Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 [35] 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ... 3200
511
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: February 06, 2019, 10:41:55 AM »
Verse  10:

கன்னலை இன்னமுதைக் கார்வயல் சூழ்கானப்
    பேருறை காளையைஒண் சீருறை தண்டமிழால்
உன்னி மனத்தயரா உள்ளுரு கிப்பரவும்
    ஒண்பொழில் நாவலர்கோ னாகிய ஆரூரன்
பன்னும் இசைக்கிளவி பத்திவை பாடவல்லார்
    பத்தர் குணத்தினராய் எத்திசை யும்புகழ
மன்னி இருப்பவர்கள் வானின் இழிந்திடினும்
    மண்டல நாயகராய் வாழ்வது நிச்சயமே.


Siva who is as sweet as the juice of the sugarcane, who is as sweet as the juice of the sugarcane, who is in the form of a bull and dwells in Kāṉappēr, surrounded by fields filled with water, with the help of the cool Tamiḻ verses which have eminent fame,
thinking when would I approach him fainting in the mind, the devotee known as Arūraṉ who praised him, his heart melting, Arūraṉ who is the chief among the inhabitant of Nāvalūr which has thriving gardens, those who are able to sing these ten songs combined with music and fit for investigation, imbibing all the good qualities of the devotees of Siva, to be praised by people in all directions, will dwell permanently in heaven, even if they are born again descending from heaven, it is a certainty that they shall live in this world as the rulers of this world.

Padigam on Tiruk Kanapper completed.


Arunachala Siva.

512
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: February 06, 2019, 10:35:54 AM »
Verse 9:

நாதனை நாதமிகுத் தோசைய தானவனை
    ஞான விளக்கொளியாம் ஊனுயி ரைப்பயிரை
மாதனை மேதகுதன் பத்தர் மனத்திறையும்
    பற்றுவி டாதவனைக் குற்றமில் கொள்கையனைத்
தூதனை யென்றனையாள் தோழனை நாயகனைத்
    தாழ்மக ரக்குழையுந் தோடு மணிந்ததிருக்
காதனை நாயடியேன் எய்துவ தென்றுகொலோ
    கார்வயல் சூழ்கானப் பேருறை காளையையே.

Siva who is the master of the world, who is the musical sound and other loud sounds,
who exists as the light of the spiritual wisdom which illuminates everything, the life within the body, and growing crops, who has a lady as a half, who does not give up attachment, even for a short while in the minds of his eminent devotees, who has doctrines which are defect-less, who is my messenger, who is my friend who directs me in his service, who is the master, who wears in his ears a men's ear-ring that hangs low and is in the shape of a shark and a woman's ear-ring, his devotees who is as low as a dog.

See 1st verse.

Arunachala Siva.

513
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: February 06, 2019, 10:26:37 AM »
Verse  8:


தொண்டர் தமக்கெளிய சோதியை வேதியனைத்
    தூய மறைப்பொருளாம் நீதியை வார்கடல்நஞ்
சுண்ட தனுக்கிறவா தென்று மிருந்தவனை
    ஊழி படைத்தவனோ டொள்ளரி யும்முணரா
அண்டனை அண்டர்தமக் காகம நூல்மொழியும்
    ஆதியை மேதகுசீ ரோதியை வானவர்தம்
கண்டனை யன்பொடுசென் றெய்துவ தென்றுகொலோ
    கார்வயல் சூழ்கானப் பேருறை காளையையே.

Siva the bright light who is easy of approach to his devotees and who revealed the Vedas, chants the Vedas,who is the Brahmin among gods, who is the right conduct contained in the spotless meanings of the Vedas. He who always exists without becoming dead even after consuming the poison that rose in the extensive ocean,
the god who could not be recognized by the beautiful Vishnu along with Brahma, who created the world in many eons.  The first cause of all things who gave out to the celestial beings, works that go by the name of Agamam, god whose excellent fame is praised by all, the warrior among the celestial beings, approaching him with love.

See 1st verse.

Arunachala Siva.

514
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: February 06, 2019, 10:20:58 AM »
Verse  7:


மாவை யுரித்ததள்கொண் டங்க மணிந்தவனை
    வஞ்சர் மனத்திறையும் நெஞ்சணு காதவனை
மூவ ருருத்தனதாம் மூல முதற்கருவை
    மூசிடு மால்விடையின் பாகனை ஆகமுறப்
பாவக மின்றிமெய்யே பற்று மவர்க்கமுதைப்
    பால்நறு நெய்தயிர்ஐந் தாடு பரம்பரனைக்
காவல் எனக்கிறையென் றெய்துவ தென்றுகொலோ
    கார்வயல் சூழ்கானப் பேருறை காளையையே.

Siva who flayed an elephant, covered himself with its skin and adorned himself with bones, who does not approach even by his mind even for a short while in the minds of deceitful persons, the embryo which is the origin of all things and who is himself the form of the three gods, Brahma, Vishnu and Rudra, who rides on the bull which makes a sound resembling "mūcu" (mūcu" is onomatopoeia.) He who is as sweet as the nectar to those who sincerely hold him as their refuge in their minds, without any pretense, who is the supreme god above all superior beings who bathes in the five products of the cow such as milk, sweets smelling ghee and curd, thinking him to be the chief who protects me.

See 1st verse.

Arunachala Siva.

515
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: February 06, 2019, 10:16:13 AM »
Verse  6:


பண்ணுத லைப்பயனார் பாடலும் நீடுதலும்
    பங்கய மாதனையார் பத்தியு முத்தியளித்
தெண்ணுத லைப்பெருமான் என்றெழு வாரவர்தம்
    மேசற வும்மிறையாம் எந்தையை யும்விரவி
நண்ணுத லைப்படுமா றெங்ஙன மென்றயலே
    நையுறு மென்னைமதித் துய்யும்வ ணம்மருளுங்
கண்ணுத லைக்கனியைக் காண்பது மென்றுகொலோ
    கார்வயல் சூழ்கானப் பேருறை காளையையே.

The ladies who are as beautiful as the goddess of wealth seated in the red lotus,
playing upon the Yazh in the proper manner, having turned it properly and their singing to its accompaniment for a long time, their devotion which is the cause for playing music, having been granted eternal bliss, the fatigue of those who wake up from sleep thinking of him as the only god who can grant salvation, Siva who is as sweet as the fruit and who has three eyes and grants me his grace to save myself, considering me who is languishing, being at a distance from him always thinking what is the way to approach my father who is the chief of all, in combination with the above mentioned things.

See 1st verse.

Arunachala Siva.

516
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: February 06, 2019, 10:10:07 AM »
Verse  5:

கொல்லை விடைக்குழகுங் கோல நறுஞ்சடையிற்
    கொத்தல ரும்மிதழித் தொத்தும் அதனருகே
முல்லை படைத்தநகை மெல்லிய லாளொருபால்
    மோக மிகுத்திலகுங் கூறுசெ யெப்பரிசும்
தில்லை நகர்ப்பொதுவுற் றாடிய சீர்நடமுந்
    திண்மழு வுங்கைமிசைக் கூரெரி யும்மடியார்
கல்ல வடப்பரிசுங் காணுவ தென்றுகொலோ
    கார்வயல் சூழ்கானப் பேருறை காளையையே.


The beauty of the bull that lives in the forest region, the bunches of other flowers and the bunch of Koṉṟai flowers in the beautiful and fragrant matted locks, by the side of that on one half, all manners of things that are done due to fascination of love in one half where the gentle lady who has teeth like the Arabian jasmine dwells, the famous dance performed standing in the assembly hall in the city of Tillai, the strong battle-axe and the bright fire, the manner of devotees playing on the drum, Kallavaṭam.
(Kallavatam is a kind of drum.)

See 1st verse.

Arunachala Siva.

517
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: February 06, 2019, 10:04:50 AM »
Verse  4:

செற்றவர் முப்புரமன் றட்ட சிலைத்தொழிலார்
    சேவக முந்நினைவார் பாவக முந்நெறியும்
குற்றமில் தன்னடியார் கூறு மிசைப்பரிசும்
    கோசிக மும்மரையிற் கோவண மும்மதளும்
மற்றிகழ் திண்புயமும் மார்பிடை நீறுதுதை
    மாமலை மங்கையுமை சேர்சுவ டும்புகழக்
கற்றன வும்பரவிக் கைதொழ லென்று கொலோ
    கார்வயல் சூழ்கானப் பேருறை காளையையே.


The valor which consists in the archery with which Siva destroyed the three cities of the enemies in the distant past.  The form in which he stays which his devotees meditate upon, the way in which he leads them, the different manner by which his devotees praise him, the silk cloth, and men's loin-cloth and the skin worn in the waist,  the strong shoulders which are prominent by their wrestling nature,
the impressions that are left by Uma, a lady of distinction and the daughter of the great mountain, when she embraced the chest in which sacred ash is thickly smeared,
and praising him with what we have learnt to praise.

See 1st verse.

Arunachala Siva.

518
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: February 06, 2019, 08:20:11 AM »
Verse  3:


நானுடை மாடெனவே நன்மை தரும்பரனை
    நற்பத மென்றுணர்வார் சொற்பத மார்சிவனைத்
தேனிடை இன்னமுதை மற்றத னிற்றெளிவைத்
    தேவர்கள் நாயகனைப் பூவுயர் சென்னியனை
வானிடை மாமதியை மாசறு சோதியனை
    மாருத மும்மனலும் மண்டல மும்மாய
கானிடை மாநடனென் றெய்துவ தென்றுகொலோ
    கார்வயல் சூழ்கானப் பேருறை காளையையே.

The supreme being who does good to me like the wealth which is my property.
Siva, who is full of auspicious things and who is complete in the state of words of those who regard him only as the supreme bliss.  The sweetness that is in the honey and in its clarified state and the sweet nectar, the chief of the Devas, who has on his head flowers which appear high, the great moon that moves in the sky, the sun which has spotless brightness, praising him as the great dancer in the cremation ground who is himself the air, the fire and the earth.

See 1st verse.

Arunachala Siva.


.

519
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: February 06, 2019, 07:03:35 AM »
Verse  2:

கூத லிடுஞ்சடையும் கோளர வும்விரவுங்
    கொக்கிற குங்குளிர்மா மத்தமும் ஒத்துனதாள்
ஓத லுணர்ந்தடியார் உன்பெரு மைக்குநினைந்
    துள்ளுரு காவிரசும் மோசையைப் பாடலும்நீ
ஆத லுணர்ந்தவரோ டன்பு பெருத்தடியேன்
    அங்கையின் மாமலர்கொண் டென்கண தல்லல்கெடக்
காத லுறத்தொழுவ தென்றுகொ லோஅடியேன்
    கார்வயல் சூழ்கானப் பேருறை காளையையே.

The matted locks, which is chill, the killing cobra and the flowers which resembling the feathers of crane are combined with them  and the cool and big Datura flowers, your devotees singing the praises of your feet, their hearts melting thinking of your greatness, being in strict conformity with their convictions. Understanding their good fortune of their being yourself, my love for you increasing with them.  I your slave, holding big flowers in my palms, the sufferings that are with me to perish.
When is the day when I, his slave, will worship with excessive love, the bull that dwells in Kāṉappēr surrounded by fields full of water!

Arunachala Siva.

520
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: February 05, 2019, 11:23:55 AM »
Tiruk Kanapper:

Verse 1:


தொண்டர் அடித்தொழலும் சோதி இளம்பிறையும்
    சூதன மென்முலையாள் பாகமும் ஆகிவரும்
புண்டரிகப் பரிசாம் மேனியும் வானவர்கள்
    பூச லிடக்கடல்நஞ் சுண்ட கருத்தமரும்
கொண்ட லெனத்திகழுங் கண்டமு மெண்டோளுங்
    கோல நறுஞ்சடைமேல் வண்ணமுங் கண்குளிரக்
கண்டு தொழப்பெறுவ தென்றுகொ லோஅடியேன்
    கார்வயல் சூழ்கானப் பேருறை காளையையே.

The feet worshipped by the devotees, the bright young crescent moon, the half of the body in which there is a lady who has soft breasts resembling in shape the conical pieces moved in the chess-board according to the throw of dice, the body which is the like the shining lotus flower the red lotus flower is compared to the red color of Siva,
the eight shoulders and the neck which shines like the sable cloud in which the mark is present always of having consumed the poison that rose in the ocean when the celestial beings, cried loudly for succor, and all the ornaments that are found on the beautiful and fragrant matted hair. Having a vision of the above mentioned things to the complete satisfaction of my eyes, when is the day when I, his slave, will have the fortune of worshipping the god, Siva, who is in the form of a bull in Kāṉappēr surrounded by fields full of water?

Siva appeared in the form of a bull in Sundarar's dream and ordered him to come to Kāṉāppēr. Periya Purāṇam, Kaḻatṟivaṟivār Purāṇam, verses, 112-115;
This is the reason for this shrine being known as Kāḷaiyār Kōyil.


Arunachala Siva.

521
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: February 05, 2019, 11:18:49 AM »
Verse  10:


மின்னெடுஞ் செஞ்சடையான் மேவிய ஆரூரை
நன்னெடுங் காதன்மையால் நாவலர் கோன்ஊரன்
பன்னெடுஞ் சொன்மலர்கொண் டிட்டன பத்தும்வல்லார்
பொன்னுடை விண்ணுலகம் நண்ணுவர் புண்ணியரே.

About Ārūr in which Siva, who wears long and red matted locks, glittering like lightning, dwells the chief of the people of Nāval who has the name of Nambi Ārūraṉ.
Those who are capable of reciting the ten verses which were laid at the feet of the Lord as many flowers of words by his excessive and good and faultless love will reach heaven which is golden, having performed virtuous acts in this world.

Padigam on Tiru Arur completed.

Arunachala Siva.

522
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: February 05, 2019, 11:15:05 AM »
Verse 9:


மண்ணினை உண்டுமிழ்ந்த மாயனும் மாமலர்மேல்
அண்ணலும் நண்ணரிய ஆதியை மாதினொடும்
திண்ணிய மாமதில்சூழ் தென்திரு வாரூர்புக்
கெண்ணிய கண்குளிர என்றுகொல் எய்துவதே.

The first cause of all things who could not be approached by the god in the big lotus flower and by Māyaṉ, Vishnu, who swallowed the world and later spat it, with his consort, entering into beautiful Tiruvārūr surrounded by a great and strong wall of fortification, to have vision to the full satisfaction of my eyes which were thinking about god.

See 1st verse.

Arunachala Siva.

523
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: February 05, 2019, 11:11:14 AM »
Verse 8:

ஆறணி நீள்முடிமேல் ஆடர வஞ்சூடிப்
பாறணி வெண்டலையிற் பிச்சைகொள் நச்சரவன்
சேறணி தண்கழனித் தென்திரு வாரூர்புக்
கேறணி எம்மிறையை என்றுகொல் எய்துவதே.

Wearing a dancing cobra on the tall head which is adorned by the river,
who has a poisonous cobra and who receives alms in a white skull surrounded by hawks, our master who has the flag of a bull, entering into the beautiful Tiruvārūr with cool fields which are full of mire.

See 1st verse.

Arunachala Siva.

524
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: February 05, 2019, 11:06:50 AM »
Verse 7:

கொம்பன நுண்ணிடையாள் கூறனை நீறணிந்த
வம்பனை எவ்வுயிர்க்கும் வைப்பினை ஒப்பமரர்
செம்பொனை நன்மணியைத் தென்திரு வாரூர்புக்
கென்பொனை என்மணியை என்றுகொல் எய்துவதே.

Siva who has as a half a lady, who has a small waist like the tender bough,
who has smeared himself with the fragrant holy ash who is the savings which is put by to be of use in time of adversity, who is gold to the immortals to which nothing can be compared, who is the flawless precious stones, who is my gold and my gems.


See 1st verse.

Arunachala Siva.525
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: February 05, 2019, 11:01:14 AM »
Verse 6:

சூழொளி நீர்நிலந்தீத் தாழ்வளி ஆகாசம்
வாழுயர் வெங்கதிரோன் வண்டமிழ் வல்லவர்கள்
ஏழிசை ஏழ்நரம்பின் ஓசையை ஆரூர்புக்
கேழுல காளியைநான் என்றுகொல் எய்துவதே.


The earth in which many beings live, water which flows downwards naturally,
fire which is surrounded by brilliance the air, the sky, the sun, and who is the seven tones of the diatonic scale of the seven strings which have been devised by the scholars who have matured scholarship in Tamiḻ and who rules over the seven worlds.

See 1st verse.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 [35] 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ... 3200