Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 [319] 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 ... 3061
4771
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: February 09, 2017, 09:41:25 AM »
Tiruk Kaaraayil:

Verse  1:

நீரானே நீள்சடை மேலொர்நி ரைகொன்றைத்
தாரானே தாமரை மேலயன் றான்றொழும்
சீரானே சீர்திக ழுந்திருக் காறாயில்
ஊரானே யென்பவ ரூனமி லாதாரே.


Siva who bears water on the long matted locks!
Who wears a garland of Koṉṟai flowers which are fixed in a row!
Who has the fame of being worshipped by Brahma who is seated in a lotus fower!
Those who praise Siva as one who is in Tirukkāṟāyil which is shining by its fame are faultless people.

Arunachala Siva.

4772
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 09, 2017, 09:37:12 AM »
Nesa Nayanar Puranam:

Verse  1:

சீர்வளர் சிறப்பின் மிக்க
    செயல்முறை ஒழுக்கம் குன்றா
நார்வளர் சிந்தை வாய்மை
    நன்மையார் மன்னி வாழும்
பார்வளர் புகழின் மிக்க
    பழம்பதி மதிதோய் நெற்றிக்
கார்வளர் சிகர மாடக்
    காம்பீலி என்ப தாகும்.


Men of loving mind and granters of well-being,
Established in the way of ever-glorious greatness
For ever abide in this very hoary city
Of world-pervading glory: It is Kambili rich
In mansions whose cloud-capped towers and turrets
Are bathed by the moon?s rays.   

Arunachala Siva.

4773
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 09, 2017, 09:30:34 AM »
Verse  3:


வருநாளென் றும்பிழையாத் தெய்வப் பொன்னி
    வளம்பெருக்க வளவர்குலம் பெருக்கும் தங்கள்
திருநாடு போற்செழியர் தென்னாடு விளக்கும்
    சீர்விளக்கின் செய்யசீ றடிகள் போற்றி
ஒருநாளுந் தன்செயலில் வழுவாது அன்பர்க்கு
    உடைகீளுங்கோவணமும் நெய்து நல்கும்
பெருநாமச் சாலியர்தங் குலத்தில் வந்த
    பெருந்தகையார் நேசர்திறம் பேச லுற்றாம்.


How can we even articulate the glory of her who was
Endowed with the tapas to get hailed in a glowing
Hymn by the Prince of Pukali--the crest-jewel
Of the earthly celestial beings-, who having quaffed
Nectarean Gnosis, poured forth holy words from his lips?
She flourished for many years as the consort of Nedumaaran
Of flawless renown-- the monarch of the Paandya realm--,
And his guide of Saivism,
And with him reached through the path of Saivism
The umbrage cast by the Lord?s feet; she is
Blessed to abide acviternally there.

Mangayarku Arasi Puranam completed.

Arunachala Siva.
   

4774
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 09, 2017, 09:26:56 AM »
Verse  2:


பூசுரர்சூ ளாமணியாம் புகலி வேந்தர்
    போனகஞா னம்பொழிந்த புனித வாக்கால்
தேசுடைய பாடல்பெறும் தவத்தி னாரைச்
    செப்புவதியாம் என்னறிந்து தென்னர் கோமான்
மாசில்புகழ் நெடுமாறன் தனக்குச் சைவ
    வழித்துணையாய் நெடுங்காலம் மன்னிப் பின்னை
ஆசில்நெறி யவரோடுங் கூட ஈசர்
    அடிநிழற்கீழ் அமர்ந்திருக்க அருளும் பெற்றார்.

How can we even articulate the glory of her who was
Endowed with the tapas to get hailed in a glowing
Hymn by the Prince of Pukali--the crest-jewel
Of the earthly celestial beings--, who having quaffed
Nectarean Gnosis, poured forth holy words from his lips?
She flourished for many years as the consort of Nedumaaran
Of flawless renown-- the monarch of the Paandya realm--,
And his guide of Saivism,
And with him reached through the path of Saivism
The umbrage cast by the Lord's feet; she is
Blessed to abide acviternally there.   

Arunachala Siva.

4775
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 09, 2017, 09:23:46 AM »
Mangaiyarku Arasi Puranam:

Verse  1:

மங்கையர்க்குத் தனியரசி எங்கள் தெய்வம்
    வளவர்திருக் குலக்கொழுந்து வளைக்கை மானி
செங்கமலத் திருமடந்தை கன்னி நாடாள்
    தென்னர்குலப் பழிதீர்த்த தெய்வப் பாவை
எங்கள்பிரான் சண்பையர்கோன் அருளி னாலே
    இருந்தமிழ்நாடு உற்றஇடர் நீக்கித் தங்கள்
பொங்கொளிவெண் திருநீறு பரப்பி னாரைப்
    போற்றுவார் கழலெம்மாற் போற்ற லாமே.


She is the peerless queen of women, our deity,
The divine shoot of the Chozha dynasty, Maani of Kanni Naadu,
Who wears bangles, the goddess throaned on the red Lotus,
The divine woman who did away with the blame
Of the Paandya race: by the grace of our lord--
The Prince of Sanbai--, she abolished the evil
That beset Tamil Naadu and propagated
The way of the Holy Ash of soaring effulgence;
We hail the feet of those that hail her feet.

Arunachala Siva.

4776
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 09, 2017, 09:20:13 AM »
Verse  18:

நீண்டசெஞ் சடையி னார்க்கு
    நினைப்பினாற் கோயி லாக்கிப்
பூண்டஅன்பு இடைய றாத
    பூசலார் பொற்றாள் போற்றி
ஆண்டகை வளவர் கோமான்
    உலகுய்ய அளித்த செல்வப்
பாண்டிமா தேவி யார்தம்
    பாதங்கள் பரவ லுற்றேன்.

Hailing the golden feet of Poosalaar who was
Constantly devoted to the Lord of long and ruddy
Matted hair for whom he built a temple
In his mind, I proceed to hail the feet
Of the spiritually rich Paandi Maa Deviyaar--
The daughter of the heroic Chozha--,
Born to confer deliverance on the world.   

Poosalar Nayanar Puranam completed.

Arunachala Siva.

4777
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 09, 2017, 09:17:15 AM »
Verse  17:


அன்பரும் அமைத்த சிந்தை
    ஆலயத் தரனார் தம்மை
நன்பெரும் பொழுது சாரத்
    தாபித்து நலத்தி னோடும்
பின்புபூ சனைக ளெல்லாம்
    பெருமையிற் பலநாள் பேணிப்
பொன்புனை மன்று ளாடும்
    பொற்கழல் நீழல் புக்கார்.


The servitor consecrated Lord Hara's idol
In his mind's temple at the ordained auspicious hour;
Thereafter he performed all the poojas gloriously
And willingly for the Lord for many many days,
And thus flourished; then he reached the golden feet
Of the Lord-Dancer of Ponnambalam.

Arunachala Siva.

4778
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 09, 2017, 09:14:24 AM »
Verse  16:


அரசனும் அதனைக் கேட்டங்
    கதிசய மெய்தி என்னே
புரையறு சிந்தை யன்பர்
    பெருமையென் றவரைப் போற்றி
விரைசெறி மாலை தாழ
    நிலமிசை வீழ்ந்து தாழ்ந்து
முரசெறி தானை யோடு
    மீண்டுதன் மூதூர் புக்கான்.


Hearkening to his words, the king was struck with wonder;
Thus he exclaimed: "Behold the glory of the servitor
Endowed with a flawless mind!" Even thus he hailed him
And with his fragrant garland touching the ground
He fell down prostrate and adored him. This done, the king
With his army that marched to the beat of drums
Repaired back to his hoary town.

Arunachala Siva.

4779
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 09, 2017, 09:11:47 AM »
Verse  15:


மன்னவன் உரைப்பக் கேட்ட
    அன்பர்தாம் மருண்டு நோக்கி
என்னையோர் பொருளாக் கொண்டே
    எம்பிரான் அருள்செய் தாரேல்
முன்வரு நிதியி லாமை
    மனத்தினால் முயன்று கோயில்
இன்னதாம் என்று சிந்தித்
    தெடுத்தவா றெடுத்துச் சொன்னார்.

When he listened to the king, the servitor looked at
The king in bewilderment, and said: "Ha! the Lord
Had deemed even me as worthy and graced me.
For lack of the wherewithal, I but built a temple
Here in my mind." Then he explained to the king
How he planned and built the temple in his mind.

Arunachala Siva.

4780
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 09, 2017, 09:09:08 AM »
Verse  14:


தொண்டரைச் சென்று கண்ட
    மன்னவன் தொழுது நீர்இங்கு
எண்திசை யோரும் ஏத்த
    எடுத்தஆ லயந்தான் யாதிங்கு
அண்டர்நா யகரைத் தாபித்
    தருளும்நாள் இன்றென்று உம்மைக்
கண்டடி பணிய வந்தேன்
    கண்ணுதல் அருள்பெற் றென்றான்.


The king who came and beheld the servitor, adored him
And said: "Where is the temple you have built
To be hailed by the dwellers in all
The eight directions? Coming to know, by the grace
Of the Lord who sports an eye in His forehead,
That this day is the day of the consecration of the shrine
Of the deity who is the Lord of the celestial beings, I have
Come here, to behold you and adore your feet."

Arunachala Siva.

4781
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 09, 2017, 09:05:33 AM »
Verse  13:

பூசுர ரெல்லாம் வந்து
    புரவலன் தன்னைக் காண
மாசிலாப் பூச லார்தாம்
    ஆரென மறையோ ரெல்லாம்
ஆசில்வே தியன்இவ் வூரான்
    என்றவ ரழைக்க வொட்டா
தீசனார் அன்பர் தம்பால்
    எய்தினான் வெய்ய வேலான்.


When the earthly celestial beings called on the king,
He asked them: "Who may this flawless Poosalaar be?"
Then all the Brahmins replied thus: "He is
A blemish-less Brahmin of this town." Then the King,
The wielder of a fearsome spear would not tell
Them to call him thither; he himself proceeded
To the presence of the Lord's devotee.

Arunachala Siva.

4782
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 09, 2017, 09:02:00 AM »
Verse 12:


அப்பதி யணைந்து பூசல்
    அன்பரிங் கமைத்த கோயில்
எப்புடை யதுஎன் றுஅங்கண்
    எய்தினார் தம்மைக் கேட்கச்
செப்பிய பூசல் கோயில்
    செய்ததொன் றில்லை யென்றார்
மெய்ப்பெரு மறையோர் எல்லாம்
    வருகஎன் றுரைத்தான் வேந்தன்.


Reaching the town he inquired of the people who came
To him, thus: "Where indeed is the temple built
By the devotee--Poosal?" To this they answered:
"Here is no temple built by Poosal."
Thereupon the king spake thus: "May all Brahmins
Poised in truth be pleased to come hither."

Arunachala Siva.   

4783
General Discussion / Re: Rough Notebook-Open Forum
« on: February 09, 2017, 06:59:26 AM »
Dear atmavichar,

I request you to write about Sri Ramalinga Swamigal and His Jyoti Darsanam today.

Arunachala Siva.

4784
General topics / Re: Puinarvasu Vannam -
« on: February 08, 2017, 03:47:07 PM »
Today is Niranjananda Swami Liberation Day.  He is the poorvasrama brother of
Bhagavan Ramana Maharshi.  He attained liberation today and merged in Bhagavan's
golden feet. His Samadhi is inside the Asramam next to his poorvasrama father's
Samadhi.  There will be special poojas for his Samadhi today.

Arunachala Siva.

4785
Chapter 28:

1. Ribhu: Brahman alone am I.  Consciousness alone am I.  Blemish-less am I without
interstices. I am only of a pure nature. I am of the eternal form and the supreme.

2.  I am of the eternally blemish-less form. I am the embodiment of the eternal awareness.  I am of the form without beginning or end.  I am bereft of the duality in the beginning or the end.

3. I am  of the ever happy nature. I am one with an ever blissful nature. I alone am the foremost liberated. I am devoid of cause.

4.  I am indeed the supreme Brahman.  I alone am, indeed, I alone am.  Achieve this disposition always and be happy in the blemish-less Self.

5.  Abide in joy.  Abide in happiness.  Be happy continually.  All the Vedas are non different from you.  Imagination is ever naught.

6.  There is never anything called thought force.  There is never any wheel of transmigration. There is nothing ever, never.  The world never is.

7.  There never is the talk of the world.  Then where is the talk about the body?  All is Brahman, just consciousness.  Indeed, I alone am.

8. There is nothing such as 'this is the mind'.  Nor is there anything as 'there is mind'.
The certitude about the existence of something, the talk of the world being real - are false.

9.  The one who posits the existence of something and such statements, the notion that the world has existence, the protector of the world apart from one's Self, the conviction that I am the body.

10.  The notion that this one is a chandala (out-caste), the certainty that someone is a great Brahmin - all are non existent.  Hence, there is neither the phenomenal world nor the mind-stuff, nor the intellect.

contd.,

Arunachala Siva.                 

Pages: 1 ... 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 [319] 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 ... 3061