Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 [328] 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 ... 3024
4906
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 29, 2016, 01:01:51 PM »
Verse  6:


விடையார் கொடி யுடையவ்வணல் வீந்தார்வெளை யெலும்பும்
உடையார்நறு மாலைசடை யுடையாரவர் மேய
புடையேபுனல் பாயும்வயல் பொழில்சூழ்ந்தநெய்த் தானம்
அடையாதவ ரென்றும்அம ருலகம்அடை யாரே.

The god who has a flag on which the form of a bull is drawn who has the white skeletons of those who died, those who have not reached Neyttāṉam surrounded by gardens and fields into which water flows everywhere and which is desired by the god who has on his matted locks fragment garlands, will not reach the heaven of the celestial beings.

Arunachala Siva.


4907
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 29, 2016, 12:55:43 PM »
Verse  5:


நுகராரமொ டேலம்மணி செம்பொன்னுரை யுந்திப்
பகராவரு புனல்காவிரி பரவிப்பணிந் தேத்தும்
நிகரான்மண லிடுதண்கரை நிகழ்வாயநெய்த் தான
நகரானடி யேத்தந்நமை நடலையடை யாவே.


Pushing foam, pure gold, precious stones, cardamon and sandal-wood which is one of the things for enjoyment, Siva with splendor who is praised and bowed by the Kaveri of floods which is supplies to fields, stays.  Sufferings will not reach us if we praise the feet of Siva in the city of Neyttāṉam which is on the cool bank where sand is deposited.

Arunachala Siva.

4908
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 29, 2016, 12:50:48 PM »
Verse 4:

சுடுநீறணி யண்ணல்சுடர் சூலம்மன லேந்தி
நடுநள்ளிருள் நடமாடிய நம்பன்னுறை யிடமாம்
கடுவாளிள வரவாடுமிழ் கடனஞ்சம துண்டான்
நெடுவாளைகள் குதிகொள்ளுயர் நெய்த்தானமெ னீரே.


The chief who besmears himself with well-burnt holy ash,
holding a trident that burns brightly, and fire,
the place of the god who danced is the dense darkness of midnight.
Siva who drank the poison which was spat out by the cruel and shining young dancing cobra (Vasuki) in the ocean. (People of this world!)
simply utter the name of Neyttanam where the long scabbard fish leap.


Arunachala Siva,

4909
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 29, 2016, 12:47:06 PM »
Verse  3:


பேயாயின பாடப்பெரு நடமாடிய பெருமான்
வேயாயின தோளிக்கொரு பாகம்மிக வுடையான்
தாயாகிய வுலகங்களை நிலைபேறுசெய் தலைவன்
நேயாடிய பெருமானிடம் நெய்த்தானமெ னீரே.


The god who performed the big dance when numbers of ghosts were singing,
who gave one half to a lady whose shoulders are like bamboos. The chief who placed the worlds on a firm basis in order to become their mother (People of the world!)
utter simply the word Neyttanam which is the place of the god who bathed in ghee.

Arunachala Siva.

4910
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 29, 2016, 12:43:47 PM »
Verse  2:


பறையும்பழி பாவம்படு துயரம் பலதீரும்
பிறையும்புன லரவும்படு சடையெம்பெரு மானூர்
அறையும்புனல் வருகாவிரி யலைசேர்வட கரைமேல்
நிறையும்புனை மடவார்பயில் நெய்த்தானமெ னீரே.


All slander, sins, and suffering will go away.
(people of the world), Utter simply Neyttāṉam
which is the place of our god who places on his matted locks,  a crescent moon,
water and a cobra, where ladies
who adorn themselves by the firm adherence to a life of chastity,
and which is on the northern bank of the Kaveri
of waves and water that dashes on the banks.

Arunachala Siva.

4911
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 29, 2016, 12:40:43 PM »
Tiru Neythanam:

This is nowadays called Tillaisthanam. It is near Thanjavur/Tiruvaiyaru.

Verse 1:


மையாடிய கண்டன்மலை மகள்பாகம துடையான்
கையாடிய கேடில்கரி யுரிமூடிய வொருவன்
செய்யாடிய குவளைம்மலர் நயனத்தவ ளோடும்
நெய்யாடிய பெருமானிடம் நெய்த்தானமெ னீரே.

கருநிறம் அமைந்த கண்டத்தை உடையவனும், மலைமகளாகிய பார்வதியை இடப் பாகமாகக் கொண்டவனும், துதிக்கையோடு கூடியதாய்த் தன்னை எதிர்த்து வந்ததால் அழிவற்ற புகழ்பெற்ற யானையைக் கொன்று அதன் தோலைப் போர்த்த, தன்னொப்பார் இல்லாத் தலைவனுமாகிய சிவபிரான் வயல்களில் முளைத்த குவளை மலர் போலும் கண்களை உடைய உமையம்மையோடும் நெய்யாடிய பெருமான் என்ற திருப்பெயரோடும் விளங்குமிடமாகிய நெய்த்தானம் என்ற திருப்பெயரைச் சொல்வீராக.

(English translation not available.)

Arunachala Siva.


4912
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 29, 2016, 08:19:47 AM »
Verse  72:தாண்டு புரவிச் சேரர்குலப்
    பெருமாள் தமக்குத் திருவமுது
தூண்டு சோதி விளக்கனையார்
    அமைக்கத் துணைவர் சொல்லுதலும்
வேண்டும் பரிசு வெவ்வேறு
    விதத்துக் கறியும் போனகமும்
ஈண்டச் சமைப்பித் துடன்வந்தார்க்
    கெல்லாம் இயல்பின் விருந்தமைத்தார்.When the husband bade her who was like unto
A luster-inducing lamp, prepare a feast for the lord
Of the Chera dynasty who was endowed with galloping steeds,
She in all celerity cooked manifold dishes
Of curry and rice of such flavor that would
Please the royal palate; she had the feast prepared
For all the guests that came with the king.   

Arunachala Siva.

4913
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 29, 2016, 08:16:53 AM »
Verse  71:


சோதி மணிமா ளிகையின்கண்
    சுடரும் பசும்பொற் கால்அமளி
மீது பெருமாள் தமையிருத்தி
    நம்பி மேவி யுடனிருப்பக்
கோதில் குணத்துப் பரவையார்
    கொழுந னார்க்குந் தோழர்க்கும்
நீதி வழுவா ஒழுக்கத்து
    நிறைபூ சனைகள் முறையளித்தார்.

In the beauteous, lustrous and gem-inlaid mansion
Nampi Aaroorar caused him to be seated on a cot
The legs of which were wrought of fine gold; he too sat
With him; then Paravaiyaar of flawless virtue
Poised unswervingly in the way of niti
As ordained by the scriptures, duly performed
A perfect Pooja to her husband and his friend.

Arunachala Siva.4914
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 29, 2016, 08:13:30 AM »
Verse  70:


அங்கண் அருள்பெற் றெழுவாரைக்
    கொண்டு புறம்போந் தாரூரர்
நங்கை பரவை யார்திருமா
    ளிகையில் நண்ண நன்னுதலார்
பொங்கு விளக்கும் நிறைகுடமும்
    பூமா லைகளும் புகையகிலும்
எங்கும் மடவார் எடுத்தேத்த
    அணைந்து தாமும் எதிர்கொண்டார்.When he rose up blessed with the grace of the merciful One
Aaroorar moved out of the temple with him
And conducted him to the beauteous mansion of Nangkai
Paravaiyaar; with women holding bright-rayed lamps,
Pots filled with holy water and garlands
Paravaiyaar came out to the threshold to receive him.

Arunachala Siva.

4915
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 29, 2016, 08:08:58 AM »
Verse  69:தேவர் முனிவர் வந்திறைஞ்சுந்
    தெய்வப் பெருமாள் கழல்வணங்கி
மூவர் தமக்கு முதலாகும்
    அவரைத் திருமும் மணிக்கோவை
நாவ லூரர் தம்முன்பு
    நன்மை விளங்கக் கேட்பித்தார்
தாவில் பெருமைச் சேரலனார்
    தம்பி ரானார் தாம்கொண்டார்.


Adoring the ankleted feet of Veethi Vitangkan
Hailed by the Devas and munis, the flawlessly
Glorious Chera King, in the presence of Naavaloorar
Hailed the Lord of the Trinity, in Tirumummanikkovai*
And caused Him hear it for the well-being
Of the world; the Lord-God approvingly heard it.

(Padigam, 11.7. of Saiva Canon.)

Arunachala Siva.

4916
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 29, 2016, 08:06:17 AM »
Verse  68:


சென்று தேவா சிரியனைமுன்
    இறைஞ்சித் திருமா ளிகைவலங்கொண்டு
ஒன்றும் உள்ளத் தொடும்புகுவார்
   உடைய நம்பி முன்னாக
    நின்று தொழுது கண்ணருவி
வீழ நிலத்தின் மிசைவீழ்ந்தே
    என்றும் இனிய தம்பெருமான்.


Thus conducted, the king went in and first adored
Devaasiriyan, circumambulated the court and moved on
In integrated consciousness; while Nampi stood
Before him and adored the Lord, standing behind him
The Chera hailed the Lord; from his eyes tears rolled down
To the earth; he fell prostrate on the ground and adored
The feet of his Lord who is for ever sweet.   

Arunachala Siva.

4917
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 29, 2016, 08:03:09 AM »
Verse  67:


ஒருவர் ஒருவ ரிற்கலந்த
    வுணர்வால் இன்ப மொழியுரைத்து
மருவ இனியார் பாற்செய்வ
    தென்னா மென்னு மகிழ்ச்சியினால்
பருவ மழைச்செங் கைபற்றிக்
    கொண்டு பரமர் தாள்பணியத்
தெருவு நீங்கிக் கோயிலினுள்
    புகுந்தார் சேர மான்தோழர்.


As they mingled each into the other, articulating
Joyous words, they happily mused thus: "How are we
To requite the grace of the Lord who showers such joy
When hailed? Cheramaan Thozhar holding the Chera's
Roseate hand, like unto the munificent nimbus
During the season of rain, crossed the street
And moved into the temple to adore the Lord?s feet.

Arunachala Siva.

4918
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 29, 2016, 08:00:01 AM »
Verse  66:


ஆன நிலைமை கண்டதிருத்
    தொண்டர் அளவில் மகிழ்வெய்த
மானச் சேரர் பெருமானார்
    தாமும் வன்றொண் டருங்கலந்த
பான்மை நண்பால் சேரமான்
    தோழர் என்று பார்பரவும்
மேன்மை நாமம் முனைப்பாடி
    வேந்தர்க் காகி விளங்கியதால்.When the sacred servitors witnessed their beatific
Friendship, they experienced unbounded happiness;
By reason of the divine mingling of the glorious friend--
The Chera with Van-tondar in such friend-ship,
The Prince of Munaippaadi came to be sublimely hailed by the world
As "Cheramaan Thozhar" (the friend of the Chera).

Arunachala Siva.

4919
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 29, 2016, 07:57:27 AM »
Verse  65:


முன்பு பணிந்த பெருமாளைத்
    தாமும் பணிந்து முகந்தெடுத்தே
அன்பு பெருகத் தழுவவிரைந்
    தவரும் ஆர்வத் தொடுதழுவ
இன்ப வெள்ளத் திடைநீந்தி
    ஏற மாட்டா தலைவார்போல்
என்பும் உருக வுயிரொன்றி
    யுடம்பும் ஒன்றாம் எனஇசைந்தார்.He too adored the king that adored him falling
On the ground, and lifted him up; in swelling love
When he embraced the king, the king also hugged him
Close; they were like unto those immersed in a flood
Of bliss, and unable to reach the shore;
Their very bones melted and their two lives
Came to be fused with each other; it looked
As though that the two share but a single body.

Arunachala Siva.

4920
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 29, 2016, 07:55:24 AM »
Verse  64:


வந்து சேரர் பெருமானார்
    மன்னும் திருவா ரூர்எய்த
அந்த ணாளர் பெருமானும்
    அரசர் பெருமான் வரப்பெற்றுச்
சிந்தை மகிழ எதிர்கொண்டு
    சென்று கிடைத்தார் சேரலனார்
சந்த விரைத்தார் வன்றொண்டர்
    முன்பு விருப்பி னுடன்தாழ்ந்தார்.


When the Chera king arrived at ever-during Tiruvaaroor,
Glad of the arrival of the Chera Lord, the lord
Of Brahmins, Nampi Aaroorar, fared forth to meet
And greet him; the Chera, in great longing, was
The first to adore Van-tondar of fragrant garland.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 [328] 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 ... 3024