Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 [317] 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 ... 3139
4741
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: May 21, 2017, 12:11:25 PM »
Verse  6:


பொய்கையின் பொழிலுறு புதுமலர்த் தென்றலார்
வைகையின் வடகரை மருவிய வேடகத்
தையனை யடிபணிந் தரற்றுமின் னடர்தரும்
வெய்யவன் பிணிகெட வீடெளி தாகுமே.


In Eṭakam which is situated on the north bank of the river Vaigai where the balmy southern breeze which carries the fragrance of the fresh flowers growing in the tanks and gardens, fills up the place. People of this world! Shout with excitement paying homage to the feet of the father.  Attaining salvation is easy as the cruel and not easily curable diseases which are crowded, are destroyed.

Arunachala Siva.

4742
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: May 21, 2017, 12:07:52 PM »
Verse  5:


வரியணி நயனிநன் மலைமகண் மறுகிடக்
கரியினை யுரிசெய்த கறையணி மிடறினன்
பெரியவன் பெண்ணினோ டாணலி யாகிய
எரியவ னுறைவிட மேடகக் கோயிலே.

The good daughter of the mountain who has streaks in the eyes to become bewildered in mind, Siva with a black neck flayed an elephant. The great god. The temple in Eṭakam is the dwelling place of the god who is fire and who is male, female and who is neither completely male nor completely female.

Arunachala Siva.

4743
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: May 21, 2017, 12:04:22 PM »
Verse  4:

ஏலமார் தருகுழ லேழையோ டெழில்பெறும்
கோலமார் தருவிடைக் குழகனா ருறைவிடம்
சாலமா தவிகளுஞ் சந்தனஞ் சண்பகம்
சீலமா ரேடகஞ் சேர்தலாஞ் செல்வமே.

The residence of the youth who is seated on a beautiful bull and gains beauty by being united with a lady on whose tresses of hair is smeared the unguent for perfuming the hair of women, is Eṭakam the place of good conduct where, Sāl trees, common delight of the woods, sandal wood trees and Champak trees are flourishing.  Approaching that shine is itself wealth.

Arunachala Siva.

4744
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: May 21, 2017, 11:59:42 AM »
Verse  3:

குண்டலந் திகழ்தரு காதுடைக் குழகனை
வண்டலம் பும்மலர்க் கொன்றைவான் மதியணி
செண்டலம் பும்விடைச் சேடனூ ரேடகம்
கண்டுகை தொழுதலுங் கவலைநோய் கழலுமே.

The youth in whose ear the men's ear-ring is shining, Eṭakam, the place of the great god, who has a bull whose bells make a sound when it runs in the place for training it, and who wears a white crescent moon and Koṉṟai flowers on which bees hum; as soon as one sees and worships with joined hands one's anxieties and diseases will disappear.

Arunachala Siva.4745
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: May 21, 2017, 11:56:08 AM »
Verse  2:


கொடிநெடு மாளிகை கோபுரங் குளிர்மதி
வடிவுற வமைதர மருவிய வேடகத்
தடிகளை யடிபணிந் தரற்றுமி னன்பினால்
இடிபடும் வினைகள்போ யில்லைய தாகுமே.


Shout with excitement and love paying homage to the deity in Ēṭakam where the high mansions with flags resemble the cool moon in color and towers which seem to touch the moon join together. The acts which are terrific like the thunder will go away from you and be completely destroyed.  People of this world!

Arunachala Siva.


4746
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: May 21, 2017, 11:50:17 AM »
Tiru Etakam:

Verse  1:

வன்னியு மத்தமு மதிபொதி சடையினன்
பொன்னிய றிருவடி புதுமல ரவைகொடு
மன்னிய மறையவர் வழிபட வடியவர்
இன்னிசை பாடல ரேடகத் தொருவனே.

Siva has matted locks, in which leaves of Indian mesquit, datura flowers and a crescent moon are concealed. The permanent residents of Etakam, Brahmins to worship the holy feet which are valuable as gold, with fresh flowers.  The un-equalled god is in Eṭakam where the votaries sing songs with sweet music.

Arunachala Siva.

4747
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: May 21, 2017, 10:28:59 AM »
Verse  11:


வம்புலாம் பொழிலணி மயேந்திரப் பள்ளியுள்
நம்பனார் கழலடி ஞானசம் பந்தன்சொல்
நம்பர மிதுவென நாவினா னவில்பவர்
உம்பரா ரெதிர்கொள வுயர்பதி யணைவரே.

About the feet which wear anklets, of the Lord in Mayēntirappaḷḷi, in whom we can repose confidence, which is adorned by gardens where fragrance is always moving the verses composed by Jnana Sambantaṉ.  Those who repeat them often with their tongues which generally indulge in useless talk with the idea it is our duty. They will reach the high heaven to be received by the residents of that place.

Padigam on Tiru Mayendrapalli compkleted.

Arunachala Siva.


 

4748
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: May 21, 2017, 10:25:12 AM »
Verse  10:


உடைதுறந் தவர்களு முடைதுவ ருடையரும்
படுபழி யுடையவர் பகர்வன விடுமினீர்
மடைவளர் வயலணி மயேந்திரப் பள்ளியுள்
இடமுடை யீசனை யிணையடி பணிமினே.

Those who have dispensed with clothes worn round the waist, Jains of the Digambara sect and those who wear robes soaked in myrtle dye, issuing an offensive smell,
have heinous blots. You leave listening to what they say. Bow to the feet of the master who has chosen as his place Mayēntirapaḷḷi made beautiful by fields which have flourishing small sluices for water to flow into them.

Arunachala Siva.

4749
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: May 21, 2017, 10:20:51 AM »
Verse 9:

நாகணைத் துயில்பவ னலமிகு மலரவன்
ஆகணைந் தவர்கழ லணையவும் பெறுகிலர்
மாகணைந் தலர்பொழின் மயேந்திரப் பள்ளியுள்
யோகணைந் தவன்கழல் உணர்ந்திருந் துய்ம்மினே.

The one who sleeps on the bed of a serpent, the one who is seated in a beautiful lotus flower, were not capable of even reaching the feet of the Lord though they began to search his feet and head, and though they were in the form of the Lord. (This may refer to Ekapātamūrti meditating upon the feet of the Lord who practiced Yoga, in Mayēntirappaḷḷi where the gardens touching the sky blossom flowers.) Save yourselves.

Arunachala Siva.

4750
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: May 21, 2017, 10:17:25 AM »
Verse 8:


சிரமொரு பதுமுடைச் செருவலி யரக்கனைக்
கரமிரு பதுமிறக் கனவரை யடர்த்தவன்
மரவமர் பூம்பொழின் மயேந்திரப் பள்ளியுள்
அரவமர் சடையனை யடிபணிந் துய்ம்மினே.


The Lord who pressed down the ten heads and twenty hands of demon strong enough to give battle, to be smashed, under the great mountain. He is in Mayēntirappaḷḷi where in the sea-side gardens Indian oak trees are found growing. Save yourselves by bowing to the feet of the Lord who has serpents lying on his matted locks of hair.

Arunachala Siva.

4751
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: May 21, 2017, 10:14:02 AM »
Verse  7:

சடைமுடி முனிவர்கள் சமைவொடும் வழிபட
நடநவில் புரிவின னறவணி மலரொடு
படர்சடை மதியினன் மயேந்திரப் பள்ளியுள்
அடல்விடை யுடையவ னடிபணிந் துய்ம்மினே.

The Lord who dance gladly, to be worshipped by the sages who arrange their matted locks of hair in the form of a crown, with things collected for worshipping him. He has in his spreading matted locks of hair a crescent moon and flowers with honey. Save yourselves by bowing to the feet of the one who has a strong bull in Mayēntirappaḷḷi.

Arunachala Siva.


4752
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: May 21, 2017, 10:08:59 AM »
Verse  6:


சந்திரன் கதிரவன் றகுபுக ழயனொடும்
இந்திரன் வழிபட விருந்தவெம் மிறையவன்
மந்திர மறைவளர் மயேந்திரப் பள்ளியுள்
அந்தமி லழகனை யடிபணிந் துய்ம்மினே.

Our Lord who was worshipped by the moon, sun, Indra, the ruler of the celestial world and Brahma of fame fitting to his greatness. Save yourselves by bowing to the feet of the Lord of endless beauty who is in Mayēntirappalli where Vedas containing mantras are flourishing.  (From the first two lines we have to infer that local legends about shrines were current ever before the time of Nāyaṉmār.)


Arunachala Siva.

4753
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: May 21, 2017, 09:19:54 AM »
Verse  5:

நித்திலத் தொகைபல நிரைதரு மலரெனச்
சித்திரப் புணரிசேர்த் திடத்திகழ்ந் திருந்தவன்
மைத்திகழ் கண்டனன் மயேந்திரப் பள்ளியுட்
கைத்தல மழுவனைக் கண்டடி பணிமினே.

The Lord who is in the good Mayēntirappaḷḷi shining prominently where the different kinds of waves wash ashore many collections of pearls which resemble rows of flowers. He is the one who has a shining black neck. After seeing him who has a Mazhu, battle-axe in his hand bow to his feet.

Arunachala Siva.

4754
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: May 21, 2017, 09:16:23 AM »
Verse  4:

வங்கமார் சேணுயர் வருகுறி யான்மிகு
சங்கமா ரொலியகில் தருபுகை கமழ்தரு
மங்கையோர் பங்கினன் மயேந்திரப் பள்ளியுள்
எங்கணா யகன்றன திணையடி பணிமினே.

With the sound of conch blown to inform the safe return of ships which went to trade with distant countries when ships return it was he custom in ancient days to blow the conch, in Mayēntirappaḷḷi where the incense of Akil eagle-wood tree spreads its fragrance. The Lord who has a young lady as his half. We bow to the feet of our master.

Arunachala Siva.


4755
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: May 21, 2017, 09:11:42 AM »
Verse  3:

கோங்கிள வேங்கையும் கொழுமலர்ப் புன்னையும்
தாங்குதேன் கொன்றையும் தகுமலர்க் குரவமு
மாங்கரும் பும்வயன் மயேந்திரப் பள்ளியுள்
ஆங்கிருந் தவன்கழ லடியிணை பணிமினே.

In Mayēntirappaḷḷi which has gardens, in which there are Kōṇku, young vēṅkai, Indian Kino tree Punnai having fertile flowers, Koṉṟai with honey, Kuravan bottle-flower-tree with beautiful flowers, mango trees and fields where sugar-canes are growing. We bow to the feet which wear anklets, of the Lord who is there.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 [317] 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 ... 3139