Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 [338] 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 ... 3115
5056
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: March 12, 2017, 08:16:58 AM »
Verse  5:


பழைய தம்மடி யார்து திசெயப் பாரு ளோர்களும் விண்ணு ளோர்தொழக்
குழலு மொந்தை விழாவொலி செய்யுங்கோட்டாற்றில்
கழலும் வண்சிலம் பும்மொ லிசெயக் கானி டைக்கண மேத்த வாடிய
அழக னென்றெழுவார் அணியாவர் வானவர்க்கே.


As the immortals in heaven and the people of this earth worship with joined hands and the devotees to whom comes as heritage, praise him, in Kōṭṭāṟu where in the festivals flutes and Montai are played. Those who rise from sleep thinking of the beautiful god who danced in the cremation ground when the kazhal and beautiful anklet make a sound, to be praised by the groups of Bhutas and ghosts, are ornaments to the immortals heaven.

Arunachala Siva.

5057
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: March 12, 2017, 08:13:15 AM »
Verse  4:

அம்பி னேர்விழி மங்கை மார்பலர் ஆட கம்பெறு மாட மாளிகைக்
கொம்பி னேர்துகி லின்கொடியாடு கோட்டாற்றில்
நம் பனேநட னேந லந்திகழ் நாதனே யென்று காதல் செய்தவர்
தம்பி னேர்ந்தறி யார்தடுமாற் றவல்வினையே.


In Kōṭṭāṟu which has dancing stages where many young girls with eyes as sharp as arrows and where the flags made of cloth tied to the staff flutter in the wind in the storeyed mansions, those who bestow their love addressing him as Siva, the dancer, and the master who can grant the eminent supreme bliss, do not know the occurrence of the irresistible Karmas which toss the soul about, following them wherever they are born.

Arunachala Siva.
5058
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: March 12, 2017, 08:09:46 AM »
Verse  3:


விரவி நாளும் விழா விடைப்பொலி தொண்டர் வந்து வியந்து பண்செயக்
குரவ மாரு நீழற்பொழின்மல்கு கோட்டாற்றில்
அரவ நீள்சடை யானை யுள்கிநின் றாத ரித்துமுன் அன்பு செய்தடி
பரவு மாறுவல் லார்பழிபற் றறுப்பாரே.


In Koṭṭāṟu where gardens giving shade are prosperous in which bottle flower trees are numerous, and the eminent devotees join daily in the festivals and sing with wonder.
those who are able to praise the feet (of Siva) cherishing them with love and standing in his presence wishing for him, thinking of Siva who has long matted locks on which there is a cobra, will cut all reproach and attachment.

Arunachala Siva.

5059
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: March 12, 2017, 08:06:26 AM »
Verse  2:

நின்று மேய்ந்து நினைந்து மாகரி நீரொ டும்மலர் வேண்டி வான்மழை
குன்றி னேர்ந்துகுத்திப் பணிசெய்யுங் கோட்டாற்றுள்
என்றும் மன்னிய எம்பி ரான்கழல் ஏத்தி வானர சாள வல்லவர்
பொன்று மாறறியார் புகழார்ந்த புண்ணியரே.


The big elephant standing, grazing and thinking, piercing the cloud in the sky rising like a hill, desiring water and flowers, in Kōttāṟu where it does service to god.
Those who can rule over the heaven praising the feet of our master who permanently dwells there do not know death. They are virtuous people whose fame has spread all over the world.

Arunachala Siva.

5060
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: March 12, 2017, 08:03:22 AM »
Tiruk Kottaru:

Verse 1:

கருந்த டங்கண்ணின் மாத ராரிசை செய்யக் காரதிர் கின்ற பூம்பொழிற்
குருந்த மாதவியின் விரைமல்கு கோட்டாற்றில்
இருந்த எம்பெரு மானை யுள்கி இணைய டிதொழு தேத்தும் மாந்தர்கள்
வருந்து மாறறியார் நெறிசேர்வர் வானூடே.

When the ladies with black and large eyes sing sweet music, thinking of our Lord who dwells in Kōṭṭāṟu where in the flower gardens the clouds thunder, and the fragrance of the wild lime tree and common delight of the woods is increasing those who worship with joined hands, and praise, the two feet will not know any suffering, will reach the world of bliss passing through heaven.

Arunachala Siva.

5061
General Discussion / Re: Rough Notebook-Open Forum
« on: March 11, 2017, 12:49:09 PM »
Today is Masi month, Magha Nakshatra.  There will be abhishekam, alankaram and arti
for Chidambaram Nataraja.  The Nataraja idol will be brought to the 1000 pillared hall
and these will be done. Hundreds of devotees will witness this rare event.

Arunachala Siva.   

5062
Chapter 33:

1. Ribhu: I tell you, the supreme Brahman alone is.  This word is ungenerated.  I am only the state of Being and Bliss.  This world is ungenerated.

2. I am only the self, the supreme Brahman, not the world that seen separate. I am only the state of Being and Bliss. The world is ungenerated.

3. I am only the state of Being and Bliss. I am the embodiment of the state of Awareness and Bliss. I alone am, I alone am, the only one.  I alone am higher than the highest.

4. Being Consciousness Bliss, this one am I, indeed,Brahman alone. I am, ever resplendent. Such a form from wherever, is unreal.

5. 'You' - this much is the supreme Brahman, the form full of Consciousness and Bliss.
The form of Consciousness, the expanse of consciousness; consciousness alone is the supreme joy.

6. I am only the Self, not the unreal.  I am the established, the supreme Guru.  There is no time. There is no world either, only erroneous conception.

7. I alone am the supreme Brahman. I alone am the ever existent Siva. I am only Pure Awareness, the experience of pure serenity.

8.  I am only non dual Bliss. I am inexhaustible, I am the great one. All is always only
Brahman. All is only blemishless Brahman.

9.  All is Brahman and naught else. All is Brahman, the sentient. I am of the form of the all illuminating. I am indeed the mind adorable to all.

10. I shine alone. I am without the attained and the unattained.  I am of the form of the indweller of all, with the characteristic of the all witnessing.

contd.,

Arunachala Siva.
   

5063
With these words I put him on the train myself.  Two days later his relatives came to me looking for him and asked, 'Where is he gone?  Only you must have sent him away.' I replied, 'I did not send him on my own.  He asked me for directions and I told him.  He has gone only to Tiruvannamalai.'  A week later I received a letter from Ramakrishna, accompanied by a portrait of Bhagavan and a copy of Bhagavan's Arunachala Aksharamanamalai. Seeing Bhagavan's portrait filled me with joy and peace.

The pre determined day of my guru's entombment was nearing.  There was an increasing swell of people and uproar and excitement all around.  Beginning three days prior to the event predicted, the Swami partook only a diet of milk.  D-day came, and policemen had to be deployed to control the surging crowd of onlookers. Afternoon at three, the Swami marched down the samadhi cave. At close proximity
were myself, his foremost disciple, members of his family and others intimate with him. The Swami now said, 'My head will keep shaking for a while.  When its shaking stops, close the tomb with this huge stone slab.'  We waited to carry out his instructions.  Half an hour went by and then an hour.  Still nothing happened. The Swami, who could no more bear to sit in, rose up, came out, took to his heels, and vanished into the mass of onlookers.  Abusing him, and calling him a fraud, the disappointed crowd dispersed.

contd.,

Arunachala Siva.                 

5064
By now a few months had gone by since my stay at Pudupalayam.  I decided to return home and continue my practice back there, so took leave of the Swami. Back home,
observing silence, I practiced rigorously but could make no progress. I continued in a state of limbo for a couple of years, losing my earlier poise, but not gaining any new ground. While so, my guru, after undertaking a tour of several places in Tamizh Nadu, now returned.  In his entourage came some wealthy, influential persons, and with them the Gounder of Pudupalayam too.  The Swami now made a pronouncement that he shall enter into Jeeva Samadhi (entombment while alive) on a particular day of a particular month a year from hence.  He added that these wealthy folk had come to erect, in advance, a cave like tomb at the proposed samadhi site.

The building of a large tomb was afoot, at a site three miles from my village.  The Swami, obtaining my father's permission, took me to be with him. There he declared that I was his prime disciple and that after his Jeeva Samadhi, I would succeed as the head of his mutt. I was put off by all this ostentation and publicity mongering. My mind was restless.  A few months passed and I could no longer stand it.  In anguish,
I blurted out to the Swami, 'So much time has gone by but I am unable to experience Self realization. Are there no realized souls living today, like the Maharishis of yore who had lived during the ancient times of the Yoga Vasishtam?'

To my query, the Swami replied, 'Oh, yes! There lives a sage in Tiruvannamalai whose name is Ramana Maharshi. He attained the experience of Jnana at the age of sixteen and abides ever in that state. I visited Him and had His darshan.'  I was amazed at this news, and felt as though struck by a surge of electric current. It was an exhilaration the likes of which I had never before felt.  So excited was I, I wanted to fly to Tiruvannamalai at once.

Instantly I sought permission to proceed there, much to his annoyance. 'I shall be entering Jeeva Samadhi six months from now.  You ought to be present here to take care of things then.  After that, you are at liberty to go where you please,' he admonished me.  I was in a state of despair when a friend of mine from my neighboring village came to see me. His name was Ramakrishna, a year or two older than me.  He had a special affection and regard for me on account of my spiritual disciplines, which he too was after.  He was of a wealthy family and arrangements by his elders were to conduct his wedding.  But he was least inclined towards matrimony and one day he came to me to seek a way out of this immediate tangle.

I immediately told him, 'I hear there is a sage in Tiruvannamalai known as Ramana Maharshi. I myself feel an intense longing to go to Him but I am tied up for the next six months by my guru's orders.  Therefore, you set out forthwith for Tiruvannamalai.
Later on I shall join you.  As soon as you reach there write to me all about the sage and the spiritual teaching you receive from him.'

contd.,

Arunachala Siva.                                             

5065
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: March 11, 2017, 08:46:40 AM »
Verse  11:


இந்து வந்தெழு மாட வீதியெ ழில்கொள் காழிந் நகர்க் கவுணியன்
செந்து நேர்மொழியார் அவர்சேருந் திருக்களருள்
அந்தி யன்னதொர் மேனி யானை அமரர் தம்பெரு மானை ஞானசம்
பந்தன் சொல்லிவை பத்தும்பாடத் தவமாமே.


In Tiruk Kaḷar where the ladies whose words are like chendu, on Siva the god of the immortals, who has a form like the evening sky. Jnana Sambandhan, who was born in the Kavuṇiya Gōthram in the city of beautiful Sirkazhi, which has streets having storeys where the moon stays and rises. If one sings all the ten verses composed by him, it is equal to penance.

Padigam on Tiruk Kalar completed.

Arunachala Siva.


5066
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: March 11, 2017, 08:42:42 AM »
Verse  10:


பாக்கி யம்பல செய்த பத்தர்கள் பாட்டொ டும்பல பணிகள் பேணிய
தீக்கியல் குணத்தார் சிறந்தாருந் திருக்களருள்
வாக்கின் நான்மறை யோதி னாயமண் தேரர் சொல்லிய சொற்க ளானபொய்
ஆக்கி நின்றவனே யடைந்தார்க் கருளாயே.


In Tiruk Kaḷar where the Brahmins who perform religious rites in the consecrated fires, who do many services with love are everywhere prominent along with the songs of the devotees who had done good acts. You chanted the Vēdas by your speech.
Siva who stood unperturbed having made the words of the Jains and Buddhists as falsehood. [see 1st verse].

Arunachala Siva.


5067
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: March 11, 2017, 08:38:56 AM »
Verse  9:


பண்ணி யாழ்பயில் கின்ற மங்கையர் பாட லாடலொ டார வாழ்பதி
தெண்ணி லாமதியம் பொழில்சேருந் திருக்களருள்
உண்ணி லாவிய வொருவ னேயிரு வர்க்கு நின்கழல் காட்சி யாரழல்
அண்ண லாயவெம்மான் அடைந்தார்க் கருளாயே.


In Tiruk Kaḷar where the moon of bright light reaches the gardens, and which is the place where the young girls who practice playing on the Yazh which is attuned to the notes, to be satisfied fully with songs and dances. The unequaled god who dwells inside every being! Our Lord who assumed the form of fire in which it was difficult to obtain a vision of your feet and head to both Vishnu and Brahma! [see 1st verse].

Arunachala Siva.

5068
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: March 11, 2017, 08:35:34 AM »
Verse  8:


குன்ற டுத்தநன் மாளி கைக்கொடி மாட நீடுயர் கோபு ரங்கண் மேல்
சென்ற டுத்துயர்வான் மதிதோயுந் திருக்களருள்
நின்ற டுத்துயர் மால்வ ரைத்திரள் தோளி னாலெடுத் தான்றன் நீள்முடி
அன்றடர்த் துகந்தாய் அடைந்தார்க் கருளாயே.


In Tiruk Kaḷar, where the perfect mansions which resemble hills, the very tall towers and the storeys having flags rise high and seem to come into contact with the moon that shines in the sky, you became great by pressing in the distant past, the tall crowns of the demon who lifted with his globular shoulders the big and high mountain standing and approaching it. [see 1st verse].

Arunachala Siva.

5069
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: March 11, 2017, 08:32:00 AM »
Verse  7:


தம்ப லம்மறி யாத வர்மதில் தாங்கு மால்வரை யாலழ லெழத்
திண்பலங் கெடுத்தாய் திகழ்கின்ற திருக்களருள்
வம்ப லர்மலர் தூவி நின்னடி வானவர் தொழக் கூத்து கந்துபேர்
அம்பலத் துறைவாய் அடைந்தார்க் கருளாயே.


You destroyed the firm strength with the low of a mountain which supports the world as linch pin, the forts of the demons who did not know their strength, to catch fire.
in eminent Tiruk Kaḷar. You dwell in a big public hall where you rejoiced in dancing, for the celestial beings to worship your feet with joined hands scattering flowers spreading fragrance. [see 1st verse].

Arunachala Siva.


5070
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: March 11, 2017, 08:27:23 AM »
Verse  6:


கோல மாமயில் ஆலக் கொண்டல்கள் சேர்பொ ழிற்குல வும்வ யலிடைச்
சேலிளங் கயலார் புனல்சூழ்ந்த திருக்களருள்
நீலம் மேவிய கண்ட னேநிமிர் புன்ச டைப்பெரு மானெ னப்பொலி
ஆல நீழலுளாய் அடைந்தார்க் கருளாயே.


in Tiruk Kaḷar which is surrounded by water which has abundance of Karnatic carp, young carp in the eminent fields and gardens in which clouds which have drawn water, reach, causing the beautiful big peacocks to dance spreading their tails; The Lord in whose neck there is the blue color, Siva, who is under the shade of the flourishing banyan tree to be praised as the great one who has ruddy matted locks! [see 1st verse].

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 [338] 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 ... 3115