Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 [315] 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 ... 3019
4711
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: January 03, 2017, 10:25:06 AM »
Verse  6:


வரைபொரு திழியரு விகள்பல பருகொரு கடல்வரி மணலிடை
கரைபொரு திரையொலி கெழுமிய கழுமல மமர்கன லுருவினன்
அரைபொரு புலியத ளுடையினன் அடியிணை தொழவரு வினையெனும்
உரைபொடி படவுறு துயர்கெட வுயருல கெய்தலொரு தலைமையே.


The Lord having the form of fire who resides in Kazhumalam where the sound of the waves that dash upon the shore in the sand having lines near the sea which absorbs into it many streams that descend having dashed against hills. To worship the feet of the Lord who has a dress of a tiger's skin which is wound round the waist. It is an excellence to reach the superior world of heaven, when even the word irresistible actions, will crumble like powder and great sufferings will be destroyed.

Arunachala Siva.

4712
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: January 03, 2017, 10:21:47 AM »
Verse  5:


தலைமதி புனல்விட வரவிவை தலைமைய தொருசடை யிடையுடன்
நிலைமரு வவொரிட மருளின னிழன்மழு வினொடழல் கணையினன்
மலைமரு வியசிலை தனின்மதி லெரியுண மனமரு வினனல
கலைமரு வியபுற வணிதரு கழுமல மினிதமர் தலைவனே.

The Lord who resides happily in Kazhumalam which is made beautiful by small jungles where beautiful stags are living. He granted a place in the middle of the superior matted hairs for the crescent moon having the first phase, water, and poisonous cobra to live together. He has a burning arrow along with a glittering battle-axe,
he simply thought the forts to be consumed by fire, with the help of a mountain converted into a bow.

Arunachala Siva.


4713
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: January 03, 2017, 10:17:41 AM »
Verse  4:


வினைகெட மனநினை வதுமுடி கெனில்நனி தொழுதெழு குலமதி
புனைகொடியிடைபொருள் தருபடு களிறின துரிபுதை யுடலினன்
மனைகுட வயிறுடை யனசில வருகுறள் படையுடை யவன்மலி
கனைகட லடைகழு மலமமர் கதிர்மதி யினனதிர் கழல்களே.


The god has a person which he covers with the skin of an elephant he killed, and which ragged with it many things among the creepers of the forest, and who adorns them with the superior crescent moon, has an army of a few Bhutas which have bellies like pots used in the houses. My mind! arise worshipping always the feet wearing tinkling anklets of the god who has the sun and moon as his eyes and who is in Kazhumalam which is reached by the roaring sea where waves are in plenty, if you want to destroy the sins and to bring to fruition your thoughts.

Arunachala Siva.

4714
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: January 03, 2017, 10:13:56 AM »
Verse  3:


வரியுறு புலியத ளுடையினன் வளர்பிறை யொளிகிளர் கதிர்பொதி
விரியுறு சடைவிரை புரைபொழில் விழவொலி மலிகழு மலமமர்
எரியுறு நிறவிறை வனதடி யிரவொடு பகல்பர வுவர்தம
தெரியுறு வினைசெறி கதிர்முனை யிருள்கெட நனிநினை வெய்துமதே.

The god wears as a dhoti of the tiger's skin having a large number of stripes.
The god of spreading matted hair which encloses in it the bright rays of the waxing crescent moon. The feet of the Lord who pervades everything, who has a form like fire and who is in Kazhumalam which has superior fragrant parks and has bustle during festivals. Meditating upon (those feet) always is the thing to be done, by those and who praise them day and night, wishing their burning sins which inflict suffering to vanish like darkness before the sun.

Arunachala Siva.

4715
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: January 03, 2017, 10:10:37 AM »
Verse  2:


பிணிபடு கடல்பிற விகளறல் எளிதுள ததுபெரு கியதிரை
அணிபடு கழுமல மினிதமர் அனலுரு வினனவிர் சடைமிசை
தணிபடு கதிர்வள ரிளமதி புனைவனை யுமைதலை வனைநிற
மணிபடு கறைமிட றனைநலம் மலிகழ லிணைதொழன் மருவுமே.

It is easy to cut the births which are like the ocean and bind the soul with illness.
It has increasing waves of sufferings. God who has the form of fire and who happily stays in beautiful Kazhumalam, and adorns on his glittering matted hair a crescent
moon of cool rays, and the husband of Uma. Meditate upon worshipping the feet which grant abundant bliss, of the god who has a blue neck resembling the precious stone, sapphire.

Arunachala Siva.


4716
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: January 03, 2017, 10:03:57 AM »
Tiruk Kazhumalam:
(one of the 12 names of Sirkazhi):

Verse  1:


பிறையணி படர்சடை முடியிடை பெருகிய புனலுடை யவனிறை
இறையணி வளையிணை முலையவள் இணைவன தெழிலுடை யிடவகை
கறையணி பொழினிறை வயலணி கழுமல மமர்கன லுருவினன்
நறையணி மலர்நறு விரைபுல்கு நலமலி கழல்தொழன் மருவுமே.


The god has water (of Ganga) swelling in the matted hair coiled into a crown on which he wears a crescent. He who pervades all things, the place of great beauty of the god who is intimately united with a lady whose breasts are comparable only to each other and who wears bangles on the forearm. He who has a form of fire, who is in Kazhumalam which is made beautiful by dark parks and fields full of crops.
People of this world, meditate upon worshipping the feet of the Lord which abounds in granting bliss and have in them the good fragrance of flowers with honey.

Arunachala Siva.


4717
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 03, 2017, 08:26:15 AM »
Verse 122:


வாசமலர்க் கொன்றையார்
    மகிழ்கோயில் வலங்கொண்டு
நேசமுற முன்னிறைஞ்சி
    நெடும்பொழுதெ லாம்பரவி
ஏசறவால் திருப்பதிகம்
    எடுத்தேத்தி எழுந்தருளால்
பாசவினைத் தொடக்கறுப்பார்
    பயில்கோயில் பணிந்தணைவார்.


The devotees of Tiruvaaroor came forth to greet
The Prince of Navaloor who returned thither
With the king of the Chera dynasty; they too paid
Obeisance to the greeting devotees in soaring love;
Then they moved into the shrine of the Lord, borne
By swelling ardor to come by the great beatitude
Or rendering willing worship to Him.

Arunachala Siva.


4718
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 03, 2017, 08:23:20 AM »
Verse 121:


திருநாவ லூர்வேந்தர்
    சேரர்குல வேந்தருடன்
வருவாரைத் திருவாரூர்
      வாழ்வார்கள் எதிர்கொள்ளத்
தருகாத லுடன்வணங்கித்
    தம்பெருமான் கோயிலினுள்
பெருகார்வத் தொடுவிரும்பும்
    பெரும்பேறு பெறப்புகுந்தார்.


The devotees of Tiruvaaroor came forth to greet
The Prince of Navaloor who returned thither
With the king of the Chera dynasty: they too paid
Obeisance to the greeting devotees in soaring love;
Then they moved into the shrine of the Lord, borne
By swelling ardor to come by the great beatitude
Or rendering willing worship to Him.   

Arunachala Siva.

4719
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 03, 2017, 08:20:47 AM »
Verse  120:


பாதாளீச் சரமிறைஞ்சி
    அதன்மருங்கு பலபதியும்
வேதாதி நாதர்கழல்
    வணங்கிமிகு விரைவினுடன்
சூதாருந் துணைமுலையார்
    மணிவாய்க்குத் தோற்றிரவு
சேதாம்பல் வாய்திறக்குந்
    திருவாரூர் சென்றணைந்தார்.They adored at Paathaaleeccharam and moved on adoring
The feet of the Lord-Author of the Vedas in His
Many shrines, and in all celerity arrived at Tiruvaaroor
Where red aambals vanquished by the lips of beauteous bells
Endowed with breasts like unto mangoes,
Burgeon (only) during night.

Arunachala Siva.

4720
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 03, 2017, 08:18:18 AM »
Verse  119:


திருப்புனவா யிற்பதியில்
    அமர்ந்தசிவ னார்மகிழும்
விருப்புடைய கோயில்பல
    பணிந்தருளால் மேவினார்
பொருப்பினொடு கான்அகன்று
    புனற்பொன்னி நாடணைந்து
பருப்பதவார் சிலையார்தம்
    பாம்பணிமா நகர்தன்னில்.   


Adoring the many shrines of Lord Siva of Tiruppunavaayil
On their way, and blessed with the Lord's leave
They crossed hills and jungles, came to the country
Enriched by the waters of the Ponni and arrived
At the great town of Paambani where the Lord who wields
The mountain as His long bow, abides.

Arunachala Siva.


4721
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 03, 2017, 08:15:10 AM »
Verse  118:

புனவாயிற் பதியமர்ந்த
    புனிதரா லயம்புக்கு
மனவார்வம் உறச்சித்த
    நீநினைஎன் னொடுஎன்று
வினவான தமிழ்பாடி
    வீழ்ந்திறைஞ்சி யப்பதியில்
சினவானை யுரித்தணிந்தார்
    திருப்பாதந் தொழுதிருந்தார்.They moved into the shrine of Punavaayil where the Holy one
Willingly abides; possessed by a great desire
Aaroorar hymned a Tamizh decade compact of interrogatives
And beginning with the words:
"Chittha nee ninai ennodu".: they fell down prostrate
On the ground, rose up and sojourned in that town
Hailing the sacred feet of the Lord who, of yore,
Peeled off the hide of the wrathful tusker.   

Arunachala Siva.

4722
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 03, 2017, 08:12:39 AM »
Verse  117:


ஆராத காதலுட
    னப்பதியிற் பணிந்தேத்திச்
சீராருந் திருத்தொண்டர்
    சிலநாளங் கமர்ந்தருளிக்
காராரு மலர்ச்சோலைக்
    கானப்பேர் கடந்தணைந்தார்
போரானேற் றார்கயிலைப்
    பொருப்பர்திருப் புனவாயில்.


Adoring the Lord in that shrine in love insatiate,
The glorious servitors sojourned there and then
Left Kaanapper rich in cloud-capped flower-gardens
And arrived at Tiruppunavaayil presided over by the Lord
Of the martial Bull and of Mount Kailaas.   

Arunachala Siva.

4723
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 03, 2017, 08:10:31 AM »
Verse  116:


மன்னுதிருக் கானப்பேர்
    வளம்பதியில் வந்தெய்திச்
சென்னிவளர் மதியணிந்தார்
    செழுங்கோயில் வலங்கொண்டு
முன்னிறைஞ்சி யுள்ளணைந்து
    முதல்வர்சே வடிதாழ்ந்து
பன்னுசெழுந் தமிழ்மாலை
    பாடினார் பரவினார்.


He reached the aeviternal and bountiful city
Of Tirukkaanapper, circumambulated the splendorous temple
Of the crescent-crested Lord, adored its tower, moved in,
Fell at the roseate feet of the Primal Lord and hailed
Him in a decade of splendorous and choice Tamizh verse.


Arunachala Siva.

4724
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 03, 2017, 08:07:43 AM »
Verse  115:


காளையார் தமைக்கண்டு
    தொழப்பெறுவ தென்றென்று
தாளைநா ளும்பரவத்
    தருவார்பாற் சார்கின்றார்
ஆளைநீ ளிடைக்காண
    வஞ்சியநீர் நாயயலே
வாளைபாய் நுழைப்பழன
    முனைப்பாடி வளநாடர்.


The lord of Munaippadi in whose miry fields
Vaalai fish leaped beside the otter that stood
Away from men afraid to behold them
Singing: "Oh for the day when I will be blessed
To behold the Lord who is the Bull!" moved on
Toward the presence of the Lord that would vouchsafe
His sacred feet to the devotee for his daily hailing.   

Arunachala Siva.

4725
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 03, 2017, 08:05:23 AM »
Verse  114:கண்டருளும் படிகழறிற்
    றறிவார்க்கு மொழிந்தருளிப்
புண்டரிகப் புனற்சுழியல்
    புனிதர்கழல் வணங்கிப்போய்
அண்டர்பிரான் திருக்கானப்
    பேரணைவார் ஆரூரர்
தொண்டரடித் தொழலும்எனுஞ்
    சொற்பதிகத் தொடைபுனைவார்.


He disclosed to Kazharitru Arivaar the vision
With which he was blessed; then adoring the feet
Of the Holy One of Suzhiyal rich in tanks where
Lotuses flourished, Aaroorar proceeded to Tirukkaanapper
To adorn the Lord with the garland of verse
Opening thus: "Thondar Adi-th-thozhalum."   

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 [315] 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 ... 3019