Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 [344] 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 ... 2994
5146
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: November 25, 2016, 10:02:20 AM »
Verse  10:


ஆசியாரமொழி யாரமண்சாக்கிய ரல்லாதவர்கூடி
ஏசியீரமில ராய்மொழிசெய்தவர் சொல்லைப்பொருளென்னேல்
வாசிதீரவடி யார்க்கருள்செய்து வளர்ந்தான்வலிதாயம்
பேசுமார்வமுடை யாரடியாரெனப் பேணும்பெரியோரே.


Those who are outside the pale of Saivism, the Chamaṇar who do not have the mind to say blessings to the satisfaction of their hearts, Chakkiyar (Buddhists), all of them joining together. Do not consider as having any substance the words of those people who have no love, and talk only despisingly about Siva.  Great people will esteem such people as have the devotion to speak highly of Valitayam of Siva who grew into fame having bestowed his grace on devotees without any distinction.

Arunachala Siva.


5147
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: November 25, 2016, 09:58:05 AM »
Verse  9:


பெரியமேருவரை யேசிலையாமலை வுற்றாரெயின்மூன்றும்
எரியவெய்தவொரு வன்னிருவர்க்கறி வொண்ணாவடிவாகும்
எரியதாகியுற வோங்கியவன்வலி தாயந்தொழுதேத்த
உரியராகவுடை யார்பெரியாரென வுள்கும்முலகோரே.


The unequalled god who shot an arrow to burn all the three forts of those who came to fight with him, having as a bow the big mountain, Meru. Those devotees who have the right to praise and worship with joined hands Valitayam of Siva who grow very all as such a great column of fire that as the two, Vishnu and Brahma could not see that.
People of this world will esteem them as great souls.

Arunachala Siva.

5148
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: November 25, 2016, 09:54:16 AM »
Verse  8:


கடலினஞ்சமமு துண்டிமையோர்தொழு தேத்தநடமாடி
அடலிலங்கையரை யன்வலிசெற்றருள் அம்மான்அமர்கோயில்
மடலிலங்குகமு கின்பலவின்மது விம்மும்வலிதாயம்
உடலிலங்குமுயி ருள்ளளவுந்தொழ வுள்ளத்துயர்போமே.

He consumed the poison that rose in the ocean, as nectar; and dancing to be praised with joined hands by the celestial beings who do not wink, the temple in which the god who destroyed the strength of the King of Lanka who was strong and then granted his grace. To worship with joined hands Valitayam where the honey from the flat leaf of the Areca palms and jack-trees is increasing, as long as the life in the body shines, the mental sufferings of those devotees will go away.

Arunachala Siva.


5149
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: November 25, 2016, 09:51:03 AM »
Verse  7:

கண்ணிறைந்தவிழி யின்னழலால்வரு காமன்னுயிர்வீட்டிப்
பெண்ணிறைந்தவொரு பான்மகிழ்வெய்திய பெம்மானுறைகோயில்
மண்ணிறைந்தபுகழ் கொண்டடியார்கள் வணங்கும்வலிதாயத்
துண்ணிறைந்தபெரு மான்கழலேத்தநம் முண்மைக்கதியாமே.Killing Manmatha who came against Siva to discharge floral arrows, by the fire that issued from the eye-ball which occupied the eye. The temple where the god who rejoiced in having a half occupied fully by a lady. To praise the feet of the god who occupied completely the shrine Valitayam to which the devotees pay homage by prostrating with the fame which has filled this world, we will attain salvation which is permanent.

Arunachala Siva.

5150
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: November 25, 2016, 09:48:13 AM »
Verse  6:


ஊனியன்றதலை யிற்பலிகொண்டுல கத்துள்ளவரேத்தக்
கானியன்றகரி யின்னுரிபோர்த்துழல் கள்வன்சடைதன்மேல்
வானியன்றபிறை வைத்தவெம்மாதி மகிழும்வலிதாயந்
தேனியன்றநறு மாமலர்கொண்டுநின் றேத்தத்தெளிவாமே.


Receiving alms in a skull which has flesh, to be praised by the people of this world.
the thief who wanders covering himself with a skin of an elephant that lives in the forest clear spiritual knowledge will come to those who praise Valitayam of our first cause who placed on his matted locks a crescent which moves in the sky, with fragrant flowers having honey.


Arunachala Siva.

5151
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: November 25, 2016, 09:44:46 AM »
Verse  5:

புந்தியொன்றிநினை வார்வினையாயின தீரப்பொருளாய
அந்தியன்னதொரு பேரொளியானமர் கோயிலயலெங்கும்
மந்திவந்துகடு வன்னொடுங்கூடி வணங்கும் வலிதாயஞ்
சிந்தியாதவவர் தம்மடும்வெந்துயர் தீர்தலெளிதன்றே.


In order that the acts of those who meditate with their intellect without being dragged by the sense-organ, may leave them, the temple where he who is the object of meditation and who has the great brilliance like the evening sky, dwells with desire.
in all place on its sides. He is Valitayan which is worshipped by the female monkey with its male. The removal of the acute sufferings which afflict those who do not think of that shrine, is not easy.

Arunachala Siva.


5152
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: November 25, 2016, 09:41:36 AM »
Verse  4:


ஒற்றையேறதுடை யான்நடமாடியோர் பூதப்படைசூழப்
புற்றினாகமரை யார்த்துழல்கின்றவெம் பெம்மான்மடவாளோ
டுற்றகோயிலுல கத்தொளிமல்கிட வுள்கும்வலிதாயம்
பற்றிவாழும்மது வேசரணாவது பாடும்மடியார்க்கே.


Siva has an unequalled bull which is the embodiment of righteousness and which could not be counted along with other bulls. Performer of dance, surrounded by an army of Bhutams. Our god who wanders tying in his waist a cobra that lives in the anthill, the temple where he stays with a lady. He is Valitayam which the world thinks to be filled with luster. For devotees who sing the praises of God is the refuge catching hold of that shrine.


Arunachala Siva.

5153
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: November 25, 2016, 09:35:08 AM »
Verse  3:


ஐயன்நொய்யன்னணி யன்பிணியில்லவ ரென்றுந்தொழுதேத்தச்
செய்யன்வெய்யபடை யேந்தவல்லான்றிரு மாதோடுறைகோயில்
வையம்வந்துபணி யப்பிணிதீர்த்துயர் கின்றவலிதாயம்
உய்யும்வண்ணந்நினை மின்நினைந்தால்வினை தீரும்நலமாமே.

Siva, the beautiful god, (the wonderful god) is light in weight.
is near at hand to devotees. He to be praised always by devotees who are not bound by ego, with joined hands. He has red color.  The temple where he who is able to hold cruel weapons dwells with a dear lady. When the people of this world come and pay homage. People of this world!  Think to save yourselves, Valitayan which is great by curing the diseases. If you think of that shrine, your acts will leave you.
Happiness will come to you.

Arunachala Siva.

5154
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: November 25, 2016, 09:32:09 AM »
Verse  2:


படையிலங்குகர மெட்டுடையான்படி றாகக்கலனேந்திக்
கடையிலங்குமனை யிற்பலிகொண்டுணுங் கள்வன்னுறைகோயில்
மடையிலங்குபொழி லின்னிழல்வாய்மது வீசும்வலிதாயம்
அடையநின்றவடி யார்க்கடையாவினை யல்லற்றுயர்தானே.
Siva has eight arms on which weapons are glittering; Holding fire,
the chief who eats receiving alms in houses having shining entrances, falsely.
the temple where he dwells. Mental sufferings and physical sufferings which are the result of acts done, will not reach the devotees who reach Valitāyan where in the shades of gardens which have prominent sluices, and which give honey in plenty.

Arunachala Siva.

5155
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: November 25, 2016, 09:28:42 AM »
Tiru Valithaayam:


Verse  1:


பத்தரோடுபல ரும்பொலியம்மலர் அங்கைப்புனல்தூவி
ஒத்தசொல்லியுல கத்தவர்தாந்தொழு தேத்தவுயர்சென்னி
மத்தம்வைத்தபெரு மான்பிரியாதுறை கின்றவலிதாயம்
சித்தம்வைத்தவடி யாரவர்மேலடை யாமற்றிடர்நோயே.
scattering shining beautiful flowers and sprinkling water from the palm;
many Brahmins along with pious people of other castes.
chanting the mantrams of the Vedam in a uniform accent.
to be praised by the people of this world with joined hands.
sufferings and diseases will not reach the devotees who always think of Valitāyam in their minds, in which the god who placed on his lofty head Datura flowers, dwells without leaving it.

Arunachala Siva.

5156
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 25, 2016, 08:15:39 AM »
Verse  100:அப்பதியில் அமர்ந்திறைஞ்சிச்
    சிலநாளில் ஆரூரர்
முப்பெருவேந் தர்களோடு
    முதன்மதுரை நகரெய்தி
மெய்ப்பரிவில் திருவால
    வாயுடையார் விரைமலர்த்தாள்
எப்பொழுதும் பணிந்தேத்தி
    இன்புற்றங் கமர்கின்றார்.

Having sojourned there in joy, and adored the Lord,
Aaroorar along with the three great kings returned
To Madurai, the queen among cities; ever hailing
And adoring the fragrant feet of the Lord
Of Tiru Aalavaai, he abode there in delight great.

Arunachala Siva.

5157
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 25, 2016, 08:12:58 AM »
Verse  99:


சென்றுதிருப் பூவணத்துத்
    தேவர்பிரான் மகிழ்கோயில்
முன்றில்வலங் கொண்டிறைவர்
    முன்வீழ்ந்து பணிந்தெழுந்து
நின்றுபர விப்பாடி
    நேர்நீங்கி யுடன்பணிந்த
வென்றிமுடி வேந்தருடன்
    போந்தங்கண் மேவினார்.Reaching Tiruppoovanam he came round the court
Of the shrine where is joyously enshrined the Lord
Of gods; he fell prostrate before the Lord, rose up,
And hailed and hymned Him standing; he moved out
With the three victorious kings that with him adored
The Lord, and with them all, sojourned there.   

Arunachala Siva.

5158
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 25, 2016, 08:09:59 AM »
Verse  98:


நீடுதிருப் பூவணத்துக்
    கணித்தாக நேர்செல்ல
மாடுவருந் திருத்தொண்டர்
    மன்னியஅப் பதிகாட்டத்
தேடுமறைக் கரியாரைத்
    திருவுடையார் என்றெடுத்துப்
பாடிசையிற் பூவணமீ
    தோவென்று பணிந்தணைவார்.When proceeding near unto the ever-during town
Of Tirupoovanam, the accompanying devotees
Pointed to the aeviternal town; then he burst into a decade
In praise of the Lord inaccessible to the Vedas;
The decade opened thus: "Tiruvudaiyaar."
Singing, "Is this Poovanam?" he hailed it, and reached it.

Arunachala Siva.

5159
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 25, 2016, 08:07:28 AM »
Verse  97:


அந்நாளில் மதுரைநகர்
    மருங்கரனார் அமர்பதிகள்
பொன்னாரம் மணிமார்பிற்
    புரவலர்மூ வரும்போதச்
செந்நாவின் முனைப்பாடித்
    திருநாடர் சென்றிறைஞ்சிச்
சொன்மாலை களுஞ்சாத்தித்
    தொழத்திருப்பூ வணத்தணைவார்.


During that time, longing to adore the nearby shrines
Of Lord Hara and adorn Him with garlands of Tamizh verse,
With the three crowned kings whose chests were
Decked with chains of gold and gems, he of Tirumunaippadi--
He, the Lord of words--, arrived at Tirupoovanam.   

Arunachala Siva.

5160
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 25, 2016, 08:04:38 AM »
Verse 96:


உளம்மகிழக் கும்பிட்டங்
    குறையுநாள் உதியருடன்
கிளரொளிப்பூண் வன்றொண்டர்
    தாமிருந்த இடங்கெழுமி
வளவனார் மீனவனார்
    வளம்பெருக மற்றவரோ
டளவளா வியவிருப்பால்
    அமர்ந்துகலந் தினிதிருந்தார்.


During the days they abode there adoring the Lord
In heart-felt joy, the Paandya and the Chozha king frequented
The blessed abode of Van-tondar resplendent
With bright-rayed jewels, who was accompanied
With the Chera, and confabulated with them,
And in love reveled in that togetherness:
Madurai flourished in greater splendor.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 [344] 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 ... 2994