Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 [342] 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 ... 2971
5116
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: November 10, 2016, 10:10:39 AM »
Verse 9:


மருவினிய மலர்ப்பாதம்
    மனத்தில்வளர்ந் துள்ளுருகத்
தெருவுதொறும் மிகஅலறிச்
    சிவபெருமா னென்றேத்திப்
பருகியநின் பரங்கருணைத்
    தடங்கடலிற் படிவாமா
றருளெனக்கிங் கிடைமருதே
    இடங்கொண்ட அம்மானே.

O God,
Idaimaruthu is Your choice where You abide !
May Your flower feet so wed my mind and thither grow loftily,
that melting inwardly I should hail You as God Siva,
And cry aloud in each and every street.
May I quaff Your supernal mercy.
May I get immersed in Your immense sea of grace.
So bless me.

Arunachala Siva.

5117
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: November 10, 2016, 10:07:16 AM »
Verse  8:


மூத்தானே மூவாத
    முதலானே முடிவில்லா
ஓத்தானே பொருளானே
    உண்மையுமாய் இன்மையுமாய்ப்
பூத்தானே புகுந்திங்குப்
    புரள்வேனைக் கருணையினால்
பேர்த்தேநீ ஆண்டவா
    றன்றேஎம் பெருமானே.

O the hoary One !
O the Primal One that never ages !
O One of endless Vedas !
O their import !
O One who burgeons as that which is as well as its absence
To the true and to the untrue!
O our God !
Lo,
it is Your way that in mercy redeemed me who born on earth was wallowing in it !

Arunachala Siva.

5118
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: November 10, 2016, 10:04:20 AM »
Verse  7:


என்பாலைப் பிறப்பறுத்திங்
    கிமையவர்க்கும் அறியவொண்ணாத்
தென்பாலைத் திருப்பெருந்
    துறையுறையுஞ் சிவபெருமான்
அன்பால்நீ அகம்நெகவே
    புகுந்தருளி ஆட்கொண்ட
தென்பாலே நோக்கியவா
    றன்றேஎம் பெருமானே. 

O God Siva abiding at the sacred southern Perunthurai !
You snapped my birth here,
and by that love Which is inconceivable by even the celestial beings,
You were pleased to enter my inner being and redeem me.
O Our Lord !
Is it not true that this happened as You deigned to cast Your benign looks on me?

Arunachala Siva.


5119
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: November 10, 2016, 10:00:10 AM »
Verse 6:


பஞ்சாய அடிமடவார்
    கடைக்கண்ணால் இடர்ப்பட்டு
நஞ்சாய துயர்கூர
    நடுங்குவேன் நின்னருளால்
உய்ஞ்சேன்எம் பெருமானே
    உடையானே அடியேனை
அஞ்சேலென் றாண்டவா
    றன்றேஅம் பலத்தமுதே.


Troubled by the oscillations of bashful damsels the soles of whose feet are soft like silk-cotton,
I quake in misery,
vile as venom.
By Your grace I,
stand redeemed.
O our God !
O Lord-Owner !
O Nectar of Ambalam !
Is it not thanks to Your way which blessed me,
Your slave,
With words:
"Fear not!"
that I stand redeemed?

Arunachala Siva.

5120
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: November 10, 2016, 09:56:55 AM »
Verse  5:

கற்றறியேன் கலைஞானம்
    கசிந்துருகேன் ஆயிடினும்
மற்றறியேன் பிறதெய்வம்
    வாக்கியலால் வார்கழல்வந்
துற்றிறுமாந் திருந்தேன்எம்
    பெருமானே அடியேற்குப்
பொற்றவிசு நாய்க்கிடுமா
    றன்றேநின் பொன்னருளே. 

I did not cultivate and learn the wisdom of Sastras;
Neither do I thaw and melt in love.
Yet I know not any other god.
By the grace of Your word,
I reached Your Feet fastened with long anklets and remain there poised in pride.
Is not Your gift to me,
Your servitor,
of Your golden grace like unto offering a seat of gold to a dog?

Arunachala Siva.
5121
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: November 10, 2016, 09:54:00 AM »
Verse 4:பச்சைத்தால் அரவாட்டீ
    படர்சடையாய் பாதமலர்
உச்சத்தார் பெருமானே
    அடியேனை உய்யக்கொண்
டெச்சத்தார் சிறுதெய்வம்
    ஏத்தாதே அச்சோஎன்
சித்தத்தா றுய்ந்தவா
    றன்றே உன் திறம்நினைந்தே.


O One that causes the moist-tongued snake to dance !
O One of spreading matted hair !
O Lord of them that wear Your feet on their crowns !
You saved me from hailing the minor gods replete with shortcomings and made me contemplate You and Your greatness.
Ah,
thus,
even thus,
do I stand redeemed.


Arunachala Siva.

5122
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: November 10, 2016, 09:50:50 AM »
Verse  3:


ஆதமிலி யான்பிறப்
    பிறப்பென்னும் அருநரகில்
ஆர்தமரும் இன்றியே
    அழுந்துவேற் காவாஎன்
றோதமலி நஞ்சுண்ட
    உடையானே அடியேற்குன்
பாதமலர் காட்டியவா
    றன்றேஎம் பரம்பரனே. O One whose throat sports the venom that rose up in abundance from the billowy ocean !
O Ens Entium !
I would sink,
all loveless and kin-less in the inferno of birth and death - well-nigh impossible to escape.
Ah !
Ah !
For my sake,
You took pity on me and revealed to me Your flower-like feet
This indeed is Your grace divine.


Arunachala Siva.

5123
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: November 10, 2016, 09:46:17 AM »
Verse 2:


பண்ணார்ந்த மொழிமங்கை
    பங்காநின் ஆளானார்க்
குண்ணார்ந்த ஆரமுதே
    உடையானே அடியேனை
மண்ணார்ந்த பிறப்பறுத்திட்
    டாள்வாய்நீ வாஎன்னக்
கண்ணார உய்ந்தவா
    றன்றேஉன் கழல்கண்டே.O consort of Her whose words are tunefully melodious !
O rare and potable ambrosia unto Your servitors !
To rule me by redeeming me from reprated birth,
You bade me thus:
"I bid You come to me."
Lo,
with my eyes exceedingly rejoicing at the Darshan of Your ankleted feet,
I stand redeemed.

Arunachala Siva.

5124
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: November 10, 2016, 09:43:22 AM »
Tiru EsaRavu:

EsaRavu means Stuti. Through prayer one conquers the five senses.

The purport is to overcome the 'I' and 'mine'.

Verse  1:

இரும்புதரு மனத்தேனை
    ஈர்த்தீர்த்தென் என்புருக்கிக்
கரும்புதரு சுவைஎனக்குக்
    காட்டினைஉன் கழலிணைகள்
ஒருங்குதிரை உலவுசடை
    உடையானே நரிகளெல்லாம்
பெருங்குதிரை ஆக்கியவா
    றன்றேஉன் பேரருளே.You drew again and again to Yourself my mind wrought of iron,
melted my bones and revealed to me Your ankleted feet twain - sweet as sugarcane.
O One in whose Matted crest courses the Ganga of subdued waves !
You transformed all the jackals into huge steeds.
Lo,
Your great grace is verily like unto this.

Arunachala Siva.

 

5125
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 10, 2016, 08:16:13 AM »
Verse 30:


களங்கொள்விடம் மறைத்தருளக்
    கடலமுதக் குமிழிநிரைத்
துளங்கொளிவெண் திரள்கோவைத்
    தூயவடம் அணிந்ததென
உளங்கொள்பவர் கரைந்துடலும்
    உயிரும்உரு கப்பெருக
விளங்குதிருக் கழுத்தினிடை
    வெண்பளிங்கின் வடந்திகழ.


As if to conceal the stain of venom in His throat
He wore on His neck a white chain of crystal beads
Wrought of the nectar that was churned out of the sea
Of milk; his chain of crystal beads would melt the life
And limb of those that contemplate Him.   

Arunachala Siva.


5126
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 10, 2016, 08:12:46 AM »
Verse 29:


வெவ்வருக்கன் மண்டலமும்
    விளங்குமதி மண்டலமும்
அவ்வனற்செய் மண்டலமும்
    உடன்அணைந்த தெனவழகை
வவ்வுதிருக் காதின்மணிக்
    குழைச்சங்கு வளைத்ததனுள்
செவ்வரத்த மலர்செறித்த
    திருத்தோடு புடைசிறக்க.


Like the confluence of the effulgence of the fierce
Surya-mandala, glowing Chandra-mandala and Agni-mandala
In His exquisitely beauteous ears, He wore rubied ear-pendants
Wrought of lovely shell; on both sides dangled
In splendor ear rings set with Sevvarattha flowers.

Arunachala Siva.

5127
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 10, 2016, 08:09:01 AM »
Verse  28:


அருகுதிரு முடிச்செருகும்
    அந்தியிளம் பிறைதன்னைப்
பெருகுசிறு மதியாக்கிப்
    பெயர்த்துச்சாத் தியதென்ன
விரிசுடர்ச்செம் பவளவொளி
    வெயில்விரிக்கும் விளங்குசுடர்த்
திருநுதல்மேல் திருநீற்றுத்
    தனிப்பொட்டுத் திகழ்ந்திலங்க.Like unto making the crepuscular crescent
Worn on one side of the crown into a full moon--
Radiant and small--, His unique Tilaka of the holy ash
On His bright-rayed and coral-hued forehead blazed.

Arunachala Siva.

5128
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 10, 2016, 08:06:36 AM »
Verse  27:


அஞ்சனம்மஞ் சனஞ்செய்த
    தனையவணி கிளர்பம்பை
மஞ்சினிடை யிடையெழுந்த
    வானமீன் பரப்பென்னப்
புஞ்சநிரை வண்டுதேன்
    சுரும்புபுடை படர்ந்தார்ப்பத்
துஞ்சினுனித் தனிப்பரப்புந்
    தும்பைநறு மலர்தோன்ற.

Like the constellation of stars beheld between
The clouds, radiant and fragrant Tumpai flowers
Flashed in His hair; as if adding darkness to murkiness
Dense throngs of black beetles, golden bees
And honey-bees hummed over his dark cluster of hair.

Arunachala Siva.5129
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 10, 2016, 08:04:07 AM »
Verse  26:


மடல்கொண்ட மலரிதழி
    நெடுஞ்சடையை வனப்பெய்தக்
கடல்மண்டி முகந்தெழுந்த
    காளமேகச் சுருள்போல்
தொடர்பங்கி சுருண்டிருண்டு
    தூறிநெறித் தசைந்துசெறி
படர்துஞ்சின் கருங்குஞ்சி
    கொந்தளமா கப்பரப்பி.


He wore His long matted hair bedecked with petaled
Konrai blossoms, in curls and these were
Dark like nimbi that soared up having drunk
The water of the black main in abundance;
His long and curly hair, dense like a dark jungle
Waved in ringlets; the spreading bunches of dark hair
Were beautifully gathered and held in a top-knot.

Arunachala Siva.

5130
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 10, 2016, 07:56:58 AM »
Verse 25:


இத்தன்மை நிகழுநாள்
    இவர்திருத்தொண் டிருங்கயிலை
அத்தர்திரு வடியிணைக்கீழ்ச்
    சென்றணைய அவருடைய
மெய்த்தன்மை அன்புநுகர்ந்
    தருளுதற்கு விடையவர்தாம்
சித்தமகிழ் வயிரவராய்த்
    திருமலைநின் றணைகின்றார்.
His servitorship which flourished thus, touched
The sacred feet of the Lord who abides in the great
Mount Kailaas; the Lord whose mount is the Bull,
With a view to savour of his true and abiding love,
And bless him, assuming the joyous and divine from
Of a Bhairava, came down from the sacred mountain.   

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 [342] 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 ... 2971