Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 [33] 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ... 2997
481
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 09, 2018, 11:03:02 AM »
Verse  10:


திருந்தா வமணர் தந் தீநெறிப் பட்டுத் திகைத்துமுத்தி
தருந்தா ளிணைக்கே சரணம் புகுந்தேன் வரையெடுத்த
பொருந்தா வரக்க னுடனெரித் தாய்பா திரிப்புலியூர்
இருந்தா யடியே னினிப்பிற வாமல்வந் தேன்றுகொள்ளே.Siva who dwelt in Tiruppātirippuliyūr!  You crushed the body of the inimical demon who lifted the mountain, Kailash, being caught in the evil path of the Jains,  who have not reformed themselves, being bewildered and then attaining clarity of mind.
I took refuge in the twin feet which can grant me salvation.  Take charge of me who is your devotee from being born again.

Padigam on Tirup Patirippuliyur completed.

Arunachala Siva.


482
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 09, 2018, 10:57:47 AM »
Verse  9:

மண்பாத லம்புக்கு மால்கடன் மூடிமற் றேழுலகும்
விண்பா றிசைகெட் டிருசுடர் வீழினு மஞ்சனெஞ்சே
திண்பா னமக்கொன்று கண்டோந் திருப்பா திரிப்புலியூர்க்
கண்பாவு நெற்றிக் கடவுட் சுடரான் கழலிணையே.

My mind!  Even if the big ocean covers the earth when it entered into the nether worlds, even if the seven worlds fall from their positions and the directions are lost in the sky, and the sun and the moon fall down, you need not fear. We have found a place which will not be destroyed if anybody asks what it is. That is the twin feet of Siva who is the light divine, who has an eye spreading on the forehead and who is in Tiruppalirippuliyūr.


Arunachala Siva.


483
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 09, 2018, 10:53:47 AM »
Verse  8:


புழுவாய்ப் பிறக்கினும் புண்ணியா வுன்னடி யென்மனத்தே
வழுவா திருக்க வரந்தர வேண்டுமிவ் வையகத்தே
தொழுவார்க் கிரங்கி யிருந்தருள் செய்பா திரிப்புலியூர்ச்
செழுநீர்ப்புனற்கங்கை செஞ்சடைமேல்வைத்த தீவண்ணனே.


The holy being, Siva, who has the color of the fire, who bore on his red matted locks, Gaṅga, having fertile water and who is in Pātirippuliyūr, where he takes compassion on those who worship him with joined hands in this world and grants his grace!
Even if I am destined to be born as a worm in the next birth you must grant me a boon that your feet will not slip away from my mind.

Arunachala Siva.

484
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 09, 2018, 10:49:25 AM »
Verse  7:

எண்ணா தமர ரிரக்கப் பரவையு ணஞ்சையுண்டாய்
திண்ணா ரசுரர் திரிபுரந் தீயெழச் செற்றவனே
பண்ணார்ந் தமைந்த பொருள்கள் பயில்பா திரிப்புலியூர்க்
கண்ணார் நுதலாய் கழனங் கருத்தி லுடையனவே.

You consumed the poison, which rose in the ocean, when the immortals besought you to consume the poison, without any thought about the consequences Siva, who destroyed the three cities of the strong demons, for the fire to rise in them.
The god who has a frontal eye and who is in Pātirippuliyūr, where Vedas which are full of music are chanted without ceasing!  Your feet are in pure mind having us as your slaves and you as the master.

Arunachala Siva.

485
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 09, 2018, 10:25:59 AM »
Verse  6:


கருவாய்க் கிடந்துன் கழலே நினையுங் கருத்துடையேன்
உருவாய்த் தெரிந்துன்ற னாமம் பயின்றே னுனதருளால்
திருவாய்ப் பொலியச் சிவாய நமவென்று நீறணிந்தேன்
தருவாய் சிவகதி நீபா திரிப்புலி யூரரனே.


Haraṉ in Pātirippuliyūr!  I had the intention of meditating upon your feet only lying in the embryo of my mother.  Discerning after I was born as a baby, I repeated without ceasing your names.  With the help of your grace, I smeared beautifully with the sacred ash uttering the Mantram "Sivāya Nama" to make the sacred ash auspicious, as my wealth.  You will bestow on me salvation.

Arunachala Siva.

486
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 09, 2018, 10:21:28 AM »
Verse  5:

வைத்த பொருணமக் காமென்று சொல்லி மனத்தடைத்துச்
சித்த மொருக்கிச் சிவாய நமவென் றிருக்கினல்லால்
மொய்த்த கதிர்மதி போல்வா ரவர்பா திரிப்புலியூர்
அத்த னருள்பெற லாமோ வறிவிலாப் பேதைநெஞ்சே.


My ignorant mind which has no intelligence! Be always uttering Sivaya Namah:
controlling the determinate faculty, placing securely in the mind telling it that it is the wealth that has been set apart for us.  If you are not like that, is it possible to receive the grace of the master who is in Tiruppātirippuliyūr where Brahmins, who are as lustrous as the sun and moon and live crowded.

Arunachala Siva.


487
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 09, 2018, 10:16:58 AM »
Verse  4:


மாயமெல் லாமுற்ற விட்டிரு ணீங்க மலைமகட்கே
நேயநிலாவ விருந்தா னவன்றன் றிருவடிக்கே
தேயமெல் லாநின் றிறைஞ்சுந் திருப்பாதிரிப்புலியூர்
மேயநல் லான்மலர்ப் பாதமென் சிந்தையு ணின்றனவே.

As the spiritual impurity known as Maya, leaves completely and the Ego leaves us,
the feet which are like the lotus flower, of the god who dwells with desire in Tiruppātirippuliyūr, where all the people of this country bow their heads to the holy feet of Siva who remains for his love towards the daughter of the mountain being fixed.  He stays in my mind permanently.


Arunachala Siva.

488
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 09, 2018, 10:11:20 AM »
Verse  3:


விடையான் விரும்பியென் னுள்ளத் திருந்தா னினிநமக்கிங்
கடையா வவல மருவினை சாரா நமனையஞ்சோம்
புடையார் கமலத் தயன்போல் பவர்பா திரிப்புலியூர்
உடையா னடிய ரடியடி யோங்கட் கரியதுண்டே.


Siva who has a bull is seated in my heart desiring it.  Sufferings will not reach us hereafter. Irresistible acts will not come near us. We will not be afraid of the god of death, we will not be afraid of death.  Is there anything which is difficult to attain to us, who are the slaves of the feet of the devotees of Siva in Tiruppātirippuliyūr, where Brahmins who are as famous as Brahma, who came into existence from the navel of Vishnu, which is a part of the body, live prosperously.

Arunachala Siva.


489
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 09, 2018, 10:03:55 AM »
Verse 2:


பற்றாய் நினைந்திடப் போதுநெஞ் சேயிந்தப் பாரைமுற்றும்
சுற்றா யலைகடன் மூடினுங் கண்டேன் புகனமக்கு
உற்றா னுமையவட் கன்பன் றிருப்பா திரிப்புலியூர்
முற்றா முளைமதிக் கண்ணியி னான்றன மொய்கழலே.

My mind!  I found out a refuge to us, if the moving ocean which girts this world on all sides, covers the earth at the time of destruction,  Siva is our relation,  he is the husband of Uma, it is the feet wearing tight fitting anklets of the god who wears a chaplet of a crescent moon in Tiruppātirippuliyūr. Proceed to meditate on them as our support.

Arunachala Siva.


490
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 08, 2018, 04:49:52 PM »
Tirup Patiripuliyur: (Cuddalore)

Verse  1:

ஈன்றாளு மாயெனக் கெந்தையு மாயுடன் றோன்றினராய்
மூன்றா யுலகம் படைத்துகந் தான்மனத் துள்ளிருக்க
ஏன்றா னிமையவர்க் கன்பன் றிருப்பா திரிப்புலியூர்த்
தோன்றாத் துணையா யிருந்தனன் றன்னடி யோங்களுக்கே.


Siva who felt joy in creating the three worlds, being my mother, my father and children of the same parents, he condescended to be seated in my mind.
He has affection towards the celestial beings, who do not wink. to us who are his devotees he was an unseen companion in Tiruppātirippuliyūr.

Arunachala Siva.

491
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 08, 2018, 11:07:34 AM »
Verse  10:

மண்டி மலையை யெடுத்துமத் தாக்கியவ் வாசுகியைத்
தண்டி யமரர் கடைந்த கடல்விடங் கண்டருளி
உண்ட பிரானஞ் சொளித்த பிரானஞ்சி யோடிநண்ணக்
கண்ட பிரானல்ல னோகண்டி யூரண்ட வானவனே.

Using as the churning staff removing the mountain having collected themselves together, seeing the poison that rose in the ocean which was churned by the immortals by attaching that Vāsuki, by winding it round the churning staff, the master consumed the poison. The master who concealed it, is he not the master who is in Kaṇṭiyur and who saw to it that the poison ran out of fear and reach him as its refuge?


Padigam on Tiruk Kantiyur Veerasthanam concluded.

Arunachala Siva.


492
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 08, 2018, 10:59:06 AM »
Verse  9:

மாய்ந்தன தீவினை மங்கின நோய்கண் மறுகிவிழத்
தேய்ந்தன பாவஞ் செறுக்ககில் லாநம்மைச் செற்றநங்கைக்
காய்ந்த பிரான்கண்டி யூரெம் பிரானங்க மாறினையும்
ஆய்ந்த பிரானல்ல னோவடி யேனையாட் கொண்டவனே.

All evil karmas have vanished.  Diseases have become diminished. Sins have lessened, to become bewildered they do not have the power to afflict us.  the master destroyed Cupid by being angry with him. Our master in Kaṇṭiyūr  is Siva, who accepted me as his servant, he is the master who researched the six Ankams.

Arunachala Siva.

493
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 08, 2018, 10:54:45 AM »
Verse  8:

அட்டு மொலிநீ ரணிமதி யும்மல ரானவெல்லாம்
இட்டுப் பொதியுஞ் சடைமுடி யானிண்டை மாலையங்கைக்
கட்டு மரவது தானுடை யான்கண்டி யூரிருந்த
கொட்டும் பறையுடைக் கூத்தனை யாமண்டர் கூறுவதே.


Siva who has matted locks, coiled into a crown into which are placed and concealed many flowers, beautiful crescent moon, and flowing and roaring water.  He has a cobra which is wound round the beautiful hand like the garland of circlet which is worn on the head. We and Devas speak about the dancer who has a drum beaten to measure time, and who is in Kaṇṭiyūr.

Arunachala Siva.


494
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 08, 2018, 10:49:03 AM »
Verse  7:

அட்டது காலனை யாய்ந்தது வேதமா றங்கமன்று
சுட்டது காமனைக் கண்ணத னாலே தொடர்ந்தெரியக்
கட்டவை மூன்று மெரித்த பிரான்கண்டி யூரிருந்த
குட்டமுன் வேதப் படையனை யாமண்டர் கூறுவதே.


Siva killed the god of death. He made research into Vedas and six Ankams in the distant past.  He burnt Manmatha, with his frontal eye to be burning continuously.
The master who burnt the three forts that were built.  We and the Devas speak about Siva in Kaṇṭiyūr, who has a weapon of Vedas which is as vast as the ocean.

Arunachala Siva.

495
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 08, 2018, 10:44:06 AM »
Verse  6:


போர்ப்பனை யானை யுரித்த பிரான்பொறி வாயரவம்
சேர்ப்பது வானத் திரைகடல் சூழுல கம்மிதனைக்
காப்பது காரண மாகக் கொண் டான்கண்டி யூரிருந்த
கூர்ப்புடை யொள்வாண் மழுவனை யாமண்டர் கூறுவதே.


The master who flayed an elephant, which has a trunk of the Palmyra tree, and which is used in warfare. He tied the cobra, which has spots in order to protect. The world which is surrounded by the ocean whose roaring noise reaches the sky, we and Devas speak about the god who is in Kaṇṭiyūr, and who has a sharp and very bright battle-axe.

Arunachala Siva.
 

Pages: 1 ... 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 [33] 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ... 2997