Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 [336] 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 ... 3091
5026
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: February 16, 2017, 11:52:11 AM »
Verse  7:

அறையார் கழலன் அழலன் இயலின்
பறையாழ் முழவும் மறைபா டநடம்
குறையா அழகன் குடவா யில்தனில்
நிறையார் பெருங்கோ யில்நிலா யவனே.

Siva wears an anklet which makes a sound. He holds fire in the hand [has the form of fire is another meaning.], who is exceedingly beautiful and dances when Vēdas are sung to the accompaniment of the drum according to the definition of music, Yazh and Muzhavu. He dwells permanently in the big temple which has all beautiful things in full, in Kuṭavāyil.

Arunachala Siva.

5027
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: February 16, 2017, 11:49:19 AM »
Verse  6:

அலைசேர் புனலன் அனலன் அமலன்
தலைசேர் பலியன் சதுரன் விதிரும்
கொலைசேர் படையன் குடவா யில்தனில்
நிலைசேர் பெருங்கோ யில்நிலா யவனே.

Siva has the water (of Ganga) which has waves, holds fire in his hand.
He has no spiritual impurities. He collects alms in the skull. An able god,
has a trident which is capable of killing and which he brandishes. He is permanent in the big temple which has been in existence since a very long time in Kuṭavāyil.

Arunachala Siva.

5028
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: February 16, 2017, 11:46:10 AM »
Verse  5:

என்றன் உளமே வியிருந் தபிரான்
கன்றன் மணிபோல் மிடறன் கயிலைக்
குன்றன் குழகன் குடவா யில்தனில்
நின்ற பெருங்கோ யில்நிலா யவனே.


The master who is seated with desire in my mind, who holds a young deer, has a neck like the sapphire has as his abode the mountain of Kailash, the youth is Siva who is permanent in the big temple that has been in existence since a long time in Kuṭavāyil.

Arunachala Siva.

5029
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: February 16, 2017, 11:42:18 AM »
Verse  4:


சுலவுஞ் சடையான் சுடுகா டிடமா
நலமென் முலையாள் நகைசெய் யநடம்
குலவுங் குழகன் குடவா யில்தனில்
நிலவும் பெருங்கோ யில்நிலா யவனே.


Siva has matted locks, moving round having the cremation ground as the stage Uma who has beautiful and soft breasts to feel joy. He is the youth who practices dance is Siva who stayed in the big temple which is permanent in Kuṭavāyil.

Arunachala Siva.

5030
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: February 16, 2017, 11:37:04 AM »
Verse  3:

கலையான் மறையான் கனலேந் துகையான்
மலையா ளவள்பா கம்மகிழ்ந்த பிரான்
கொலையார் சிலையான் குடவா யில்தனில்
நிலையார் பெருங்கோ யில்நிலா யவனே.

Siva holds a young stag in his hand.  He gave out the Vedas, holds fire in his hand.
He is the chief who felt happy in having as a half the daughter of the King of mountains. He has a bow with which he can kill enemies. He who is permanent in the permanent big temple in Kuṭavāyil.

Arunachala Siva.

5031
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: February 16, 2017, 11:33:52 AM »
Verse  2:


ஓடுந் நதியும் மதியோ டுரகம்
சூடுஞ் சடையன் விடைதொல் கொடிமேல்
கூடுங் குழகன் குடவா யில்தனில்
நீடும் பெருங்கோ யில்நிலா யவனே.


Siva wears on his matted locks a flowing river, a crescent moon and a cobra.
The youth who has a suitable bull drawn on his ancient flag. He is the god who is permanent in the big temple which has been in existence since a long time in Kuṭavāyil.

Arunachala Siva.5032
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: February 16, 2017, 11:30:19 AM »
Tiruk Kutavaayil:

Verse  1:


திகழுந் திருமா லொடுநான் முகனும்
புகழும் பெருமான் அடியார் புகல
மகிழும் பெருமான் குடவாயின் மன்னி
நிகழும் பெருங்கோ யில்நிலா யவனே.

The god whom eminent Vishnu and Brahma praise. The god who rejoiced when his devotees praise him with desire. He is being permanent in the big temple which is famous being fixed in Kuṭavāyil.

Arunachala Siva.

5033
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 16, 2017, 10:06:07 AM »
Verse  53:

என்றும் இன்பம் பெருகும் இயல்பினால்
ஒன்று காதலித்து உள்ளமும் ஓங்கிட
மன்று ளார்அடி யாரவர் வான்புகழ்
நின்றது எங்கும் நிலவி உலகெலாம்.

Even-crescent is the bliss of Siva; so the servitors
Love the One who alone should be loved;
Their souls soar up to the feet of that One;
The immense glory of the servitors of the Lord-Dancer
Of Ambalam pervades and abides aeviternally.
Through all the worlds.

Vellanai Charukkam concluded.

Periya Puranam completed.

Arunachala Siva.5034
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 16, 2017, 10:03:11 AM »
Verse  52:

சேரர் காவலர் விண்ணப்பம்
    செய்யஅத் திருவுலாப் புறம்அன்று
சாரல் வெள்ளியங் கயிலையில்
    கேட்டமா சாத்தனார் தரித்துஇந்தப்
பாரில் வேதியர் திருப்பிட
    வூர்தனில் வெளிப்படப் பகர்ந்தெங்கும்
நார வேலைசூழ உலகினில்
    விளங்கிட நாட்டினர் நலத்தாலே.   

The Puram verse of Tiru Ulaa sung by the Chera king
Was heard that day in the slope of the argent Kailaash
By the great Saasthaa; he bore it with him,
And at Tiruppitavoor-- the habitat of Brahmins--,
He openly published it and thus caused it
To flourish radiantly in all goodly splendor
In this sea-girt world.   

Arunachala Siva.


5035
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 16, 2017, 09:59:39 AM »
Verse  51:


வாழி மாதவர் ஆலால
    சுந்தரர் வழியிடை அருள்செய்த
ஏழிசைத் திருப் பதிகம்இவ்
    வுலகினில் ஏற்றிட எறிமுந்நீர்
ஆழி வேந்தனாம் வருணனுக்கு
    அளித்திட அவனும்அவ் வருள்சூடி
ஊழி யில்தனி யொருவர்தம்
    திருவஞ்கைக் களத்தில்உய்த் துணர்வித்தான்.

The divine decade of seven-fold music sung on his way
By Aalaala Sundarar-- the great tapaswi
And conferrer of deliverance--, for getting propagated
In the world for its redemption, was handed over
To Varunan, the god of the billowy oceans; wearing
The gracious decade on his crown, as it were,
He submitted it to the Supreme Lord of Anjaikkalam
Who alone survives the Great Deluge.

Arunachala Siva.

5036
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 16, 2017, 09:55:54 AM »
Verse 50:


தலத்து வந்துமுன் னுதயஞ்செய்
    பரவையார் சங்கிலி யாரென்னும்
நலத்தின் மிக்கவர் வல்வினைத்
    தொடக்கற நாயகி யருளாலே
அலத்த மெல்லடிக் கமலினி
    யாருடன் அனிந்திதை யாராகி
மலைத்த னிப்பெரு மான்மகள்
    கோயிலில் தந்தொழில் வழிநின்றார்.

Paravaiyaar and Sangkiliyaar of exceeding excellence
Who came to be born on earth, with the snapping
Of their mighty Pasam, by the grace of the Goddess Uma,
Became Kamalini the soles of whose feet dyed red
With red silk-cotton, and Anintitai, and were again
Established in the service of the shrine
Of the peerless Himavant's Daughter.

Arunachala Siva.

5037
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 16, 2017, 09:53:16 AM »
Verse  49:


அன்ன தன்மையில் இருவரும்
    பணிந்தெழுந் தருள்தலை மேற்கொண்டு
மன்னும் வன்தொண்டர் ஆலால
    சுந்தர ராகித்தாம் வழுவாத
முன்னை நல்வினைத் தொழில்தலை
    நின்றனர் முதற்சேரர் பெருமானும்
நன்மை சேர்கண நாதராய்
    அவர்செயும் நயப்புறு தொழில்பூண்டார்.   


Thus blessed, the two bowed before the Lord,
Rose up and wore His grace, as it were, on their crowns;
Immortal Van-tondar became Aalaala Sundara and stood
Undeviatingly poised in his former servitorship
Of divine goodliness; the Chera king par excellence   
Became Siva Gana Naathar and plied himself
In that dear-loved office.   

Arunachala Siva.

5038
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 16, 2017, 09:49:56 AM »
Verse 48:


சேரர் காவலர் பரிவுடன்
    கேட்பித்த திருவுலாப் புறங்கொண்டு
நாரி பாகரும் நலம்மிகு
    திருவருள் நயப்புடன் அருள்செய்வார்
ஊர னாகிய ஆலால
    சுந்தரன் உடனமர்ந் திருவீரும்
சார நங்கண நாதராம்
    தலைமையில் தங்கும் என் றருள்செய்தார்.   

The Partner of Uma was pleased to approve
The Puram verse of Tiru Ulaa which, by love,
The Chera king caused to be heard by the Lord;
In grace divine abounding in well-being,
The Lord blessed him thus: "Be accompanied
With Ooran who is Aalaala Sundaran. and may you both
Abide here as the Chiefs of Our Ganaas."   

Arunachala Siva.

5039
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 16, 2017, 08:52:49 AM »
Verse  47:


பெருகு வேதமும் முனிவரும்
    துதிப்பரும் பெருமையாய் உனைஅன்பால்
திருவு லாப்புறம் பாடினேன்
    திருச்செவி சாத்திடப் பெறவேண்டும்
மருவு பாசத்தை அகன்றிட
    வன்றொண்டர் கூட்டம்வைத் தாய்என்ன
அருளும் ஈசருஞ் சொல்லுக
    என்றனர் அன்பருங் கேட்பித்தார்.


O Lord whose glory is ineffable even by the swelling
Vedas and Munis! Out of love, I have composed
On You a Puram verse, a Ulaa;
I should be blessed with Your audience, O Lord
Who had me accompanied with Van-tondar to rid me
Of the fettering Paasa!" When thus he submitted,
Thus, even thus, was the servitor blessed
With the Lord's audience.   

Arunachala Siva.

5040
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 16, 2017, 08:49:15 AM »
Verse 46:


அரசர் அஞ்சலி கூப்பிநின்று
    அடியனேன் ஆரூரர் கழல்போற்றிப்
புரசை யானைமுன் சேவித்து
    வந்தனன் பொழியுநின் கருணைத்தெண்
திரைசெய் வெள்ளமுன் கொடுவந்து
    புகுதலின் திருமுன்பு வரப்பெற்றேன்
விரைசெய் கொன்றைசேர் வேணியாய்
    இனியொரு விண்ணப்பம் உளதென்று.   


Folding his hands above his head, the King said:
"Hailing the feet of Aaroorar, your servitor came
Ahead of him, all the way adoring him who rode
The tusker with a rope adorning its neck;
I was tossed to Your divine presence by the lucid waves
Of the flood of mercy poured by You;
Oh Lord of matted hair who wears a fragrant garland
Of Konrai flowers! I have a submission to make.   

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 [336] 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 ... 3091