Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 [313] 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 ... 3061
4681
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 13, 2017, 09:35:10 AM »
Verse  7:


இத்தன் மையினைக் கேட்டருளி
    இரங்குந் திருவுள் ளத்தினராம்
மொய்த்த முகைத்தார் வன்தொண்டர்
    தம்மை முன்னே கண்டிறைஞ்ச
வைத்த சிந்தை மறையோனும்
    மனைவி தானும் மகவிழந்த
சித்த சோகந் தெரியாமே
    வந்து திருத்தாள் இறைஞ்சினார்.   The Brahmin and his helpmeet who had already known
Of the greatness of Van-tondar, longed to adore him--
The wearer of a garland thick with flowers,
Van-tondar was moved as he listened to the event;
The parents, totally oblivious of the mental distress
Caused by the loss of their son, came there and fell at his feet.

Arunachala Siva.

4682
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 13, 2017, 09:31:57 AM »
Verse 6:


அந்த ணாளர் வணங்கிஅரும்
    புதல்வர் இருவர் ஐயாண்டு
வந்த பிராயத் தினர்குளித்த
    மடுவில் முதலை ஒருமகவை
முந்த விழுங்கப் பிழைத்தவனை
    முந்நூல் அணியுங் கலியாணம்
இந்த மனைமற் றந்தமனை
    இழந்தார் அழுகை யென்றுரைத்தார்.   

The Brahmins adoring him, replied thus: "There were
Two excellent boys, each aged five; when they bathed
In the tank, one of them was devoured by a crocodile;
The boy that escaped death, is undergoing the ceremony
Of investiture with the sacred thread; the wailing
Comes from that house which lost the boy."   

Arunachala Siva.

4683
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 13, 2017, 08:04:07 AM »
Verse 5:


மறையோர் வாழும் அப்பதியின்
    மாட வீதி மருங்கணைவார்
நிறையுஞ் செல்வத் தெதிர்மனைகள்
    இரண்டில் நிகழ்மங் கலஇயங்கள்
அறையும் ஒலியொன் றினில்ஒன்றில்
    அழுகை ஒலிவந் தெழுதலும் ஆங்கு
உறையும் மறையோர் களைஇரண்டும்
    உடனே நிகழ்வ தென்னென்றார்.   


As he came near the spacious street of the town
Where Brahmins abode, he held two mansions,
Fronting each other; from one were heard
Instruments, played during an auspicious ceremony;
From the other came loud lamenting; so he asked
Some of the Brahmins that resided there, thus:
"How is it that two contrary events are here
Taking place, simultaneously?"

Arunachala Siva.

4684
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 13, 2017, 08:01:48 AM »
Verse  4:


நன்னீர்ப் பொன்னித் திருநாட்டு
    நாதர் மகிழுந் திருப்பதிகள்
முன்னி இறைஞ்சி அகன்றுபோய்
    முல்லைப் படப்பைக் கொல்லைமான்
துன்னி உகைக்குங் குடக்கொங்கில்
    அணைந்து தூய மதிவான்நீர்
சென்னி மிசைவைத் தவர்செல்வத்
    திருப்புக் கொளியூர் சென்றடைந்தார்.


He set his mind on the Lord who joyously abides
In many shrines of the divine country made rich
By the goodly river Ponni and adored Him on his way;
On he moved to the western Kongku realm of sylvan tracks
Where in the gardens, antelopes leaped and played
In joy; thus he reached the opulent
Tiry-p-Pukkoliyoor of the Lord in whose crest
Rest the pure crescent and the celestial Ganga.

Arunachala Siva.

4685
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 13, 2017, 07:58:49 AM »
Verse 3:


ஆரம் உரகம் அணிந்தபிரான்
    அன்பர் அணுக்க வன்தொண்டர்
ஈர மதுவார் மலர்ச்சோலை
    எழிலா ரூரில் இருக்குநாள்
சேரர் பெருமாள் தனைநினைந்து
    தெய்வப் பெருமான் கழல்வணங்கிச்
சாரல் மலைநா டணைவதற்குத்
    தவிரா விருப்பி னுடன்போந்தார்.   

Van-tondar, the intimate servitor of the Lord, who wears
As garland the snake, during his stay at beauteous Aaroor
Girt with mellferous flower-gardens,
Thought of Cheramaan Perumaan, adored the feet of Lord Thiagaraja
And with His leave, proceeded to Malai Naadu endowed
With many a slope, in uncontrollable love.

Arunachala Siva.


4686
General topics / Re: A Verse from Mountain Path Jayanti 2007:
« on: February 12, 2017, 03:02:46 PM »
A verse from Mountain Path, January-March 2017:

Breathless: 

Ana Ramana:

The sense of me seems to rise
on each hill of breath.
The space between each inhale and out   
is pure peace.
Thoughts follow like blindfolded birds
once there is breathing.
They flitter and frolic wildly until feelings
arise, vast histories,
images of past and future,
but their wings are tied.
They can go nowhere
but down into the abyss if small i.
With practice, in time,
the breath slows to a whisper
and pure presence thrives
in radiance of joy, and the sweet peach
of silence.
Some call it I-I
but it feels nameless, timeless,
me a mere phantom
as the heart soars and glides in vast galaxies
silent yet singing - of Truth, of no one,
of pure, supreme Being.

***

Arunachala Siva,. 
   

4687
Today is the Liberation Day of Munagala Venkataramaiah.  He attained Bhagavan's
feet today.  I have written already about Munagala, who is the author of Talks.

Arunachala Siva.

4688
21. Devoid of all bodies am I.   Bereft of all actions, am I.  I am the peaceful Self of all
mantras, beyond all the inner faculties.   

22.  I am devoid of all invocations.  I am the illuminator of all the gods. I am the Self devoid of all ablutions.  I am the one, the foremost and without a second.

23.  In the sacred center of the Self, in the sacred waters of the Self, in the mind overcome by the bliss of the Self, realizing that I am the Self alone, I repose and revel
in the Self.

24. The Self alone is the enjoyment for the Self, the contented Self, the happy Self.
The Self alone is the Self of the Self.  The Self alone am I, the supreme.

25.  I am the Self, I am the Self that I am.  I am the Self not of the world.  I am the Self of all. I am the perpetual Self. I am the eternal Self different from qualities. 

26.  Meditate thus regularly.  Meditate always thus for accomplishment. The goal is ever attained as simply awareness.  That is just certitude.  Even that certainty shall subside. Be happy by yourself.

27.  O Lord!  The innumerable Vedas with their diverse branches proclaim you alone,
the only one, variously as Vishnu, Indra, Brahma, Yama the god of Death, Agni the fire god, Vayu the god of air, the Lord of beings and the Lord of the hosts.

Thus conclude chapter 28 entitle 'The topic of the Self being without characteristics', in the sixth amsa called Sankara of Sri Rahasyam.

Arunachala Siva.       
     

4689
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: February 12, 2017, 09:23:18 AM »
Verse  11:


வயஞா னம்வல்லார் மருகற் பெருமான்
உயர்ஞா னமுணர்ந் தடியுள் குதலால்
இயன்ஞா னசம்பந் தனபா டல்வல்லார்
வியன்ஞா லமெல்லாம் விளங்கும் புகழே.


Who have attained spiritual knowledge live in Thiru-Marugal. By constantly meditating on the Holy feet of Siva of Thiru-Marugal, Jnana Sambandhan has attained the ultimate knowledge. Jnana Sambandhan, who has Siva like knowledge, has composed these songs. The fame of those who sing these songs will span the whole wide world.

Padigam on Tiru Marugal completed.

Arunachala Siva.

4690
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: February 12, 2017, 09:20:44 AM »
Verse  10:


அறிவில் சமணும் அலர்சாக் கியரும்
நெறியல் லனசெய் தனர்நின் றுழல்வார்
மறியேந் துகையாய் மருகற் பெருமான்
நெறியார் குழலி நிறைநீக் கினையே.


Unthinking Jains and the numerous Buddhists always wander and do not follow the right path. O Siva, the Lord of Thiru-Marugal! You hold a fawn in your hand. You have destroyed the mental balance this curly haired girl. (Is this befitting you to let this girl suffer such anguish? Please show your grace on this poor girl).

Arunachala Siva.


4691
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: February 12, 2017, 09:18:17 AM »
Verse  9:


எரியார் சடையும் அடியும் இருவர்
தெரியா ததொர்தீத் திரளா யவனே
மரியார் பிரியா மருகற் பெருமான்
அரியாள் இவளை அயர்வாக் கினையே.

Siva of Thiru-Marugal! When You stood as an infinite column of fire, Brahma and Vishnu could not see your flaming red matted locks and the Holy feet. Devotees are always close to you. You have made this precious girl suffer so much. (Is this befitting you to let this girl suffer such anguish? Please show your grace on this poor girl).

Arunachala Siva.

4692
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: February 12, 2017, 09:15:35 AM »
Verse  8:


இலங்கைக் கிறைவன் விலங்கல் எடுப்பத்
துலங்கவ் விரலூன் றலுந்தோன் றலனாய்
வலங்கொள் மதில்சூழ் மருகற் பெருமான்
அலங்கல் இவளை அலராக் கினையே.


Siva of Thiru-Marugal that is surrounded by a fort! When Ravana, the king of Lanka, attempted to lift Mount Kailash, You placed one your exalted toes and crushed him. He did not know what to do and worshipped you. You have made a beautiful garland-like girl the subject of slander. (Is this befitting you to let this girl suffer such anguish? Please show your grace on this poor girl).

Arunachala Siva.

4693
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: February 12, 2017, 09:12:40 AM »
Verse 7:


வழுவாள் பெருமான் கழல்வாழ் கவெனா
எழுவாள் நினைவாள் இரவும் பகலும்
மழுவா ளுடையாய் மருகற் பெருமான்
தொழுவா ளிவளைத் துயராக் கினையே.

Siva of Thiru-Marugal! O holder of battle-axe! This girl always wakes up with the words "Long live our Lord's holy feet!". She meditates on You day and night. You have made such a devout worshipper suffer so much pain. (Is this befitting you to let this girl suffer such anguish? Please show your grace on this poor girl).

Arunachala Siva.


4694
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: February 12, 2017, 09:10:02 AM »
Verse 6:


பலரும் பரவப் படுவாய் சடைமேல்
மலரும் பிறையொன் றுடையாய் மருகல்
புலருந் தனையுந் துயிலாள் புடைபோந்
தலரும் படுமோ அடியா ளிவளே.


Siva! You are worshipped by many. You wear a crescent moon on your matted locks. This girl in Thiru-Marugal has remained awake all night till daybreak and had been worshipping you all that time. Will this devout girl now go to her place and be subjected to the slander of the town? (Is this befitting you to let this girl suffer such anguish? Please show your grace on this poor girl).

Arunachala Siva.


 

4695
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: February 12, 2017, 09:07:35 AM »
Verse  5:

துணிநீ லவண்ணம் முகில்தோன் றியன்ன
மணிநீ லகண்டம் உடையாய் மருகல்
கணிநீ லவண்டார் குழலாள் இவள்தன்
அணிநீ லவொண்கண் அயர்வாக் கினையே.


Siva having a beautiful blue throat resembling a dark blue cloud! This girl with beautiful hair where black bees buzz around worships Thiru-Marugal. You have made this girl, who has beautiful bright blue lotus like eyes, faint due to extreme distress. (Is this befitting you to let this girl suffer such anguish? Please show your grace on this poor girl).

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 [313] 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 ... 3061