Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 [327] 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 ... 3127
4891
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: April 05, 2017, 10:21:49 AM »
Verse  4:


மழுவமர் செல்வனும் மாசிலா தபல பூதமுன்
முழவொலி யாழ்குழன் மொந்தைகொட் டமுது காட்டிடைக்
கழல்வளர் கால்குஞ்சித் தாடினா னுங்கட வூர்தனுள்
விழவொலி மல்கிய வீரட்டா னத்தர னல்லனே.

The god who is fond of the battle-axe who danced by upraising and bending the left leg on which there is anklets, in the cremation ground in the presence of many spotless Bhutas, when Muzhavu, Lute, Flute and Montai a drum with one face were played. Is he not Haraṉ in Veerasthanam, where the bustle of festivals is increasing in Kadavūr?

Arunachala Siva.

4892
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: April 05, 2017, 10:17:09 AM »
Verse  3:


நாதனும் நள்ளிரு ளாடினா னும்நளிர் போதின்கண்
பாதனும் பாய்புலித் தோலினா னும்பசு வேறியும்
காதலர் தண்கட வூரினா னுங்கலந் தேத்தவே
வேதம தோதியும் வீரட்டா னத்தர னல்லனே.

The one who is the master, who danced at midnight. The one who places his feet in the hearts of devotees which are like cool lotus. The one who has the skin of a pouncing tiger, who rides on a bull. The one who dwells in cool Kadavūr where those who bestow their love on Siva, live. When all the devotees join together and praise him is he not Haraṉ in Veerasthanam, having learnt the Vēdas, with their proper intonations?

Arunachala Siva.

4893
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: April 05, 2017, 09:57:45 AM »
Verse  2:


எரிதரு வார்சடை யானும்வெள் ளையெரு தேறியும்
புரிதரு மாமலர்க் கொன்றைமா லைபுனைந் தேத்தவே
கரிதரு காலனைச் சாடினா னுங்கட வூர்தனுள்
விரிதரு தொல்புகழ் வீரட்டா னத்தர னல்லனே.

The one who has long matted locks resembling fire; The one who rides on a white bull when Mārkkaṇteyaṉ praised, adorning him with a garland of big Koṉṟai flowers which he is fond of. The one who killed Yama who is black in color.


This has special importance to this shrine as it was here that Siva killed the god of death to save Mārkaṇtēyaṉ,  is he not Haran, in Veerasthanam, in Kadavūr of ancient fame that has spread everywhere?

Arunachala Siva.

4894
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: April 05, 2017, 09:50:43 AM »
Tiruk Kadavur Veerasthanam:

Verse  1:


சடையுடை யானும்நெய் யாடலா னுஞ்சரி கோவண
உடையுடை யானுமை யார்ந்த வொண்கண் உமைகேள்வனும்
கடையுடை நன்னெடு மாடமோங் குங்கட வூர்தனுள்
விடையுடை யண்ணலும் வீரட்டா னத்தர னல்லனே.


They are eight Veerasthanams in Tamizh Nadu. 1. Kaṇtiyur, 2. Kōvalūr, 3. Atikai, 4. Kuṟukkai, 5. Kaṭavūr, 6. Paṟiyal, 7. Viṟkuti and 8. Vaḻuvūr.

The following old verse gives the names of the places and the valouros deeds that Siva, did in them; (The verse is not given.)

The one who has, matted locks, who bathes in ghee who dresses, in a loin-cloth that slips away a little, who is the husband of Uma who has bright eyes on which collyrium is coated, and the god who has a bull and who is in Kadavūr where tall storeys rise high and which have beautiful entrances. Is he not Haran who is in Veerasthanam?

Arunachala Siva.

4895
General topics / Sri Rama Navami - 05.04.2017
« on: April 05, 2017, 09:47:30 AM »
Today is Sri Rama Navami, the birth day of Sri Rama.  Usually, it comes with Punarvasu
star and Navami (9th day after waning moon).

Sri B.V. Narasimha Swami, in his book on Sri Ramana, titled Self Realization, has compared Bhagavan with Sri Rama. 

Both had truth as their virtue. 

Both helped others to ward off the family bonds and attain Liberation.

etc., etc.,


Arunachala Siva.     

4896
Today is the Punarvasu star day of the month of Panguni.  Bhagavan was born on the
Punarvasu star day of the month of Margazhi.  Sri Rama was also born on Punarvasu
star day of the month of Chitrai.

Every Punarvasu star day is observed as the day of celebrations in the Asramam.

There will be special prayers today, with singing of Punarvasu Vannam of Muruganar
today.

Arunachala Siva.

4897
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: April 04, 2017, 10:44:31 AM »
Verse 11:

பூங்கமழ் கோதையோ டும்மிருந் தான்புக லிந்நகர்ப்
பாங்கனை ஞானசம் பந்தன்சொன் னதமிழ் பத்திவை
ஆங்கமர் வெய்திய வாதியா கவிசை வல்லவர்
ஓங்கம ராவதி யோர்தொழச் செல்வது முண்மையே.


On the companion who was in the city of Pukali in company with a lady as soft as a fragrant beautiful garland. These ten verses composed by Jnana Sambandhan, those who are able to sing with music thinking them to be the god himself who is residing gladly in Pukali, it is definitely true that they will ascend into heaven to be esteemed by the superior residents of Amarāvati. (Amarāvati is the capital of Indiraṉ`s world.)

Padigam on Tirup Pukali completed.

Arunachala Siva/

4898
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: April 04, 2017, 10:40:36 AM »
Verse  10:


பிண்டியும் போதியும் பேணுவார் பேச்சினைப் பேணாததோர்
தொண்டருங் காதல்செய் சோதியா யசுடர்ச் சோதியான்
புண்டரீ கம்மலர்ப் பொய்கைசூழ்ந் தபுக லிந்நகர்
வண்டமர் கோதையோ டும்மிருந் தமண வாளனே.

The effulgent light and god who is loved by the devotees who do not regard the words of those who hold in high esteem the Asōka tree and the Bhodhi tree. (For Jains, the Asōka tree is important as their god is seated under that tree;)  He is definitely the bride-groom who was seated along with a lady as soft as a garland on which bees settle, in the city of Pukali which is surrounded by natural tanks having lotus flowers.

Arunachala Siva.

4899
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: April 04, 2017, 10:35:50 AM »
Verse  9:


பொன்னிற நான்முகன் பச்சையான் என்றிவர் புக்குழித்
தன்னையின் னானெனக் காண்பரி யதழற் சோதியும்
புன்னைபொன் றாதுதிர் மல்குமந் தண்புக லிந்நகர்
மின்னிடை மாதொடும் வீற்றிருந் தவிம லனன்றே.


The God who was the effulgence of the fire that could not be seen, when the four-faced Brahma, and green-colored Vishnu started to find out, but could not find out who it was that assumed the form of fire. He is definitely the spotless one who sat majestically with a lady who has a waist like lightning, in the beautiful and cool city of Pukali which is filled with the golden pollen of Puṉṉai mast-wood tree which drops from the flowers.

Arunachala Siva.

4900
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: April 04, 2017, 10:32:04 AM »
Verse  8:


கன்னெடு மால்வரைக் கீழரக் கன்னிடர் கண்டானும்
வின்னெடும் போர்விறல் வேடனா கிவிச யற்கொரு
பொன்னெடுங் கோல்கொடுத் தானுமந் தண்புக லிந்நகர்
அன்னமன் னந்நடை மங்கையொ டும்அமர்ந் தானன்றே.

The Lord who inflicted suffering on demon, who has caught under the big and long mountain Kailāsam which is as strong as a stone. Assuming the form of a victorious hunter wall skilled in fighting with a bow, and gave Vijayan Arjunaṉ a long golden arrow Pāsupatam is definitely the Lord who resides gladly in the beautiful and cool city of Pukali with a young lady having a gait like that of the swan.

Arunachala Siva.

4901
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: April 04, 2017, 10:28:38 AM »
Verse  7:


சேர்ப்பது திண்சிலை மேவினா னுந்திகழ் பாலன்மேல்
வேர்ப்பது செய்தவெங் கூற்றுதைத் தானும்வேள் விப்புகை
போர்ப்பது செய்தணி மாடமோங் கும்புக லிந்நகர்ப்
பார்ப்பதி யோடுடன் வீற்றிருந் தபர மனன்றே.

The Lord who desired as his place the strong mountain Kailāsam and kicked the cruel god of death who was angry with the brilliant youth, is the supreme being who sat majestically in company with Pārvti in the city of Pukali where beautiful storeys rise high which are enveloped in the smoke rising from sacrificial pits.


Arunachala Siva,

4902
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: April 04, 2017, 10:23:01 AM »
Verse  6:


இரவிடை யொள்ளெரி யாடினா னும்இமை யோர்தொழச்
செருவிடை முப்புரந் தீயெரித் தசிவ லோகனும்
பொருவிடை யொன்றுகந் தேறினா னும்புக லிந்நகர்
அரவிடை மாதொடும் வீற்றிருந் தவழ கனன்றே.

The Lord who danced in the fire after destruction of the worlds when darkness envelops everything, and resides in Sivalōkam, burning with fire the three cities in the battle, to be worshipped by the Devas, and mounted on a fighting bull, desiring it,
is definitely the beautiful Lord who sat majestically in the city of Pukali, with a lady having a waist resembling serpent.

Arunachala Siva.

4903
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: April 04, 2017, 10:18:06 AM »
Verse  5:


சாமநல் வேதனுந் தக்கன்றன் வேள்வித கர்த்தானும்
நாமநூ றாயிரஞ் சொல்லிவா னோர்தொழு நாதனும்
பூமல்கு தண்பொழின் மன்னுமந் தண்புக லிந்நகர்க்
கோமள மாதொடும் வீற்றிருந் தகுழ கனன்றே.

The god who sang the good Sama Vedam and destroyed the sacrifice of Daksan the chief,who is worshipped by the celestial beings by uttering his names which are millions in number, is definitely the youth who sat majestically with the tender-natured lady in the city of beautiful and cool Pukali where there are permanent cool parks abounding in flowers.

Arunachala Siva.


4904
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: April 04, 2017, 10:13:57 AM »
Verse  4:


அங்கையி லங்கழ லேந்தினா னும்அழ காகவே
கங்கையைச் செஞ்சடை சூடினா னுங்கட லின்னிடைப்
பொங்கிய நஞ்சமு துண்டவ னும்புக லிந்நகர்
மங்கைநல் லாளொடும் வீற்றிருந் தமண வாளனே.

The Lord who held in his palm fire, and adorned on the red matted locks, Ganga to appear beautiful, and He drunk the poison, which shot up in the sea, as nectar.  He
is definitely the bridegroom who sat majestically with a good-natured lady in the city of Pukali.


Arunachala Siva.

4905
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: April 04, 2017, 09:25:18 AM »
Verse  3:


கருப்புநல் வார்சிலைக் காமன்வே வக்கடைக் கண்டானும்
மருப்புநல் லானையி னீருரி போர்த்தம ணாளனும்
பொருப்பன மாமணி மாடமோங் கும்புக லிந்நகர்
விருப்பினல் லாளொடும் வீற்றிருந் தவிம லனன்றே.

The Lord who looked at Manmatha, who has a good and long bow of sugar-cane, by the corner of the eye to burn him, and the bridegroom who covered himself with the skin of the elephant with well formed tusks, wet with blood, is the spotless god who sat majestically with a loving lady in the city of Pukali where the big and beautiful storeys which are like mountains, rise high into the sky.

Arunachala Siva.


Pages: 1 ... 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 [327] 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 ... 3127