Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 [331] 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 ... 2976
4951
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 22, 2016, 02:28:07 AM »
Verse  61:

அறிவின் எல்லை யாயதிருத்
    தில்லை யெல்லை யமர்ந்திறைஞ்சிப்
பிறிவி லாத திருவடியைப்
    பெருகும் உள்ளத் தினிற்பெற்றுச்
செறியு ஞான போனகர்வந்து
    அருளும் புகலி சென்றிறைஞ்சி
மறிசேர் கரத்தார் கோயில்பல
    வணங்கி மகிழ்ந்து வழிக்கொள்வார்.


He adored the borne of divine Thillai which is
Truly the very limit of wisdom, and blessed
With a growing love for the sacred feet
Of the Lord ever established inseparably in his heart,
He proceeded to Pukazhi, the holy place
Of the avatar of him who was blessed with perfect wisdom,
And adored it; on he proceeded adoring joyously at the many
Shrines of the Lord who sports an antelope in His hand.

Arunachala Siva.

4952
53.  I alone am Bliss.  I alone am, nothing else.  I am consciousness alone,
Brahman alone - be of such certainty.

54.  I blemishless, pure.  I am different from the individual soul.  I am Brahman
only, the Self of all, resplendent as 'I'.

55. I alone am, just consciousness. I alone am the attribute-less. I am Brahman,
the intellect of all.  Just as consciousness alone am I, the ever auspicious. 

56. I am of the form of the eternal auspiciousness, the person who is ever the all
full liberation. Being of this certitude always, ever abide in yourself, by yourself.

57. Brahman alone am I.  There is no doubt of this. Name and form are nowhere
in the least.  This form of topic is hard to be found in all Vedas.  The rare one
who hears this even once, indeed himself becomes Brahman.

contd.,

Arunachala Siva.
 

4953
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: November 21, 2016, 09:17:04 AM »
Verse  7:

நரியைக் குதிரைப் பரியாக்கி
    ஞால மெல்லாம் நிகழ்வித்துப்
பெரிய தென்னன் மதுரையெல்லாம்
    பிச்ச தேற்றும் பெருந்துறையாய்
அரிய பொருளே அவினாசி
    அப்பா பாண்டி வெள்ளமே
தெரிய அரிய பரஞ்சோதீ
    செய்வ தொன்றும் அறியேனே.


O Lord of Perunthurai !
You augmented the consternation of the dwellers of the vast city of Paandya's
Madurai By transforming jackals into riding steeds and made it known the world over.
O Rare Ens !
O Sire of Avinaasi !
O the Flood of Mercy that passed through the Paandya realm !
O rare,
incomprehensible Light supreme !
I know not what I should do !

concluded.

Arunachala Siva.

4954
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: November 21, 2016, 09:13:11 AM »
Verse  6:

கோவே யருள வேண்டாவோ
    கொடியேன் கெடவே அமையுமே
ஆவா என்னா விடில்என்னை
    அஞ்சேல் என்பார் ஆரோதான்
சாவா ரெல்லாம் என்னளவோ
    தக்க வாறன் றென்னாரோ
தேவே தில்லை நடமாடீ
    திகைத்தேன் இனித்தான் தேற்றாயே.O Sovereign-Lord !
Should You not bless me?
Is ruination the lot of me ? the cruel one?
If You do not pity me Who else will tell me:
"Fear not"?
Are they all that die futilely,
on a par with me?
If I too so perish,
will not the wise say:
"It does not become You."
O God !
O Dancer of Thillai Ambalam !
I am perplexed.
Lo,
should You not offer solace and make me whole?

Arunachala Siva.


4955
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: November 21, 2016, 09:09:11 AM »
Verse  5:


தாயாய் முலையைத் தருவானே
    தாரா தொழிந்தாற் சவலையாய்
நாயேன் கழிந்து போவேனோ
    நம்பி யினித்தான் நல்குதியே
தாயே யென்றுன் தாளடைந்தேன்
    தயாநீ என்பால் இல்லையே
நாயேன் அடிமை உடனாக
    ஆண்டாய் நான்தான் வேண்டாவோ.

As my mother You suckled me;
if now You desist from suckling,
Like a child uncared-for,
should I,
a cur,
Waste and wither away?
O great One !
At least,
henceforth  bless me with grace.
I sought and secured refuge in Your --  my Mother's --,
Feet.
Yet You show me mercy none.
When I gained You,
You ruled me as a slave.
Have I now become expendable?

Arunachala Siva.

4956
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: November 21, 2016, 09:05:41 AM »
Verse  4:


கெடுவேன் கெடுமா கெடுகின்றேன்
    கேடி லாதாய் பழிகொண்டாய்
படுவேன் படுவ தெல்லாம்நான்
    பட்டாற் பின்னைப் பயனென்னே
கொடுமா நரகத் தழுந்தாமே
    காத்தாட் கொள்ளுங் குருமணியே
நடுவாய் நில்லா தொழிந்தக்கால்
    நன்றோ எங்கள் நாயகமே. 
I perish as one ought to perish.
O imperishable One !
You bear the blame for my ruin.
Of what avail will it be,
when You save me,
after I had undergone all my destined sufferings?
O Gem of a Guru Who forfends my fall and getting sunk into the cruel inferno !
O our Lord-Master !
Will it spell Your glory if you cease to be poised in impartiality?

Arunachala Siva.

4957
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: November 21, 2016, 09:02:20 AM »
Verse  3:


சீல மின்றி நோன்பின்றிச்
    செறிவே யின்றி அறிவின்றித்
தோலின் பாவைக் கூத்தாட்டாய்ச்
    சுழன்று விழுந்து கிடப்பேனை
மாலுங் காட்டி வழிகாட்டி
    வாரா உலக நெறியேறக்
கோலங் காட்டி ஆண்டானைக்
    கொடியேன் என்றோ கூடுவதே. Void of character,
penance,
discipline or understanding I strutted the stage like a leather made puppet,
Swirled and fell down and lay senseless.
Lo,
You fired Me with maddening love,
showed me the way and Your splendor,
caused me to transcend the ways of the world and gain deliverance which blocks,
For ever,
the way leading to rebirth.
It is thus,
You rule me.
When will I,
the cruel one,
be united with You?

Arunachala Siva.

4958
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: November 21, 2016, 08:58:20 AM »
Verse 2:


என்னால் அறியாப் பதம்தந்தாய்
    யான தறியா தேகெட்டேன்
உன்னால் ஒன்றுங் குறைவில்லை
    உடையாய் அடிமைக் காரென்பேன்
பன்னாள் உன்னைப் பணிந்தேத்தும்
    பழைய அடிய ரொடுங்கூடா
தென்னா யகமே பிற்பட்டிங்
    கிருந்தேன் நோய்க்கு விருந்தாயே. 


You blessed me with a station not comprehending which I stand ruined;
You are not to be blamed at all.
O Lord-Owner,
I ask:
"Who indeed is this slave's succor?"
"Not accompanying with your traditional servitors who bow before You and hail You for days without number,"
O Lord-Master,
I lag behind and tarry here alas,
Becoming a sumptuous banquet unto maladies.

Arunachala Siva.

4959
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: November 21, 2016, 08:53:51 AM »
Ananda Malai:


The wish for Siva Anubhavam:

Verse  1:


மின்னே ரனைய பூங்கழல்க
    ளடைந்தார் கடந்தார் வியனுலகம்
பொன்னே ரனைய மலர்கொண்டு
    போற்றா நின்றார் அமரரெல்லாம்
கன்னே ரனைய மனக்கடையாய்க்
    கழிப்புண் டவலக் கடல்வீழ்ந்த
என்னே ரனையேன் இனியுன்னைக்
    கூடும் வண்ணம் இயம்பாயே. 

They have beyond the wide world who have gained the flowery and ankleted Feet -- flashing fulgurantly.
All the Devas adore them with flowers like unto gold.
I am an abandoned and base one with a stony mind and I had fallen into the ocean of misery.
Lo,
in baseness,
I am mine own equal.
So,
deign to show me the way to get united with You.


Arunachala Siva.

4960
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 21, 2016, 07:54:27 AM »
Verse  60:

ஆடும் பெருமான் பாடல்கேட்
    டருளித் தாழ்த்த படிதமக்குக்
கூடும் பரிசால் முன்பருளிச்
    செய்த நாவ லூர்க்கோவை
நீடும் பெருங்கா தலிற்காண
    நிறைந்த நினைவு நிரம்பமால்
தேடும் பாதர் அருளினால்
    திருவா ரூர்மேற் செலவெழுந்தார்.

Ever-abiding and great love reminded him of the Prince
Of Naavaloor hearing whose hymns the Lord-Dancer
Delayed the manifestation of the sound
Of His Anklet, and thus graciously caused him
To seek his friendship; so up he rose to leave
For Tiruvaaroor, blessed with the leave of the Lord
Whose feet are the object of Vishnu's quest.

Arunachala Siva.4961
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 21, 2016, 07:51:24 AM »
Verse  59:


பரவுந் தில்லை வட்டத்துப்
    பயில்வார் பைம்பொன் அம்பலத்துள்
அரவும் புனலுஞ் சடையாட
    ஆடு வார்கூத் தாராமை
விரவுங் காதல் மிக்கோங்க
    வேதம் படியும் திருப்படிக்கீழ்
இரவும் பகலும் பணிந்தேத்தி
    இன்பம் சிறக்கும் அந்நாளில்.The Chera who abode within the limits of Thillai
Which is hailed by all, in ever-growing love
For the Divine Dance of the Lord who dances
In the Tiruvambalam wrought of ever-fresh gold,
Whilst the flood and the serpent too dance in His crest,
Stationed himself below the divine flight
Of steps where the Vedas hail and adore the Lord,
And worshipped the Lord-Dancer
Day and night, and reveled in joy.

Arunachala Siva.

4962
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 21, 2016, 07:49:00 AM »
Verse  58:

ஆடற் சிலம்பின் ஒலிகேட்பார்
    அளவில் இன்ப ஆனந்தம்
கூடப் பெற்ற பெரும்பேற்றின்
    கொள்கை வாய்ப்பக் கும்பிடுவார்
நீடப் பணியுங் காலமெலாம்
    நின்று தொழுது புறம்போந்து
மாடத் திருமா ளிகைவீதி
    வணங்கிப் புறத்து வைகினார்.

The Chera that was blessed to hear the sound
Of the Anklet, adored the Lord, established in the great
Beatitude of sheer bliss without bounds;
He stood worshipping the Lord for a long time
During all the hours of service, moved out,
Adored the divine street rich in beauteous mansions
And abode without that street.

Arunachala Siva.

4963
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 21, 2016, 07:46:03 AM »
Verse  57:


தம்பி ரானார்க் கெதிர்நின்று
    தமிழ்ச்சொல் மாலை கேட்பிக்க
உம்பர் வாழ நடமாடும்
    ஒருவ ரதற்குப் பரிசிலெனச்
செம்பொன் மணிமன் றினில்எடுத்த
    செய்ய பாதத் திருச்சிலம்பின்
இம்பர் நீட எழுந்தவொலி
    தாமும் எதிரே கேட்பித்தார்.


When he stood before His Lord and pleased His ears
With his garland of anaphoretic Tamizh verse,
As guardian therefor, the Lord who dances
That the Devas may flourish, caused him to hear
The sound of His divine Anklet which arose
For the flourishing of the world, from His
Uplifted and redemptive foot in the beauteous
Tiruvambalam wrought of ruddy gold.

Arunachala Siva.

4964
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 21, 2016, 07:41:24 AM »
Verse  56:


ஆரா ஆசை ஆனந்தக்
    கடலுள் திளைத்தே யமர்ந்தருளால்
சீரார் வண்ணப் பொன்வண்ணத்
    திருவந் தாதி திருப்படிக்கீழ்ப்
பார்ஆ தரிக்க எடுத்தேத்திப்
    பணிந்தார் பருவ மழைபொழியும்
காரால் நிகர்க்க அரிய கொடைக்
    கையார் கழறிற் றறிவார் தாம்.


All insatiate, though borne by an excess of desire,
He plunged into the sea of bliss and abode there
Willingly; by the Lord's grace Kazharitru Arivaar--
Whose munificent hands showered gifts like unto the nimbi
That rained, without fail, during the season--,
Standing under the flight of steps
Called the Tirukkalitruppadiyaar, hymned
The PonVannatthiruvanthaati* of rich splendor
That the world might hail it for ever in joy;
Thus he hailed and hymned and adored the Lord.

(*Canto 11, Padigam 6)

Arunachala Siva.

4965
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 21, 2016, 07:37:21 AM »
Verse  55:

அளவில் இன்பப் பெருங்கூத்தர்
    ஆட எடுத்த கழல்காட்ட
உளமும் புலமும் ஒருவழிச்சென்று
    உருகப் போற்றி யுய்கின்றார்
களனில் விடம்வைத் தளித்தவமு
    தன்றி மன்றிற் கழல்வைத்
வளருந் திருக்கூத் தமுதுலகுக்கு
    அளித்த கருணை வழுத்தினார்.When the Great Dancer who confers boundless bliss,
Revealed to him the foot lifted for dancing,
His heart and sense-instruments became one
And melted alike; thus he prayed and was blessed
With deliverance; he praised the mercy of the Lord
Who while holding the poison in His throat
Gifted away the nectar to the Devas,
And the divinely nectarean Dance,
Of His holy feet in Tiruvambalam, to the world.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 [331] 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 ... 2976