Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 [315] 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 ... 2903
4711
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 17, 2016, 09:28:56 AM »
Verse 230:


மின்னார் சடையார் தமக்காளாம்
    விதியால் வாழும் எனைவருத்தித்
தன்னா ரருளால் வரும்பேறு
    தவத்தால் அணையா வகைதடுத்தே
என்னா ருயிரும் எழின்மலரும்
    கூடப் பிணைக்கும் இவள்தன்னைப்
பொன்னார் இதழி முடியார்பால்
    பெறுவே னென்று போய்ப்புக்கார்."I am happily destined to live the life of a servitor
Unto the Lord whose matted hair flashes like lightning;
She grieves me, and by her tapas prevents me from
Enjoying the beatitude due to me by the Lord's grace;
She binds my dear life with the beauteous flowers
That she weaves into garlands; well, I will receive her
From my Lord who wears on His crown a chaplet.
Of golden Konrai flowers." Thus resolved he moved
Into the temple.

Arunachala Siva.

4712
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 17, 2016, 09:26:00 AM »
Verse 229:


அருகு நின்றார் விளம்புவார்
    அவர்தாம் நங்கை சங்கிலியார்
பெருகு தவத்தால் ஈசர்பணி
    பேணுங் கன்னி யாரென்ன
இருவ ராலிப் பிறவியைஎம்
    பெருமான் அருளால் எய்துவித்தார்
மருவும் பரவை ஒருத்திஇவள்
    மற்றை யவளாம் எனமருண்டார்.


They that stood nearby said: "She is indeed
The great lass Sangkiliyaar, the virgin who
By her ever-growing tapas fosters her servitorship
To the Lord." When so informed, he mused thus:
"My Lord by His grace gave me this embodiment
Owing to two persons; one is my wife Paravai;
This one is perhaps the second of them."
He was indeed bewildered.

Arunachala Siva.


4713
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 17, 2016, 09:22:11 AM »
Verse 228:

இன்ன பரிசென் றறிவரிதால்
    ஈங்கோர் மருங்கு திரைக்குள்ளால்
பொன்னும் மணியும் மலர்ந்தவொளி
    யமுதில் அளாவிப் புதியமதி
தன்னுள் நீர்மை யால்குழைத்துச்
    சமைத்த மின்னுக் கொடிபோல்வாள்
என்னை யுள்ளந் திரிவித்தாள்
    யார்கொல் என்றங் கியம்புதலும்."What may this be? It is well-nigh impossible for me
To comprehend this! She who is there, behind the curtain,
Is like a liana of lightning compounded
Of the inner cool of the fresh full-moon
Mixed with the nectarean flow of gold and gems;
She has caused my mind to swerve from its course;
Who may she be?" When he spake thus,


Arunachala Siva.4714
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 17, 2016, 09:19:25 AM »
Verse  227:


கோவா முத்தும் சுரும்பேறாக்
    கொழுமென் முகையு மனையாரைச்
சேவார் கொடியார் திருத்தொண்டர்
    கண்ட போது சிந்தைநிறை
காவா தவர்பால் போய்வீழத்
    தம்பாற் காம னார் துரந்த
பூவா ளிகள்வந் துறவீழத்
    தரியார் புறமே போந்துரைப்பார்.   


When the divine devotee of the Lord whose flag sports
The Bull, beheld the damsel--like unto pearl unthreaded,
And soft bud untouched by bee and about to burst
In fragrance--, his mind could not be kept in leash
By his rectitude; it leaped at her; anon he became
The target of Manmata's flowery darts; unable
To contain himself, he moved out, and spake thus:

Arunachala Siva.


4715
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 17, 2016, 09:16:54 AM »
Verse  226:


அன்பு நாரா அஞ்செழுத்து
    நெஞ்சு தொடுக்க அலர்தொடுத்தே
என்புள் ளுருகும் அடியாரைத்
    தொழுது நீங்கி வேறிடத்து
முன்பு போலத் திரைநீக்கி
    முதல்வர் சாத்தும் பணிகொடுத்து
மின்போல் மறையுஞ் சங்கிலியார்
    தம்மை விதியாற் கண்ணுற்றார்.   With love for thread and the Panchaakshara for flowers,
Even as their hearts wove wreaths, they wove garlands
Of flowers with their hands; the very bones and minds
Of these serviteurs melted in loving devotion.
Aaroorar adored them and moved away; from a place set apart
Sangkiliyaar came out from behind the screen as was
Her wont, handed over the garlands for the adornment
Of the Lord, and like a lightning flash moved into her
Screened apartment; Aaroorar saw her, prompted by Providence.

Arunachala Siva.

4716
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 17, 2016, 09:14:00 AM »
Verse  225:


அண்டர் பெருமான் அந்தணராய்
    ஆண்ட நம்பி யங்கணரைப்
பண்டை முறைமை யாற்பணிந்து
    பாடிப் பரவிப் புறம்போந்து
தொண்டு செய்வார் திருத்தொழில்கள்
    கண்டு தொழுது செல்கின்றார்
புண்ட ரீகத் தடம்நிகர்பூந்
    திருமண் டபத்தி னுட்புகுந்தார்.   Nampi Aaroorar claimed by the Lord of gods in the guise
Of a Brahmin and owned by Him, adored the Merciful One
In the hoary and traditional way, hymned Him
And moved out adoring the divine services in which
The sevitors were engaged; he then entered
The flowery Mantapam that was like unto a lotus-pool.

Arunachala Siva.

4717
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 17, 2016, 09:11:35 AM »
Verse  224:


அந்தி வண்ணத் தொருவர்திரு
    வருளால் வந்த ஆரூரர்
கந்த மாலைச் சங்கிலியார்
    தம்மைக் காதல் மணம்புணர
வந்த பருவ மாதலால்
    வகுத்த தன்மை வழுவாத
முந்தை விதியால் வந்தொருநாள்
    முதல்வர் கோயி லுட்புகுந்தார்.   


As the time for him to wed, in love, Sangkiliyaar
Of fragrant garland, drew near, Aaroorar who made
His avatar by the grace of the Lord whose hue
Is of the crepuscular sky, as ordained by the hoary
And ineluctable destiny, moved into the temple
Of the primordial Lord, one day.

Arunachala Siva.

4718
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 17, 2016, 09:09:18 AM »
Verse 223:


பண்டு கயிலைத் திருமலையில்
    செய்யும் பணியின் பான்மைமனம்
கொண்ட உணர்வு தலைநிற்பக்
    குலவு மலர்மென் கொடியனையார்
வண்டு மருவுந் திருமலர்மென்
    மாலை காலங் களுக்கேற்ப
அண்டர் பெருமான் முடிச்சாத்த
    அமைத்து வணங்கி யமருநாள்.   

As then she became instinct with the consciousness
Of her service in the past at the holy Mount Kailaas,
She, verily a flowery liana, began to ply her hands
In weaving beauteous and soft garlands
Of flowers where chafers lay cradled, befitting the hours
Of the temple-service to adorn the crown
Of the Lord of gods; thus she flourished.

Arunachala Siva.


4719
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 17, 2016, 09:06:19 AM »
Verse 222:


காதல் புரிந்து தவம்புரியுங்
    கன்னி யாரங் கமர்கின்றார்
பூத நாதர் கோயிலினிற்
    காலந் தோறும் புக்கிறைஞ்சி
நீதி முறைமை வழுவாது
    தமக்கு நேர்ந்த பணி செய்யச்
சீத மலர்ப்பூ மண்டபத்துத்
    திரைசூழ் ஒருபாற் சென்றிருந்து.


The virgin who performed tapas in love, abode there;
She adored the Lord of lives at all the hours of Puja;
To perform such acts of divine service as became
Her nature, poised unswervingly in the pious way,
She came to the Mantapam mantled with screens
And rich in cool and nice smelling flowers
And there took her seat in a corner.

Arunachala Siva.

4720
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 17, 2016, 09:03:35 AM »
Verse 221:


யாங்கள் உமக்குப் பணிசெய்ய
    ஈசற் கேற்ற பணிவிரும்பி
ஓங்கு கன்னி மாடத்தில்
    உறைகின் றீரென் றுரைக்கின்றார்
தாங்கற் கரிய கண்கள்நீர்த்
    தாரை ஒழுகத் தரியாதே
ஏங்கு சுற்றத் தொடும்இறைஞ்சிப்
    போனார் எயில்சூழ் தம்பதியில்.


"You will gladly abide here rendering willing service
Pleasing to the Lord; we, on our part, will serve you."
His uncontainable love burst forth, and his eyes
Rained tears: he could not endure separation from her:
With his sorrowing kin, he paid obeisance to her
And left for his city girt with fort-like walls.

Arunachala Siva.

4721
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 16, 2016, 02:57:46 PM »
Verse  220:


சென்னி வளர்வெண் பிறையணிந்த
    சிவனார் கோயி லுள்புகுந்து
துன்னுஞ் சுற்றத் தொடும்பணிந்து
    தொல்லைப் பதியோர் இசைவினால்
கன்னி மாட மருங்கமைத்துக்
    கடிசேர் முறைமைக் காப்பியற்றி
மன்னுஞ் செல்வந் தகவகுத்துத்
    தந்தை யார்வந் தடிவணங்கி.   


They entered the temple of Lord Siva whose crown
Sports a white crescent, and with their close kith
And kin adored Him; then with the consent of the dwellers
Of the hoary city they built nearby a kanni-maatam
Girt with immense walls, and watched over by women-guards;
Rich endowments were made for its up-keep;
Then her father fell at her feet and said:

Arunachala Siva.


4722
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 16, 2016, 02:55:35 PM »
Verse 219:


பெற்ற தாதை சுற்றத்தார்
    பிறைசேர் முடியார் விதியாலே
மற்றுச் செயலொன் றறியாது
    மங்கை யார்சங் கிலியார் தாம்
சொற்ற வண்ணஞ் செயத்துணிந்து
    துதைந்த செல்வத் தொடும்புரங்கள்
செற்ற சிலையார் திருவொற்றி
    யூரிற் கொண்டு சென்றணைந்தார்.In unison with the grace as ordained by the Lord who is
Crescent-crested, and oblivious of all else,
Her parents and kin resolved to abide
By the words of Sangkiliyaar, and conducted her
To Tiruvotriyoor of the Lord who smote the triple
Hostile cities, carrying with them great wealth.

Arunachala Siva.

4723
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 16, 2016, 02:51:19 PM »
Verse  218:


பண்ணார் மொழிச்சங் கிலியாரை
    நோக்கிப் பயந்தா ரொடுங்கிளைஞர்
தெண்ணீர் முடியார் திருவொற்றி
    யூரிற் சேர்ந்து செல்கதியும்
கண்ணார் நுதலார் திருவருளால்
    ஆகக் கன்னி மாடத்துத்
தண்ணார் தடஞ்சூ ழந்நகரிற்
    றங்கிப் புரிவீர் தவமென்று.


Addressing Sangkiliyaar whose words were
Tunefully melodious, her parents and others said:
"Reaching Tiruvotriyoor of the Lord in whose crest
The lucid flood courses, be pleased to abide
In a kanni-maatam in that city girt with cool pools,
And perform askesis, poised henceforth
In the grace of the Lord whose forehead sports an eye."

Arunachala Siva.

4724
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 16, 2016, 02:48:10 PM »
Verse  217:

அணங்கே யாகும் இவள்செய்கை
    அறிந்தோர் பேச அஞ்சுவரால்
வணங்கும் ஈசர் திறமன்றி
    வார்த்தை யறியாள் மற்றொன்றும்
குணங்க ளிவையா மினியிவள் தான்
    குறித்த படியே ஒற்றிநகர்ப்
பணங்கொ ளரவச் சடையார்தம்
    பாற்கொண் டணைவோம் எனப்பகர்வார்.
Knowledgeable persons would not dare speak
Of her action deeming her a woman divine;
She would ever talk of the greatness of the Lord
Adored of her; she would not speak of aught else;
Such indeed was her righteous conduct;
So they resolved to conduct her to Otriyoor's Lord
Whose matted crown is plaited with a serpent.   


Arunachala Siva.

4725
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 16, 2016, 02:45:06 PM »
Verse  216:


தைய லார்சங் கிலியார்தம்
    திறத்துப் பேசத் தகாவார்த்தை
உய்ய வேண்டும் நினைவுடையார்
    உரையா ரென்றங் குலகறியச்
செய்த விதிபோல் இதுநிகழச்
    சிறந்தார்க் குள்ள படிசெப்பி
நையும் உள்ளத் துடன்அஞ்சி
    நங்கை செயலே உடன்படுவார்.   It looked as though that the fated event proclaimed
Clearly to the world thus: "They that mean to thrive
Would not speak words which ill-became great Sangkiliyaar."
So the parents made a clean breast of all the happenings
To the great elders of their clan; with fear-stricken
And languishing heart they now gave assent to her proposal.   

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 [315] 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 ... 2903