Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 [333] 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 ... 3062
4981
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: January 31, 2017, 10:22:15 AM »
Verse  12:


பலிதி ரிந்துழல் பண்டங்கன் மேயவை யாற்றினைக்
கலிக டிந்தகை யான்கடற் காழியர் காவலன்
ஒலிகொள் சம்பந்த னொண்டமிழ் பத்தும்வல் லார்கள்போய்
மலிகொள் விண்ணிடை மன்னிய சீர்பெறு வார்களே.

On Aaiyāṟu in which Siva performed the dance of Pāṇṭaraṅkam
and who very much wanders collecting alms, dwells
one who drove out poverty,
the chief of the inhabitants of Sirkazhi, proximate to the sea.
Those who are capable of reciting
all the ten excellent verses of J?āṉa Sampandhaṉ,
which are full of sweet sounds,
having gone from this world after death
will attain permanent greatness in heaven
which abounds in many good things.

Padigam on Tiru Aiyaaru completed.

Arunachala Siva.

4982
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: January 31, 2017, 10:18:59 AM »
Verse  11:


கையி லுண்டுழல் வாருங் கமழ்துவ ராடையான்
மெய்யைப் போர்த்துழல் வாரு முரைப்பன மெய்யல
மைகொள் கண்டத்தெண்டோண்முக்க ணான்கழல் வாழ்த்தவே
ஐயந் தேர்ந்தளிப் பானுமை யாறுடை யையனே.


Jains who eat using their hands as eating vessels and wander,
The Buddhists who wander covering their bodies
with robes soaked in myrtle-dye which issues an offensive smell
[[is used ironically.]]
what these two say is not the truth.
Siva who protects all by collecting alms,
when devotees praise the feet of the three-eyed god
who has eight shoulders and a neck which has poison
is the father in Aaiyāṟu.

Arunachala Siva.

4983
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: January 31, 2017, 10:15:38 AM »
Verse  10:

மாலுஞ் சோதி மலரானு மறிகிலா வாய்மையான்
காலங் காம்பு வயிரங் கடிகையன் பொற்கழல்
கோல மாய்க்கொழுந் தீன்று பவளந் திரண்டதோர்
ஆல நீழலு ளானுமை யாறுடை யையனே.

Siva, the embodiment of Truth could not be known by Vishnu,
and Brahma, seated in a bright (lotus) flower,
wears a cloth of colored borders hanging down to the ankles,
wears a necklace made of diamonds
having put forth tender leaves like the beauty of the feet of the Lord,
and the Lord who is seated under the shades of the banyan tree
which bears spherical fruits like coral
is the father in Aaiyāṟu.

Arunachala Siva.

4984
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: January 31, 2017, 10:11:54 AM »
Verse  9:

உரைசெய் தொல்வழி செய்தறி யாவிலங் கைக்குமன்
வரைசெய் தோளடர்த் துமதி சூடிய மைந்தனார்
கரைசெய் காவிரி யின்வட பாலது காதலான்
அரைசெய் மேகலை யானுமை யாறுடை யையனே.

Pressing down the shoulders which were strong like mountains,
of the King of Laṅka, who did not know how to worship Siva,
in the traditional way which is highly praised. The strong god who wears a crescent moon desires the place which is on the northern side of the Kaveri, which has a bank
and the god who wears on his waist a jeweled girdle of light strands (Mēkalai)
is the father in Aaiyāṟu.

Arunachala Siva.


4985
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: January 31, 2017, 10:09:09 AM »
Verse  8:


குரவ நாண்மலர் கொண்டடி யார்வழி பாடுசெய்
விரவு நீறணி வார்சில தொண்டர் வியப்பவே
பரவி நாடொறும் பாடநம் பாவம் பறைதலால்
அரவ மார்த்துகந் தானுமை யாறுடை யையனே.

The devotees worship him with bottle-shaped flowers blossomed in the early morning.
Some other devotees who besmear their bodies with the holy ash join together to be wonder-struck.
As our sins decrease by degree, as we daily sing his praises
and the god who felt happy by tying a cobra.
is the father in Aaiyāṟu.

Arunachala Siva.


4986
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: January 31, 2017, 10:06:00 AM »
Verse  7:


ஓதி யாருமறி வாரிலை யோதி யுலகெலாம்
சோதி யாய்நிறைந் தான்சுடர்ச் சோதியுட் சோதியான்
வேதி யாகிவிண் ணாகிமண் ணோடெரி காற்றுமாய்
ஆதி யாகிநின் றானுமை யாறுடை யையனே.

No one is able to know Siva, by learning all arts.
Having made all living beings to know him by his grace he has pervaded everywhere as the light.
is the inner light that is in the effulgent sun, moon and fire.
being himself the form of Vēdam
being the sky
and the earth, fire and air
who is also the primordial one
[ the meaning is the wind that blows] is the father in Aaiyāṟu.

Arunachala Siva.

4987
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: January 31, 2017, 10:02:39 AM »
Verse  6:


எங்கு மாகிநின் றானு மியல்பறி யப்படா
மங்கை பாகங்கொண் டானு மதிசூடு மைந்தனும்
பங்க மில்பதி னெட்டொடு நான்குக் குணர்வுமாய்
அங்க மாறுஞ்சொன் னானுமை யாறுடை யையனே.


Siva who pervades everywhere
and who had as a half a young lady whose real nature could not be known
can also qualify if it is taken as a name for Sivaṉ,
the strong one who wears a crescent moon,
and who revealed the six Aṅgams
which are expounding the meaning of the four Vedams
and the eighteen Purāṇams which are without defects,
is the father in Aaiyāṟu.

Arunachala Siva.


4988
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: January 31, 2017, 09:59:12 AM »
Verse  5:


வேன லானை வெருவவுரி போர்த்துமை யஞ்சவே
வானை யூடறுக் கும்மதி சூடிய மைந்தனார்
தேனெய் பாறயிர் தெங்கிள நீர்கரும் பின்றெளி
ஆனஞ் சாடுமுடி யானுமை யாறுடை யையனே.


The angry elephant to get frightened and covering with its skin to make Uma of fear.
(Appar, Tiruvatikai Viraṭṭam, 6)
The strong god who bore on his head a crescent moon that makes its way clearing the sky.
It is the father who is in Aaiyāṟu on whose head honey, ghee, milk, curd, tender coconut milk, juice of sugarcane
and the five products of the cow are poured for bathing.

Arunachala Siva.

4989
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: January 31, 2017, 09:56:07 AM »
Verse  4:


பண்ணி னல்லமொழி யார்பவ ளத்துவர் வாயினார்
எண்ணி னல்லகுணத் தாரிணை வேல்வென்ற கண்ணினார்
வண்ணம் பாடிவலி பாடித்தம் வாய்மொழி பாடவே
அண்ணல் கேட்டுகந் தானுமை யாறுடை யையனே.

Ladies who speak words sweet like tunes
who have lips red like coral
who have countless good qualities
who have defeated two lances, by their eyes.
sings about his nature
sing about his strength
sing his praises by their tongues which always chant the names of Siva only
It is the father in Aaiyāṟu and the eminent person who was pleased on hearing these.

Arunachala Siva.

4990
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: January 31, 2017, 09:52:49 AM »
Verse  3:


கூறு பெண்ணுடை கோவண முண்பது வெண்டலை
மாறி லாருங்கொள் வாரிலை மார்பில் அணிகலம்
ஏறு மேறித் திரி வ ரிமை யோர்தொழு தேத்தவே
ஆறு நான்குஞ்சொன் னானுமை யாறுடை யையனே.


Siva has on one half a lady
wears a loin-cloth
he eats from a skull
no one will receive the ornaments worn on his chest, (if exchanged)
[: if offered for sale is another meaning;]
[[those who] will buy.] He will wander riding on a bull to be worshipped with folded hands and praised by the celestial beings who do not wink.
he is the father in Aaiyāṟu who revealed the six Aṅgams and the four Vēdas.
[are numeral nouns suggesting the intended object by context].

Arunachala Siva.

4991
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: January 31, 2017, 09:49:48 AM »
Verse  2:

தன்மை யாருமறி வாரிலை தாம்பிற ரெள்கவே
பின்னு முன்னுஞ்சில பேய்க்கணஞ் சூழத் திரிதர்வர்
துன்ன வாடை யுடுப்பர் சுடலைப்பொடி பூசுவர்
அன்னமா லுந்துறை யானுமை யாறுடை யையனே.


No one is able to understand his real nature.
Siva will wander surrounded by groups of a few ghosts to his front
and at his back to be despised by others.
He wears rags which are sewn together
will besmear himself with the ash in the cremation ground.
is the father in Aaiyāṟu which has a ghat where swans make a noise.

Arunachala Siva.


4992
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: January 31, 2017, 09:43:39 AM »
Tiruvaiyaaru:

Verse 1:

கோடல்கோங் கங்குளிர் கூவிள மாலை குலாயசீர்
ஓடுகங் கையொளி வெண்பிறை சூடு மொருவனார்
பாடல் வீணைமுழ வங்குழன் மொந்தைபண் ணாகவே
ஆடு மாறுவல் லானுமை யாறுடை யையனே.

The unequaled Siva, who adorns himself with a bright and white crescent moon,
a flowing Ganga. of conspicuous greatness,
a garland of cool Mael, common Caung,
and flowers of white glorious Malabar lily,
is the father in Aiyāṟu who is also capable of dancing to the accompaniment of songs, ,
and musical instruments such as Veeṇa, Muḻavu, flute, and a drum of one face,
when they are attuned to music. ,

(Periya Purāṇam, Tiru Jṉana Sampandhar Purāṇam, 303). The Lord gave darshaṉ of his dance to Jāṉana Sambanthar in this shrine.

Arunachala Siva.

4993
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 31, 2017, 08:07:50 AM »
Munai Aduvar Nayanar Puranam:


Verse  1:


மாறு கடிந்து மண்காத்த
    வளவர் பொன்னித் திருநாட்டு
நாறு விரைப்பூஞ் சோலைகளில்
    நனைவாய் திறந்து பொழிசெழுந்தேன்
ஆறு பெறுகி வெள்ளமிடு
    மள்ளல் வயலின் மள்ளருழும்
சேறு நறுவா சங்கமழுஞ்
    செல்வ நீடூர் திருநீடூர்.

In the Kaveri realm of the Chozhas who conquering
Enmity, fostered the world, is opulent Needoor;
There the honey pouring from the budding blooms
In the fragrant gardens courses its way
To the flooding river, and irrigates miry
And fragrant fields tilled by the farmers.

Arunachala Siva.

4994
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 31, 2017, 08:03:52 AM »
Verse  10:


நீராருஞ் சடையாரை
    நீடுமன ஆலயத்துள்
ஆராத அன்பினால்
    அருச்சனைசெய் தடியவர்பால்
பேராத நெறிபெற்ற
    பெருந்தகையார் தமைப்போற்றிச்
சீராருந் திருநீடூர்
    முனையடுவார் திறம்உரைப்பாம்.


Having hailed the great one that gained
The everlasting company and servitorship
Of the devotees of the river-crested Lord
By enshrining and adoring, in insatiate love,
Siva in his immense, mental shrine, we now
Proceed to narrate the glory of Munaiyatuvaar
Of glorious and divine Needoor.   

Vayilar Nayanar Puranam concluded.

Arunachala Siva.

4995
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 31, 2017, 08:01:45 AM »
Verse  9:


அகமலர்ந்த அர்ச்சனையில்
    அண்ணலார் தமைநாளும்
நிகழவரும் அன்பினால்
    நிறைவழிபா டொழியாமே
திகழநெடு நாட்செய்து
    சிவபெருமான் அடிநிழற்கீழ்ப்
புகலமைத்துத் தொழுதிருந்தார்
    புண்ணியமெய்த் தொண்டனார்.   


In abiding love, for many many days, he did,
Without let or hindrance, daily the Antariyaga Pooja
To the Merciful One, ceaselessly; thus he reached
The haven of the hallowed feet of Lord Siva, and there
The true and holy servitor adores and abides eternally.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 [333] 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 ... 3062