Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 [314] 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 ... 2903
4696
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 18, 2016, 08:56:48 AM »
Verse  233:


அண்ண லார்முன் பலவும்அவர்
    அறிய வுணர்த்திப் புறத்தணைந்தே
எண்ண மெல்லாம் உமக்கடிமை
    யாமா றெண்ணும் என்னெஞ்சில்
திண்ண மெல்லா முடைவித்தாள்
    செய்வ தொன்று மறியேன் யான்
தண்ணி லாமின் னொளிர்பவளச்
    சடையீர் அருளும் எனத்தளர்வார்.

Thus he prayed before the Lord and importuned Him;
He moved out of the temple and mused thus: "She has broken
My heart's resoluteness which for ever hovers only
Around thoughts of servitorship to You; I know not what
I should do; O Lord of fulgurant matted hair of coral hue which
Sports a crescent thereon, be pleased to grace me."

Arunachala Siva.


4697
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 18, 2016, 08:54:31 AM »
Verse  232:


மங்கை யொருபால் மகிழந்ததுவும்
    அன்றி மணிநீண் முடியின்கண்
கங்கை தன்னைக் கரந்தருளும்
    காதலுடையீர் அடியேனுக்
கிங்கு நுமக்குத் திருமாலை
    தொடுத் தெனுள்ளத் தொடையவிழ்த்த
திங்கள் வதனச் சங்கிலியைத்
    தந்தென் வருத்தந் தீருமென.   "O Lord! Besides happily sharing Uma in Your frame
You love to keep concealed in Your beauteous matted hair
The woman Ganga! Deign to grant to me, Your servitor,
Sangkili -- whose countenance is like that of the moon
And who while binding for You beauteous garlands unbinds
The garland of my heart--, and thus rid me of my misery."

Arunachala Siva.

4698
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 18, 2016, 08:52:26 AM »
Verse  231:


மலர்மே லயனும் நெடுமாலும்
    வானும் நிலனுங் கிளைத்தறியா
நிலவு மலருங் திருமுடியும்
    நீடுங் கழலும் உடையாரை
உலக மெல்லாந் தாமுடையார்
    ஆயும் ஒற்றி யூரமர்ந்த
இலகு சோதிப் பரம்பொருளை
    இறைஞ்சி முன்னின் றேத்துவார்.   


Even though Brahma of the Lotus-throne and Vishnu,
The tall one, flew up and burrowed down the earth, they
Could not behold His divine crown or His ever-extending
Ankleted feet; He is the Lord of all the worlds;
Yet He chooses to abide in joy at Otriyoor;
He is the Supreme Ens, the One of effulgence;
Before Him stood Aaroorar and hailed Him thus:


Arunachala Siva.


4699
Verse  20:

ஏகாச மிட்ட இருடிகள் போகாமல்
ஆகாசங் காவலென் றுந்தீபற
அதற் கப்பாலுங் காவலென் றுந்தீபற.He guards from harm the heaven of the mantled Rishis living close to the Surya-mandala.
Fly Unti !
Eke He protects the worlds beyond that heaven.
Fly Unti !

Arunachala Siva.

4700
Verse  19:


தேரை நிறுத்தி மலையெடுத் தான்சிரம்
ஈரைந்தும் இற்றவா றுந்தீபற
இருபதும் இற்றதென் றுந்தீபற.


He stopped his chariot and tried to uproot the Mount (Kailas)
His heads,
two times five,
were crushed fly Unti !
His twenty arms too were crushed.
Fly Unti !

Arunachala Siva.


4701
Verse  18:


நல்ல மலரின்மேல் நான்முக னார்தலை
ஒல்லை யரிந்ததென் றுந்தீபற
உகிரால் அரிந்ததென் றுந்தீபற.


A head of the four-faced whose seat is the goodly flower,*
Was in a trice severed.
Fly Unti !
Say,
it was clipped by a finger-nail and fly Unti !

(*Brahma - seated on lotus)

Arunachala Siva.4702
Verse  17:

பாலக னார்க்கன்று பாற்கடல் ஈந்திட்ட
கோலச் சடையற்கே யுந்தீபற
குமரன்தன் தாதைக்கே உந்தீபற.


To hail the Lord of lovely matted hair,
who,
of yore caused the sea of milk to feed a child,*
fly Unti !
To hail the father of Muruga,
fly Unti !

(*Upamanya)

Arunachala Siva.

4703
Verse  16:


தக்கனார் அன்றே தலையிழந் தார்தக்கன்
மக்களைச் சூழநின் றுந்தீபற
மடிந்தது வேள்வியென் றுந்தீபற.
That very day,
though he was surrounded by this sons,
Daksha lost his head.
So say fly Unti !
"The sacrifice perished."
Affirming this,
fly Unti !

Arunachala Siva.

4704
Verse 15:


சூரிய னார்தொண்டை வாயினிற் பற்களை
வாரி நெரித்தவா றுந்தீபற
மயங்கிற்று வேள்வியென் றுந்தீபற.

The teeth behind the lip ? ruddy as Kovvai ? of Surya* were smashed and scattered.
Fly Unti !
Say how the sacrifice was thwarted and fly Unti !

(*Sun)

Arunachala Siva.

4705
Verse  14:


நான்மறை யோனு மகத்திய மான்படப்
போம்வழி தேடுமா றுந்தீபற
புரந்தரன் வேள்வியில் உந்தீபற.


The one versed in the Vedas four and the officiant of the sacrifice fell.
Fly Unti !
To flee from the sacrifice,
Indira sought a way to escape.
Fly Unti !

Arunachala Siva.

4706
Verse  13:


நாமகள்நாசி சிரம்பிர மன்படச்
சோமன் முகன்னெரித் துந்தீபற
தொல்லை வினைகெட உந்தீபற.Saraswati's nose and Brahma's head were nipped.
Chandra's face was smashed.
Fly Unti !
To undo hoary Karma,
fly Unti !

Arunachala Siva.

4707
Verse  12:


உண்ணப் புகுந்த பகனொளித் தோடாமே
கண்ணைப் பறித்தவா றுந்தீபற
கருக்கெட நாமெலாம் உந்தீபற .


The escape of Bhagan* who came to eat,
was prevented;
his eyes were gouged out.
Sing this and fly Unti !
To perish the seeds of embodiment,
fly Unti !

(*Sun)

Arunachala Siva.

4708
Verse  11:


ஆட்டின் தலையை விதிக்குத் தலையாகக்
கூட்டிய வாபாடி உந்தீபற
கொங்கை குலுங்கநின் றுந்தீபற.Sing how He fixed a goat`s head to serve as Daksha's head and fly Unti !
With heaving breasts,
fly Unti !


Arunachala Siva.

4709
While so, I  began to feel a compulsive desire to possess a Vibhti pouch.  In those times, only Brahmins
and ascetic sadhus used to carry their pouch.  I was now in a dilemma  - on the one hand not daring
to ask anyone for a Vibhuti pouch, and on the other, being unable to overcome my longing to possess one.
Once again, the compassionate Lord Siva, as Gangadhara, came forward to quench the burning thirst
of a tender child.

Again appearing in my dream, He informed me that there were a few coins lying underneath a particular
huge tree, by the very shore of the pond where I bathed daily. The Lord Siva advised me to pick them up
and use them to buy the cloth pouch.  Telling no one, I rushed to the pond next morning immediately
on waking and made a search under the tree.  And what wonder!  I did find three quarter ana coins
lying amidst its twisted roots.  Grabbing them with delight, I washed them clean of mud and took them
home.  To avoid being caught shopping  by anyone I waited until dark, then visited a store and inquired
the price of a Vibhuti pouch.  It came as a surprise when I was told that it would cost three quarter anas!
The exact amount I had unearthed from under the tree!  I tendered the change, bought the pouch and
kept it with devout care at home.

Contd.,

Arunachala Siva.       

4710
Verse  10:

வெஞ்சின வேள்வி வியாத்திர னார்தலை
துஞ்சின வாபாடி உந்தீபற
தொடர்ந்த பிறப்பற உந்தீபற.


Sing how the angry and contrary performer of the sacrifice met with his death and fly Unti !
To snap continuing embodiment,
fly Unti !


Arunachala Siva.
 

Pages: 1 ... 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 [314] 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 ... 2903