Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 [34] 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 ... 3060
496
Verse  3:


கைய னைத்துங் கலந்தெழு காவிரி
செய்ய னைத்திலுஞ் சென்றிடுஞ் செம்புனல்
கொய்ய னைத்துங் கொணருங் குரக்குக்கா
ஐய னைத்தொழு வார்க்கல்ல லில்லையே.


The red colored water, with silt of the Kāveri, which spreads on both sides and flows into the fields.  To those who worship with joined hands the father in Kurakkukkā where the floods bring a kind of fish called, Koy,  there will be no afflictions.

Arunachala Siva.

497
Verse  2:

கட்டா றேகழி காவிரி பாய்வயல்
கொட்டா றேபுன லூறு குரக்குக்கா
முட்டா றாஅடி யேத்த முயல்பவர்க்
கிட்டா றாஇட ரோட எடுக்குமே.


To those who try to praise the feet without fail in the shrine Kurakkukkā, where water springs in the ways where the ground is dug with a spade and where the river Kāveri flows within the constructed banks.  God will bestow his grace for the sufferings to run away from his devotees according to their wish.

Arunachala Siva.

498
Tiruk Kurakkukka:

Verse  1:


மரக்கொக் காமென வாய்விட் டலறிநீர்
சரக்குக் காவித் திரிந்தய ராதுகால்
பரக்குங் காவிரி நீரலைக் குங்கரைக்
குரக்குக் காவடை யக்கெடுங் குற்றமே.

People of this world!  Roaring like the cranes, perched on the trees, raising your voices to a high pitch, you without becoming wearied by carrying on your head loads of happiness and sufferings and wandering aimlessly on reaching Kurakkukkā against whose banks the water of Kāveri, which flows spreading through many channels, dashes, all your faults will disappear.

Arunachala Siva.

499
Verse  10:


நிறங்கொள் மால்வரை ஊன்றி யெடுத்தலும்
நறுங்கு ழல்மட வாள்நடுக் கெய்திட
மறங்கொள் வாளரக் கன்வலி வாட்டினான்
எறும்பி யூர்மலை யெம்மிறை காண்மினே.

As soon as the demon lifted the white-colored, big mountain of Kailash, by fixing his hands firmly, when the lady with fragrant tresses of hair shook with fear, our master in the hillock of Eṟumpiyūr destroyed the strength of the demon, who had a dangerous sword.

Padigam on Tiru Erumpiyur completed.

Arunachala Siva.


500
Verse 9:

கண்நி றைந்த கனபவ ளத்திரள்
விண்நி றைந்த விரிசுடர்ச் சோதியான்
உள்நி றைந்துரு வாயுயி ராயவன்
எண்நி றைந்த வெறும்பியூ ரீசனே.

The heap of weighty coral which is pleasing to the eye, the light that sheds brightness and pervaded the sky and Siva, who is the life and the body pervading the mind,
is the Lord in Eṟumpiyūr who completely occupies my mind.

Arunachala Siva.

501
Verse  8:


இன்ப மும்பிறப் பும்மிறப் பின்னொடு
துன்ப மும்முட னேவைத்த சோதியான்
அன்ப னேயர னேயென் றரற்றுவார்க்
கின்ப னாகு மெறும்பியூ ரீசனே.


The effulgent light, which created pleasure, birth, death and suffering simultaneously, the Lord in Eṟumpiyūr will be granting happiness to those who shout with excitement one who is worthy of love! Haraṉ, O Haran.

Arunachala Siva.

502
Verse  7:

மறந்து மற்றிது பேரிடர் நாடொறும்
திறம்பி நீநினை யேல்மட நெஞ்சமே
புறஞ்செய் கோலக் குரம்பையி லிட்டெனை
எறும்பி யூரரன் செய்த வியற்கையே.

My ignorant mind!  This body is the cause for sufferings forgetting god, do not think of anything daily, deviating from the right path.  That is the nature of Haraṉ in Eṟumpiyūr in casting me, into a body which is beautiful to outward appearance.

Arunachala Siva.

503
Verse  6:


கறும்பி யூர்வன ஐந்துள காயத்தில்
திறம்பி யூர்வன மற்றும் பலவுள
குறும்பி யூர்வதோர் கூட்டகத் திட்டெனை
எறும்பி யூரரன் செய்த இயற்கையே.

There are five senses in the body, which eat one little by little, and give an itching sensation, and there are many other things which move slowly and swerve from the right path. This is the nature of Siva in Eṟumpiyūr by casting me into a body in which all impurities are moving.

Arunachala Siva.

504
Verse  5:

நறும்பொன் நாண்மலர்க் கொன்றையும் நாகமும்
துறும்பு செஞ்சடைத் தூமதி வைத்துவான்
உறும்பொன் மால்வரைப் பேதையோ டூர்தொறும்
எறும்பி யூர்மலை யானெங்க ளீசனே.

Having placed the spotless crescent moon on the red matted locks, in which cobras and Koṉṟai flowers that blossomed in the early morning and resemble fine gold, are close to each other our Lord, Siva, who is in every village along with a lady, the daughter of the big and golden mountain of Kailash, on which clouds settle, is in the hillock of Eṟumpiyūr.

Arunachala Siva.505
Verse  4:


நிறங்கொள் கண்டத்து நின்மலன் எம்மிறை
மறங்கொள் வேல்கண்ணி வாள்நுதல் பாகமாய்
அறம்பு ரிந்தருள் செய்தவெம் அங்கணன்
எறும்பி யூர்மலை யானெங்க ளீசனே.

The spotless god with a neck of blue color, our master.  Having a lady of bright forehead and eyes resembling in shape the wrathful Spear our Siva, who has beautiful eyes and who bestowed his grace on devotees, desiring righteousness, our Lord is in the hillock in Eṟumpiyūr.


Arunachala Siva.

506
Verse  3:

மருந்து வானவர் தானவர்க் கின்சுவை
புரிந்த புன்சடைப் புண்ணியன் கண்ணுதல்
பொருந்து பூண்முலை மங்கைநல் லாளொடும்
எறும்பி யூர்மலை யானெங்க ளீசனே.

Siva is the ambrosia to the celestial beings, is the sweet taste to the demons, the embodiment of all virtuous acts, who has  fastened red matted locks, has a frontal eye, our God, Siva, is in the hillock of Eṟumpiyūr, with a good lady of distinction who wears on her breasts ornaments.

Arunachala Siva.


507
Verse  2:


பிறங்கு செஞ்சடைப் பிஞ்ஞகன் பேணுசீர்க்
கறங்கு பூத கணமுடைக் கண்ணுதல்
நறுங்கு ழல்மட வாளொடு நாடொறும்
எறும்பி யூர்மலை யானெங்க ளீசனே.

The destroyer who has shining red matted locks,  the god with a frontal eye, who has a group of Bhutas which dance revolving round him and which have a fame desired by all, our Lord dwells always in the hillock of Eṟumpiyūr, along with a young lady of fragrant tresses of hair.  (Naṟunkuzhal Nāyaki is the name of the goddess in this shrine).

Arunachala Siva.508
Tiru Erumpiyur:  (in modern times, the place is called, Tiruerumbur, near Tiruchy.)

Verse  1:

விரும்பி யூறு விடேல்மட நெஞ்சமே
கரும்பி னூறல்கண் டாய்கலந் தார்க்கவன்
இரும்பி னூறல றாததோர் வெண்தலை
எறும்பி யூர்மலை யானெங்க ளீசனே.


My ignorant mind! Do not waste your life desiring ruin.  He is as sweet as the juice of sugar-cane to those who are united with him. Our Lord who is in the hillock in Eṟumpiyūr, and has a white skull, which is as strong as iron and from which fat is oozing.

Arunachala Siva.

509
Verse  10:

மங்க லக்குடி யான்கயி லைம்மலை
அங்க லைத்தெடுக் குற்ற அரக்கர்கோன்
தன்க ரத்தொடு தாள்தலை தோள்தகர்ந்
தங்க லைத்தழு துய்ந்தனன் தானன்றே.


As the shoulders, head, feet and hands of the King of demons, who shook and lifted the mountain, Kailash, belonging to the god in Maṅgalakkuṭi, were broken to pieces,
saved himself greatly by beating himself for his folly and by weeping.

Padigam on Tiru Mangalakkuti completed.

Arunachala Siva.510
Verse  9:

கூசு வாரலர் குண்டர் குணமிலர்
நேச மேது மிலாதவர் நீசர்கள்
மாசர் பால்மங் கலக்குடி மேவிய
ஈசன் வேறு படுக்கவுய்ந் தேனன்றே.

From the association of Jains, who had faults and bodily dirty, low people, who did not have the slightest love, who had no good qualities, mean men and who were not ashamed of performing evil acts, I saved myself when Siva, who is in Maṅgalakkuṭi separated me from them.  (This is an autobiographical incident.)

Arunachala Siva.Pages: 1 ... 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 [34] 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 ... 3060