Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 [325] 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 ... 2993
4861
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 07, 2016, 08:28:31 AM »
Verse  31:


அரண்முற் றியெறிந் தஅமைச் சர்கள் தாம்
இரணத் தொழில்விட் டெயில்சூழ் கருவூர்
முரணுற் றசிறப் பொடுமுன் னினர்நீள்
தரணித் தலைவன் கழல்சார் வுறவே.


The ministers who besieged and destroyed
The fortresses ceased all their martial activities;
Desiring to come under the shade of the ankleted feet
Of the earth?s king, with all the glory of victory,
They arrived at the city of Karur girt with great walls.

Arunachala Siva.

4862
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 07, 2016, 08:25:32 AM »
Verse  30:

அதிகன் படைபோர் பொருதற் றதலைப்
பொதியின் குவையெண் ணிலபோ யினபின்
நிதியின் குவைமங் கையர்நீள் பரிமா
எதிருங் கரிபற் றினர்எண் ணிலரே.

After dispatching the innumerable severed heads
Of Atikan's warriors, the numberless Chozha warriors
Took hold of heaps and heaps of riches, women,
Sturdy steeds and tuskers which would dash forth
In wrath in the field of battle.

Arunachala Siva.4863
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 07, 2016, 08:21:42 AM »
Verse  29:


மாறுற் றவிறற் படைவாள் அதிகன்
ஊறுற் றபெரும் படைநூ ழில்படப்
பாறுற் றஎயிற் பதிபற் றறவிட்டு
ஏறுற் றனன்ஓ டியிருஞ் சுரமே.


With the destruction of his great armies--now merely
Heaps of flesh--, the sword-wielding Atikan
Of the (once) strong and hostile army, fled away
From his citadel of utterly breached walls,
And hid himself in a huge jungle.

Arunachala Siva.

4864
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 07, 2016, 08:19:02 AM »
Verse  28:


முற்றும் பொருசே னைமுனைத் தலையில்
கல்திண் புரிசைப் பதிகட் டழியப்
பற்றுந் துறைநொச் சிபரிந் துடையச்
சுற்றும் படைவீ ரர்துணித் தனரே.

By the besieging army of the Chozha, the vigil over the city
Girt with a hardy and hilly fortress was destroyed.
Thereupon the besieging warriors forged ahead
And pulled down--ha, pathetic to behold--,
The city's fort and all.

Arunachala Siva.   

4865
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 07, 2016, 08:16:30 AM »
Verse  27:


வடிவேல் அதிகன் படைமா ளவரைக்
கடிசூ ழரணக் கணவாய் நிரவிக்
கொடிமா மரில்நீ டுகுறும் பொறையூர்
முடிநே ரியனார் படைமுற் றியதே.

When the armies of the spear-wielding Atikan
Were slaughtered, the armies of Pukazhcchozhar,
The crowned king, razed to the ground the hilly
Towers and turrets and their passes, and encircled his city
(Once) girt with a great wall whence flags wafted aloft.

Arunachala Siva.

4866
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 07, 2016, 08:13:55 AM »
Verse  26:

வரிவிற் கதைசக் கரமுற் கரம்வாள்
சுரிகைப் படைசத் திகழுக் கடைவேல்
எரிமுத் தலைகப் பணம்எல் பயில்கோல்
முரிவுற் றனதுற் றனமொய்க் களமே.


In that field of battle, well-strung bows,
Maces, Mucundis, swords, short spears, javelins
Long spears, fiery tridents, Kappanams
And flashing darts opposed each other, broke
And fell down in pieces.

Arunachala Siva.


4867
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 07, 2016, 08:11:54 AM »
Verse  25:


வானி லாவு கருங்கொடி
மேனி லாவு பருந்தினம்
ஏனை நீள்கழு கின்குலம்
ஆன வூணொ டெழுந்தவே.


The black crows that winged the sky,
The vulture-throng that circled above them
And the flock of huge eagles, rose up
With large chunks of flesh--their big fare.

Arunachala Siva.

4868
43. (The Samadhi) associated with sound is Brahman, only.  Brahman is (the samadhi) associated with appearance.  Brahman is indeed the primal quiescence.   That is the intermediary quiescence.

44. Brahman alone is the Void for sure  That said, it is not able to be contemplated.
The absence of body conceit is the quiescence resulting from detachment.

45.  Subsidence with such disposition is the quiescence of liberation while alive.
Endless and all round peacefulness is the quiescence of liberation from body.

46. All of this is spoken for the practicing aspirants, this all comprehensive subject.
Forget all, forget. Renounce, again and again renounce.

47. Void of all thought I abide, verily liberated, forgetting that I do not abide thus
and also forgetting that I shine.

48.  Leave out the attitude 'Consciousness am I'. Forsake the disposition 'only Being am I', cast aside renunciation.  Leave alone meditation.

49.  Relinquishing everything in mind, quickly, let go remembrance also.  Even a speck of remembrance is like a great ocean of transmigration here.

50.  Even a trace of remembrance becomes great grief here. Relative existence is
the great defect and bondage. Mind means a hundred births.

contd.,

Arunachala Siva.             

4869
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 06, 2016, 10:46:13 AM »
Verse  11:


கூனற்பிறை சடைமேன்மிக வுடையான்கொடுங் குன்றைக்
கானற்கழு மலமாநகர் தலைவன்னல கவுணி
ஞானத்துயர் சம்பந்தன நலங்கொள்தமிழ் வல்லார்
ஊனத்தொடு துயர்தீர்ந்துல கேத்தும்மெழி லோரே.


வளைந்த பிறை மதியைச் சடைமுடிமீது அழகு மிகுமாறு அணிந்த சிவபிரானது திருக்கொடுங்குன்றைக் கடற்கரைச் சோலைகளால் சூழப்பட்ட கழுமலமாநகரின் தலைவனும் நல்ல கவுணியர் கோத்திரத்தில் தோன்றியவனுமாகிய ஞானசம்பந்தன் பாடிய தமிழ்மாலைகளை ஓதி வழிபட வல்லவர் தம்மிடமுள்ள குறைபாடுகள் நீங்கித்துன்பங்கள் அகன்று உலகம் போற்றும் புகழுடையோராவர்.

(English translation not available).

Padigam of Tiruk Kodum Kunram completed.


Arunachala Siva.


4870
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 06, 2016, 10:43:17 AM »
Verse  10:


மத்தக்களி றாளிவ்வர வஞ்சிம்மலை தன்னைக்
குத்திப்பெரு முழைதன்னிடை வைகுங்கொடுங் குன்றம்
புத்தரொடு பொல்லாமனச் சமணர்புறங் கூறப்
பத்தர்க்கருள் செய்தானவன் மேயபழ நகரே.

Koṭuṅkuṉṟam where in the caves the frenzied elephants being afraid of the lions stay, piercing the mountain with their tusks. Jains with evil minds to spread slander along with the Buddhists, is the ancient city of Siva who granted his grace to his devoted votaries and dwells with desire.


Arunachala Siva.


4871
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 06, 2016, 10:39:39 AM »
Verse 9:


அறையும்மரி குரலோசையை யஞ்சியடு மானை
குறையும்மன மாகிம்முழை வைகுங்கொடுங் குன்றம்
மறையும்மவை யுடையானென நெடியானென விவர்கள்
இறையும்மறி வொண்ணாதவன் மேயவ்வெழில் நகரே.

Koṭuṅkuṉṟam where in the caves the elephants which are capable of killing, having lost courage by being afraid of the roaring noise of the lions capable of killing their preys by striking them with the forelegs, stay.  It is the beautiful city where both Brahma who is well-versed in the Vetams and the tall Vishnu were not capable of knowing even a little of Siva who dwells there with desire.

Arunachala Siva.


4872
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 06, 2016, 10:36:27 AM »
Verse  8:


முட்டாமுது கரியின்னின முதுவேய்களை முனிந்து
குட்டாச்சுனை யவைமண்டிநின் றாடுங்கொடுங் குன்றம்
ஒட்டாவரக் கன்றன்முடி யொருபஃதவை யுடனே
பிட்டானவ னுமையாளொடு மேவும்பெரு நகரே.

The horde of old elephants which had no hindrance having disliked the old bamboos,
Koṭuṅkuṉṟam where they bathe for a long time moving swiftly in the deep mountain springs. It is the big city of Siva who broke to pieces simultaneously the ten heads of the Ravana who was not friendly with anybody, dwells with desire with Uma.

Arunachala Siva.

4873
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 06, 2016, 10:33:15 AM »
Verse  7:


மரவத்தொடு மணமாதவி மௌவல்லது விண்ட
குரவத்தொடு விரவும்பொழில் சூழ்தண்கொடுங் குன்றம்
அரவத்தொடு மிளவெண்பிறை விரவும்மலர்க் கொன்றை
நிரவச்சடை முடிமேலுடன் வைத்தானெடு நகரே.

Cool Koṭuṅkuṉṟam which is surrounded by gardens where common Kadamba trees, fragrant common delight of the woods, jasmine and blossomed bottle-flowers are mingled. It is the big city of Siva who placed on his matted locks coiled into a crown in addition to a cobra, young white crescent moon and mingling Koṉṟai flowers to fill up the space.

Arunachala Siva.

4874
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 06, 2016, 10:30:37 AM »
Verse  6:

கைம்மாமத கரியின்னின மிடியின்குர லதிரக்
கொய்ம்மாமலர்ச் சோலைபுக மண்டுங்கொடுங் குன்றம்
அம்மானென வுள்கித்தொழு வார்கட்கருள் செய்யும்
பெம்மானவ னிமையோர்தொழ மேவும்பெரு நகரே.

When the sound of the thunder reverberates the herd of frenzied and big elephants with long trunks, Koṭunkuṉṟam where they move swiftly to get into the gardens of big flowers which can be plucked.  It is the big city where the god with greatness grants to those who meditate on him as their father, the god who dwells to be worshipped by the celestial beings who do not wink.

Arunachala Siva.

4875
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 06, 2016, 10:27:33 AM »
Verse  5:


மேகத்திடி குரல்வந்தெழ வெருவிவ்வரை யிழியும்
கூகைக்குல மோடித்திரி சாரற்கொடுங் குன்றம்
நாகத்தொடும் இளவெண்பிறை சூடிந்நல மங்கை
பாகத்தவ னிமையோர்தொழ மேவும்பழ நகரே.


Koṭuṅkuṉṟam in whose slopes the flocks of rock horned-owls run and wander about, when they descend down the mountain being frightened when the sound of the thunder was produced in the clouds.  It is the ancient city where Siva who has a beautiful lady of distinction as a half, having worn on his head a young white crescent moon along with a cobra and dwells to be worshipped by the celestial beings who do not wink.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 [325] 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 ... 2993