Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 [317] 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 ... 3023
4741
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 04, 2017, 11:55:45 AM »
Verse  145:


நகர மாந்தர் எதிர்கொள்ள
    நண்ணி எண்ணில் அரங்குதொறும்
மகரக் குழைமா தர்கள்பாடி
    ஆட மணிவீ தியிலணைவார்
சிகர நெடுமா ளிகையணையார்
    சென்று திருவஞ் சைக்களத்து
நிகரில் தொண்டர் தமைக்கொண்டு
    புகுந்தார் உதியர் நெடுந்தகையார்.


Thus, even thus, the dwellers of the city came forth
To receive them; in the innumerable theaters danseuses
Who wore fish-like ear-rings, sang and danced; thus were they
Received into the beauteous streets; without entering
The palace of lofty turrets, they moved on; the Chera king
Conducted the peerless servitor to Tiruvanjaikkalam.

Arunachala Siva.

4742
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 04, 2017, 11:52:44 AM »
Verse  144:


கொடுங்கோ ளூரின் மதில்வாயில்
    அணிகோ டித்து மறுகில்உடுத்
தொடுங்கோ புரங்கள் மாளிகைகள்
    சூளி குளிர்சா லைகள்தெற்றி
நெடுங்கோ நகர்கள் ஆடரங்கு
    நிரந்த மணித்தா மங்கமுகு
விடுங்கோ தைப்பூந் தாமங்கள்
    நிரைத்து வெவ்வே றலங்கரித்து.

The entrance to the fortress of Kodangkaloor was decked
With ornaments; the towers in the streets which rose up
To the stars, the mansions, the pavilions, the cool roads,
The great royal cities and the theaters were decorated
In variform ways; long chains closely knit to gems,
Areca bunches, dangling garlands and the like
In manifold ways bedecked the places in serried order.

Arunachala Siva.

4743
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 04, 2017, 11:48:07 AM »
Verse 143:


திசைகள் தோறும் வரும்பெருமை
    அமைச்சர் சேனைப் பெருவெள்ளம்
குசைகொள் வாசி நிரைவெள்ளங்
    கும்ப யானை யணிவெள்ளம்
மிசைகொள் பண்ணும் பிடிவெள்ளம்
    மேவுஞ் சோற்று வெள்ளங்கண்
டசைவி லின்பப் பெருவெள்ளத்
    தமர்ந்து கொடுங்கோ ளூர்அணைந்தார்.

Manifold glories filled all the directions; the ministers
Joined the king's armies; maned steeds marched in rows;
Strong-necked tuskers stood in order;
The elephants beautifully bedecked were legion;
Heaps and heaps of food were stored everywhere
(For feeding); beholding these, the two immersed
In joy, moved on and arrived at Kodungkoloor.


Arunachala Siva.

4744
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 04, 2017, 11:42:48 AM »
Verse 142:


பதிகள் எங்குந் தோரணங்கள்
    பாங்கர் எங்கும் பூவனங்கள்
வதிகள் எங்குங் குளிர்பந்தர்
    மனைகள் எங்கும் அகிற்புகைக்கார்
நதிகள் எங்கும் மலர்ப்பிறங்கல்
    ஞாங்கர் எங்கும் ஓங்குவன
நிதிகள் எங்கும் முழவினொலி
    நிலங்கள் எங்கும் பொலஞ்சுடர்ப்பூ.


Thoranas were hung in all towns everywhere; at the sides
Of the towns stood flower-gardens; over the way shady Pandals
Were erected; in all houses, the smoke of eagle wood
Rose up like clouds; rivers ran with heaps of flowers;
At their sides were shored up gold and gems in wealthy heaps;
Drums were sounded everywhere;
The earth was damasked thick with flowers;
Thus they bedecked all the places.   

Arunachala Siva.4745
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 04, 2017, 11:39:48 AM »
Verse  141:

கொங்கு நாடு கடந்துபோய்க்
    குலவு மலைநாட் டெல்லையுற
நங்கள் பெருமான் தோழனார்
    நம்பி தம்பி ரான்தோழர்
அங்க ணுடனே யணையவெழுந்து
    அருளா நின்றார் எனும்விருப்பால்
எங்கும் அந்நாட் டுள்ளவர்கள்
    எல்லாம் எதிர்கொண் டின்புறுவார்.

கொங்கர் நாட்டைக் கடந்து சென்று, விளங்கும் மலை நாட்டின் எல்லையை அடைய, `நம் சேரர் பெருமானின் தோழ ரான, தம்பிரான் தோழர், அங்கு ஒருசேர அணைவதற்குப் புறப்பட்டு வருகின்றார்' என்ற விருப்பத்தினால், அந்நாட்டில் உள்ளவர்கள் எல்லாரும், அவர்களை வரவேற்று எதிர்கொண்டு இன்பம் அடைவார் களாகி,

(English Prose Translation Not avaialble.)

Arunachala Siva.

4746
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: January 04, 2017, 10:18:32 AM »
Verse  11:


சினமலி கரியுரி செய்தசிவ னுறைதரு திருமிழ லையைமிகு
தனமனர் சிரபுர நகரிறை தமிழ்விர கனதுரை யொருபதும்
மனமகிழ் வொடுபயில் பவரெழின் மலர்மகள் கலைமகள் சயமகள்
இனமலி புகழ்மக ளிசைதர இருநில னிடையினி தமர்வரே.


About Tiruveezhimizhalai where Siva who flayed an angry elephant, dwells,
the ten verses of the expert in Tamizh who is the chief of the city of Sirāpuram (Chīkāḻi) where great wealthy people live, those who practice singing them with their hearts full of joy, will live happily in this wide world, as the goddess of wealth, goddess of knowledge, goddess of victory and goddess of fame which is of several kinds, being united in them.

Padigam on Tiru Veezhi Mizhalai concluded.

Arunachala Siva.

4747
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: January 04, 2017, 10:14:55 AM »
Verse  10:


இகழுரு வொடுபறி தலைகொடும் இழிதொழின் மலிசமண் விரகினர்
திகழ்துவ ருடையுடல் பொதிபவர் கெடவடி யவர்மிக வருளிய
புகழுடை யிறையுறை பதிபுனல் அணிகடல் புடைதழு வியபுவி
திகழ்சுரர் தருநிகர் கொடையினர் செறிவொடு திகழ்திரு மிழலையே.


The Jains who are cunning and commit mean acts with bodies to be despised and with plucking the hairs on their heads, and the Buddhists who cover their bodies with a robe soaked in shining yellow ochre, to meet with ruin, granting his grace to devotees in an abundant measure, is the city where the master with fame dwells.
It is eminent Tiruveezhimizhalai,  where in this earth which is surrounded by the ocean of beautiful water, liberal donors who can be compared to the Kaṟpakam, the divine tree, are conspicuous by their modesty.

Arunachala Siva.4748
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: January 04, 2017, 10:11:05 AM »
Verse  9:


அயனொடு மெழிலமர் மலர்மகள் மகிழ்கண னளவிட லொழியவொர்
பயமுறு வகைதழ னிகழ்வதொர் படியுரு வதுவர வரன்முறை
சயசய வெனமிகு துதிசெய வெளியுரு வியவவ னுறைபதி
செயநில வியமதின் மதியது தவழ்தர வுயர்திரு மிழலையே.


Kaṇṇaṉ who is the joy of the beautiful goddess of wealth who is seated in the red lotus, along with Brahma, to give up measuring assuming a form which was shining as a mass of fire to be frightened, the abode of Siva who went beyond the sky for both of them to praise very much saying victory, victory! It is Tiruveezhimizhalai where on the wall of fortification which was always victorious and so high that the moon had to crawl on it.

Arunachala Siva.

4749
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: January 04, 2017, 10:06:07 AM »
Verse  8:


அரனுறை தருகயி லையைநிலை குலைவது செய்ததச முகனது
கரமிரு பதுநெரி தரவிரல் நிறுவிய கழலடி யுடையவன்
வரன்முறை யுலகவை தருமலர் வளர்மறை யவன்வழி வழுவிய
சிரமது கொடுபலி திரிதரு சிவனுறை பதிதிரு மிழலையே.

Sivaṉ who has feet which wear Kazhalai, and who set up his toe to crush the twenty hands of the demon of ten faces who shook the mountain, Kailash, where Haraṉ dwells, from its position. Holding the skull of Brahma who is thriving on a lotus flower, who erred from the right path, and who created all the worlds according to tradition,
Tiruveezhimizhalai  is the place where Siva who wanders for alms, dwells.

Arunachala Siva.


4750
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: January 04, 2017, 10:00:22 AM »
Verse  7:


வசையறு வலிவன சரவுரு வதுகொடு நினைவரு தவமுயல்
விசையன திறன்மலை மகளறி வுறுதிற லமர்மிடல் கொடுசெய்து
அசைவில படையருள் புரிதரும் அவனுறை பதியது மிகுதரு
திசையினின் மலர்குல வியசெறி பொழின்மலி தருதிரு மிழலையே.Assuming the form of a hunter possessing strength without any blemish, and fighting strongly with Vijayan who performed such severe penance that even sages could not think of, so that Pārvati can know his strength. The city where the god who granted a weapon which knows no defeat, dwells, is Tiruveezhimizhalai where there are many dense gardens where flowers are shining wherever one turns his looks.


Arunachala Siva.


4751
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: January 04, 2017, 09:56:09 AM »
Verse 5:


அணிபெறு வடமர நிழலினில் அமர்வொடு மடியிணை யிருவர்கள்
பணிதர வறநெறி மறையொடும் அருளிய பரனுறை விடமொளி
மணிபொரு வருமர கதநில மலிபுன லணைதரு வயலணி
திணிபொழி றருமண மதுநுகர் அறுபத முரல்திரு மிழலையே.


When the four sages two on each side made obeisance to the feet, being seated under the shade of the beautiful banyan tree, the abode of the supreme god who expounded the right conduct with Vedas, is Tiruveezhimizhalai, which is made beautiful of fields where abundant water is in the ground, which is like the emerald which has no comparison with any other brilliant precious stone, because of its depth.
Tiruveezhimizhalai, where bees having six legs hum having sucked the fragrant honey in the dense gardens.

Arunachala Siva.

4752
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: January 04, 2017, 09:51:09 AM »
Verse  4:

மலைமக டனையிகழ் வதுசெய்த மதியறு சிறுமன வனதுயர்
தலையினொ டழலுரு வனகர மறமுனி வுசெய்தவ னுறைபதி
கலைநில வியபுல வர்களிடர் களைதரு கொடைபயில் பவர்மிகு
சிலைமலி மதிள்புடை தழுவிய திகழ்பொழில் வளர்திரு மிழலையே.


Along with the head of Dakshaṉ of little mind and devoid of good sense who despised Pārvati, the abode of Siva who cut off the seven hands of the god of fire to be served (as the hands of the god of fire are seven in number the plural case ending is used) is Tirumveezhimizhalai, where thriving gardens are by the side of the wall of enclosure built of stones and where liberal donors are on the increases who completely remove the needs of poets in whom knowledge is permanent.

Arunachala Siva.

4753
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: January 04, 2017, 09:46:24 AM »
Verse  2:


தரையொடு திவிதல நலிதரு தகுதிற லுறுசல தரனது
வரையன தலைவிசை யொடுவரு திகிரியை யரிபெற வருளினன்
உரைமலி தருசுர நதிமதி பொதிசடை யவனுறை பதிமிகு
திரைமலி கடன்மண லணிதரு பெறுதிடர் வளர்திரு மிழலையே.


Siva granted the discus which served and brought the head of Jalantaran which was like a mountain with speed and had such prowess to harass heaven as well as this earth. The place where Siva who contains in his matted hairs the Ganga, by the river of gods and a crescent, is Tiruveezhaimizhalai where high level grounds that grow in extent and are made beautiful by the sound of the sea where there are many waves.

Arunachala Siva.
4754
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: January 04, 2017, 09:40:54 AM »
Tiru Veezhi Mizhalai:

Verse  1:


தடநில வியமலை நிறுவியொர் தழலுமிழ் தருபட வரவுகொ
டடலசு ரரொடம ரர்களலை கடல்கடை வுழியெழு மிகுசின
விடமடை தருமிட றுடையவன் விடைமிசை வருமவ னுறைபதி
திடமலி தருமறை முறையுணர் மறையவர் நிறைதிரு மிழலையே.


Having set up a spacious mountain (Mantaaramalai) using the serpent with a hood and vomiting fire, as a cord for turning the churn-stiff,
when the demons and the immortals churned the roaming ocean (of milk),
Siva has a neck which the poison which rose with great fury reached as its refuge.
the abode of the god who comes riding on a bull, is Tiruveezhimizaḻai where Brahmins who understood the Vedas in the proper manner as they possess steady state of mind in an abundant measure;

Arunachala Siva.

4755
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 04, 2017, 09:35:36 AM »
Verse 140:


ஆய செயலின் அதிசயத்தைக்
    கண்டக் கரையில் ஐயாறு
மேய பெருமான் அருள்போற்றி
    வீழ்ந்து தாழ்ந்து மேல்பாற்போய்த்
தூய மதிவாழ்சடையார்தம்
    பதிகள் பிறவுந் தொழுதேத்திச்
சேய கொங்கர் நாடணைந்தார்
    திருவா ரூரர் சேரருடன்.Marveling much at the miracle, they hailed the grace
Of the Lord of Ariyaaru from the other bank of the river;
They prostrated on the ground in adoration, rose up
And moved westward adoring and hailing the Lord
Who wears the white crescent moon in His matted hair
At His other shrines; thus Tiru Aaroorar reached
The splendorous county of the Kongku with the Chera king.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 [317] 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 ... 3023