Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 [324] 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 ... 2927
4846
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 26, 2016, 08:59:09 AM »
Verse  338:


சென்று மணிவா யிற்கதவம்
    செறிய அடைத்த அதன்முன்பு
நின்று பாவாய் திறவாய்என்று
    அழைப்ப நெறிமென் குழலாரும்
ஒன்றுந் துயிலா துணர்ந்தயர்வார்
    உடைய பெருமான் பூசனைசெய்
துன்றும் புரிநூல் மணிமார்பர்
    போலும் அழைத்தார் எனத்துணிந்து.


He went there, stood before the securely barred doors
And called out thus: "O Paavaai, open the door!"
She of the soft and dense locks of hair, who sorely languished
And kept awake without a wink of sleep,
Thought thus: "He on whose chest is beheld
The glowing sacred thread, even he, the performer
Of Pooja unto the Lord that rules us, calls me."

Arunachala Siva.

4847
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 26, 2016, 08:56:09 AM »
Verse 337:


ஞாலம் உய்ய எழுந்தருளும்
    நம்பி தூதர் பரவையார்
கோல மணிமா ளிகைவாயில்
    குறுகு வார்முன் கூடத்தம்
பால்அங் கணைந்தார் புறநிற்பப்
    பண்டே தம்மை யர்ச்சிக்கும்
சீல முடைய மறைமுனிவர்
    ஆகித் தனியே சென்றணைந்தார்.


When the messenger of Nambi Aaroorar who was
Born for the deliverance of the world, came near
The threshold of the beautiful and gem-like mansion
Of Paravaiyaar, He bade all others that came with Him
To tarry thither; then in the holy guise
Of a Brahmin-Muni who has been performing His Pooja
For a long time, he proceeded there, all alone.

Arunachala Siva.

4848
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 26, 2016, 08:53:35 AM »
Verse  336:பெருவீ ரையினும் மிகமுழங்கிப்
    பிறங்கு மதகுஞ் சரம்உரித்து
மரவீ ருரிவை புனைந்தவர்தம்
    மருங்கு சூழ்வார் நெருங்குதலால்
திருவீ தியினில் அழகரவர்
    மகிழுஞ் செல்வத் திருவாரூர்
ஒருவீ தியிலே சிவலோகம்
    முழுதுங் காண வுளதாமால்.


As at the sides of the Lord who, of yore,
Peeled off the hide of the ichorous tusker whose
Trumpeting was louder than the roar of the sea,
They gathered closely, that street of Tiruvaaroor
Whereon the beauteous Lord fared forth, looked as though
It would reveal in itself the whole of Siva-loka.


Arunachala Siva.4849
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 26, 2016, 08:50:39 AM »
Verse  335:


இறைவர் விரைவில் எழுந்தருள
    எய்து மவர்கள் பின்தொடர
அறைகொள் திரைநீர் தொடர்சடையில்
    அரவு தொடர அரியஇளம்
பிறைகொள் அருகு நறைஇதழிப்
    பிணையல் சுரும்பு தொடரவுடன்
மறைகள் தொடர வன்தொண்டர்
    மனமுந் தொடர வரும்பொழுது.


The Lord moved on swiftly followed by His devotees,
The snakes of His matted hair where the Ganga roars,
The honey-bees on the Konrai-chaplets nigh the crescent moon,
The Vedas and also the the mind of Van-tondar;
Thus, even thus, He marched on.

Arunachala Siva.4850
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 26, 2016, 08:47:58 AM »
Verse 334:

மாலும் அயனுங் காணாதார்
    மலர்த்தாள் பூண்டு வந்திறைஞ்சும்
காலம் இதுவென் றங்கவரை
    அழைத்தா லென்னக் கடல்விளைத்த
ஆல மிருண்ட கண்டத்தான்
    அடித்தா மரைமேற் சிலம்பொலிப்ப
நீல மலர்க்கட் பரவையார்
    திருமா ளிகையை நேர்நோக்கி.

"The Lord's lotus feet could never be seen by Vishnu
And Brahma; it is time when one can wear these feet
On one's crown." Thus proclaimed the anklets
Of the Lord whose throat is dark, as He ate the sea's venom;
The anklets that entwined His lotus feet thus spake aloud,
And the Lord fared forth, even thus, to the mansion
Of Paravaiyaar whose eyes were like blue lilies.

Arunachala Siva.


4851
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 26, 2016, 08:45:35 AM »
Verse 333:அருகு பெரிய தேவருடன்
    அணைந்து வரும்அவ் விருடிகளும்
மருவு நண்பின் நிதிக்கோனும்
    முதலா யுள்ளோர் மகிழ்ந்தேத்தத்
தெருவும் விசும்பும் நிறைந்துவிரைச்
    செழும்பூ மாரி பொழிந்தலையப்
பொருவி லன்பர் விடுந்தூதுர்
    புனித வீதி யினிற்போத.Joining the great Nandi, the Rishis, Kubera
The friend of Siva, others joyously hailed Him
Heavens showered fragrant and splendorous flowers
Which filled and damasked the divine street;
It was thus the peerless messenger of the devotee
Plied His steps on the holy street.   

Arunachala Siva.

4852
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 26, 2016, 08:42:39 AM »
Verse  332:


தேவா சிரியன் முறையிருக்குந்
    தேவ ரெல்லாஞ் சேவித்துப்
போவார் தம்மில் வேண்டுவார்
    போத ஒழிந்தார் புறத்தொழிய
ஓவா அணுக்கச் சேவகத்தில்
    உள்ளோர் பூத கணநாதர்
மூவா முனிவர் யோகிகளின்
    முதலா னார்கள் முன்போக.

Among the Devas who stood waiting in Tevaasiriyam
Seeking boons, some adored Him and accompanied Him,
While the others moved out having adored Him;
Inseparable servitors who ever plied themselves
In intimate servitors, leaders of Siva-Bhoota Hosts,
Never-aging Munis and Yogis walked before Him.


Arunachala Siva.


4853
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 26, 2016, 08:39:23 AM »
Verse  331:அண்டர் வாழக் கருணையினால்
    ஆல காலம் அமுதாக
உண்ட நீலக் கோலமிடற்
    றொருவர் இருவர்க் கறிவரியார்
வண்டு வாழும் மலர்க்கூந்தல்
    பரவை யார்மா ளிகைநோக்கித்
தொண்ட னார்தம் துயர்நீக்கத்
    தூத னாராய் எழுந்தருள.

The Lord who ate the Halahala poison as though it were
Nectar, so that celestial beings might thrive,
And so become beauteously blue-throated, --
Even He who is unknown to the Two--, to annul
The misery of the servitor, fared forth
As a messenger to the mansion of Paravaiyaar
In whose flowery locks of hair, chafers abode.


Arunachala Siva.

4854
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 25, 2016, 03:32:37 PM »
Verse  330:

எல்லை யில்லாக் களிப்பின ராய்
    இறைவர் தாளில் வீழ்ந்தெழுந்து
வல்ல பரிசெல் லாந்துதித்து
    வாழ்ந்து நின்ற வன்தொண்டர்
முல்லை முகைவெண் ணகைப்பரவை
    முகில்சேர் மாடத் திடைச்செல்ல
நில்லா தீண்ட எழுந்தருளி
    நீக்கும் புலவி யெனத்தொழுதார்.
Van-tondar grew boundlessly joyous, fell at the feet
Of the Lord, rose up, praised Him in all ways,
Felt beatific, and spake to the Lord thus: " Be pleased
To proceed without delay to the cloud-capped mansion
Of Paravai whose teeth are white Mullai buds,
And rid her bouderie." Thus he prayed to Him.   

Arunachala Siva.4855
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 25, 2016, 03:30:08 PM »
Verse 329:


அன்பு வேண்டும் தம்பெருமான்
    அடியார் வேண்டிற் றேவேண்டி
முன்பு நின்று விண்ணப்பம்
    செய்த நம்பி முகம்நோக்கித்
துன்பம் ஒழிநீ யாம்உனக்கோர்
    தூத னாகி இப்பொழுதே
பொன்செய் மணிப்பூண் பரவைபால்
    போகின் றோம்என் றருள்செய்தார்.   


The Lord who demands nought but love, desiring to do that
Which His devotee sought, facing Aaroorar who
Petitioned to Him standing before Him, said:
"Abolish sorrow; we even now are proceeding to her
Who is adorned with jewels of gold, as your messenger."

Arunachala Siva.4856
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 25, 2016, 03:27:20 PM »
Verse  328:


நாய னீரே நான்உமக்கிங்
    கடியே னாகில் நீர்எனக்குத்
தாயி னல்ல தோழருமாந்
    தம்பி ரானா ரேயாகில்
ஆய வறிவும் இழந்தழிவேன்
    அயர்வு நோக்கி அவ்வளவும்
போயிவ் விரவே பரவையுறு
    புலவி தீர்த்துத் தாருமென."O my Master! If I am truly Your servitor, if You are
Truly my goodly companion, more dear to me
Than even my mother, and if You are truly my Lord God
Behold then my senseless plight and distress, and proceed
To annul, this very night, the bouderie of Paravai".

Arunachala Siva.


4857
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 25, 2016, 03:24:11 PM »
Verse 327:அடியே னங்குத் திருவொற்றி
    யூரில் நீரே யருள்செய்ய
வடிவே லொண்கண் சங்கிலியை
    மணஞ்செய் தணைந்த திறமெல்லாம்
கொடியே ரிடையாள் பரவைதா
    னறிந்து தன்பால் யான்குறுகின்
முடிவே னென்று துணிந்திருந்தா
    ளென்னான் செய்வ தெனமொழிந்து.


"At Tiruvotriyoor, graces by You Yourself
I married Sangkili whose bright eyes are sharp
Like the blade of wrought spear, and lived in joy;
Paravai of willowy waist, coming to know
Of all this, affirms that if I should come
To her, she would give up her ghost; so what shall I do?"

Arunachala Siva.

4858
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 25, 2016, 03:20:58 PM »
Verse  326:


விழுந்து பரவி மிக்கபெரு
    விருப்பி னோடும் எதிர் போற்றி
எழுந்த நண்பர் தமைநோக்கி
    யென்நீ யுற்ற தென்றருளத்
தொழுந்தங் குறையை விளம்புவார்
    யானே தொடங்குந் துரிசிடைப்பட்
டழுந்து மென்னை யின்னமெடுத்
    தாள வேண்டு முமக்கென்று.

Unto the friend who fell at His feet, adored Him
And stood before Him poised in great longing, the Lord said:
"What is it that afflicts you?" Him adoring,
He spake thus: "It is mine own doing
Which proves to be my undoing, and from this
You must lift me up and rule me by Your mercy:"

Arunachala Siva.4859
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 25, 2016, 03:18:37 PM »
Verse 325:


தம்பி ரானார் எழுந்தருளத்
    தாங்கற் கரிய மகிழ்ச்சியினால்
கம்பி யாநின் றவயவங்கள்
    கலந்த புளகம் மயிர்முகிழ்ப்ப
நம்பி யாரூ ரரும்எதிரே
    நளின மலர்க்கை தலைகுவிய
அம்பி காவல் லவர்செய்ய
    அடித்தா மரையின் கீழ்வீழ்ந்தார்.


When thus the Lord was pleased to come there,
In uncontainable delight, his limbs trembled;
The hair on his thrilled body stood erect; the soft
And lotus-like hands of Nampi Aaroorar folded
Above his head, and he fell at the ruddy, lotus-like
Feet of the Lord who shares in His left His Consort.

Arunachala Siva.


4860
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 25, 2016, 03:16:17 PM »
Verse 324:


(Verse 323 not available)


அடியார் இடுக்கண் தரியாதார்
    ஆண்டு கொண்ட தோழர்குறை
முடியா திருக்க வல்லரே
    முற்று மளித்தாள் பொற்றளிர்க்கைத்
தொடியார் தழும்பும் முலைச்சுவடும்
    உடையார் தொண்டர் தாங்காணும்
படியால் அணைந்தார் நெடியோனுங்
    காணா அடிகள் படிதோய.


Can the Lord who cannot bear to behold the misery
Of His devotees keep aloof without implementing
The wish if His companion whom He rules? The Lord who wears
The marks of the breasts and the bangles of gold
Worn by the Mother of the universe, came thither
Planting on earth His feet unknown to Vishnu
And Brahma, and Aaroorar beheld Him.


Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 [324] 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 ... 2927