டென்னா விடில்அடியார்
உன்னின் றிவனார் என்னாரோ
    பொன்னம் பலக்கூத் துகந்தானே.O God who delights to dance in Ponnambalam !
You manifested Yourself before me and ruled me.
I also endeavored to merit it by obeying Your behests.
O God,
I had,
alas,
lagged behind.
If abiding in me in abounding grace,
You do not question me thus:
"Wherefore are you so?
" And say:
"Come along!
"will not devotees standing in Your Presence ask you:
"Who may this person be?


Arunachala Siva.

5155
Koil Mootha Tirup Padigam:

The elder decade on Koil (Chidambaram):

The ancient Sadkaryam:


1.


உடையாள் உன்றன் நடுவிருக்கும்
    உடையாள் நடுவுள் நீயிருத்தி
அடியேன் நடுவுள் இருவீரும்
    இருப்ப தானால் அடியேன்உன்
அடியார் நடுவு ளிருக்கும்அரு
    ளைப் புரியாய்பொன் னம்பலத்தெம்
முடியா முதலே என்கருத்து
    முடியும் வண்ணம் முன்னின்றே.


The Goddess who owns all,
dwells in the very center of Your self;
You dwell in the very center of Her self.
If it is true that You Two be pleased to dwell centered in me,
then deign to so grace me that I ? Your servitor ?,
Should dwell in the midst of Your devotees.
O Primal Ens of Ponnambalam that knows no end be pleased to fructify this ? my wish and prayer.

Arunachala Siva.


 

5156
43.  Inquire into the mind ever and be of the certitude 'I am Brahman'.  I am Brahman - there is no
doubt about this.  Such a silent abidance is Japa (repetition of Mantra.)

44.  All is Brahman, nothing else exists.  All is full of knowledge - this is penance.  There is nothing as
'oneself alone'.  Of the form of the all-transcending am I.

45.  I transcend speech. Repetition of words aloud is futile.  This is the highest significance of the mind.
Such distinctions are not for me.

46.  All the beings are corpses.  Everything put together is a corpse.  The world is unreal.  The universe
is all unreal.

47.  The existence of a thing apart is not true.  Speech being unreal has no existence. Existence is of the form
of the unreal.  Brahman alone is ever by itself.

48.  The Vedas and their limbs are unreal.  The conclusions of the scriptures are unreal.  This listening
is verily unreal.  Contemplation on that is unreal.

contd.,

Arunachala Siva.

5157
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 24, 2016, 09:17:34 AM »
Verse  310:


பூத முதல்வர் புற்றிடங்கொண்
    டிருந்த புனிதர் வன்தொண்டர்
காதல் புரிவே தனைக்கிரங்கிக்
    கருணைத் திருநோக் களித்தருளிக்
சீத மலர்க்கண் கொடுத்தருளச்
    செவ்வே விழித்து முகமலர்ந்து
பாத மலர்கள் மேற்பணிந்து
    வீழ்ந்தார் உள்ளம் பரவசமாய்.


The Lord of Hosts-- the Holy One enshrined in the Ant- Hill--,
Deigned to grace Van-Tondar for his loving devotion
And suffering; when He cast His gracious looks on him
And endowed him with sight in his cool and flower-like eye
His heart grew ecstatic and he fell
At the flower-feet of the Lord.   

Arunachala Siva.

5158
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 24, 2016, 09:15:09 AM »
Verse  309:மீளா வடிமை எனவெடுத்து   
    மிக்க தேவர் குலமெல்லம்
மாளா மேநஞ் சுண்டருளி
    மன்னி யிருந்த பெருமானைத்
தாளா தரிக்கும் மெய்யடியார்
    தமக்கா மிடர்நீர் தரியீரென்
ஆளாந் திருத்தோ ழமைத்திறத்தால்
    அஞ்சொற் பதிகம் பாடினார்.

His decade opened thus: "Meelaa adimai:" he hymned
This decade compact of comely and charming words
As the devotee and hallowed companion of the Lord,
And hailed the aeviternal Lord who was pleased to eat
The poison to forefend the death of the celestial orders
And prayed to Him thus: "Will you suffer Your true devotees
Who foster Your feet with love, to endure misery?"

Arunachala Siva.   


5159
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 24, 2016, 09:12:27 AM »
Verse  308:


திருநாவ லூர்மன்னர்
    திருவாரூர் வீற்றிருந்த
பெருமானைத் திருமூலட்
    டானஞ்சேர் பிஞ்ஞகனைப்
பருகாஇன் னமுதத்தைக்
    கண்களாற் பருகுதற்கு
மருவார்வத் துடன்மற்றைக்
    கண்தாரீ ரெனவணங்கி.
To drink with eyes the Nectar not to be tasted
With lips, -- the Lord that is enshrined in Tiruvaaroor,
The Wearer of Pigngnakam enshrined in Tirumoolattaanam--,
In fitting love and devotion, the Prince of Naavaloor
Hailed the Lord and beseeched Him thus:
"Be pleased to give me the other eye".   

Arunachala Siva.

5160
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 24, 2016, 09:09:33 AM »
Verse  307:


வீழ்ந்தெழுந்து கைதொழுது
    முன்னின்று விம்மியே
வாழ்ந்தமலர்க் கண்ணொன்றால்
    ஆராமல் மனமழிவார்
ஆழ்ந்ததுயர்க் கடலிடைநின்
    றடியேனை யெடுத்தருளித்
தாழ்ந்தகருத் தினைநிரப்பிக்
    கண்தாரும் எனத்தாழ்ந்தார்.

He rose up; folding his hands in adoration
He stood before the Lord and burst into sobs;
He wilted not content with the restoration of sight
To one flower-soft eye only; thus he prayed to the Lord;
"Be pleased to retrieve me, Your servitor
From the deep sea of misery; grant me my desire
And bless me with the
other eye."


Arunachala Siva.

.

Pages: 1 ... 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 [344] 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 ... 2945