Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 [33] 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ... 3172
481
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: November 26, 2018, 03:58:16 PM »
Verse  6:


இலவவிதழ் வாயுமையோ டெருதேறிப் பூதம்
    இசைபாட இடுபிச்சைக் கெச்சுச்சம் போது
பலவகம்புக் குழிதர்வீர் பட்டோடு சாந்தம்
    பணித்தருளா திருக்கின்ற பரிசென்ன படிறோ
உலவுதிரைக் கடல்நஞ்சை அன்றமரர் வேண்ட
    உண்டருளிச் செய்ததுமக் கிருக்கொண்ணா திடவே
கலவமயி லியலவர்கள் நடமாடுஞ் செல்வக்
    கடல்நாகைக் காரோண மேவியிருந் தீரே.


Riding on a bull with Uma who has lips like the flowers of the red-flowers of the silk-cotton tree, the Bhutams to sing, in the noon when sacrificial fire is maintained, to receive the alms given, you wander entering into many houses. What a cruelty is the manner by which you keep quiet and do not order silk and sandal-paste!  When the immortals requested you in the distant past, as you had unbounded compassion which made you not to turn a deaf ear to their request, you consumed the poison which rose in the ocean which is always moving. You were in wealthy Nākaikkārōṇam on the sea-shore, where ladies who are as tender as the peacock with a big tail, dance.

Arunachala Siva.

482
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: November 26, 2018, 06:35:29 AM »
Verse  5:

மிண்டாடித் திரிதந்து வெறுப்பனவே செய்து
    வினைக்கேடு பலபேசி வேண்டியவா திரிவீர்
தொண்டாடித் திரிவேனைத் தொழும்புதலைக் கேற்றுஞ்
    சுந்தரனே கந்தமுதல் ஆடைஆ பரணம்
பண்டாரத் தேயெனக்குப் பணித்தருள வேண்டும்
    பண்டுதான் பிரமாண மொன்றுண்டே நும்மைக்
கண்டார்க்குங் காண்பரிதாய்க் கனலாகி நிமிர்ந்தீர்
    கடல்நாகைக் காரோண மேவியிருந் தீரே.


You are seated with desire in Nākaikkārōṇam on the sea-shore.  Wandering by indulging in vain acts, committing only detestable acts, you wander according to your whim speaking words which are useless.  Beautiful god who does not bestow your grace, having accepted as your protege me who is wandering doing humble services to you. You must order from your treasury, dress, sandal-paste and ornaments.
Is there any evidence for anybody having seen you before?  You rose high as a column of fire difficult to be seen by gods, Vishnu and Brahma, who had seen you on other occasions.

Arunachala Siva.

483
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: November 26, 2018, 06:29:35 AM »
Verse 4:

விட்டதோர் சடைதாழ வீணைவிடங் காக
    வீதிவிடை யேறுவீர் வீணடிமை யுகந்தீர்
துட்டரா யினபேய்கள் சூழநட மாடிச்
    சுந்தரராய்த் தூமதியஞ் சூடுவது சுவண்டே
வட்டவார் குழல்மடவார் தம்மைமயல் செய்தல்
    மாதவமோ மாதிமையோ வாட்டமெலாந் தீரக்
கட்டிஎமக் கீவதுதான் எப்போது சொல்லீர்
    கடல்நாகைக் காரோண மேவியிருந் தீரே.

See 1st verse. The matted locks, which is loosened to hang low, the Veena to appear beautiful and conspicuous, you mount and ride on a bull in the streets.
You liked slaves without any profit to you. Performing dance to be surrounded by the ghosts which are mischievous, having a beautiful form, is it proper to wear on the head a spotless crescent moon? Is it fitness or an act of penance to cause the ladies who have long tresses of hair which they dress as a circle, to be infatuated with love?
When are you going to give me bars of gold to remove all my distress? Please tell me.

Arunachala Siva.

484
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: November 26, 2018, 06:23:54 AM »
Verse 3:


பூண்பதோர் இளவாமை பொருவிடைஒன் றேறிப்
    பொல்லாத வேடங்கொண் டெல்லாருங் காணப்
பாண்பேசிப் படுதலையிற் பலிகொள்கை தவிரீர்
    பாம்பினொடு படர்சடைமேல் மதிவைத்த பண்பீர்
வீண்பேசி மடவார்கை வெள்வளைகள் கொண்டால்
    வெற்பரையன் மடப்பாவை பொறுக்குமோ சொல்லீர்
காண்பினிய மணிமாட நிறைந்தநெடு வீதிக்
    கடல்நாகைக் காரோண மேவியிருந் தீரே.

You were dwelling with desire in Nākaikkārōṇam on the seashore, which has long streets full of beautiful storeys which are pleasing to look at.  You have adorned yourself with the shell of a young tortoise. Mounting on a fighting bull assuming an ugly form, to be seen by all, speaking flattering words, you do not give up receiving alms in a lifeless skull. You have the nature of placing on the spreading matted locks, a crescent moon along with a cobra.  If you snatch the white bangles from the hands of ladies by speaking unnecessary words, will the beautiful daughter of the king of mountains brook it?  Please tell me.

Arunachala Siva.

485
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: November 25, 2018, 11:27:06 AM »
Verse  2:

வேம்பினொடு தீங்கரும்பு விரவியெனைத் தீற்றி
    விருத்திநான் உமைவேண்டத் துருத்திபுக்கங் கிருந்தீர்
பாம்பினொடு படர்சடைக ளவைகாட்டி வெருட்டிப்
    பகட்டநான் ஒட்டுவனோ பலகாலும் உழன்றேன்
சேம்பினொடு செங்கழுநீர் தண்கிடங்கிற் றிகழுந்
    திருவாரூர் புக்கிருந்த தீவண்ணர் நீரே
காம்பினொடு நேத்திரங்கள் பணித்தருள வேண்டுங்
    கடல் நாகைக் காரோண மேவியிருந் தீரே.

See 1st verse.
Having made me enjoy the mixture of the bitter Margosa leaves and sweet sugar-cane juice,  (Margosa stands for worldly pleasures and sugar-cane juice for the pleasure derived from God`s grace.), When I requested you for a means of livelihood,
you entered into Turutti and stayed there without coming out of it. Showing the cobras and the spreading matted locks, shall I brook if you frighten and allure me?
I wandered following you many times. You yourself who has the color of fire and entered into Tiruvārūr where in the cool moats arrow-head aquatic plant and purple Indian water-lily are prominent, and stayed there.  You must give me varieties of silk known as Kāmpu and Nēttiram.

Arunachala Siva.


486
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: November 25, 2018, 06:58:23 AM »
Tiru Nakaik Karonam:

Verse  1:


பத்தூர்புக் கிரந்துண்டு பலபதிகம் பாடிப்
    பாவையரைக் கிறிபேசிப் படிறாடித் திரிவீர்
செத்தார்தம் எலும்பணிந்து சேவேறித் திரிவீர்
    செல்வத்தை மறைத்துவைத்தீர் எனக்கொருநாள் [ இரங்கீர்
முத்தாரம் இலங்கிமிளிர் மணிவயிரக் கோவை
    யவைபூணத் தந்தருளி மெய்க்கினிதா நாறும்
கத்தூரி கமழ்சாந்து பணித்தருள வேண்டும்
    கடல்நாகைக் காரோண மேவியிருந் தீரே.

Siva who dwelt with desire in Nākaikkārōṇam on the sea-shore!
Entering into many villages and eating begging alms singing many garlands of songs,
speaking lies to girls who are as beautiful as a portrait, you wander indulging in mischief. Having adorned yourself with the bones of gods who are dead,
wander riding upon a bull, you hid your wealth.
You do not take pity on me even on a single day and say I have nothing to give you a neck-lace of pearls giving me a string of rubies, and diamonds which are very much glittering.  You must bestow on me sandal-paste mixed with sweet-smelling musk, to smear on my body.

Arunachala Siva.

487
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: November 25, 2018, 06:52:54 AM »
Verse  11:


ஐயனை அத்தனை ஆளுடை
    ஆமாத்தூர் அண்ணலை
மெய்யனை மெய்யர்க்கு மெய்ப்பொரு
    ளான விமலனை
மையனை மையணி கண்டனை
    வன்றொண்ட னூரன்சொல்
பொய்யொன்று மின்றிப் புலம்புவார்
    பொற்கழல் சேர்வரே.


On Siva who is the master of all.
Who is the father.
Who is the god in Amattūr.
Who is eternal.
Who is the pure one and the true one to those who have a truthful mind.
Who is the cloud that can rain grace.
Who has a neck that is black like the cloud.
The verses composed by Nampi Arūraṉ, Vaṉtoṇṭaṉ.
Those who utter repeated by without the slightest falsehood.
will certainly reach the golden feet of Siva.


Padigam on Tiru Amattur completed.

Arunachala Siva. 

488
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: November 25, 2018, 06:49:46 AM »
Verse 10:


உற்றனன் உற்றவர் தம்மை
    ஒழிந்துள்ளத் துள்பொருள்
பற்றினன் பற்றினன் பங்கயச்
    சேவடிக் கேசெல்ல
அற்றனன் அற்றனன் ஆமாத்தூர்மேயான்
    அடி யார்கட்காள்
பெற்றனன் பெற்றனன் பெயர்த்தும்
    பெயர்த்தும்பிற வாமைக்கே.


I left my relations and approached the god who is in my heart.
I grasped the red feet which are like lotus, to reach them finally.
I got severed from all sufferings.
I had the good fortune of becoming the slave of the devotees of Siva who is in Amāttūr, in order that I might not be born again and again.

Arunachala Siva.

489
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: November 24, 2018, 01:29:35 PM »
Verse  9:

தேடுவன் தேடுவன் செம்மலர்ப்
    பாதங்கள் நாள்தொறும்
நாடுவன் நாடுவன் நாபிக்கு
    மேலேயொர் நால்விரல்
மாடுவன் மாடுவன் வன்கை
    பிடித்து மகிழ்ந்துளே
ஆடுவன் ஆடுவன் ஆமாத்
    தூர்எம் மடிகளே.


I shall search the feet of the god in Amāttūr which are like red lotus flowers, daily.
I shall meditate on him in the Aṉahata Chakram which is located at a distance of four fingers above the navel. (Aṉahatam - a Chakra in the body, described a twelve-petalled lotus, situate above Maṇipurakam and in the region of the heart -
one of the six Aṭārams.) I shall attach him within me, by my strong hands with joy if he tries to get out.  I shall perform dances fitting his greatness.

Arunachala Siva.

490
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: November 24, 2018, 07:01:35 AM »
Verse  8:


பொன்னவன் பொன்னவன் பொன்னைத்தந்
    தென்னைப்போ கவிடா
மின்னவன் மின்னவன் வேதத்தி
    னுட்பொரு ளாகிய
அன்னவன் அன்னவன் ஆமாத்தூர்
    ஐயனை ஆர்வத்தால்
என்னவன் என்னவன் என்மனத்
    தின்புற் றிருப்பனே.


The Lord in Amāttūr is as valuable as gold to his devotees.
He is the bright light like the lightning, who won over me not to go away from him giving me gold.
He has such a nature which is the secret meaning of the Vedas.
He is my relation by right.
I feel pleasure by meditating upon him in my mind with love.

Arunachala Siva.

491
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: November 24, 2018, 06:56:55 AM »
Verse  7:


எண்ணவன் எண்ணவன் ஏழுல
    கத்துயிர் தங்கட்குக்
கண்ணவன் கண்ணவன் காண்டும்என்
    பாரவர் தங்கட்குப்
பெண்ணவன் பெண்ணவன் மேனியொர்
    பாகமாம் பிஞ்ஞகன்
அண்ணவன் அண்ணவன் ஆமாத்
    தூர்எம் மடிகளே.


The god in Amāttūr, is the thought of the living beings in the seven worlds.
He is the eye to those who try to have a vision of him out of love.
He has on one half of his body a lady.
He has a peacock's feather as an ornament on the head.
He is fit to be approached as refuge.

Arunachala Siva.

492
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: November 23, 2018, 06:48:44 AM »
Verse  6:

காண்டவன் காண்டவன் காண்டற்
    கரிய கடவுளாய்
நீண்டவன் நீண்டவன் நாரணன்
    நான்முகன் நேடவே
ஆண்டவன் ஆண்டவன் ஆமாத்
    தூரையும் எனையுமாட்
பூண்டவன் பூண்டவன் மார்பிற்
    புரிநூல் புரளவே.


The Lord in Āmāttūr is easy to be seen by his devotees.
He rose high as a column of fire to be searched by Brahma of four faces and Narayanan, being the god who could not be seen by both of them.
He ruled over Amāttūr and accepted me as his protege.
He adorned chest with a sacred thread of three strands to roll over it.

Arunachala Siva.

493
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: November 23, 2018, 06:44:33 AM »
Verse  5:

வென்றவன் வென்றவன் வேள்வியில்
    விண்ணவர் தங்களைச்
சென்றவன் சென்றவன் சில்பலிக்
    கென்று தெருவிடை
நின்றவன் நின்றவன் நீதி
    நிறைந்தவர் தங்கள்பால்
அன்றவன் அன்றவன் செய்யருள்
    ஆமாத்தூர் ஐயனே.


The master in Amāttūr,  Siva gained a victory over the celestial beings, in the sacrifice of Dakshan.  He went in the streets for a small quantity of alms.
He stayed permanently with those who are full of right conduct.
His granting the grace is on the very day when people reach him.


Arunachala Siva.

494
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: November 22, 2018, 06:59:42 AM »
Verse  4:


ஓர்ந்தனன் ஓர்ந்தனன் உள்ளத்துள்
    ளேநின்ற ஒண்பொருள்
சேர்ந்தனன் சேர்ந்தனன் சென்று
    திருவொற்றி யூர்புக்குச்
சார்ந்தனன் சார்ந்தனன் சங்கிலி
    மென்றோள் தடமுலை
ஆர்ந்தனன் ஆர்ந்தனன் ஆமாத்
    தூர்ஐயன் அருளதே.


Internally I investigated and came to know the brilliant thing in the heart.
Going long that way I was in communion with that thing.  Entering into Tiruvoṟṟiyūr.
externally I was connected with the soft shoulders and big breasts of Saṅkili.  (This decade should have been sung after his marriage with Sankili in Tiruvoṟṟiyūr.)
I enjoyed to the full by these two ways the two kinds of pleasures. This was due to the grace of the master in Amāttūr.

Arunachala Siva.

495
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: November 22, 2018, 06:55:26 AM »
Verse  3:


காய்ந்தவன் காய்ந்தவன் கண்ணழ
    லாலன்று காமனைப்
பாய்ந்தவன் பாய்ந்தவன் பாதத்தி
    னாலன்று கூற்றத்தை
ஆய்ந்தவன் ஆய்ந்தவன் ஆமாத்
    தூர்எம் மடிகளார்
ஏய்ந்தவன் ஏய்ந்தவன் எம்பி
    ராட்டியைப் பாகமே.

Our god in Amāttūr,  destroyed in the past Manmatha by the fire that issued from the frontal eye. He sprang upon the god of death ago and made him perish, by kicking him with his leg. He understood everything by investigation.  He placed suitably our goddess, Uma, on one half completely.

Arunachala Siva.


Pages: 1 ... 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 [33] 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ... 3172