Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 [33] 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ... 3197
481
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: February 05, 2019, 11:15:05 AM »
Verse 9:


மண்ணினை உண்டுமிழ்ந்த மாயனும் மாமலர்மேல்
அண்ணலும் நண்ணரிய ஆதியை மாதினொடும்
திண்ணிய மாமதில்சூழ் தென்திரு வாரூர்புக்
கெண்ணிய கண்குளிர என்றுகொல் எய்துவதே.

The first cause of all things who could not be approached by the god in the big lotus flower and by Māyaṉ, Vishnu, who swallowed the world and later spat it, with his consort, entering into beautiful Tiruvārūr surrounded by a great and strong wall of fortification, to have vision to the full satisfaction of my eyes which were thinking about god.

See 1st verse.

Arunachala Siva.

482
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: February 05, 2019, 11:11:14 AM »
Verse 8:

ஆறணி நீள்முடிமேல் ஆடர வஞ்சூடிப்
பாறணி வெண்டலையிற் பிச்சைகொள் நச்சரவன்
சேறணி தண்கழனித் தென்திரு வாரூர்புக்
கேறணி எம்மிறையை என்றுகொல் எய்துவதே.

Wearing a dancing cobra on the tall head which is adorned by the river,
who has a poisonous cobra and who receives alms in a white skull surrounded by hawks, our master who has the flag of a bull, entering into the beautiful Tiruvārūr with cool fields which are full of mire.

See 1st verse.

Arunachala Siva.

483
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: February 05, 2019, 11:06:50 AM »
Verse 7:

கொம்பன நுண்ணிடையாள் கூறனை நீறணிந்த
வம்பனை எவ்வுயிர்க்கும் வைப்பினை ஒப்பமரர்
செம்பொனை நன்மணியைத் தென்திரு வாரூர்புக்
கென்பொனை என்மணியை என்றுகொல் எய்துவதே.

Siva who has as a half a lady, who has a small waist like the tender bough,
who has smeared himself with the fragrant holy ash who is the savings which is put by to be of use in time of adversity, who is gold to the immortals to which nothing can be compared, who is the flawless precious stones, who is my gold and my gems.


See 1st verse.

Arunachala Siva.484
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: February 05, 2019, 11:01:14 AM »
Verse 6:

சூழொளி நீர்நிலந்தீத் தாழ்வளி ஆகாசம்
வாழுயர் வெங்கதிரோன் வண்டமிழ் வல்லவர்கள்
ஏழிசை ஏழ்நரம்பின் ஓசையை ஆரூர்புக்
கேழுல காளியைநான் என்றுகொல் எய்துவதே.


The earth in which many beings live, water which flows downwards naturally,
fire which is surrounded by brilliance the air, the sky, the sun, and who is the seven tones of the diatonic scale of the seven strings which have been devised by the scholars who have matured scholarship in Tamiḻ and who rules over the seven worlds.

See 1st verse.

Arunachala Siva.

485
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: February 05, 2019, 10:55:50 AM »
Verse 5:

கடுவரி மாக்கடலுட் காய்ந்தவன் தாதையைமுன்
சுடுபொடி மெய்க்கணிந்த சோதியை வன்றலைவாய்
அடுபுலி ஆடையனை ஆதியை ஆரூர்புக்
கிடுபலி கொள்ளியைநான் என்றுகொல் எய்துவதே.

I the father of Murugaṉ, who destroyed the mango-tree which had the color of the poison, the light divine which smeared on its body well-burnt ash, the god who has a dress of a killing tiger, and is the first cause of all things, and who receives the alms that is given, in a strong skull

See 1st verse.

Arunachala Siva.

486
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: February 05, 2019, 10:50:46 AM »
Verse  4:

நல்ல நினைப்பொழிய நாள்களில் ஆருயிரைக்
கொல்ல நினைப்பனவும் குற்றமும் அற்றொழியச்
செல்வ வயற்கழனித் தென்திரு வாரூர்புக்
கெல்லை மிதித்தடியேன் என்றுகொல் எய்துவதே.

As good thoughts go away from me, the thoughts which goad me to kill living beings, when they live in their bodies, and other faults to leave me completely, treading upon the border entering into Tiruvārūr, which has fields where paddy which is wealth, grows. 

See 1st Verse.

Arunachala Siva.

487
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: February 05, 2019, 07:01:40 AM »
Verse 3:


முன்னை முதற்பிறவி மூதறி யாமையினால்
பின்னை நினைந்தனவும் பேதுற வும்மொழியச்
செந்நெல் வயற்கழனித் தென்திரு வாரூர்புக்
கென்னுயிர்க் கின்னமுதை என்றுகொ லெய்துவதே.


In the births that have come down since a very long time grows ignorance being the cause, the thought that I had to undergo sufferings and the confusion I have as a result of that, to leave me entering into beautiful Tiruvārūr which has fertile fields in which the red-colored variety of paddy is produced, when is the day when I will approach god who is like the sweet nectar to my life? 

Arunachala Siva.

488
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: February 05, 2019, 06:58:15 AM »
Verse 2:


நின்ற வினைக்கொடுமை நீங்க இருபொழுதும்
துன்று மலரிட்டுச் சூழும் வலஞ்செய்து
தென்றன் மணங்கமழுந் தென்திரு வாரூர்புக்
கென்றன் மனங்குளிர என்றுகொல் எய்துவதே.

Scattering flowers, to be crowded both in the morning and evening so that the cruelty of the abiding acts may leave me, going from left to right surrounding him.
Entering into beautiful Tiruvārur, where the fragrance of the balmy southern breeze spreads,  to the complete satisfaction of my mind.

See 1st verse.

Arunachala Siva.

489
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: February 04, 2019, 08:26:46 AM »
Tiru Arur:

Verse 1:

அந்தியும் நண்பகலும் அஞ்சுப தம்சொல்லி
முந்தி எழும்பழைய வல்வினை மூடாமுன்
சிந்தை பராமரியாத் தென்திரு வாரூர்புக்
கெந்தை பிரானாரை என்றுகொல் எய்துவதே.

Before the old and irresistible acts take precedence and begin to bear their fruits,
uttering the Mantram of five words both in the night and midday and in the morning (as each letter has a meaning they are called words),  considering the god in my mind, when is the day I shall reach entering into beautiful Tiruvārūr, the chief of my father?

Arunachala Siva.

490
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: February 04, 2019, 08:21:35 AM »
Verse 10:

நீருர்தரு நிமலன்திரு
    மலையார்க்கயல் அருகே
தேரூர்தரும் அரக்கன்சிரம்
    நெரித்தான்திருச் சுழியல்
பேரூரென வுறைவானடிப்
    பெயர்நாவலர் கோமான்
ஆரூரன தமிழ்மாலைபத்
    தறிவார்துய ரிலரே.

Having Tiruchuzhiyal of Siva, who crushed the heads of the demon, who was driving in a chariot near the holy mountain and by its side, of the spotless god, where streams flow down. Those who know to recite the ten garlands of Tamiḻ verses done by Arūraṉ, the chief of the residents of Nāvalūr and who has the name of the feet of the Lord who dwells in Tiruchuzhiya,l esteeming it as a great city, will have no sufferings.

Padigam on Tiruch Chuzhiayal completed.

Arunachala Siva.

491
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: February 04, 2019, 08:16:49 AM »
Verse 9:

கொண்டாடுதல் புரியாவரு
    தக்கன்பெரு வேள்வி
செண்டாடுதல் புரிந்தான்திருச்
    சுழியற்பெரு மானைக்
குண்டாடிய சமணாதர்கள்
    குடைச்சாக்கியர் அறியா
மிண்டாடிய அதுசெய்தது
    வானால்வரு விதியே.

About the Lord in Tiruchuzhiyal, who ruined the big sacrifice of Dakshan, who indulged in self-praise.  It is their fate if the low and ignorant Jains, and Buddhists, who have an umbrella, enter into an acrimonious religious discussion and if they stick to their own ways.

Arunachala Siva.

492
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: February 04, 2019, 06:43:04 AM »
Verse  8:

பூவேந்திய பீடத்தவன்
    றானும்மடல் அரியும்
கோவேந்திய வினயத்தொடு
    குறுகப்புக லறியார்
சேவேந்திய கொடியானவன்
    உறையுந்திருச் சுழியல்
மாவேந்திய கரத்தான்எம
    சிரத்தான்றன தடியே.

The feet of Siva only, who holds a flag of a bull, who holds a deer in his hand and who dwells on our heads in his Tiruchuzial.  Brahma, who is in an elevated seat of a lotus flower and the strong Vishnu do not know to reach them with supreme humility.

Arunachala Siva.

493
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: February 04, 2019, 06:37:46 AM »
Verse  7:

சைவத்தசெவ் வுருவன்திரு
    நீற்றன்னுரு மேற்றன்
கைவைத்தொரு சிலையால்அரண்
    மூன்றும்மெரி செய்தான்
தெய்வத்தவர் தொழுதேத்திய
    குழகன்திருச் சுழியல்
மெய்வைத்தடி நினைவார்வினை
    தீர்தல்லெளி தன்றே.

Siva has a red form described in the Saiva Agamas.  He smears sacred ash.
He has a bull that bellows like the thunder, set fire to all the three forts with a bow held in the hand.  Thinking in the mind about Tiruchuzhiyal, of the youth who is praised and worshipped with joined hands, by divine sages, perishing of the acts of those who think of his feet is easy.

Arunachala Siva.


494
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: February 03, 2019, 11:24:27 AM »
Verse  6:

உற்றான்நமக் குயரும்மதிச்
    சடையான்புலன் ஐந்தும்
செற்றார்திரு மேனிப்பெரு
    மான்ஊர்திருச் சுழியல்
பெற்றான்இனி துறையத்திறம்
    பாமைத்திரு நாமம்
கற்றாரவர் கதியுட்செல்வர்
    ஏத்தும்மது கடனே.

Siva is our relation.  He wears on his matted locks, an eminent crescent moon.
Tiruchuzhiyal is the place of Siva who has a holy body in which all the perceptions of the senses have been subdued.  Those who have learnt to utter the names of Siva, who dwells with pleasure there, without deviating from the right path will enter into higher stages of existences.  People of this world, it is your religious duty to praise his names. 

Arunachala Siva.

495
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: February 03, 2019, 11:19:12 AM »
Verse  4:

மலையான்மகள் மடமாதிட
    மாகத்தவண் மற்றுக்
கொலையானையின் உரிபோர்த்தஎம்
    பெருமான்திருச் சுழியல்
அலையார்சடை யுடையான்அடி
    தொழுவார்பழு துள்ளம்
நிலையார்திகழ் புகழால்நெடு
    வானத்துயர் வாரே.

When the daughter of the mountain who is a young lady is on the left half of his body,
those who worship the feet of Siva who has on his matted locks, water with waves and who dwells in Tiruchuzhiyal and who covers his body with the skin of an elephant capable of killing, will not have any evil thoughts in their minds.  He will ascend into the extensive heaven after establishing their eminent fame in this world.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 [33] 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ... 3197