Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 [337] 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 ... 3112
5041
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: March 10, 2017, 08:03:17 AM »
Tiru Amattur:

Verse 1:


குன்ற வார்சிலை நாண ராவரி வாளி கூரெரி காற்றின் மும்மதில்
வென்றவா றெங்ஙனே விடையேறும் வேதியனே
தென்ற லார்மணி மாட மாளிகை சூளி கைக்கெதிர் நீண்ட பெண்ணைமேல்
அன்றில் வந்தணையும் ஆமாத்தூ ரம்மானே.


The brahmin among gods who rides on a bull the father in Āmāttūr where in the Palmyra tree which stands high opposite the open terrace of the mansions which have beautiful storeys which the balmy breeze from the South fills, the bird Aṉṟil joins it, returning to its nest. How did you gain victory over the three forts with the aid of the big fire and wind being at the tip of the arrow are being the arrow, the bow-string being the cobra Vāsuki and the Mēru being the long bow?

Arunachala Siva.

5042
44. There is nothing in the least apart from the Self.  All is illusory.  There is no doubt
of this. The great ones of the present, those who undertake Mantras, clarity of intellect,
auspiciousness and inauspiciousness,

45.  diversity in place, diversity in objects and diversity in consciousness are naught.
Concepts of separateness from the Self, determination of separateness from the Self,

46.  name and form other than the Self, auspiciousness and inauspiciousness apart from the Self, reality of things outside the Self, the triad of worlds apart from the Self,

47. joy and sorrow apart from the Self, thinking apart from the Self, the universe parted from the Self, victory and defeat other than the Self,

48. worship of God other than the Self, worship of Siva other than the Self, any great meditation apart from the Self, whatever progression of Knowledge outside the Self -

49. are all only illusory.  There is no doubt of this.  Brahman is all.  There is no uncertainty about this.  All this has been revealed by the Lord.  Ever contemplate on this, one pointedly. 

50.  Just by hearing this one's heart knot is put to an end, the karma of the ignorant ones is destroyed and the blessed ones certainly attain liberation.

contd.,

Arunachala Siva.     
           

5043
A few more years went by.  I had turned sixteen at that time.  Some three miles away an ascetic had come to stay and was teaching Vedanta to a few elderly persons. My father, who had happened to go there on some personal work, came to hear of it. He thought that it would not do for me to go on delivering discourses and chanting certain Mantras.  He felt that, like siddhis (occult powers through yogic disciplinary practices),
these exercises of mine too would not endure. What would stand me in good stead, he thought, would be to listen to explications of Vedanta, ponder over them, and then turn myself to unremitting meditation. But he was apprehensive that I would refuse to go to see this master, even as I was earlier unwilling to meet Kodumudi Swami.

So, he met this scholar-ascetic, briefed him about me, said that he shall somehow persuade me to meet him, and requested the Swami to prevail upon me to attend his Vedantic discourses. Without telling me what had transpired, he then asked me merely to accompany him where he was proceeding on some business.  Taking me to the Swami and after sitting with me for a while he left, saying, 'You just wait here. I am going out now and shall return in a while.' I waited unwillingly though. Some minutes elapsed when the Swami, turning towards me slowly, inquired about myself. He then tactfully sent away all the others sitting there.  Addressing me now, he added, 'To go on delivering discourses and earning others's appreciation would be of no avail.   Yogic siddhis might give you occult powers but they too are incapable of giving you mukti.
Instead, you would do well to listen to some lessons on Vedanta, study them and master their essence.  That alone would lead you to the experience of the Reality that is the Atman. So, what do you intend to do?' he asked. I replied, 'You decide on whatever you deem fit for me.'  To this, the Swami said, 'I will not thrust anything upon you. I shall teach you what you, on your own, desire to learn!  I am well versed in the sacred epics, reading the future, supernatural art, medicine and Vedanta. Of these, I would impart to you what you choose to learn.'

When I still could not make up my mind the Swami decided to draw lots.  Miraculously, 'Vedanta' fell to my lot!  He was greatly pleased and said he would forthwith start with his instructions, that day being an auspicious period.  He then wrote out the following six verses from Kaivalya Navaneetam on a palm leaf and asked me to return home, learn the verses by heart and come again next day at the same time.

contd.,

Arunachala Siva.                                 

5044
I was around ten then.  In the neighboring village a mile away, some Tamizh pandit
had arrived.  They were reading out the celebrated Tamizh religious epic, Thiruvilaiyadal Puranam (a narrative of the sixty four divine sports of Lord Siva at Madurai, written by Sage Paranjyoti) and discoursing on it in the Malayalam language.  My father, coming to know of it, took me with him to attend their discourse.  I fervently listened to them. After returning home, my father said, 'All right, recount to your mother now what you have heard!' And I could relate the entire thing, free of errors too.  My mother was happy and proud of her little son.

This recounting became a daily practice for the duration of those discourses.  It also resulted in my father taking me to several other venues of such discourses.  Hearing about the faculty of my accurate memory and verbatim retelling, people from nearby villages began inviting me to their place to listen to my narrations.         

Some years went like this, when one Kodumudi Swami, a celebrated saint, came on a visit to Kerala region.  All that he wore was a loin cloth.  He belonged to the sectarian
worshippers of Bhairava (Lord Siva in his fearsome aspect).  This Kodumudi Swami could perform feats of occult powers. Crowds of people thronged to have his darshan.
My father too wanted to go and take me along to see this godman, but I did not go as I was not interested.  I felt that when the Almighty Siva himself appeared to me as my Guru, giving me initiation by Mantra, what need I have to visit godmen?

contd.,

Arunachala Siva.       

5045
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: March 09, 2017, 08:45:12 AM »
Verse  11:


பெயரெ னும்மிவை பன்னி ரண்டினு முண்டெ னப்பெயர் பெற்ற வூர்திகழ்
கயலுலாம் வயல்சூழ்ந் தழகார் கலிக்காழி
நயன டன்கழ லேத்தி வாழ்த்திய ஞான சம்பந்தன் செந்த மிழுரை
உயருமா மொழிவார் உலகத் துயர்ந்தாரே.


In Sirkazhi,  of great bustle which is full of beauty as it is surrounded by fields in which carps move about, which is eminent by the fact of its having these twelve names among which Sirkazhi is included. Praising the feet of the god who is the right conduct and dancer, in this world those are eminent people who will recite the verses done in chaste Tamizh by Jnana Sambandhan, which are in the form of benediction.

Padigam on Sirkazhi concluded.

Arunachala Siva.

5046
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: March 09, 2017, 08:41:04 AM »
Verse  10:

பிண்ட முண்டுழல் வார்க ளும்பிரி யாது வண்டுகி லாடை போர்த்தவர்
கண்டு சேரகிலார் அழகார் கலிக்காழித்
தொண்டை வாயுமை யோடு கூடிய வேட னேசுட லைப்பொ டியணி
அண்டவா ணனென்பார்க் கடையா வல்லல்தானே.

The Jains who roam about eating balls of cooked rice, and the Buddhists who always cover their bodies with a yellow robe without removing it, have not the capacity to reach Siva realizing his greatness. In Sirkazhi, of great bustle and much beauty.
suffering will not reach those who praise god as, Hunter who is united with Uma whose lips are like the fruits of the common creeper of the hedge!
Resident of the universe who smears the ash in the cremation ground!

Arunachala Siva.

5047
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: March 09, 2017, 08:37:56 AM »
Verse  9:


பரும ராமொடு தெங்கு பைங்கத லிப்ப ருங்கனி யுண்ண மந்திகள்
கருவரா லுகளும் வயல்சூழ் கலிக்காழித்
திருவி னாயக னாய மாலொடு செய்ய மாமலர்ச் செல்வ னாகிய
இருவர் காண்பரியா னெனவேத்துத லின்பமே.

When the female monkeys are eating the big fruits of the green plaintain, coconut palm and big common Kadamba, it gives pleasure to praise the god as one who could not be found out by both the Vishnu who is the husband of Tiru (Lakshmi) and the god who is seated in the big and red (lotus) flower.

Arunachala Siva.

5048
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: March 09, 2017, 08:34:31 AM »
Verse  8:


மைத்த வண்டெழு சோலை யாலைகள் சாலி சேர்வய லார வைகலுங்
கத்து வார்கடல் சென் றுலவுங் கலிக்காழி
அத்த னேயர னேய ரக்கனை யன்ற டர்த்துகந் தாயு னகழல்
பத்தராய்ப் பரவும் பயனீங்கு நல்காயே.


To spread over the fields of red variety of paddy and sugar-canes, and gardens from which black bees rise after drinking honey, in Sirkazhi of great bustle where the long and roaring sea moves about. Bestow on me the benefit of praising as a devotees your feet saying Father Haraṉ! One who became great by crushing the demon in the distant past! in this birth itself.

Arunachala Siva.


5049
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: March 09, 2017, 08:31:50 AM »
Verse  7:


தான லம்புரை வேதிய ரொடு தக்க மாதவர் தாந்தொ ழப்பயில்
கானலின் விரைசேர விம்முங் கலிக்காழி
ஊனு ளாருயிர் வாழ்க்கை யாயுற வாகி நின்றவொ ருவனே யென்றென்
றானலங் கொடுப்பார் அருள்வேந்த ராவாரே.


நன்மையும் பெருமையும் அமைந்த வேதியர்களோடு தக்க மாதவர்களும் தொழுது வணங்க, சோலைகளின் மணம் சேர்ந்து விம்மும் காழிப்பதியுள் ஊனுடம்புடையோர் உயிர்வாழ்தற்குப் பயனாய் அவர்க்கு உறவாகிநின்ற ஒருவனே என்று வாழ்த்தினால் நலம் கொடுக்கும் பெருமான் விளங்குகின்றான். அவனைத் தொழுவோர் அருள் வேந்தர் ஆவர்.

Arunachala Siva.

5050
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: March 09, 2017, 08:28:53 AM »
Verse  6:


மற்று மிவ்வுல கத்து ளோர்களும் வானு ளோர்களும் வந்து வைகலுங்
கற்ற சிந்தையராய்க் கருதுங் கலிக்காழி
நெற்றி மேலமர் கண்ணி னானை நினைந்தி ருந்திசை பாடு வார்வினை
செற்றமாந் தரெனத் தெளிமின்கள் சிந்தையுளே.

In Sirkazhi, of great bustle where the people of this world and celestial beings come and meditate daily, with a mind, having learnt to worship god, people of this world!
Be clear in your minds that those who sing the fame with music meditating on the god who has a frontal eye, are people who have destroyed their sins.

Arunachala Siva.

5051
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: March 09, 2017, 08:24:48 AM »
Verse  5:

மலிக டுந்திரை மேனி மிர்ந்தெதிர் வந்து வந்தொளிர் நித்திலம் விழக்
கலிக டிந்தகையார் மருவுங் கலிக்காழி
வலிய காலனை வீட்டி மாணிதன் இன்னு யிரளித் தானை வாழ்த்திட
மெலியுந் தீவினைநோய் அவைமேவுவார் வீடே.

As the shining pearls fall coming very often crowded on the quickly flowing waves,
in Sirkazhi, of great bustle where the donors who completely remove the poverty of supplicants. If one praises the god who protected the previous life of the Brahmachari, killing the strong Yama (God of death) his sins and diseases will perish, and will attain eternal bliss.

Arunachala Siva.

5052
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: March 09, 2017, 08:21:16 AM »
Verse  4:


மையி னார்பொழில் சூழ நீழலில் வாச மார்மது மல்க நாடொறும்
கையி னார்மலர் கொண்டெழுவார் கலிக்காழி
ஐய னேயர னேயென் றாதரித் தோதி நீதியு ளேநி னைப்பவர்
உய்யு மாறுலகில் உயர்ந்தாரி னுள்ளாரே.

As the parks on which clouds rest, in the shade the fragrant honey increases in quantity. In Sirkazhi of great bustle where the devotees start full of flowers in their hands, to worship the god daily. Treating with regard saying, Master, Haraṉ!
and those who think with right conduct uttering those names. They are among those exalted in virtue to save themselves from the cycle of birth and death.

Arunachala Siva.

5053
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: March 09, 2017, 08:17:52 AM »
Verse  3:


நாடெ லாமொளி யெய்த நல்லவர் நன்று மேத்தி வணங்கு வார்பொழிற்
காடெ லாமலர் தேன்துளிக்குங் கடற்காழித்
தோடு லாவிய காது ளாய்சுரி சங்க வெண்குழை யானென் றென்றுன்னும்
வேடங் கொண்டவர்கள் வினை நீங்கலுற்றாரே.


In Sirkazhi, which is in proximity to the sea, where in all the dense gardens flowers give honey in drops and which has good people who worship and praise the god to make the whole of the country shine with fame, the ascetics who are dressed like Siva think of god without ceasing as one who has on one ear a lady's ear-ring moving and a men's ear-ring made of spiraling conch on the other.  Their sins will take leave of them of their own accord. (The past tense is used for certainty).

Arunachala Siva.

5054
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: March 09, 2017, 08:13:48 AM »
Verse  2:


மொண்ட லம்பிய வார்தி ரைக்கடல் மோதி மீதெறி சங்க வங்கமுங்
கண்டலம் புடைசூழ் வயல்சேர் கலிக்காழி
வண்ட லம்பிய கொன்றை யானடி வாழ்த்தி யேத்திய மாந்தர் தம்வினை
விண்ட லங்கெளிதாம் அதுநல் விதியாமே.

The clouds having drawn water, the sea of long waves which make a big sound. It
makes the conches and ships which are dashed and thrown on the shore.
In Sirkazhi of great bustle, reach the fields which are surrounded on all sides by mangroves. The sins of people who praised and blessed the feet of the god wearing Koṉṟai flowers on which bees hum, leaving them is easy; That is the golden rule.


Arunachala Siva.

5055
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: March 09, 2017, 08:10:27 AM »
Sirkazhi:

Verse 1:


பண்ணி னேர்மொழி மங்கை மார்பலர் பாடி யாடிய வோசை நாடொறுங்
கண்ணி னேரயலே பொலியுங் கடற்காழிப்
பெண்ணி னேரொரு பங்கு டைப்பெரு மானை யெம்பெரு மானென் றென்றுன்னும்
அண்ண லாரடியார் அருளாலுங் குறைவிலரே.

The sound of the dance when many young girls whose words are as sweet as the melody and sing, daily, in Sirkazhi, girt by the sea, where they abound before one's eyes, the holy slaves of the god, who think very often of the god who has a beautiful lady on his half as our God, are not wanting not only in his grace but also in other worldly wealth which is necessary for enjoying the pleasures of this world.

Arunachala Siva.


Pages: 1 ... 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 [337] 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 ... 3112