Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 [320] 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 ... 2948
4786
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 10, 2016, 07:56:58 AM »
Verse 25:


இத்தன்மை நிகழுநாள்
    இவர்திருத்தொண் டிருங்கயிலை
அத்தர்திரு வடியிணைக்கீழ்ச்
    சென்றணைய அவருடைய
மெய்த்தன்மை அன்புநுகர்ந்
    தருளுதற்கு விடையவர்தாம்
சித்தமகிழ் வயிரவராய்த்
    திருமலைநின் றணைகின்றார்.
His servitorship which flourished thus, touched
The sacred feet of the Lord who abides in the great
Mount Kailaas; the Lord whose mount is the Bull,
With a view to savour of his true and abiding love,
And bless him, assuming the joyous and divine from
Of a Bhairava, came down from the sacred mountain.   

Arunachala Siva.

4787
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 10, 2016, 07:53:06 AM »
Verse  24:


சண்பையர்தம் பெருமானும்
    தாங்கரிய பெருங்காதல்
பண்புடைய சிறுத்தொண்ட
    ருடன்பயின்று மற்றவரை
மண்பரவுந் திருப்பதிகத்
    தினில்வைத்துச் சிறப்பித்து
நண்பருளி எழுந்தருளத்
    தாமினிது நயப்புற்றார்.


The Lord of Sanbai abode with Sirutthondar
In great love that was ineffably glorious;
He glorified him in his decade extolled by the world,
Conferred on him intimate friendship
And in great joy continued to sojourn there.


Arunachala Siva.

4788
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 10, 2016, 07:50:24 AM »
Verse  23:


அந்நாளில் சண்பைநகர்
    ஆண்டகையார் எழுந்தருள
முன்னாக எதிர்கொண்டு
    கொடுபுகுந்து முந்நூல்சேர்
பொன்மார்பிற் சிறுத்தொண்டர்
    புகலிகா வலனார்தம்
நன்னாமச் சேவடிகள்
    போற்றிசைத்து நலஞ்சிறந்தார்.


During that time the Lord of Sanbai came there;
Sirutthondar resplendent with his threefold
Sacred thread, fared forth to receive him;
He greeted the gody child, conducted him first
To the town, then to his house and thus did he
Come by the beatitude of adoring the glorious
And sacred feet of the Prince of Sanbai.

Arunachala Siva.


4789
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 10, 2016, 07:47:31 AM »
Verse  22:


வந்துவளர் மூவாண்டில்
    மயிர்வினைமங் கலஞ்செய்து
தந்தையா ரும்பயந்த
    தாயாருந் தனிச்சிறுவர்
சிந்தைமலர் சொல்தெளிவில்
    செழுங்கலைகள் பயிலத்தம்
பந்தமற வந்தவரைப்
    பள்ளியினில் இருத்தினார்.

When the child was three summers old, he underwent
The auspicious ceremony of tonsure; the parents
Of the peerless child with a view to cause his mind
Blossom, had him that came to be born for the snapping
Of their bondage, put to school to learn
The splendorous arts explicated by clear vocables.

Arunachala Siva.
 

4790
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 10, 2016, 07:44:04 AM »
Verse  21:


சுருளுமயிர் நுதற்சுட்டி
    துணைக்காதின் மணிக்குதம்பை
மருவுதிருக் கண்டநாண்
    மார்பினில்ஐம் படைகையில்
பொருவில்வயி ரச்சரிகள்
    பொன்னரைஞாண் புனைசதங்கை
தெருவிலொளி விளங்கவளர்
    திருவிளையாட் டினிலமர்ந்தார்.He was decked with a 'chutti' on his forehead where
His curls dangled densely; both his ears wore
Kutampai--ear-pendants; Kandasaram bedecked
His neck; on his chest was Aimpadai-taali;
His hands wore bangles of diamonds; a golden cord
Went round his waist; resounding Salangkais
Bedecked his ankles; thus in jeweled splendor
The child played in joy in the street.


Arunachala Siva.

4791
Visions of the Past Witnessed by Bhagavan:

It happened during Bhagavan's Virupaksha days.  In a state that can be described
neither as wakefulness nor dream, Bhagavan entered one of the caves on the Hill.
Sauntering inside,  He could see hermitages, lovely ponds, trees in full bloom,
plants and trailing climbers - an entire scenic landscape.  What was even more interesting, it had an oft-visited, familiar ambience, with no air of strangeness about
it.  At that time He reported to none about this 'vision'.  Years later, in 1915, when
renovation jobs were under way in the Adi Annamalai temple, the men at work discovered an underground tunnel, starting from the eastern side of the temple
and leading in the direction of the Hill. A member renovation committee reported
the finding to Bhagavan at Virupaksha. Next day, en route His giri paradakshina,
Bhagavan stopped by and had a look at the tunnel. It came as a surprise to Him
that the entry portion of the tunnel was similar to what He had seen in His 'vision'.
Even then He told no one about it.  Those in charge sought His advice on what was to be done.  Bhagavan cautioned them that it would be unwise to explore it further.  He advised them to cover it over as before, and not to tamper with something concerning the divine.  The tunnel mouth was then sealed.  On completion of the renovation job the temple Kumbhabhishekam was held on 27.1.1918.

Bhagavan later chanced to find in a verse of Arunchala Mahatmyam a description matching what He had 'seen years ago.  This was yet another surprise.  He copied this Sanskrit verse and also rendred a Tamizh translation of it. His translation was later included in the Collected Works of Sri Ramana Maharshi:

Siva said:

'Though in fact fiery, my lacklustre appearance as a Hill on this spot is an act of
grace and loving solicitude for the maintenance of the world. Here I always
abide as the Great One (Siddha). Remember that in the interior of my Heart
is transcendental glory with all the enjoyments of the world also.'

contd.,

Arunachala Siva.                                               

4792
General topics / Annamalai Swami - Liberation Day -
« on: November 09, 2016, 01:15:27 PM »
Today is Annamalai Swami's Liberation Day.  He merged with Arunachala on this
day.

For detailed life story of Annamalai Swami, please read two books of
David Godman.

Arunachala Siva.   

4793
Loving Concern of the Chief of the Isanya Mutt:

While walking, a cart happened to pass by the road which
was a little afar.  Its occupant was Swami Sathappa, the Head of the Isanya Mutt
(and predecessor of Swami Mahadeva, the present Head.) He was returning from
a visit to his Mutt's farm property.  Seeing Bhagavan from afar and identifying Him
as 'Brahmana Swami' he asked the cart driver to stop, alighted from the cart and came rushing near.  Bubbling with delight, he said, 'Swami!  I never expected to see you here.  It is my good fortune that I could get your darshan.  It has been a long cherished wish of mine to welcome you to my Mutt. But I did not ask knowing you do not go visiting any where.  Now I got my chance. Pray do visit our Mutt now.'

Bhagavan who was wont to go nowhere, tried to turn down the request, but His
remonstrances were of no avail before the robust Mutt head.  Lifting the young
Brahamana Swami aloft, lean and emaciated by ascetic starvation, Sathappa Swami
simply deposited Him inside his cart.  Helpless against this overwhelming love,
Bhagavan could no longer resist. 

contd.,

Arunachala Siva.                         

4794
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: November 09, 2016, 10:07:39 AM »
Verse  10:


புன்புலால் யாக்கை புரைபுரை கனியப்
    பொன்னெடுங் கோயிலாப் புகுந்தென்
என்பெலாம் உருக்கி எளியையாய் ஆண்ட
    ஈசனே மாசிலா மணியே
துன்பமே பிறப்பே இறப்பொடு மயக்காந்
    தொடக்கெலாம் அறுத்தநற் சோதீ
இன்பமே உன்னைச் சிக்கெனப் பிடித்தேன்
    எங்கெழுந் தருளுவ தினியே.O Lord-God !
By causing every pore of hair sublimely supple,
You wrought of my base,
fleshly body a lofty golden temple;
making Yourself utterly simple,
You entered me and melted all my bones.
O flawless Gem !
O goodly Light !
You did away with my troubles,
my birth as well as death,
My bewilderment and all else that is cumbrous.
O Ecstasy !
I caught You and hold You in firm grip.
How can You move away at all from me?

concluded.

Arunachala Siva.

4795
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: November 09, 2016, 10:04:24 AM »
Verse  9:


பால்நினைந் தூட்டுந் தாயினும் சாலப்
    பரிந்துநீ பாவியே னுடைய
ஊனினை உருக்கி உள்ளொளி பெருக்கி
    உலப்பிலா ஆனந்த மாய
தேனினைச் சொரிந்து புறம்புறத் திரிந்த
    செல்வமே சிவபெரு மானே
யானுனைத் தொடர்ந்து சிக்கெனப் பிடித்தேன்
    எங்கெழுந் தருளுவ தினியே.Your love for me is far,
far superior to a mother's Who automatically thinks and suckles her babe.
You melted my flesh - the sinner's;
You augmented My inner light;
You poured into my being the insatiable honey of bliss.
You roamed With me whenever I circummigrated.
O Opulence !
O God Siva !
I followed You,
Caught You and hold You in firm grip.
How can You move away at all from me?

Arunachala Siva.


4796
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: November 09, 2016, 09:59:45 AM »
Verse  8:

அத்தனே அண்டர் அண்டமாய் நின்ற
    ஆதியே யாதும்ஈ றில்லாச்
சித்தனே பத்தர் சிக்கெனப் பிடித்த
    செல்வமே சிவபெரு மானே
பித்தனே எல்லா உயிருமாய்த் தழைத்துப்
    பிழைத்தவை அல்லையாய் நிற்கும்
எத்தனே உன்னைச் சிக்கெனப் பிடித்தேன்
    எங்கெழுந் தருளுவ தினியே.


O Sire !
O Primal One who is the Empyrean and the world Of supernals as well !
O Siddha !
You suffer not any type of end !
O Opulence firmly caught hold of by devotees !
O God Siva !
O mad One !
You are all lives from which you stand apart.
You are also other than they.
O One of supreme strategy !
I caught You and hold You in firm grip.
How can You move away from me at all?

Arunachala Siva.

4797
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: November 09, 2016, 09:56:39 AM »
Verse  7:


பாசவே ரறுக்கும் பழம்பொருள் தன்னைப்
    பற்றுமா றடியனேற் கருளிப்
பூசனை உகந்தென் சிந்தையுட் புகுந்து
    பூங்கழல் காட்டிய பொருளே
தேசுடை விளக்கே செழுஞ்சுடர் மூர்த்தீ
    செல்வமே சிவபெரு மானே
ஈசனே உன்னைச் சிக்கெனப் பிடித்தேன்
    எங்கெழுந் தருளுவ தினியே. 


O hoary Ens that severs the root of bonds !
You blessed Me ? Your servitor -,
with the way to get attached to You.
Glad of my Pooja,
You entered my mind.
O Ens Entium !
You revealed to me Your flowery ankleted feet.
O Lamp of splendor !
O uberous and radiant Form !
O Opulence !
O God Siva !
O Lord-God !
I caught You and hold You in firm grip.
How can You move away at all from me?

Arunachala Siva.

4798
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: November 09, 2016, 09:54:10 AM »
Verse  6:


அறவையேன் மனமே கோயிலாக் கொண்டாண்
    டளவிலா ஆனந்த மருளிப்
பிறவிவே ரறுத்தென் குடிமுழு தாண்ட
    பிஞ்ஞகா பெரியஎம் பொருளே
திறவிலே கண்ட காட்சியே அடியேன்
    செல்வமே சிவபெரு மானே
இறவிலே உன்னைச் சிக்கெனப் பிடித்தேன்
    எங்கெழுந் தருளுவ தினியே.


You bestowed on me endless bliss.
O Pigngnaka !
O our Magnum Ens !
Uprooting my birth,
You rule My entire clan.
O Vision beheld by me in the open !
O Opulence mine,
Your servitor`s !
O God Siva !
Lo,
Eventually I caught You and hold You in firm grip.
How can You move away at all from me?

Arunachala Siva.4799
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: November 09, 2016, 09:49:59 AM »
Verse  5:


ஒப்புனக் கில்லா ஒருவனே அடியேன்
    உள்ளத்துள் ஒளிர்கின்ற ஒளியே
மெய்ப்பதம் அறியா வீறிலி யேற்கு
    விழுமிய தளித்ததோ ரன்பே
செப்புதற் கரிய செழுஞ்சுடர் மூர்த்தீ
    செல்வமே சிவபெரு மானே
எய்ப்பிடத் துன்னைச் சிக்கெனப் பிடித்தேன்
    எங்கெழுந் தருளுவ தினியே.O non-pareil One !
O Effulgence that blazes in my - the servitor's -,
bosom !
O peerless Love that conferred on me - the feckless one that knows not of true Beatitude -,
that which is lofty and sublime !
O One of uberous and radiant and ineffable Form !
O Opulence !
O God Siva !
In my utter indigence,
I caught You and hold You in firm grip.
How can You move away at all from me?

Arunachala Siva.

4800
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: November 09, 2016, 09:46:47 AM »
Verse  4:

அருளுடைச் சுடரே அளிந்ததோர் கனியே
பெருந்திறல் அருந்தவர்க் கரசே
பொருளுடைக் கலையே புகழ்ச்சியைக் கடந்த
போகமே யோகத்தின் பொலிவே
தெருளிடத் தடியார் சிந்தையுட் புகுந்த
செல்வமே சிவபெரு மானே
இருளிடத் துன்னைச் சிக்கெனப் பிடித்தேன்
எங்கெழுந் தருளுவ தினியே.


O Radiance of Grace !
O unique and well-ripe Fruit !
O Prince of rare tapaswins of great mystic puissance !
O Import of Sastras !
O Bhoga beyond praise !
O Splendor of Yoga !
O Opulence !
O God Siva Who enters the clarified mind of servitors !
I have caught You and hold You in firm grip,
In this dark world.
How can You move away at all?

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 [320] 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 ... 2948