Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 [343] 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 ... 2903
5131
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 27, 2016, 08:38:14 AM »
Verse 4:நீரி னிற்பொலி சடைமுடி நெற்றிநாட் டத்துக்
காரி னில்திகழ் கண்டர்தங் காதலோர் குழுமிப்
பாரின் மிக்கதோர் பெருமையால் பரமர்தாள் பரவும்
சீரின் மிக்கது சிவபுரி யெனத்தகுஞ் சிறப்பால்.In loving devotion the servitors thronged to the presence
Of the triple-eyed, blue-throated Lord
In whose crest the Ganga flows; with a glory
Matchless on earth, they ever hailed the hallowed feet
Of the Supreme One so that the town could be likened
To the very heaven of Siva.

Arunachala Siva.

5132
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 27, 2016, 08:35:04 AM »
Verse 3:


விழவ றாதன விளங்கொளி மணிநெடு வீதி
முழவ றாதன மொய்குழ லியர்நட வரங்கம்
மழவ றாதன மங்கலம் பொலிமணி முன்றில்
உழவ றாதநல் வளத்தன ஓங்கிருங் குடிகள்.


Its long and beautiful streets ever glowed
With festivities; in its theaters where danseuses
Of dense hair danced, the resounding of drums
Could always be heard; in the auspicious courtyards
The throng of children could away be seen;
The prosperous clans of husbandmen are ever blessed with the increase of tillage.


Arunachala Siva.

5133
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 27, 2016, 08:32:51 AM »
Verse  2:


இஞ்சி சூழ்வன எந்திரப் பந்திசூழ் ஞாயில்
மஞ்சு சூழ்வன வரையென வுயர்மணி மாடம்
நஞ்சு சூழ்வன நயனியர் நளினமெல் லடிச்செம்
பஞ்சு சூழ்வன காளையர் குஞ்சியின் பரப்பு.


Its battlements are fitted with contraptions
Of destruction; its beauteous, tall and hill-like
Mansions are cloud-capped; the eyes of the women
Are deadly as poison; their feet are dyed with red
Silk-cotton and this hue could be seen, on the hair
In the heads of young bull-like heroes.

Arunachala Siva.


5134
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 27, 2016, 08:30:26 AM »
Eyarkon Kalikkama Nayanar Puranam:

Verse  1:நீடு வண்புகழ்ச் சோழர்நீர் நாட்டிடை நிலவும்
மாடு பொன்கொழி காவிரி வடகரைக் கீழ்பால்
ஆடு பூங்கொடி மாடம்நீ டியஅணி நகர்தான்
பீடு தங்கிய திருப்பெரு மங்கலப் பெயர்த்தால்.


In the bountiful and glorious Chozha country rich
In, water, it is situate east of the northern bank
Of the Kaveri abounding in gold; it is the beauteous town
Tirupperumangakalam of abiding glory;
The flowery lianas in its mansions sway in the wind.   

Arunachala Siva.

5135
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 26, 2016, 11:27:54 AM »
Verse  1256:


அருந்தமிழா கரர்சரிதை
    அடியேனுக் கவர்பாதம்
தரும்பரிசால் அறிந்தபடி
    துதிசெய்தேன் தாரணிமேல்
பெருங்கொடையுந் திண்ணனவும்
    பேருணர்வுந் திருத்தொண்டால்
வருந்தகைமைக் கலிக்காம
    னார்செய்கை வழுத்துவேன்.


I have but hailed the history of the Lord
Who is the Abode of rare Tamizh,
As revealed to me by the light
Of his hallowed feet; I will now proceed
To narrate the greatness of the servitorship
Of world ? renowned Yeyarkone Kalikkaamanaar,
Such as, his great munificence,
Steadfast puissance and godly consciousness.

(Tiru Jnana Sambandhar story completed.)
 

Arunachala Siva.


5136
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 26, 2016, 11:25:18 AM »
Verse  1255:


கண்ணுதலார் திருமேனி
    உடன்கூடக் கவுணியனார்
நண்ணியது தூரத்தே
    கண்டுநணு கப்பெறா
விண்ணவரும் முனிவர்களும்
    விரிஞ்சனே முதலானார்
எண்ணிலவர் ஏசறவு
    தீரஎடுத் தேத்தினார்.


The Celestials, Munis, Brahma and countless others,
Though they from a great distance beheld
The blending of the Lord of the Kauniyas
Into the divine body of the triple-eyed Lord,
Could not yet come by that beatitude;
They therefore so hailed the Lord, till
Their great grief passed away.   

Arunachala Siva.


5137
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 26, 2016, 11:20:48 AM »
Verse  1254:


பிள்ளையார் எழுந்தருளிப்
    புக்கதற்பின் பெருங்கூத்தர்
கொள்ளநீ டியசோதிக்
    குறிநிலைஅவ் வழிகரப்ப
வள்ளலார் தம்பழய
    மணக்கோயில் தோன்றுதலும்
தெள்ளுநீ ருலகத்துப்
    பேறில்லார் தெருமந்தார்.


When the godly son entered the Fire and blended
Into Godhead, the Great Dancer caused
The disappearance of the Flame that shone on,
Till then; the old Perumanam temple
Of the Lord of Munificence re-appeared;
This witnessing the people of the sea-girt earth
Who were not blessed with this beatitude,
Stood bewildered, and grieved.

Arunachala Siva.

5138
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 26, 2016, 11:18:34 AM »
Verse  1253:


காதலியைக் கைப்பற்றிக்
    கொண்டுவலம் செய்தருளித்
தீதகற்ற வந்தருளும்
    திருஞான சம்பந்தர்
நாதன்எழில் வளர்சோதி
    நண்ணிஅதன் உட்புகுவார்
போதநிலை முடிந்தவழிப்
    புக்கொன்றி உடனானார்.


When all had thus entered the fire,
Holding his bride by the hand,
Tiru Jnaana mSambandhar who made his gracious avatar
To dispel evil away, circumambulated the Fire
Came near unto the beauteous and beatifically growing fire
Of the Lord; all his worldly consciousness
Ended; he entered the Fire
And blended there into in-separate.

Arunachala Siva.

5139
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 26, 2016, 11:16:13 AM »
Verse  1252:

ஆறுவகைச் சமயத்தின்
    அருந்தவரும் அடியவரும்
கூறுமறை முனிவர்களும்
    கும்பிடவந் தணைந்தாரும்
வேறுதிரு வருளினால்
    வீடுபெற வந்தாரும்
ஈறில்பெருஞ் சோதியினுள்
    எல்லாரும் புக்கதற்பின்.


The tapaswins of the six faiths, the devotees thereof,
The Munis of chanting Vedas, they that came
Thither to adore the wedding and others that came there,
By grace divine to get deliverance,
Entered the immense and boundless fire.

Arunachala Siva.
5140
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 26, 2016, 11:14:10 AM »
Verse  1251:


அணிமுத்தின் சிவிகைமுதல்
    அணிதாங்கிச் சென்றோர்கள்
மணிமுத்த மாலைபுனை
    மடவார்மங் கலம்பெருகும்
பணிமுற்றும் எடுத்தார்கள்
    பரிசனங்கள் வினைப்பாசந்
துணிவித்த உணர்வினராய்த்
    தொழுதுடன்புக் கொடுங்கினார்.They that bore the beauteous and pearly
Palanquin and the Cinnams wrought of the pearls,
The women that plied themselves in the service
Of duly weaving garlands of flowers and of pearls,
They that carried things auspicious
And the serving retinue:
All these, now blessed with the consciousness
Of having snapped their paasa-karma, adored the Lord
Moved in and gained life ever lasting.


Arunachala Siva.

5141
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 26, 2016, 11:11:36 AM »
Verse  1250:


சீர்பெருகு நீலநக்கர்
    திருமுருகர் முதல்தொண்டர்
ஏர்கெழுவு சிவபாத
    இருதயர்நம் பாண்டார்சீர்
ஆர்திருமெய்ப் பெரும்பாணர்
    மற்றேனையோர் அணைந்துளோர்
பார்நிலவு கிளைசூழப்
    பன்னிகளோ டுடன்புக்கார்.


Tiruneelanakkar of ever-increasing glory,
Tirumurukar and other servitors,
Sivapaadahridayar of spiritual beauty,
Nampaandar Nambi, Tiruneelakandapperumpaanar
Whose glory is poised in truth
And all others that came to attend the wedding
Encircled by their kith and kin
And with their respective help-meets
Entered the fire.

Arunachala Siva.


5142
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 26, 2016, 11:09:28 AM »
Verse 1249:


வருமுறைப் பிறவி வெள்ளம்
    வரம்புகா ணாத ழுந்தி
உருவெனுந் துயரக் கூட்டில்
    உணர்வின்றி மயங்கு வார்கள்
திருமணத் துடன்சே வித்து
    முன்செலுஞ் சிறப்பி னாலே
மருவிய பிறவி நீங்க
    மன்னுசோ தியினுள் புக்கார்.They that were immersed in the shore-less sea
Of birth and death and tossed about for endless ages,
Caged as it were in the miserable embodiment,
And stood bewildered and confounded,
By reason of their adoration of the divine wedding
And blessed with its guiding splendor,
Now rid of their cycle of transmigration,
Entered the Everlasting Flame of Life.

Arunachala Siva.

5143
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 26, 2016, 11:06:52 AM »
Verse  1248:


ஞானமெய்ந் நெறிதான் யார்க்கும்
    நமச்சிவா யச்சொ லாம்என்
றானசீர் நமச்சி வாயத்
    திருப்பதி கத்தை அங்கண்
வானமும் நிலனும் கேட்க
    அருள்செய் திம்மணத்தில் வந்தோர்
ஈனமாம் பிறவி தீர
    யாவரும் புகுக என்ன.


He affirmed that the true way of wisdom unto all
Is the Word Na Ma Si Va Ya; he then graciously sang The divine Namasivaya -Decad to the hearing
Of the dwellers of heaven and earth, and thus
Proclaimed his mandate: "To rid for ever
Your debasing embodiment, all of you present
In this wedding, enter here!"

Arunachala Siva.5144
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 26, 2016, 11:04:01 AM »
Verse  1247:கோயிலுட் படமேல் ஓங்குங்
    கொள்கையாற் பெருகுஞ் சோதி
வாயிலை வகுத்துக் காட்ட
    மன்னுசீர்ப் புகலி மன்னர்
பாயின ஒளியால் நீடு
    பரஞ்சுடர்த் தொழுது போற்றி
மாயிரு ஞாலம் உய்ய.

The Lord revealed to them an entrance
In that spiraling flame which rose aloft
Containing within itself the divine temple;
Pukali's Prince of everlasting glory hailed
The Lord, the supernal flame now grown
Pervasive and immense, and adored Him;
To grace all with deliverance in this wide wide world

    வழியினை அருளிச் செய்வார்.


Arunachala Siva.

5145
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 26, 2016, 11:01:53 AM »
Verse  1246:


தேவர்கள் தேவர் தாமும்
    திருவருள் புரிந்து நீயும்
பூவையன் னாளும் இங்குன்
    புண்ணிய மணத்தின் வந்தார்
யாவரும் எம்பாற் சோதி
    இதனுள்வந் தெய்தும் என்று
மூவுல கொளியால் விம்ம
    முழுச்சுடர்த் தாணு வாகி.


The God of gods graced him thus: "May you,
Your wife like unto a starling, and all
Men and women that attend your holy wedding
Come to Us through this fire." The Lord commanded
Him thus, and grew into a pillar of pure fire
That by its radiance brightened the triple worlds.


Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 [343] 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 ... 2903