Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 [33] 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ... 3200
481
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: February 10, 2019, 11:50:07 AM »
Verse  11:


வஞ்சி நுண்ணிடை மங்கை பங்கினர்
மாத வர்வள ரும்வ ளர்பொழில்
பஞ்சின் மெல்லடியார் பயி லுந்திருப் பனையூர்
வஞ்சி யும்வளர் நாவ லூரன்
வனப்ப கையவ ளப்பன் வன்றொண்டன்
செஞ்சொற் கேட்டுகப்பா ரவ ரேய ழகியரே.

Siva has a young lady whose waist is as slender as the creeper Va?chi, on Tiruppaṉaiyūr which has thriving gardens where, ladies with feet painted with red-cotton dye are moving about, and has people who do great penance are prosperous,
will rejoice on hearing the words in their direct primary significance composed by the father of Vaṉappakai, and the native of Nāvalur where the creeper, Va?chi grows besides other creepers.

See 1st verse.

Padigam on Tirup Panaiyur completed.

Arunachala Siva. 

482
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: February 10, 2019, 11:46:03 AM »
Verse  10:


குரக்கி னங்குதி கொள்ளத் தேனுகக்
குண்டு தன்னயற் கெண்டை பாய்தரப்
பரக்குந் தண்கழனிப் பழ னத்தி ருப்பனையூர்
இரக்கம் இல்லவர் ஐந்தொ டைந்தலை
தோளி ருபது தாள்நெ ரிதர
அரக்கனை யடர்த்தா ரவ ரேய ழகியரே.


As honey trickles gently as the group of monkeys leap and Keṇṭai - a fresh water fish frisks in the cool tanks nearby, in Tiruppaṉaiyūr, which has tanks and cool fields which are extensive, without pity, Siva pressed down the demon, to crush his ten heads and twenty shoulders.

See 1st verse.

Arunachala Siva.

483
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: February 10, 2019, 11:40:45 AM »
Verse  9:

மண்ணி லாமுழ வம்ம திர்தர
மாட மாளிகை கோபு ரத்தின்மேல்
பண்ணி யாழ்முரலும் பழ னத்தி ருப்பனையூர்
வெண்ணி லாச்சடை மேவிய
விண்ண வரொடு மண்ண வர்தொழ
அண்ண லாகிநின்றா ரவ ரேய ழகியரே.

As the mzhavam on the head of which a black paste is smeared is played to make it reverberate, in Tiruppaṉaiyūr where the Yazh is played in the mansions having storeys and tower-gates, Siva who is the lofty god to be worshipped by the celestial beings and people of this world and who wears on his matted locks, a white crescent moon.

See 1st verse.

Arunachala Siva.


484
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: February 10, 2019, 11:35:40 AM »
Verse  8:

மரங்கள் மேல்மயி லால மண்டப
மாடமா ளிகை கோபு ரத்தின்மேல்
திரங்கல் வன்முகவன் புகப் பாய்தி ருப்பனையூர்த்
துரங்கன் வாய்பிளந் தானுந் தூமலர்த்
தோன்ற லும்மறி யாமை தோன்றிநின்
றரங்கி லாடவல்லா ரவ ரேய ழகியரே.

When the peacocks dance on the trees spreading their tails, in Tiruppaṉaiyūr, where the monkeys with wrinkled skin jump to enter into the mansions with storeys and tower-gates visible to be witnessed by devotees, but not be seen by Vishnu who cleft asunder the mouth of a horse and Brahma, who is seated in a pure lotus flower,
is capable of dancing in a stage.

See 1st verse.

Arunachala Siva.

485
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: February 10, 2019, 11:30:24 AM »
Verse  7:


காவி ரிபுடை சூழ்சோ ணாட்டவர்
தாம்ப ரவிய கருணை யங்கடற்
பாவி ரிபுலவர் பயி லுந்தி ருப்பனையூர்
மாவிரிமட நோக்கி அஞ்ச
மதக ரியுரி போர்த்து கந்தவர்
ஆவி லைந்துகப்பா ரவ ரேய ழகியரே.

Siva being the ocean of benignity,m who is praised by the people of the Chozha country surrounded everywhere by the Kāveri, in Tiruppaṉaiyūr, where poets who expound in detail poems, are crowded, one who become eminent by covering himself with the skin of a frenzied elephant, when the lady with looks, the defeat the looks of the deer, is seized with fear, and who rejoices in being bathed in the five products of the cow.

See 1st verse.

Arunachala Siva.

486
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: February 10, 2019, 11:25:25 AM »
Verse  5:


கொங்கை யார்பல ருங்கு டைந்ந்
தாட நீர்க்குவ ளைம லர்தரப்
பங்க யம்மலரும் பழ னத்தி ருப்பனையூர்
மங்கை பாகமும் மாலொர் பாகமுந்
தாமுடையவர் மான்ம ழுவினொ
டங்கைத் தீயுகப்பா ரவ ரேய ழகியரே.

As many ladies with big breasts dive into the water and bathe, when the blue Nelumbo flowers growing in the water blossom, in Tiruppaṉaiyūr, where lotus flowers unfold their petals, Siva who has one half of a lady and Vishnu also as a half, holds with desire in his palm a deer, a battle-axe, and fire.

See 1st verse.


Arunachala Siva.

487
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: February 10, 2019, 11:21:11 AM »
Verse  4:

வாளை பாய மலங்கி ளங்கயல்
வரிவ ராலுக ளுங்க ழனியுள்
பாளை ஒண்கமுகம் புடை சூழ்தி ருப்பனையூர்த்
தோளும் ஆகமும் தோன்ற நட்டமிட்
டாடு வாரடித் தொண்டர் தங்களை
ஆளு மாறுவல்லா ரவ ரேய ழகியரே.

When the scabbard fish leaps, true eel and young carp and the Murrel with lines rolls upside down in the fields, in Tiruppaṉaiyūr where bright areca-palms with spathes surround on all sides, Siva who dances according to rules when his shoulders and chest are visible, is capable of admitting the devotees of his feet, to his grace.

See 1st verse.

Arunachala Siva.


488
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: February 10, 2019, 11:16:45 AM »
Versa  3:

செங்கண் மேதிகள் சேடெ றிந்து
தடம்ப டிதலிற் சேலி னத்தொடு
பைங்கண் வாளைகள்பாய் பழ னத்தி ருப்பனையூர்த்
திங்கள் சூடிய செல்வ னாரடி
யார்தம் மேல்வினை தீர்ப்ப ராய்விடில்
அங்கிருந் துறைவா ரவ ரேய ழகியரே.

Buffaloes of red eyes, converting the soil in the fields into mire as they dive into water and get immersed, in Tiruppaṉaiyūr, which has tanks into which green-eyed scabbard fish leap, as the god who wears a crescent moon will definitely destroy the karmas of his devotees, Siva who dwells there permanently.

See 1st verse.

Arunachala Siva.


489
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: February 10, 2019, 11:12:22 AM »
Verse  2:


நாறு செங்கழு நீர்ம லர்
நல்ல மல்லிகை சண்ப கத்தொடு
சேறுசெய் கழனிப் பழ னத்தி ருப்பனையூர்
நீறு பூசிநெய் யாடித் தம்மை
நினைப்பவர் தம்ம னத்த ராகிநின்
றாறு சூடவல்லா ரவ ரேய ழகியரே.

In addition to Champak trees, good jasmine of good fragrance fragrant purple Indian water-lily flowers, in Tiruppaṉaiyūr, which has tanks and fields with mire, smearing himself with sacred ash and bathing in ghee, seated permanently in the minds of those who meditate upon him, Siva is capable of bearing the river Ganga on his head.

See 1st verse.

Arunachala Siva.

490
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: February 10, 2019, 07:34:37 AM »
Tirup Panaiyur:

Verse  1:


மாட மாளிகை கோபு ரத்தொடு
மண்ட பம்வள ரும்வ ளர்பொழில்
பாடல் வண்டறையும் பழ னத்திருப் பனையூர்த்
தோடு பெய்தொரு காதி னிற்குழை
தூங்கத் தொண்டர்கள் துள்ளிப் பாடநின்
றாடு மாறுவல்லா ரவ ரேய ழகியரே.

Tiruppaṉaiyūr where upper storeyed mansions, tower gates and halls are increasing in numbers, in Tiruppaṉaiyūr which has fields in which bees hum in a high pitch like music, and has thriving gardens, having worn one ear a women's ear-ring and in the other men`s ear-ring to hang low, Siva who is able to dance standing when the devotees sing, leaping with ecstasy, only he is more beautiful than other gods.

Arunachala Siva.

491
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: February 10, 2019, 07:29:15 AM »
Verse  10:


பாரூரும் பனங்காட்டூர்ப்
    பவளத்தின் படியானைச்
சீரூருந் திருவாரூர்ச்
    சிவன்பேர்சென் னியில்வைத்த
ஆரூரன் னடித்தொண்டன்
    அடியன்சொல் அடிநாய்சொல்
ஊரூரன் உரைசெய்வார்
    உயர்வானத் துயர்வாரே.

On Siva who has a body like the coral and who is in Paṉaṅkāṭṭūr, whose fame has spread throughout the world, Arūraṉ who held in high esteem the name of Siva of Tiruvārūr, whose renown has spread everywhere, by placing it on his head the words of the slave, who is like the dog that lies at the master's feet, and does menial service to him.  Those who recite them in their own places will dwell in the superior Sivalōkam and obtain elevation.

Padigam on Tirup Panankattur completed.

Arunachala Siva.

492
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: February 10, 2019, 07:24:47 AM »
Verse  9:


மழையானுந் திகழ்கின்ற
    மலரோனென் றிருவர்தாம்
உழையாநின் றவருள்க
    உயர்வானத் துயர்வானைப்
பழையானைப் பனங்காட்டூர்
    பதியாகத் திகழ்கின்ற
குழைகாதற் கடிமைக்கட்
    குழையாதார் குழைவென்னே.


Vishnu who has the black color like the cloud,
Brahma who is seated in a shining lotus,
these two gods,
to consider though they were very near,
who rose high in the high sky as a column of fire, the primordial god,
of what wails the tenderness of mind of those who do not melt by doing service as a slave to the Lord who wears a men`s earring and who is eminent having Paṉaṅkāṭṭūr is his place.

Arunachala Siva.

493
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: February 09, 2019, 10:23:40 AM »
Verse 8:


வஞ்சமற்ற மனத்தாரை
    மறவாத பிறப்பிலியைப்
பஞ்சிச்சீ றடியாளைப்
    பாகம்வைத் துகந்தானை
மஞ்சுற்ற மணிமாட
    வன்பார்த்தான் பனங்காட்டூர்
நெஞ்சத்தெங் கள்பிரானை
    நினையாதார் நினைவென்னே.

Siva who is not born and does not forget those who has no deceitful thoughts in their minds, who felt happy in placing on one half a lady whose small feet are coated with cotton colored with lac-dye, of what use are the thoughts of those who do not meditate upon, in their minds our master who is in Vaṉpārttāṉ Paṉaṅkāṭṭūr which has storeys on which the clouds settle.

Arunachala Siva.

494
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: February 09, 2019, 10:18:36 AM »
Verse 7:


மெய்யன்வெண் பொடிபூசும்
    விகிர்தன்வே தமுதல்வன்
கையின்மான் மழுவேந்திக்
    காலன்கா லம்மறுத்தான்
பைகொள்பாம் பரையார்த்த
    படிறன்றன் பனங்காட்டூர்
ஐயன்எங் கள்பிரானை
    அறியாதார் அறிவென்னே.


Siva who is the embodiment of truth, who is different from the world and smears white sacred ash, the first cause who is extolled in the Vedas, holding a deer and a battle-axe in the hands, cuts the life of the Yama, god of death in the middle.
The deceitful god who tied a cobra with hood in his waist, of what use is the intellect of those who do not know our master and father who dwells in his favorite shrine of Paṉaṅkāṭṭūr?

Arunachala Siva.

495
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: February 09, 2019, 10:14:28 AM »
Verse  6:

எயிலார்பொக் கம்மெரித்த
    எண்டோள்முக் கண்ணிறைவன்
வெயிலாய்க்காற் றெனவீசி
    மின்னாய்த்தீ யெனநின்றான்
மயிலார்சோ லைகள்சூழ்ந்த
    வன்பார்த்தான் பனங்காட்டூர்ப்
பயில்வானுக் கடிமைக்கட்
    பயிலாதார் பயில்வென்னே.

The supreme god, Siva, who has eight shoulders and three eyes and who burnt the forts which had splendors, emitting hot rays and blowing like the wind, who remained as the lightning and as the fire, of what is the existence of those who do not practice doing service as slaves to the god who stays always in Vaṉpārttāṉ Paṉaṅkāṭṭūr, surrounded by gardens which have peacocks in large numbers.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 [33] 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ... 3200