Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 [331] 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 ... 2905
4951
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 08, 2016, 03:26:21 PM »
Verse 122:


காட்டுநல் வேள்விக் கோலங்
    கருத்துற வணங்கிக் காதல்
நாட்டிய உள்ளத் தோடு
    நம்பிஆ ரூரர் போற்றி
ஈட்டிய தவத்தோர் சூழ
    அங்குநின் றேகி அன்பு
பூட்டிஆட் கொண்டார் மன்னுந்
    தானங்கள் இறைஞ்சிப் போந்து.   
The darshan of the Lord in His wedding-form filling
His mind, he adored Him; his heart, poised in Bhakti,
Nampi Aaroorar hailed Him; then with the devotees
Of great askesis he went to the many shrines of the Lord
Who, in love, claimed and ruled him, and marched on.

Arunachala Siva.

4952
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 08, 2016, 03:22:59 PM »
Verse 121:


எத்திசையுந் தொழுதேத்த மத்த யானை
    எடுத்தெதிர்கொள் பாடியினை அடைவோம் என்னும்
சித்தநிலைத் திருப்பதிகம் பாடிவந்து
    செல்வமிகு செழுங்கோயி லிறைஞ்சி நண்ணி
அத்தர்தமை அடிவணங்கி அங்கு வைகி
    அருள்பெற்றுத் திருவேள்விக் குடியி லெய்தி
முத்திதரும் பெருமானைத் துருத்தி கூட
    மூப்பதிலை எனும்பதிகம் மொழிந்து வாழ்ந்தார்.

He began to hymn the decade opening thus: "Mattha yaanai,"
Hailed by the dwellers in every direction;
Singing his divine decade rooted in mind,
And declaring, "We will reach Yethirkolpaadi," he reached
Adoring the opulent and exceedingly splendorous shrine,
And hailed the feet of the Father; he sojourned there,
And blessed with His leave, he came to Tiruvelvikkudi;
He hailed the Lord-Granter of deliverance and His shrine
Tirutthurutthi in his decade beginning with the words:
"Mooppathum illai," and thus flourished in delight.

Arunachala Siva.

4953
Verse  15:


ஞானக் கரும்பின் தெளிவைப் பாகை
    நாடற் கரிய நலத்தை நந்தாத்
தேனைப் பழச்சுவை ஆயி னானைச்
    சித்தம் புகுந்துதித் திக்க வல்ல
கோனைப் பிறப்பறுத் தாண்டு கொண்ட
    கூத்தனை நாத்தழும் பேற வாழ்த்திப்
பானற் றடங்கண் மடந்தை நல்லீர்
    பாடிப்பொற் சுண்ணம் இடித்தும் நாமே.

O ye goodly women whose large eyes are blue lilies !
He is the lucid essence of Gnosis which is Supernal sugarcane;
He is its sweet lump;
He is the beatitude not to be secured by quest;
He is Honey that knows no decay;
He is the relish of fruits;
He is valiant to enter the heart And thither abide sweetly;
He is the King;
He is the One who does away with embodiment and rules us;
He is the Lord-Dancer:
so praise Him that tongue gets calloused.
Well,
for His Ablutions,
let us pound the perfuming powder.

Arunachala Siva.

4954
Verse 14:

சங்கம் அரற்றச் சிலம்பொ லிப்பத்
    தாழ்குழல் சூழ்தரு மாலை யாடச்
செங்கனி வாயித ழுந்து டிப்பச்
    சேயிழை யீர்சிவ லோகம் பாடிக்
கங்கை இரைப்ப அராஇ ரைக்குங்
    கற்றைச் சடைமுடி யான்க ழற்கே
பொங்கிய காதலிற் கொங்கை பொங்கப்
    பொற்றிருச் சுண்ணம் இடித்தும் நாமே.


O ye beautiful-be-jeweled belles !
While bangles Of shell jingle and anklets tinkle,
while chaplets Worn round the long hair flutter,
and while Ruddy lips like unto Kovvai-fruit quiver,
Sing of Sivaloka.
Unto the divine feet of Him in whose strands of matted hair Ganga roars and trembling snakes hiss,
let us,
in soaring love,
Even as our breasts swell and heave,
For His ablutions,
pound the sacred perfuming powder

Arunachala Siva.


4955
Verse 13:


மின்னிடைச் செந்துவர் வாய்க்க ருங்கண்
    வெண்ணகைப் பண்ணமர் மென்மொழியீர்
என்னுடை ஆரமு தெங்க ளப்பன்
    எம்பெரு மான்இம வான்ம கட்குத்
தன்னுடைக் கேள்வன் மகன்த கப்பன்
    தமையன்எம் ஐயன் தாள்கள் பாடிப்
பொன்னுடைப் பூண்முலை மங்கை நல்லீர்
    பொற்றிருச் சுண்ணம் இடித்தும் நாமே.O ye whose waists are fulgurant,
whose ruddy lips are coral-line,
whose eyes are dark,
whose teeth are white and whose soft words are melodious !
O lasses whose breasts are adorned with jewels of gold !
My sweet Nectar,
our Father and God is the Consort,
Son,
Father and Brother elder,
Unto the Daughter of Himavant !
Singing His Divine feet,
let us for His ablutions,
Pound the sacred perfuming powder.

Arunachala Siva.

4956
Verse 12:மையமர் கண்டனை வான நாடர்
    மருந்தினை மாணிக்கக் கூத்தன் றன்னை
ஐயனை ஐயர்பி ரானை நம்மை
    அகப்படுத் தாட்கொண் டருமை காட்டும்
பொய்யர்தம் பொய்யனை மெய்யர் மெய்யைப்
    போதரிக் கண்ணிணைப் பொற்றொ டித்தோள்
பையர வல்குல் மடந்தை நல்லீர்
    பாடிப் பொற்சுண்ணம் இடித்தும் நாமே.O damsels adorned with armlets of gold whose pairs of lotus-like eyes are streaked red and whose fore-laps are like the cobra hood !
His throat is tinted black;
He is the elixir of heaven-dwellers;
He is the Dancer whose hue is like the ruby,
incarnadine;
He is the sublime One,
The Lord of the sublime ones;
He charmed us,
Enslaved us and revealed to us His rare nature.
He is falsity unto the false and truth unto the true.
Let us sing,
and for His ablutions,
Pound the perfuming powder.

Arunachala Siva.

4957
11.மாடு நகைவாள் நிலாஎ றிப்ப
    வாய்திறந் தம்பவ ளந்து டிப்பப்
பாடுமின் நந்தம்மை ஆண்ட வாறும்
    பணிகொண்ட வண்ணமும் பாடிப் பாடித்
தேடுமின் எம்பெரு மானைத் தேடிச்
    சித்தங் களிப்பத் திகைத்துத் தேறி
ஆடுமின் அம்பலத் தாடி னானுக்
    காடப் பொற் சுண்ணம் இடித்தும் நாமே.


While the luster of teeth spreads moonlight at the sides and while pretty coralline lips quiver,
Open your lips and sing.
Of His ways of redeeming and ruling us and of His enlisting us in His service sing and sing and go in quest of Him.
Grown inebriate in your bewildered quest,
you will duly get sobered;
think on this and dance.
For the ablutions of the Lord-Dancer At Thillai-Ambalam,
let us pound the perfuming powder.

Arunachala Siva.

4958
36.  I alone am my reality, verily.  Besides me there is nothing at all.  The state of 'that' is not apart from me.
The state of 'Thou' is not apart from me.

37.  There is never anything as merit.  'Sin', there is none of it.  Nor there are differences such as 'this thing',
differences as 'this person' or differences of real and unreal.

38.  There is nothing that is yours, truly, truly, truly - again and again.  Everything is naught, ever -
nothing, nothing at all.

39.  This alone is supreme Brahman.  I alone am Brahman which is you alone.  Time is Brahman.  A fraction
is Brahman.  Action is Brahman and so is a moment.

40.  All is Brahman indeed.  I am Brahman.  There is no doubt that I am Brahman.  Thought is Brahman.
Mind is Brahman.  Truth is Brahman - that I ever am.

41.  Attribute-less Brahman, eternal, pause-less, and the supreme am I.  I am only Brahman from
beginning to end.  There is not a whit of beginning or end.

42.  There is not even a statement such as 'I am', remembrance or utterance.  All is Brahman alone--
there is no doubt of this.  There is not a trace of 'you' ever.

43. There is none who can expound this -- there is no doubt.  This explanation is so hard to find.  This is
capable of bestowing instant liberation.  It confers immediate liberation.

contd.,

Arunachala Siva.           

4959
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 08, 2016, 09:32:44 AM »
Verse  120:கானாட்டு முள்ளூரைச் சாரும் போது
    கண்ணுதலார் எதிர்காட்சி கொடுப்பக் கண்டு
தூநாள்மென் மலர்க்கொன்றைச் சடையார் செய்ய
    துணைப்பாத மலர்கண்டு தொழுதே னென்று
வானாளுந் திருப்பதிகம் வள்வாய் என்னும்
    வண்டமிழின் தொடைமாலை மலரச் சாத்தித்
தேனாரு மலர்ச்சோலை மருங்கு சூழ்ந்த
    திருவெதிர்கொள் பாடியினை யெய்தச் செல்வார்.

s he reached Kaanaattu Mulloor, the brow-eyed Lord
Materialized before him; witnessing this he adored Him
With a garland of blooming flowers of munificent Tamizh
That verily rules the heaven; he declared thus:
"Beholding the twin-flower-feet of the Lord who wears
On His matted hair soft and fresh Konrai flowers I adored
(them)."
Then he fared forth towards Tiruyethirkolpaadi
Girt with gardens of meliferous flowers.

Arunachala Siva.   

4960
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 08, 2016, 09:29:45 AM »
Verse  119:திருப்பதிகம் பாடியே சென்றங் கெய்தித்
    தேவர்பெரு மானார்தங் கோயில் வாயில்
உருப்பொலியும் மயிர்ப்புளகம் விரவத் தாழ்ந்தே
    உள்ளணைந்து பணிந்தேத்தி உருகு மன்பால்
பொருப்பரையன் மடப்பாவை இடப்பா லானைப்
    போற்றிசைத்துப் புறம்போந்து தங்கிப் பூமென்
கருப்புவயல் வாழ்கொளிபுத் தூரை நீங்கிக்
    கானாட்டு முள்ளூரைக் கலந்த போது.   


He reached the place even as he was singing the divine
Decade; the hair on his thrilled body stood erect
As he came to the temple tower of the Lord
Of the celestial beings: he hailed and bowed before it;
He moved in, bowed before the Lord and adored Him;
In melting devotion he hymned the Lord whose left half
Is shared by the Daughter of Himavant, moved out,
And sojourned there; then he left Vaazhkoli Putthoor
Rich in fields of beautiful and soft sugar-canes,
And fared forth to Kaanaattu Mulloor.   


Arunachala Siva.

4961
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 08, 2016, 09:26:46 AM »
Verse  118:


கண்ணுதலார் விரும்புகருப் பறிய லூரைக்
    கைதொழுது நீங்கிப் போய்க் கயல்கள் பாயும்
மண்ணிவளம் படிக்கரையை நண்ணி யங்கு
    மாதொருபா கத்தவர்தாள் வணங்கிப் போற்றி
எண்ணில்புகழ்ப் பதிகமுமுன் னவன்என் றேத்தி
    யேகுவார் வாழ்கொளிபுத் தூரெய் தாது
புண்ணியனார் போம்பொழுது நினைந்து மீண்டு
    புகுகின்றார் தலைக்கலன்என் றெடுத்துப்போற்றி.Folding his hands he worshipped Karuppariyaloor
Where the brow-eyed Lord abides in joy,
And blessed with His gracious leave, he left the town;
He reached Pazhamannippadikkarai in whose tanks
The carp leaped in joy, hailed and adored the divine feet
Of the Lord who is concorporate with His Consort, and melodized
His endless glory in a decade which oped with the word:
"Munnavan"; the holy one then marched on, without touching
The town Vaazhkoli Putthoor; on his way he thought
Of this and he turned back, and singing the decade beginning
With the words: "Thalaikkalan" proceeded thither.

Arunachala Siva.

4962
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 08, 2016, 09:24:07 AM »
Verse  117:


கூற்றுதைத்தார் திருக்கொகுடிக் கோயில் நண்ணிக்
    கோபுரத்தைத் தொழுதுபுகுந் தன்பர் சூழ
ஏற்றபெருங் காதலினால் இறைஞ்சி யேத்தி
    எல்லையிலாப் பெருமகிழ்ச்சி மனத்தி லெய்தப்
போற்றிசைத்துப் புறத்தணைந்தப் பதியின் வைகிப்
    புனிதரவர் தமைநினையு மின்பங் கூறிச்
சாற்றியமெய்த் திருப்பதிகஞ் சிம்மாந் தென்னுந்
    தமிழ்மாலை புனைந்தங்குச் சாரு நாளில்   .


Reaching the divine temple of the Lord who smote Death,
He adored its tower, moved in, and accompanied with the devotees
Hailed and adored the Lord in immense love; boundless joy
Pervading his mind, he hailed the Lord, moved out
And sojourned in that town; as rapture swelled in him
When his thought hovered over the Holy One, he hymned it
In his decade beginning with the word: "Cimmaanthu".
With that garland of Tamizh verse he adorned
The Lord; thus he abode there.

Arunachala Siva.

4963
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 08, 2016, 09:21:44 AM »
Verse  116:


மீளாத அருள்பெற்றுப் புறம்போந்து
    திருவீதி மேவித் தாழ்ந்தே
ஆளான வன்றொண்டர் அந்தணர்கள்
    தாம்போற்ற அமர்ந்து வைகி
மாளாத பேரன்பால் பொற்பதியை
    வணங்கிப்போய் மறலி வீழத்
தாளாண்மை கொண்டவர்தங் கருப்பறிய
    லூர்வணங்கிச் சென்று சார்ந்தார்.


Blessed with His leave he reluctantly moved out,
Came to the divine street and adored it; Van-tondar
Who was ruled by the Lord, willingly sojourned
Hailed by the Brahmins; then he adored,
In inexhaustible love, the divine city and departed thence;
Adoring even from a distance Karuppariyaloor of the Lord
Who kicked Death to death, he reached it.   

Arunachala Siva.

4964
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 08, 2016, 09:18:20 AM »
Verse  115:


மடித்தாடும் அடிமைக்கண் என்றெடுத்து
    மன்னுயிர்கட் கருளு மாற்றால்
அடுத்தாற்று நன்னெறிக்கண் நின்றார்கள்
    வழுவிநர கணையா வண்ணம்
தடுப்பானைப் பேரூரிற் கண்டநிலை
    சிறப்பித்துத் தனிக்கூத் தென்றும்
நடிப்பானை நாம்மனமே பெற்றவா
    றெனுங்களிப்பால் நயந்து பாடி.   

Then he hymned the decade beginning with the words:
"Maditthaadum adimaikkann"; he hailed the glory
Of his worship of the Lord as at Tirupperoor,
The Lord who in His process of bestowal of grace
Forfends the fall of the servitors poised in the godly truth,
Into hell even by accident; in devotion and delight,
He melodized thus: "O mind! great indeed is our blessing
And beatitude! The peerless Lord-Dancer is ours!"

Arunachala Siva.


   4965
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 08, 2016, 09:15:51 AM »
Verse  114:


பரவுவாய் குளறிக் காதல்
    படிதிருப் படியைத் தாழ்ந்து
விரவுமெய் அங்கம் ஐந்தும்
    எட்டினும் வணங்கி வேட்கை
உரனுறு திருக்கூத் துள்ளம்
    ஆர்தரப் பெருகி நெஞ்சில்
கரவிலா தவரைக் கண்ட
    நிறைவுதங் கருத்திற் கொள்ள.His hailing tongue faltered and his words became
Incoherent; he prostrated before the divine flight
Of steps--Tiru-k-Kalitruppadi compact of love--,
And made ashtaangka and panchaangka namaskars;
Firm grew the ardor in him and the Divine Dance
Filled his inner consciousness and soared; the Lord
Without aught of concealment appeared in his heart
And he considered it the complete and perfect
Vision
of the darshan he had at Tirupperoor.

Arunachala Siva.   

Pages: 1 ... 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 [331] 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 ... 2905