Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 [340] 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 ... 3019
5086
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 16, 2016, 08:07:14 AM »
Verse  7:

It is lost.

Arunachala Siva.

5087
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 16, 2016, 08:06:08 AM »
Verse  6:


It is lost.

Arunachala Siva.

5088
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 16, 2016, 08:05:07 AM »
Verse  5:

It is lost.

Arunachala Siva.

5089
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 16, 2016, 08:03:47 AM »
Verse  4:

It is lost.

Arunachala Siva.

5090
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 16, 2016, 07:59:26 AM »
Verse  3:

ஆலக் கோலத்தி னஞ்சுண் டமுதத்தைச்
சாலத் தேவர்க்கீந் தளித்தான் றன்மையாற்
பாலற் காய்நன்றும் பரிந்து பாதத்தாற்
காலற் காய்ந்தானூர் காழிந் நகர்தானே.


Having drunk the poison which rose in the form of Alam (in the ocean of milk), the god gave the Devas,  nectar in abundance and saved them from death.
The city of Kāzhi is the place of the god who killed Yama (the god of death) by his foot, being very much affectionate towards the young boy (Mārkaṇṭēyaṉ) in conformity with his nature (of protecting people who seek refuge in him).

contd.,

Arunachala Siva.5091
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 16, 2016, 07:55:52 AM »
Verse  2:
துளிவண் டேன்பாயு மிதழி தூமத்தந்
தெளிவெண் டிங்கண்மா சுணநீர் திகழ்சென்னி
ஒளிவெண் டலைமாலை யுகந்தா னூர்போலுங்
களிவண் டியாழ்செய்யுங் காழிந் நகர்தானே.


The place of the god who desired a bright garland of skulls on his head on which the water (of Gaṅgai), cobra, clear and white crescent moon, pure Chatura flowers and flowers of Indian laburnum from which abundant honey drips, are shining.  This
is the city of Kāzhii where the delightful bees hum like the music of Yazh.

contd.,

Arunachala Siva.

5092
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 16, 2016, 07:51:20 AM »
Seekazhi  :

Verse  1:நல்லார் தீமேவுந் தொழிலார் நால்வேதஞ்
சொல்லார் கேண்மையார் சுடர்பொற் கழலேத்த
வில்லாற் புரஞ்செற்றான் மேவும் பதிபோலுங்
கல்லார் மதில்சூழ்ந்த காழிந் நகர்தானே.


People possessing good qualities, and who perform act of maintaining the sacrificial fires, and have such intimacy to recite the four Vedas,
to praise his shining beautiful feet.
The city of Kazhi which is surrounded by a wall of enclosure built resembling a hill is the city where the god who destroyed the cities with a bow, resides.

Contd.,

Arunachala Siva.
5093
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 16, 2016, 02:56:02 AM »
Kari Nayanar Puranam:


Verse  1:

மறையாளர் திருக்கடவூர்
    வந்துதித்து வண்தமிழின்
துறையான பயன்தெரிந்து
    சொல்விளங்கிப் பொருள்மறையக்
குறையாத தமிழ்க்கோவை
    தம்பெயரால் குலவும்வகை
முறையாலே தொகுத்தமைத்து
    மூவேந்தர் பால்பயில்வார். 


He was born in Tirukkatavoor where thrived
Brahmins versed in the Vedas; he mastered the Turais
Of bountiful Tamizh and comprehended the fruit
Thereof; he compiled a Kovai in Tamizh which
Came to be called after his name; in this work
The rich import lay hid under known words;
He cultivated the friendship of the three kings.

contd.,

Arunachala Siva.

5094
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 16, 2016, 02:51:00 AM »
Verse  9:


மூரியார் கலியுலகில்
    முடியிட்ட திருவிளக்குப்
பேரியா றணிந்தாருக்
    கெரித்தார்தங் கழல்பேணி
வேரியார் மலர்ச்சோலை
    விளங்குதிருக் கடவூரில்
காரியார் தாஞ்செய்த
    திருத்தொண்டு கட்டுரைப்பாம்.Adoring the feet of him who in this great and sea-girt
Earth, burnt his hallowed head for a lamp in the divine
Presence of the river-crested Lord, we proceed to indite
The glory of the servitorship of Kaariyaar
Of resplendent Katavoor bounded by gardens
Abounding in honey-laden blossoms.   

Ganampulla Nayanar Puranam concluded.

contd.,

Arunachala Siva.

5095
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 16, 2016, 02:47:53 AM »
Verse  8:


தங்கள்பிரான் திருவுள்ளம்
    செய்துதலைத் திருவிளக்குப்
பொங்கியஅன் புடன்எரித்த
    பொருவில்திருத் தொண்டருக்கு
மங்கலமாம் பெருங்கருணை
    வைத்தருளச் சிவலோகத்
தெங்கள்பிரான் கணம்புல்லர்
    இனிதிறைஞ்சி அமர்ந்திருந்தார்.


இப்பணியைத் தம் இறைவர் திருவுள்ளத்தில் ஏற்றுத் திருவிளக்கை மிக்க அன்புடன் எரித்த ஒப்பில்லாத தொண்டருக்கு, இறைவனார் நன்மை பெருகும் பெருங்கருணையினை வைத்தருளச், சிவலோகத்தில் எங்கள் பெருமானாரான கணம்புல்ல நாயனார் சேர்ந்து இனிதாக வணங்கி அங்கு அமர்ந்தருளினார்.


(English translation not available.)

contd.,

Arunachala Siva.

5096
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 16, 2016, 02:44:52 AM »
Verse  7:


முன்புதிரு விளக்கெரிக்கும்
    முறையாமங் குறையாமல்
மென்புல்லும் விளக்கெரிக்கப்
    போதாமை மெய்யான
அன்புபுரி வார்அடுத்த
    விளக்குத்தந் திருமுடியை
என்புருக மடுத்தெரித்தார்
    இருவினையின் தொடக்கெரித்தார்.   

He who caused the lamps to glow before the Lord
During the appointed hour, could not come by enough
Grass to render duly his service;
Thereupon he that served the Lord in true love
Burnt for a lamp the hair on his head;
He so burnt it that his very bones melted;
Thus, even thus, he burnt away the bondage
And nexus of the twofold Karma.   

contd.,

Arunachala Siva.


5097
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 16, 2016, 02:42:03 AM »
Verse  6:

இவ்வகையால் திருந்துவிளக்
    கெரித்துவர அங்கொருநாள்
மெய்வருந்தி அரிந்தெடுத்துக்
    கொடுவந்து விற்கும்புல்
எவ்விடத்தும் விலைபோகாது
    ஒழியவும்அப் பணியொழியார்
அவ்வரிபுல் லினைமாட்டி
    அணிவிளக்கா யிடஎரிப்பார்.


While in this flawless way he lighted lamps,
The grass he cut and carried with him, by dint
Of hard labor, could not be sold anywhere, one day;
Yet he would not give up his service;
He lighted the grass cut by him and made it
Perform the office of beauteous lamps.

contd.,

Arunachala Siva.5098
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 16, 2016, 02:38:30 AM »
Verse  5:


ஆயசெயல் மாண்டதற்பின்
    அயலவர்பால் இரப்பஞ்சிக்
காயமுயற் சியில்அரிந்த
    கணம்புல்லுக் கொடுவந்து
மேய விலைக் குக்கொடுத்து
    விலைப்பொருளால் நெய்மாறித்
தூயதிரு விளக்கெரித்தார்
    துளக்கறுமெய்த் தொண்டனார்.

While thus he throve, there was nothing left with him
To sell; afraid to indulge in begging he plied himself
In cutting Kanampul; he sold it for such price he could
Get, and with that money bought ghee, and thus lighted
The holy and divine lamps; lo, the greatness;
Of the true and undaunted devotee!

contd.,

Arunachala Siva.


5099
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 16, 2016, 02:35:14 AM »
Verse 4:


தில்லைநகர் மணிமன்றுள்
    ஆடுகின்ற சேவடிகள்
அல்கியஅன் புடன்இறைஞ்சி
    அமர்கின்றார் புரமெரித்த
வில்லியார் திருப்புலீச்
    சரத்தின்கண் விளக்கெரிக்க
இல்லிடையுள் ளனமாறி
    எரித்துவரும் அந்நாளில்.In abiding love he adored the redemptive feet
Of the Lord who dances in the beauteous Ambalam
Of Thillai city, and abode there; he came by money
By selling the movables in his house, and lighted
Lamps in Tiru-p-Puleeccharam of the Lord,
The wielder of the bow, who gutted with fire
The triple hostile citadels.   


contd.,

Arunachala Siva.

5100
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 16, 2016, 02:31:33 AM »
Verse 3:தாவாத பெருஞ்செல்வம்
    தலைநின்ற பயன்இதுவென்
றோவாத ஓளிவிளக்குச்
    சிவன்கோயில் உள்ளெரித்து
நாவாரப் பரவுவார்
    நல்குரவு வந்தெய்தத்
தேவாதி தேவர்பிரான்
    திருத்தில்லை சென்றடைந்தார்.


He was convinced that the most proper use to which
Flawless wealth could be put, was to light
Within the shrine of Siva, lamps that would always
Burn with endless luster; this he did,
And with his tongue ambrosially hailed the Lord;
As time passed on, he grew penurious; then he eventually
Arrived at hallowed Thillai of the Lord of gods.

contd.,

Arunachala Siva,Pages: 1 ... 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 [340] 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 ... 3019