Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 [324] 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 ... 2994
4846
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 08, 2016, 11:16:56 AM »
Verse  6:


மன்னானவ னுலகிற்கொரு மழையானவன் பிழையில்
பொன்னானவன் முதலானவன் பொழில்சூழ்புள மங்கை
என்னானவ னிசையானவ னிளஞாயிறின் சோதி
அன்னானவ னுறையும்மிடம் ஆலந்துறை யதுவே.


Siva is the without impurities and the cause of all things.  He is my master in Puḷḷamaṅkai surrounded by gardens, is in the form of music, is Alantuṟai, the place where Siva who is as brilliant as the luster of the rising sun.


Arunachala Siva.

4847
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 08, 2016, 11:13:38 AM »
Verse  5:


மெய்த்தன்னுறும் வினைதீர்வகை தொழுமின்செழு மலரின்
கொத்தின்னொடு சந்தாரகில் கொணர்காவிரிக் கரைமேல்
பொத்தின்னிடை யாந்தைபல பாடும்புள மங்கை
அத்தன்நமை யாள்வானிடம் ஆலந்துறை யதுவே.

In Puḷḷamaṅkai where in the hollows of trees owls are making noise and which is on the bank of the Kāveri which brings rare eagle-wood, sandal wood together with bunches of fertile flowers, father; who admits us as his protege, is the shrine of Alantuṟai.  Worship (that shrine) so as to remove the Karmams which is the cause of being born again.

Arunachala Siva.

4848
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 08, 2016, 11:09:24 AM »
Verse  4:


தணியார்மதி யரவின்னொடு வைத்தானிட மொய்த்தெம்
பணியாயவ னடியார்தொழு தேத்தும்புள மங்கை
மணியார்தரு கனகம்மவை வயிரத்திர ளோடும்
அணியார்மண லணைகாவிரி யாலந்துறை யதுவே.


The place of Siva who placed a cool crescent along with the cobra in Puḷḷamaṅkai where the devotees crowd and praise and worship with joined hands, belonging to Siva, who is the proper person to cause our service to become prominent.
is Alantuṟai where the Kaveri reaches with the beautiful sand, collection of diamond-pieces combining with gold and other precious stones.

Arunachala Siva.4849
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 08, 2016, 11:05:09 AM »
Verse  3:


கறையார்மிட றுடையான்கமழ் கொன்றைச்சடை முடிமேல்
பொறையார்தரு கங்கைப்புன லுடையான்புள மங்கைச்
சிறையார்தரு களிவண்டறை பொழில்சூழ்திரு வாலந்
துறையானவ னறையார்கழல் தொழுமின்துதி செய்தே.


Siva, has a neck in which there is poison, has on his matted locks coiled into a crown on which are worn fragrant Koṉṟai flowers, the weight of the water of Gaṅga.
in Puḷḷamaṅkai.  Devotees!  praise and worship the feet which has fragrance of flowers, of Siva in Alantuṟai surrounded by gardens where intoxicated bees with wings, hum loudly.

Arunachala Siva.

4850
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 08, 2016, 11:01:23 AM »
Verse  2:

மலையான்மகள் கணவன்மலி கடல்சூழ்தரு தண்மைப்
புலையாயின களைவானிடம் பொழில்சூழ்புள மங்கைக்
கலையான்மலி மறையோரவர் கருதித்தொழு தேத்த
அலையார்புனல் வருகாவிரி யாலந்துறை யதுவே.

Siva is the husband of the daughter of King of mountains.  The place of Siva, who removes all meanness that surrounds us like the sea full of water. In Puḷḷamaṅkai surrounded by gardens the Brahmins who have mastered arts praise and worship with joined hands, with intention, is Alantuṟai where Kaveri with floods full of waves, flows.

Arunachala Siva.


4851
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 08, 2016, 10:57:09 AM »
Tirup Pulla Mangai:


Verse  1:

பாலுந்துறு திரளாயின பரமன்பிர மன்றான்
போலுந்திற லவர்வாழ்தரு பொழில்சூழ்புள மங்கைக்
காலன்றிற லறச்சாடிய கடவுள்ளிடங் கருதில்
ஆலந்துறை தொழுவார்தமை யடையாவினை தானே.


The supreme god who is as sweet as the butter got from milk by churning it.
In Puḷḷamaṅkai surrounded by gardens, where Brahmins who are as capable as Brahman  live.  If we think of the place of the god who killed to destroy completely the might of the god of death, it is Alantuṟai. The Karmams yet to come will not reach those who worship that temple Puḷḷamaṅkai is the name of the place; Alantuṟai is the name of the temple.

Arunachala Siva.


4852
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 08, 2016, 10:53:05 AM »
Adhi Patha Nayanar Puranam:

Verse  1:

மன்னி நீடிய செங்கதி
    ரவன்வழி மரபில்
தொன்மை யாம்முதற் சோழர்தந்
    திருக்குலத் துரிமைப்
பொன்னி நாடெனுங் கற்பகப்
    பூங்கொடி மலர்போல்
நன்மை சான்றது நாகைப்பட்
    டினத்திரு நகரம்.


The beauteous city of Naakaippattinam as of right
Belongs to the divine race of hoary and pre-eminent
Chozhas who hail from the ever-during solar dynasty.
Verily a blossom of the Karpaka liana, the realm
Of Ponni, abounds in weal and wealth.


Arunachala Siva.

4853
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 08, 2016, 10:48:23 AM »
Verse  9:


விடநாகம் அணிந்தபிரான்
    மெய்த்தொண்டு விளைந்தநிலை
உடனாகும் நரசிங்க
    முனையர்பிரான் கழலேத்தித்
தடநாக மதஞ்சொரியத்
    தனஞ்சொரியுங் கலஞ்சேரும்
கடல்நாகை அதிபத்தர்
    கடல்நாகைக் கவினுரைப்பாம்.

Adoring the ankleted feet of Narasingka Munaiyar
The prince firmly rooted in the true sertivorship
Unto the Lord who wears as adornments poisonous snakes,
We proceed to indite the dutiful and beautiful
Servitorship of Athi Patthar of Naakai endowed,
With a harbor that receives into it ships laden
With great riches, and is besides renowned
For its huge and musty elephants.

Narasinga Munai Araiyar Nayanar Puranam concluded.

Arunachala Siva.

4854
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 08, 2016, 10:45:20 AM »
Verse  8:

இவ்வகையே திருத்தொண்டின்
    அருமைநெறி எந்நாளும்
செவ்வியஅன் பினல்ஆற்றித்
    திருந்தியசிந் தையராகிப்
பைவளர்வாள் அரவணிந்தார்
    பாதமலர் நிழல்சேர்ந்து
மெய்வகைய வழியன்பின்
    மீளாத நிலைபெற்றார்.   

Thus he flourished, ever poised in the way of such
Servitorship; he fostered it with splendorous love;
His mind became immaculate;  thus, even thus,
He reached the umbrage of the flower-feet
Of the Lord whose jewels are snakes with sacs
Of poison, and came by the beatitude of bliss
Married to unending devotion and love.   

Arunachala Siva.


4855
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 08, 2016, 10:42:56 AM »
Verse  7:

சீலமில ரேயெனினும்
    திருநீறு சேர்ந்தாரை
ஞாலம்இகழ்ந் தருநரகம்
    நண்ணாமல் எண்ணுவார்
பாலணைந்தார் தமக்களித்த
    படியிரட்டிப் பொன்கொடுத்து
மேலவரைத் தொழுதினிய
    மொழிவிளம்பி விடைகொடுத்தார்.   


Desiring to prevent the fall of the men of the world
Into hell should they disrespect persons wearing
The holy ash though they should lack character, the prince
Gave him twice the quantity of gold that he gave
To each of those servitors assembled there, made obeisance
To him, spoke sweet words and then gave him leave to depart.

Arunachala Siva.

4856
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 08, 2016, 10:40:23 AM »
Verse  6:


மற்றவர்தம் வடிவிருந்த
    படிகண்டு மருங்குள்ளார்
உற்றகஇழ்ச் சியராகி
    ஒதுங்குவார் தமைக்கண்டு
கொற்றவனார் எதிர்சென்று
    கைகுவித்துக் கொடுபோந்தப்
பெற்றியினார் தமைமிகவுங்
    கொண்டாடிப் பேணுவார்.

Beholding his form, those others that were near him
Moved away in sheer contempt; witnessing this, the prince
Walked toward him, folded his hands in adoration,
Took him with him and hailed him with pleasing words.

Arunachala Siva.


4857
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 08, 2016, 08:50:29 AM »
Verse  5:


ஆனசெயல் முறைபுரிவார்
    ஒருதிருவா திரைநாளில்
மேன்மைநெறித் தொண்டர்க்கு
    விளங்கியபொன் னிடும்பொழுதில்
மானநிலை யழிதன்மை
    வருங்காமக் குறிமலர்ந்த
ஊனநிகழ் மேனியராய்
    ஒருவர்நீ றணிந்தணைந்தார்.


As he thus flourished, during a Tiruvaatirai day
When he was giving glittering gold to the lofty
And sublime servitors, thither came a person
Of blemish-ridden body full of dis-honorable
Signs of lust; but lo, he wore the holy ash.   

Arunachala Siva.

4858
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 08, 2016, 08:48:05 AM »
Verse  4:


ஆறணிந்த சடைமுடியார்க்
    காதிரைநாள் தொறும்என்றும்
வேறுநிறை வழிபாடு
    விளங்கியபூ சனைமேவி
நீறணியும் தொண்டர்அணைந்
    தார்க்கெல்லாம் நிகழ்பசும்பொன்
நூறுகுறை யாமல்அளித்
    தின்னமுதும் நுகர்விப்பார்.   


Unto the river-crested Lord, during every Aatirai day
He would, apart from his daily ritual worship,
Perform a splendorous Pooja full of devotion;
He would, that day, give a hundred sovereigns
Fresh from the mint, to each of the assembled
Servitors and treat them to nectarean feast.   

Arunachala Siva.

4859
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 08, 2016, 08:45:29 AM »
Verse  3:


சினவிடையார் கோயில்தொறும்
    திருச்செல்வம் பெருக்குநெறி
அனவிடையார் உயிர்துறக்க
    வருமெனினும் அவைகாத்து
மனவிடையா மைத்தொடையல்
    அணிமார்பர் வழித்தொண்டு
கனவிடையா கிலும்வழுவாக்
    கடனாற்றிச் செல்கின்றார்.   


He caused the divine wealth to increase in every temple
Of Siva, the Rider of wrathful Bull, and fostered it
Even if his life came to be imperiled; he would not,
Even in his dream, swerve from his duty of servitorship
To the Lord whose beauteous chest is bedecked
With garlands of Rudraaksha beads and a carapace.


Arunachala Siva.

4860
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 08, 2016, 08:43:19 AM »
Verse  2:


இம்முனையர் பெருந்தகையார்
    இருந்தரசு புரந்துபோய்த்
தெம்முனைகள் பலகடந்து
    தீங்குநெறிப் பாங்ககல
மும்முனைநீள் இலைச்சூல
    முதற்படையார் தொண்டுபுரி
அம்முனைவர் அடியடைவே
    அரும்பெரும்பேறு எனஅடைவார்.


This great prince of Munaiyar dynasty ruled
From his city; he vanquished his foes in many a war,
He quelled the wickedness of the evil way; convinced
That great beatitude rests in the service
To the feet of the servitors eminent in serving
The Lord who wields the long trident, he served them.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 [324] 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 ... 2994