Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 [336] 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 ... 2903
5026
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 03, 2016, 08:46:59 AM »
Verse  66:


பெருகும் பதிகம் பிறையணிவாள்
    நுதலாள் பாடிப் பெயர்ந்துநிறை
திருவின் மலியுஞ் சிவபுரத்துத்
    தேவர் பெருமான் கழல்வணங்கி
உருகுஞ் சிந்தை யுடன்போந்தே
    யுமையோர் பாகர் தாமகிழ்ந்து
மருவும் பதிகள் பிறபணிந்து
    கலைய நல்லூர் மருங்கணைந் தார்.


He hymned the Lord with a decade of ever-growing joy
Beginning with the words: "Pirai ani Vaallnuthal,"
And marched on; he adored the ankleted feet
Of the Lord of Sivapuram replete with spiritual wealth
And marched on with a melting mind; adoring
The other shrines where the Lord who shares Uma
In His frame willingly abides, he came near Kalayanallor.

Arunachala Siva.


5027
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 03, 2016, 08:44:19 AM »
Verse 65:


மன்னும் மருதி னமர்ந்தவரை
    வணங்கி மதுரச் சொல்மலர்கள்
பன்னிப் புனைந்து பணிந்தேத்திப்
    பரவிப் போந்து தொண்டருடன்
அந்நற் பதியி லிருந்தகல்வார்
    அரனார் திருநா கேச்சுரத்தை
முன்னிப் புக்கு வலங்கொண்டு
    முதல்வர் திருத்தாள் வணங்கினார்.


He adored the Lord who in joy abides at the ever-during
Idai Maruthu; he adorned Him with sweet garlands
Of Tamil verse, and again hailed and adored Him,
And then moved out; accompanied with the devotees he left
The goodly town and reached Siva's Tirunakeccharam;
Poised in devotional thought he entered the temple,
Circumambulated the inner shrine and adored
The hallowed feet of the First One.

Arunachala Siva.


5028
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 03, 2016, 08:41:55 AM »
Verse  64:


சாத்தி யங்கு வைகுநாள்
    தயங்கு மன்ப ருடன்கூடப்
பேர்த்து மிறைஞ்சி யருள்பெற்றுப்
    பெண்ணோர் பாகத் தண்ணலார்
தீர்த்தப் பொன்னித் தென்கரைமேல்
    திகழும் பதிகள் பலபணிந்து
மூர்த்தி யார்தம் இடைமருதை
    யடைந்தார் முனைப்பா டித்தலைவர்.   Having thus hymned the Lord, he abode there;
Accompanied with the devotees he hailed the Lord;
Blessed with His grace he fared forth and worshipped
The Lord concorporate with His Consort, in His many shrines
On the southern bank of the Ponni; the chief
Of Munaippaadi then came to the Lord's Idaimaruthu.


Arunachala Siva.

5029
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 03, 2016, 08:39:04 AM »
Verse 63:


விளங்குந் திருவா வடுதுறையில்
    மேயார் கோயில் புடைவலங்கொண்டு
உளங்கொண் டுருகு மன்பினுடன்
    உள்புக் கிறைஞ்சி யேத்துவார்
வளங்கொள் பதிக மறையவன்என்று
    எடுத்து வளவன் செங்கணான்
தளங்கொள் பிறப்புஞ் சிறப்பித்துத்
    தமிழ்ச்சொல் மாலை சாத்தினார்.
He made the sacred circuit of the glowing shrine
Of the Lord at Tiruvaavaduthurai; in conscious
And melting devotion he moved in and hailed and adored
The Lord; he sang the bountiful decade beginning
With the word, "Maraiyavan" and in it celebrated
The birth and glory of the Chozha Sengkanaan
In the renowned Chozha realm, and adorned
The Lord with that garland of Tamizh verse.

Arunachala Siva.

5030
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 03, 2016, 08:36:31 AM »
Verse  62:


புனித னார்முன் புகழ்த்துணையார்க்கு
    அருளுந் திறமும் போற்றிசைத்து
முனிவர் போற்ற எழுந்தருளி
    மூரி வெள்ளக் கங்கையினில்
பனிவெண் திங்கள் அணிசடையார்
    பதிகள் பலவும் பணிந்துபோந்
தினிய நினைவி லெய்தினார்
    இறைவர் திருவா வடுதுறையில்.


Before the Holy One he hymned a decade in which
He hailed the Lord's grace to Pukazh-th-Thunaiyaar;
Well received by Munis, he stayed there; then
He fared forth and adored many a shrine of the Lord
Who wears in His crest the flooding Ganga and above it
The crescent; happy in thought he arrived at Tiruvaavaduthurai.


Arunachala Siva.5031
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 03, 2016, 08:34:04 AM »
Verse  61:செழுநீர் நறையூர் நிலவுதிருச்
    சித்தீச் சரமும் பணிந்தேத்தி
விழுநீர் மையினிற் பெருந்தொண்டர்
    விருப்பி னோடும் எதிர்கொள்ள
மழுவோ டிளமான் கரதலத்தில்
    உடையார் திருப்புத் தூர்வணங்கித்
தொழுநீர் மையினில் துதித்தேத்தித்
    தொண்டர் சூழ வுறையுநாள்.

He hailed and adored the ever-during Tirucchiddheeccharam
At Naraiyoor made rich by splendid waters;
Then well received by willing and glorious servitors
Ever poised in lowly adoration, he came to Tirupputthoor
Of the Lord whose hands sport the Mazhu
And the young fawn and worshipped Him as ordained,
And there abode accompanied with the devotees.   

Arunachala Siva.


5032
Verse  17:செங்கண வன்பால் திசைமுகன்பால் தேவர்கள்பால்
    எங்கும் இலாததோர் இன்பம்நம் பாலதாக்
கொங்குண் கருங்குழலி நந்தம்மைக் கோதாட்டி
    இங்குநம் இல்லங்கள் தோறும் எழுந்தருளிச்
செங்கமலப் பொற்பாதந் தந்தருளுஞ் சேவகனை
    அங்கண் அரசை அடியோங்கட் காரமுதை
நங்கள் பெருமானைப் பாடி நலந்திகழப்
    பங்கயப் பூம்புனல்பாய்ந் தாடேலோ ரெம்பாவாய். 

O lass whose dark-some locks are fragrant !
The Bliss beyond compare which is not attainable by Vishnu whose eyes are streaked red,
by Brahma,
The four-faced or by other gods,
is made ours By His grace;
it is thus He has glorified us.
He ? the Lord-Hero -,
visited each of our homes and conferred on us His divine feet,
lovely as the red lotus.
He is truly the Nectar to us who are the slaves of the Sovereign whose lovely eyes are suffused with mercy.
May you sing our God's praises,
and leap into the lotus-studded pool and bathe,
to come by weal and welfare,
Empaavaai !


Arunachala Siva.

5033
Verse  16:


முன்னிக் கடலைச் சுருக்கி யெழுந்துடையாள்
    என்னத் திகழ்ந்தெம்மை ஆளுடையாள் இட்டிடையின்
மின்னிப் பொலிந்தெம் பிராட்டி திருவடிமேற்
    பொன்னஞ் சிலம்பிற் சிலம்பித் திருப்புருவம்
என்னச் சிலைகுலவி நந்தம்மை ஆளுடையாள்
    தன்னிற் பிரிவிலா எங்கோமான் அன்பர்க்கு
முன்னி அவணமக்கு முன்சுரக்கும் இன்னருளே
    என்னப் பொழியாய் மழையேலோ ரெம்பாவாய். 


O Cloud,
first suck the water of this sea,
rise up and turn blue like the hue of Her divine frame ? The Mother who has us as Her servitors.
Lo,
flash Like Her willowy and fulgurant waist and resound like the auric anklets of our Magna Mater;
form A rain-bow like unto Her divine brow.
He is inseparable from that Goddess who owns us as Her slaves;
on His devotees and on us,
the lasses,
Her holy bosom pours in spontaneous celerity sweet grace.
May you too cause such down-pour,
Empaavaai !

Arunachala Siva.

5034
Verse  15:ஓரொருகால் எம்பெருமான் என்றென்றே நம்பெருமான்
    சீரொருகால் வாயோவாள் சித்தங் களிகூர
நீரொருகால் ஓவா நெடுந்தாரை கண்பனிப்பப்
    பாரொருகால் வந்தனையாள் விண்ணோரைத் தான்பணியாள்
பேரரையற் கிங்ஙனே பித்தொருவர் ஆமாறும்
    ஆரொருவர் இவ்வண்ணம் ஆட்கொள்ளும் வித்தகர்தாள்
வாருருவப் பூண்முலையீர் வாயார நாம்பாடி
    ஏருருவப் பூம்புனல்பாய்ந் தாடேலோ ரெம்பாவாய்.


O ye of beautifully bejewelled breasts covered by
Breast-bands ! Now and then would she say : "Our God!"
Lo, now her mouth ceases not to articulate the praises
Of Our Lord; her mind rejoices exceedingly;
From her eyes flow long streams of tears non-stop;
She falls on the ground but once and does her
Adoration without raising; never would she worship
Other gods. Is it thus one gets maddened
By the Great God, Lo, who indeed is the One whose
Form is Gnosis and who enslaves others thus?

Arunachala Siva.
We will, with full-throated ease hail Him and may you
Leap into the beautiful and flower-studded pool
And bathe, Empaavaai !

5035
Verse   14:

காதார் குழையாடப் பைம்பூண் கலனாடக்
    கோதை குழலாட வண்டின் குழாமாடச்
சீதப் புனலாடிச் சிற்றம் பலம்பாடி
    வேதப் பொருள்பாடி அப்பொருள்ஆ மாபாடிச்
சோதி திறம்பாடிச் சூழ்கொன்றைத் தார்பாடி
    ஆதி திறம்பாடி அந்தம்ஆ மாபாடிப்
பேதித்து நம்மை வளர்த்தெடுத்த பெய்வளைதன்
    பாதத் திறம்பாடி ஆடேலோ ரெம்பாவாய்.Ear-pendants are a-dangle;
jewels wrought of fresh gold sway;
Chaplets on tresses flutter;
swarms of chafers dance:
It is thus we bathe in cool water,
sing of Chitrambalam,
So hymn the import of the Veda that it becomes ours,
Melodies the valiance of Siva ? the Flame -,
hail in verse His wreath of Konrai,
extol in song His being the first as well as the last and celebrate in solemn strain the greatness of the bebangled Uma's sacred feet who severally and commensurate with our attainment,
Fosters us.
Sing of these and bathe,
Empaavaai !


Arunachala Siva.

5036
Verse  13:பைங்குவளைக் கார்மலரால் செங்கமலப் பைம்போதால்
    அங்கங் குருகினத்தால் பின்னும் அரவத்தால்
தங்கள் மலங்கழுவு வார்வந்து சார்தலினால்
    எங்கள் பிராட்டியும் எங்கோனும் போன்றிசைந்த
பொங்கு மடுவிற் புகப்பாய்ந்து பாய்ந்துநம்
    சங்கஞ் சிலம்பச் சிலம்பு கலந்தார்ப்பக்
கொங்கைகள் பொங்கக் குடையும் புனல்பொங்கப்
    பங்கயப் பூம்புனல்பாய்ந் தாடேலோ ரெம்பாவாய்.


The pool of deep and swelling water is like unto the harmonious combination of our Goddess Uma and Sovereign Siva,
as it is full of the twitter of birds as well as the hiss of water-snakes And of devotees that come there to wash off their impurities.
Let us barge into the swelling water,
plunge and plunge,
The while our chank-bangles jingle and our anklets tinkle and thus produce a mingling sound;
Let us so plunge into the pool of fresh lotus flowers and bathe that our breasts and the pool water swell,
Empaavaai !


Arunachala Siva.

5037
Verse  12:


ஆர்த்த பிறவித் துயர்கெடநாம் ஆர்த்தாடுந்
    தீர்த்தன்நற் றில்லைச்சிற் றம்பலத்தே தீயாடும்
கூத்தன்இவ் வானும் குவலயமும் எல்லோமும்
    காத்தும் படைத்தம் கரந்தும் விளையாடி
வார்த்தையும் பேசி வளைசிலம்ப வார்கலைகள்
    ஆர்ப்பரவஞ் செய்ய அணிகுழல்மேல் வண்டார்ப்பப்
பூத்திகழும் பொய்கை குடைந்துடையான் பொற்பாதம்
    ஏத்தி இருஞ்சுனைநீ ராடேலோ ரெம்பாவாய்.He is the holy ford where we can bathe in joy and get rid of our fettering embodiment.
He is the God that dances In the Hall of Gnosis at beautiful Tihllai,
holding fire in His hand.
He is the God who evolves,
fosters and resolves the heaven,
the earth and all of us,
as if it were a play.
Let us hymn His glory and bathe in the flowery pool The while chafers circle and bombinate
over our jeweled tresses,
Our bangles tinkle and our fastened girdles And ornaments sway and jingle.
Lo,
may you hail the auric feet of the Lord and plunge in the great spring,
Empaavaai !

Arunachala Siva.

5038
Verse  11:


மொய்யார் தடம்பொய்கை புக்கு முகேரென்னக்
    கையாற் குடைந்து குடைந்துன் கழல்பாடி
ஐயா வழியடியோம் வாழ்ந்தோங்காண் ஆரழல்போற்
    செய்யாவெண் ணீறாடீ செல்வா சிறுமருங்குல்
மையார் தடங்கண் மடந்தை மணவாளா
    ஐயாநீ ஆட்கொண் டருளும் விளையாட்டின்
உய்வார்கள் உய்யும் வகையெல்லாம் உய்ந்தொழிந்தோம்
    எய்யாமற் காப்பாய் எமையேலோ ரெம்பாவாய்.


O One whose hue is ruddy like the fiercely burning fire !
O One fully bedaubed with the white Holy Ash !
O opulent One !
O Consort of Her whose broad eyes are touched with khol and whose waist is willowy !
O Sire,
the wide pool swarmed over by chafers,
We enter dinsomely,
and with arms outstretched,
We plunge and plunge,
hailing Your divine feet.
Thus do we,
Your traditional servitors thrive.
O Sire,
by Your divine sport of enslaving,
they that are Freed from misery.
have come by salvific joy.
We too have gradually gained such redemptive grace.
Pray,
save us from our wearying embodiment.
Empaavaai !

Arunachala Siva.

5039
63.   The supreme meditation is only consciousness.  The supreme adoration is only consciousness.
You are only consciousness.  I am just awareness.  All is just consciousness only. 

64.  This chapter, called 'You are consciousness alone' is hard to to find in sacred lore.  The rare one who
hears this surely becomes Brahman oneself. 

65.  By the practice of yogic meditation, one, whose existence is controlled by the seemingly eternal cycle
of birth and death, gains freedom from the infatuation of Maya.  The knots born of fear of heart are sundered,
his desires are fulfilled by His vision that transforms the world to transcendence and he becomes eternal and
immutable in the world.  He verily becomes Brahman within himself.

Chapter 16, a dialogue between Ribhu and Nidagha entitled 'You are consciousness alone' in the sixth
amsa called Sankara of Sri Siva Rahasyam, is concluded.

contd.,

Arunachala Siva.     
     

5040
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 02, 2016, 09:33:11 AM »
Verse 60:


வாசி யறிந்து காசளிக்க
    வல்ல மிழலை வாணர்பால்
தேசு மிக்க திருவருள்முன்
    பெற்றுத் திருவாஞ் சியத்தடிகள்
பாச மறுத்தாட் கொள்ளுந்தாள்
    பணிந்து பொருவ னார்என்னும்
மாசில் பதிகம் பாடியமர்ந்
    தரிசிற் கரைப்புத் தூரணைந்தார்.   

Blessed with the divinely resplendent grace of the Lord
Of Veezhimizhalai who granted Tiru Jnaana Sambandhar coins
Of gold of equal worth matching those of Tirunaavukkarasar's,
He proceeded to Tiruvaanjiyam whose Lord would grant
Deliverance, snapping bondage; he hailed His feet and hymned Him
In a flawless decade beginning with the word, "Poruvanar,"
And sojourned there; then he proceeded to Arisilkaraiputthoor.

Arunachala Siva.
Pages: 1 ... 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 [336] 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 ... 2903