Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 [35] 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ... 3024
511
Verse  5:

தென்ன வன்னெனை யாளுஞ் சிவனவன்
மன்ன வன்மதி யம்மறை யோதியான்
முன்ன மன்னவன் சேர்வன பூழியான்
இன்னம் இன்புற்ற வின்னம்ப ரீசனே.


Siva is beautiful, he admits me into his grace, he is the chief of the gods, he chanted Vedas of such great respectability, he was existing permanently before the creation of the world, besmears with the ash in the cremation ground. Siva is form whom the sun-god derived happiness by worshiping here, in Innampar.

Arunachala Siva.

512
Verse  4:

மழைக்கண் மாமயி லாலு மகிழ்ச்சியான்
அழைக்குந் தன்னடி யார்கள்த மன்பினைக்
குழைக்குந் தன்னைக் குறிக்கொள வேண்டியே
இழைக்கு மென்மனத் தின்னம்ப ரீசனே.


With the joy that can be compared to the joy of the peacock that dances during the rainy season melts, and blends in union with the devotion of his devotees who invoke him Siva in Iṉṉampar, will fix his form in my mind, in order to make me concentrate on him. 

Arunachala Siva.

513
Verse  3:

கனலுங் கண்ணியுந் தண்மதி யோடுடன்
புனலுங் கொன்றையுஞ் சூடும் புரிசடை
அனலுஞ் சூலமும் மான்மறிக் கையினர்
எனலு மென்மனத் தின்னம்ப ரீசனே.

When I say Siva, who wears the chaplets, cool crescent moon, water and Koṉṟai worn on the twisted matted locks, holds in his hand fire, a trident and a young deer, he immediately enters into my mind and shines there. He is the god in Innampar.

Arunachala Siva.

514
Verse  2:

மட்டுண் பார்கள் மடந்தையர் வாட்கண்ணால்
கட்டுண் பார்கள் கருதுவ தென்கொலோ
தட்டி முட்டித் தள்ளாடித் தழுக்குழி
எட்டு மூர்த்திய ரின்னம்ப ரீசனே.

People who consume intoxicating drinks and those who are bound by the beauty of the eyes of women which are like swords, when they lose their eyesight and falter when walking and slip what can these people think of as help? Except Siva in Iṉṉampar who has eight forms.

Arunachala Siva.

515
Tiru Innampar:

Verse 1:

என்னி லாரு மெனக்கினி யாரில்லை
என்னி லும்மினி யானொரு வன்னுளன்
என்னு ளேயுயிர்ப் பாய்ப்புறம் போந்துபுக்
கென்னு ளேநிற்கும் இன்னம்ப ரீசனே.


There is no better one who does good to me than myself.  But there is one, who is more lovable than myself. Siva in Iṉṉampar stays within me as my breath, doing the twin acts of exhaling and inhaling.

Arunachala Siva.


516
Verse  10:


பரப்பு நீரிலங் கைக்கிறை வன்அவன்
உரத்தி னாலடுக் கல்எடுக் கல்லுற
இரக்க மின்றி யிறைவிர லாற்றலை
அரக்கி னான்கடம் பூர்க்கரக் கோயிலே.


When the King of Lanka, surrounded by the expansive sea, tried to lift the mountain by his physical strength, Karakkōyil in Kaṭampūr is the abode of Siva, who pressed down his heads with the big toe, without pity.

Padigam on Karak Koil in Katambur completed.

Arunachala Siva.

517
Verse 9:

வெள்ளை நீறணி மேனிய வர்க்கெலாம்
உள்ள மாய பிரானா ருறைவிடம்
பிள்ளை வெண்பிறை சூடிய சென்னியான்
கள்வன் சேர்கடம் பூர்க்கரக் கோயிலே.

The abode of the master, who is seated in the minds of all those who besmear their bodies with white holy ash, who has on his head a young white crescent moon,
is Karakkōyil in Katampūr, where the god who steals our mind without being detected, stays.

Arunachala Siva.


518
Verse 8:

உற்றா ராயுற வாகி யுயிர்க்கெலாம்
பெற்றா ராய பிரானா ருறைவிடம்
முற்றார் மும்மதி லெய்த முதல்வனார்
கற்றார் சேர்கடம் பூர்க்கரக் கோயிலே.

The abode of the master who is the real parents and relations who feel other's sufferings as their own, and distant relations is Karakkōyil in Kaṭampūr belonging to the chief god, Siva, who shot an arrow on the three forts of the demons, who did not possess mature wisdom. 

Arunachala Siva.

519
Verse  7:

தளரும் வாளர வத்தொடு தண்மதி
வளரும் பொற்சடை யாற்கிட மாவது
கிளரும் பேரொலி கின்னரம் பாட்டறாக்
களரி யார்கடம் பூர்க்கரக் கோயிலே.


The shrine of Siva, who has  golden matted locks, on which the cool crescent moon and a bright and bending cobra are growing, is Karakkōyil in Kaṭampūr which is situated in the saline soil and where the musical instrument, Kiṉṉaram never ceases from being played on a high pitch. I doubt very much that this verse is just a variation of some words found in the first verse of the previous decade.

Arunachala Siva.

520
Verse 6:

மல்லை ஞாலத்து வாழு முயிர்க்கெலாம்
எல்லை யான பிரானா ரிருப்பிடம்
கொல்லை முல்லை கொழுந்தகை மல்லிகை
நல்ல சேர்கடம் பூர்க்கரக் கோயிலே.


வளம் பொருந்திய உலகத்து வாழும் உயிர்கட்கெல்லாம் எல்லையாகிய தலைவர் இருப்பிடம், முல்லை, கொழுத்த மல்லிகை ஆகிய நல்ல மலர்கள் சேர்ந்த கடம்பூர்க் கரக்கோயிலாகும்.

Eng. Trans. Not available.

Arunachala Siva.521
Verse 5:

திங்கள் தங்கிய செஞ்சடை மேலுமோர்
மங்கை தங்கும் மணாள னிருப்பிடம்
பொங்கு சேர்மணற் புன்னையும் ஞாழலும்
தெங்கு சேர்கடம் பூர்க்கரக் கோயிலே.

இடப்பாகத்தே பார்வதியைக் கொண்டதன்றி, திங்கள் பொருந்திய செஞ்சடை மேலும் ஒரு மங்கை தங்கும் மணாளன் இருப்பிடம், மணல் நிறைந்த பகுதியில் புன்னையும், புலிநகக் கொன்றையும், தென்னையும் சேர்ந்த கடம்பூர்க் கரக்கோயிலாகும்.

(Eng.  Trans.  not available)

Arunachala Siva.
 

522
Verse  4:


வேறுசிந்தை யிலாதவர் தீவினை
கூறு செய்த குழக னுறைவிடம்
ஏறு செல்வத் திமையவர் தாந்தொழும்
ஆறு சேர்கடம் பூர்க்கரக் கோயிலே.


The dwelling place of the youth, who cut into pieces the sins of those who have nothing in their thoughts except Siva is Karakkōyil in Kaṭampūr, where devotees can follow the path leading to knowledge of Siva, and which is worshiped by celestial beings, who do not wink and possess increasing wealth.

Arunachala Siva.

523
Verse  3:

இல்லக் கோலமு மிந்த இளமையும்
அல்லற் கோல மறுத்துய வல்லிரே
ஒல்லைச் சென்றடை யுங்கடம் பூர்நகர்ச்
செல்வக் கோயில் திருக்கரக் கோயிலே.

The guise that is fit for a house-holder, this youthful appearance which we have now, you will become capable of cutting at the root of both these and yourselves save, which are after all the form of sufferings. People! Go and reach the holy Karakkōyil, the wealthy Koyil, in the city of Kaṭampūr.

Arunachala Siva.


524
Verse  2:


வன்னி மத்தம் வளரிளந் திங்களோர்
கன்னி யாளைக் கதிர்முடி வைத்தவன்
பொன்னின் மல்கு புணர்முலை யாளொடும்
மன்னி னான்கடம் பூர்க்கரக் கோயிலே.

Siva who placed on his shining matted locks, a maid, (Ganga), a growing young crescent moon, Dhatura flowers, and leaves of Vaṉṉi trees, is staying permanently with a lady, having breasts very close to each other and on which there are beautiful yellow spots, so that all living beings can enjoy pleasure, in Karakkōyil at Kaṭampūr.

Arunachala Siva.

525
Tiruk Katampur:(2)

Verse  1:

ஒருவ ராயிரு மூவரு மாயவன்
குருவ தாய குழக னுறைவிடம்
பருவ ரால்குதி கொள்ளும் பழனஞ்சூழ்
கருவ தாங்கடம் பூர்க்கரக் கோயிலே.


Siva who is one as Siva absorbing Sakti, into his form and is two as separate Sakti and Siva and is three to perform the functions of creation, protection and destruction, as Brahma, Vishnu and Haran, the dwelling place of the youth who is also the preceptor Dakshinamurti, is Karakkōyil in Kaṭampūr which is the origin of all things, and which is surrounded by tanks where big Murrel fish leap.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 [35] 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ... 3024