Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 [337] 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 ... 3062
5041
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 29, 2017, 08:23:14 AM »
Kari Nayanar Puranam:

Verse  1:


மறையாளர் திருக்கடவூர்
    வந்துதித்து வண்தமிழின்
துறையான பயன்தெரிந்து
    சொல்விளங்கிப் பொருள்மறையக்
குறையாத தமிழ்க்கோவை
    தம்பெயரால் குலவும்வகை
முறையாலே தொகுத்தமைத்து
    மூவேந்தர் பால்பயில்வார்.

He was born in Tirukkatavoor where thrived
Brahmins versed in the Vedas; he mastered the sub heads,
Of bountiful Tamizh and comprehended the fruit
Thereof; he compiled a Kovai in Tamizh which
Came to be called after his name; in this work
The rich import lay hid under known words;
He cultivated the friendship of the three kings.

Arunachala Siva.
 

5042
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 29, 2017, 08:18:41 AM »
Verse  9:


மூரியார் கலியுலகில்
    முடியிட்ட திருவிளக்குப்
பேரியா றணிந்தாருக்
    கெரித்தார்தங் கழல்பேணி
வேரியார் மலர்ச்சோலை
    விளங்குதிருக் கடவூரில்
காரியார் தாஞ்செய்த
    திருத்தொண்டு கட்டுரைப்பாம்.


Adoring the feet of him who in this great and sea-girt
Earth, burnt his hallowed head for a lamp in the divine
Presence of the river-crested Lord, we proceed to indite
The glory of the servitorship of Kaariyaar
Of resplendent Katavoor bounded by gardens
Abounding in honey-laden blossoms.


Kanampulla Nayanar story completed.

Arunachala Siva.

5043
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 29, 2017, 08:16:13 AM »
Verse  8:


தங்கள்பிரான் திருவுள்ளம்
    செய்துதலைத் திருவிளக்குப்
பொங்கியஅன் புடன்எரித்த
    பொருவில்திருத் தொண்டருக்கு
மங்கலமாம் பெருங்கருணை
    வைத்தருளச் சிவலோகத்
தெங்கள்பிரான் கணம்புல்லர்
    இனிதிறைஞ்சி அமர்ந்திருந்தார்.

இப்பணியைத் தம் இறைவர் திருவுள்ளத்தில் ஏற்றுத் திருவிளக்கை மிக்க அன்புடன் எரித்த ஒப்பில்லாத தொண்டருக்கு, இறைவனார் நன்மை பெருகும் பெருங்கருணையினை வைத்தருளச், சிவலோகத்தில் எங்கள் பெருமானாரான கணம்புல்ல நாயனார் சேர்ந்து இனிதாக வணங்கி அங்கு அமர்ந்தருளினார்.

Arunachala Siva.5044
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 29, 2017, 08:13:11 AM »
Verse  7:


முன்புதிரு விளக்கெரிக்கும்
    முறையாமங் குறையாமல்
மென்புல்லும் விளக்கெரிக்கப்
    போதாமை மெய்யான
அன்புபுரி வார்அடுத்த
    விளக்குத்தந் திருமுடியை
என்புருக மடுத்தெரித்தார்
    இருவினையின் தொடக்கெரித்தார்.

He who caused the lamps to glow before the Lord
During the appointed hour, could not come by enough
Grass to render duly his service;
Thereupon he that served the Lord in true love
Burnt for a lamp the hair on his head;
He so burnt it that his very bones melted;
Thus, even thus, he burnt away the bondage
And nexus of the twofold Karma.

Arunachala Siva.
   

5045
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 29, 2017, 08:10:17 AM »
Verse  6:

இவ்வகையால் திருந்துவிளக்
    கெரித்துவர அங்கொருநாள்
மெய்வருந்தி அரிந்தெடுத்துக்
    கொடுவந்து விற்கும்புல்
எவ்விடத்தும் விலைபோகாது
    ஒழியவும்அப் பணியொழியார்
அவ்வரிபுல் லினைமாட்டி
    அணிவிளக்கா யிடஎரிப்பார்.


While in this flawless way he lighted lamps,
The grass he cut and carried with him, by dint
Of hard labor, could not be sold anywhere, one day;
Yet he would not give up his service;
He lighted the grass cut by him and made it
Perform the office of beauteous lamps.

Arunachala Siva.


5046
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 29, 2017, 08:07:00 AM »
Verse  5:


ஆயசெயல் மாண்டதற்பின்
    அயலவர்பால் இரப்பஞ்சிக்
காயமுயற் சியில்அரிந்த
    கணம்புல்லுக் கொடுவந்து
மேய விலைக் குக்கொடுத்து
    விலைப்பொருளால் நெய்மாறித்
தூயதிரு விளக்கெரித்தார்
    துளக்கறுமெய்த் தொண்டனார்.


While thus he thrived, there was nothing left with him
To sell; afraid to indulge in begging he plied himself
In cutting Kanampul; he sold it for such price he could
Get, and with that money bought ghee, and thus lighted
The holy and divine lamps; lo, the greatness
Of the true and undaunted devotee!

Arunachala Siva.

5047
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 29, 2017, 08:03:05 AM »
Verse  4:


தில்லைநகர் மணிமன்றுள்
    ஆடுகின்ற சேவடிகள்
அல்கியஅன் புடன்இறைஞ்சி
    அமர்கின்றார் புரமெரித்த
வில்லியார் திருப்புலீச்
    சரத்தின்கண் விளக்கெரிக்க
இல்லிடையுள் ளனமாறி
    எரித்துவரும் அந்நாளில்.


In abiding love he adored the redemptive feet
Of the Lord who dances in the beauteous Ambalam
Of Thillai city, and abode there; he came by money
By selling the movables in his house, and lighted
Lamps in Tiru-p-Puleeccharam of the Lord,
The wielder of the bow, who gutted with fire
The triple hostile citadels.

Arunachala Siva.

5048
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 29, 2017, 08:00:16 AM »
Verse  3:


தாவாத பெருஞ்செல்வம்
    தலைநின்ற பயன்இதுவென்
றோவாத ஓளிவிளக்குச்
    சிவன்கோயில் உள்ளெரித்து
நாவாரப் பரவுவார்
    நல்குரவு வந்தெய்தத்
தேவாதி தேவர்பிரான்
    திருத்தில்லை சென்றடைந்தார்.


He was convinced that the most proper use to which
Flawless wealth could be put, was to light
Within the shrine of Siva, lamps that would always
Burn with endless luster; this he did,
And with his tongue ambrosially hailed the Lord;
As time passed on, he grew penurious; then he eventually
Arrived at hallowed Thillai of the Lord of gods.

Arunachala Siva.

5049
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 29, 2017, 07:57:15 AM »
Verse  2:


அப்பதியில் குடிமுதல்வர்க்
    கதிபராய் அளவிறந்த
எப்பொருளும் முடிவறியா
    எய்துபெருஞ் செல்வத்தார்
ஒப்பில்பெருங் குணத்தினால்
    உலகின்மேற் படவெழுந்தார்
மெய்ப்பொருளா வனஈசர்
    கழல்என்னும் விருப்புடையார்.


He was the chief of all the clan-chiefs of that town;
Great and immeasurable was his manifold wealth;
Endowed with lofty and peerless qualities he lived poised
In ever-growing nobility; his loving consciousness
Ever informed him thus: "The Lord's feet alone
Endure, for ever, in truth."

Arunachala Siva.

5050
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: January 28, 2017, 10:54:16 AM »
Verse  11:


திக்கு லாம்பொழில் சூழ்தெளிச் சேரியெஞ் செல்வனை
மிக்க காழியுண் ஞானசம் பந்தன் விளம்பிய
தக்க பாடல்கள் பத்தும்வல் லார்கள் தடமுடித்
தொக்க வானவர் சூழ விருப்பவர் சொல்லிலே.

About our Lord who is in Teḷlichēri whose fame has spread in all the directions and which is surrounded by gardens. Those who are able to recite all the ten worthy verses composed by Jnana Sampandhaṉ of Sirkazhi, which is superior to other shrines.
If we make mention of their benefits, they are people who will be in heaven, surrounded by the celestial beings who wear big crowns and gather there.

Padigam on Tiruth Tellicheri completed.

Arunachala Siva.

 

5051
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: January 28, 2017, 10:50:11 AM »
Verse  10:

மந்தி ரந்தரு மாமறை யோர்கள் தவத்தவர்
செந்தி லங்கு மொழியவர் சேர்தெளிச் சேரியீர்
வெந்த லாகிய சாக்கிய ரோடு சமணர்கள்
தந்தி றத்தன நீக்குவித் தீரோர் சதிரரே.

Siva in Telḷichēri where great Brahmins who have learnt Vēdam which contain mantras, ascetics who have done penance, and ladies whose words are as sweet as Chentu, gather! You destroyed the doctrines of the Jains and Buddhists who are like burnt fire-wood; Therefore you are a skillful person.

Arunachala Siva.

5052
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: January 28, 2017, 10:46:41 AM »
Verse  9:


காலெ டுத்த திரைக்கை கரைக்கெறி கானல்சூழ்
சேல டுத்த வயற்பழ னத்தெளிச் சேரியீர்
மால டித்தல மாமல ரான்முடி தேடியே
ஓல மிட்டிட வெங்ஙன மோருருக் கொண்டதே.

Siva in Teḷlichēri where there are tanks and fields on which there are Carnatic carp (fish), which is surrounded by sea-shore gardens where the waves that are like hands and raised by wind throw on the shore products of the sea! How did you take a form of fire, when Vishnu went searching the feet and Brahma, in the big flower (of lotus) the head, and called for succor when they could not find them?

Arunachala Siva.


5053
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: January 28, 2017, 10:43:22 AM »
Verse  8:


கொத்தி ரைத்த மலர்க்குழ லாள்குயில் கோலஞ்சேர்
சித்தி ரக்கொடி மாளிகை சூழ்தெளிச் சேரியீர்
வித்த கப்படை வல்ல வரக்கன் விறற்றலை
பத்தி ரட்டிக் கரநெரித் திட்டதும் பாதமே.

Siva is in Telḷichēri surrounded by mansions in which well-decorated different kinds of flags are flying! When the lady who adorns her tresses of hair with bunches of flowers on which bees hum; - (trembled with fear) it was your feet that crushed the twenty hands and the strong heads of the demon who was able to wield weapons of minute workmanship.

Arunachala Siva.

5054
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: January 28, 2017, 10:39:47 AM »
Verse  7:


கோட டுத்த பொழிலின் மிசைக்குயில் கூவிடும்
சேட டுத்த தொழிலின் மிகுதெளிச் சேரியீர்
மாட டுத்தமலர்க் கண்ணினாள் கங்கை நங்கையைத்
தோட டுத்த மலர்ச்சடை யென்கொல்நீர் சூடிற்றே.

Siva in Tēḷlicheri who has important functions to perform, where the Indian cuckoo sings perched on the gardens which has many branches!? What is the reason for adorning your matted locks, tucked with flowers with many petals, Gaṅga, a lady of distinction, who has eyes as beautiful as the lotus which is golden in color?

Arunachala Siva.


5055
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: January 28, 2017, 10:36:40 AM »
Verse  6:


தவள வெண்பிறை தோய்தரு தாழ்பொழில் சூழநல்
திவள மாமணி மாடந் திகழ்தெளிச் சேரியீர்
குவளை போற்கண்ணி துண்ணென வந்து குறுகிய
கவள மால்கரி யெங்ஙன நீர்கையிற் காய்ந்ததே.

Siva who is in Telḷichēri where storeys which shine with the brilliant precious stones in them, when it is surrounded by low gardens which the very white crescent seems to touch.  How did you kill with your hands the big and well-fed elephant which came very near, for the lady with eyes like blue Nelumbo flowers, to become frightened?


Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 [337] 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 ... 3062