Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 [32] 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 ... 3200
466
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: February 13, 2019, 09:51:31 AM »
Verse  5:


பொன்னிலங்கு நறுங்கொன்றை
    புரிசடை மேற்பொலிந்திலங்க
மின்னிலங்கு நுண்ணிடையாள்
    பாகமா எருதேறித்
துன்னியிரு பால்அடியார்
    தொழுதேத்த அடியேனும்
உன்னமதாய்க் கேட்டலுமே
    உளோம்போகீர் என்றானே.

The fragrant Koṉṟai which is brilliant like gold to shine beautifully on the twisted matted locks, riding on a bull having Uma, who has a minute waist shining like the lightning, when the devotees worship with joined hands and praise him, crowding on both sides,  I too, his devotee, when I asked him are you in the temple with intention.

See 1st verse.

Arunachala Siva.

467
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: February 13, 2019, 08:30:03 AM »
Verse  4:

கம்பமருங் கரியுரியன்
    கறைமிடற்றன் காபாலி
செம்பவளத் திருவுருவன்
    சேயிழையோ டுடனாகி
நம்பியிங்கே யிருந்தாயே
    என்றுநான் கேட்டலுமே
உம்பர்தனித் துணையெனக்கு
    ளோம்போகீ ரென்றானே.

Siva who covers himself with the skin of an elephant which is tied to a pillar, who has a black neck, and has a skull in his hand,  one who has a holy body red like the red coral, being united with Uma wearing beautiful ornaments, the supreme being, soon as I asked him were you here? the unequaled companion of the celestial beings, who live in the upper world  replied to me we are here!  You go your own way!

Arunachala Siva.

468
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: February 13, 2019, 07:09:46 AM »
Verse  3:


செய்வினையொன் றறியாதேன்
    திருவடியே சரணென்று
பொய்யடியேன் பிழைத்திடினும்
    பொறுத்திடநீ வேண்டாவோ
பையரவா இங்கிருந்தா
    யோஎன்னப் பரிந்தென்னை
உய்யஅருள் செய்யவல்லான்
    உளோம்போகீர் என்றானே.

I do not possess discrimination to know what is good and what is bad, thinking that your holy feet are my refuge, even if I who am an insincere slave, commit faults out of ignorance would you not forgive them?  When I said, Siva, who wears cobras with hoods!  Were you inside the temple? He who can bestow his grace on me, affectionately, to save me.

See 1st verse.

Arunachala Siva.


469
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: February 12, 2019, 10:17:58 AM »
Verse  2:


இடையறியேன் தலையறியேன்
    எம்பெருமான் சரணம்என் பேன்
நடையுடையன் நம்மடியான்
    என்றவற்றைப் பாராதே
விடையுடையான் விடநாகன்
    வெண்ணீற்றன் புலியின்தோல்
உடையுடையான் எனையுடை யான்
    உளோம்போகீர் என்றானே.

In all my doing I do not know the beginning, the middle and the end,
I shall say my Lord is my refuge, let whatever happens happen.
I was free from anxiety thinking in this way.  Siva who has a bull,
who wears poisonous cobra, who smears white sacred ash,
who has a dress of a tiger's skin, who has me as his slave,
without considering, he has the good behavior of taking refuge in us,
is our slave. 

See 1st verse.

Arunachala Siva.

470
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: February 12, 2019, 10:12:12 AM »
Tiru Venpakkam:

Verse  1:

பிழையுளன பொறுத்திடுவர்
    என்றடியேன் பிழைத்தக்கால்
பழியதனைப் பாராதே
    படலம்என்கண் மறைப்பித்தாய்
குழைவிரவு வடிகாதா
    கோயிலுளா யேஎன்ன
உழையுடையான் உள்ளிருந்
    துளோம்போகீர் என்றானே.


If I, your slave committed faults with the determination that our Lord will forgive them, without considering the reproach which will come to you, you caused concealing my eyes to lose their power of vision by the formation of cataract.  Siva who has perforated ear lengthened by weighting the ear-lobes in which a men's ear-ring is worn, when I invoked "are you within this the temple?" Siva who holds a deer replied, we are here.  You go your own way, is this his kindness?

Arunachala Siva.

471
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: February 12, 2019, 10:06:32 AM »
Verse  10:


வேத வேதியர் வேத நீதிய
     தோது வார்விரி நீர்மி ழலையுள்
ஆதி வீழிகொண்டீர் அடி யேற்கும் அருளுகென்று
நாத கீதம்வண் டோது வார்பொழில்
     நாவ லூரன்வன் றொண்டன் நற்றமிழ்
பாதம் ஓதவல்லார் பர னோடு கூடுவரே.

Petitioning to Siva in Mizhalai of expansive water, where Brahmins who have studied the Vedas and observe the conduct laid down in them, you occupied the shade of the old Veezhi, grant your grace to me also who is your slave.  Those who can sing the faultless Tamiḻ verses at the feet of Siva, which were composed by Vaṉṟoṇṭaṉ, and a native of Nāvalūr which has tall gardens in which bees hum sweet songs, will be united with the supreme Siva.


Padigam on Tiru Veezhi Mizhalai completed.

Arunachala Siva.

472
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: February 12, 2019, 10:00:59 AM »
Verse  9:

தூய நீரமு தாய வாறது
     சொல்லு கென்றுமை கேட்கச் சொல்லினீர்
தீய றாக்குலையார் செழு மாடத் திருமிழலை
மேய நீர்பலி யேற்ற தென்னென்று
     விண்ணப் பஞ்செய் பவர்க்கு மெய்ப்பொருள்
ஆய வீழிகொண்டீர் அடி யேற்கும் அருளுதிரே.

When Uma questioned you, please tell me how pure water became like nectar to you.
you replied to her, in Tirumizhalai, which has flourishing storeys belonging to Brahmins of big crowds, who maintain the sacrificial fires without extinguishing,
you occupied Vizhi which is the true object for those who respectfully represented to you, why did you who is loved by all receive alms, you grant your grace to me also who is your slave.

Arunachala Siva.


473
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: February 12, 2019, 09:54:23 AM »
Verse 8:


பரந்த பாரிடம் ஊரி டைப்பலி
     பற்றிப் பாத்துணுஞ் சுற்ற மாயினீர்
தெரிந்த நான்மறையோர்க் கிட மாய திருமிழலை
இருந்து நீர்தமி ழோடி சைகேட்கும்
     இச்சை யாற்காசு நித்தல் நல்கினீர்
அருந்தண் வீழிகொண்டீர் அடி யேற்கும் அருளுதிரே.

Receiving alms in the villages, you have the relation of Bhutas with which you share it.
Residing in Tirumizhalai, which is the place for Brahmins who have made researches into the four Vedas, you daily gave money in the form of coins wishing to hear Tamiḻ verses and music. (This refers to the story of Siva giving money to Sambandhar and Nāvukkaracar during a famine in this shrine.)  You occupied the shade of cool and rare Veezhi. 

Arunachala Siva.

474
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: February 12, 2019, 09:47:49 AM »
Verse 7:


பணிந்த பார்த்தன் பகீர தன்பல
     பத்தர் சித்தர்க்குப் பண்டு நல்கினீர்
திணிந்த மாடந்தொறுஞ் செல்வம் மல்கு திருமிழலைத்
தணிந்த அந்தணர் சந்தி நாடொறும்
     அந்தி வானிடு பூச்சி றப்பவை
அணிந்து வீழிகொண்டீர் அடி யேற்கும் அருளுதிரே.

You granted your grace to many pious people, persons with miraculous powers, beginning with Arjuna and Bhagirata, in the distant past.  In Tirumizhalai, where wealth increases in every mansion which is being close to each other, having adorned the superior decoration with flowers during morning, midday and evening daily by Brahmins who have tranquility of mind.  You occupied the shade of Veezhi. You grant your grace to me also, your slave.

Arunachala Siva.

475
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: February 12, 2019, 06:28:39 AM »
Verse  6:


எறிந்த சண்டி இடந்த கண்ணப்பன்
     ஏத்து பத்தர்கட் கேற்றம் நல்கினீர்
செறிந்த பூம்பொழில்தேன் துளிவீசுந் திருமிழலை
நிறைந்த அந்தணர் நித்த நாள்தொறும்
     நேசத்தால் உமைப் பூசிக் கும்மிடம்
அறிந்து வீழிகொண்டீர் அடி யேற்கும் அருளுதிரே.

You granted preeminence to pious persons like Chandi who cut off the leg of his father and Kaṇṇappaṉ who scooped his eye, in Tirumizhalai, where the dense flower gardens spray drops of honey, knowing the place where the Brahmins full of knowledge daily worship you permanently, with love, you occupied the shade of Veezhi, grant you grace to me also who is your slave.

Arunachala Siva.


476
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: February 11, 2019, 02:51:03 PM »
Verse  5:

புரிசை மூன்றையும் பொன்றக் குன்றவில்
     ஏந்தி வேதப் புரவித் தேர்மிசைத்
திரிசெய் நான்மறையோர் சிறந் தேத்துந் திருமிழலைப்
பரிசி னால்அடி போற்றும் பத்தர்கள்
     பாடி யாடப் பரிந்து நல்கினீர்
அரிய வீழிகொண்டீர் அடி யேற்கும் அருளுதிரே.


To destroy completely the three forts, holding the bow of a mountain,
you changed them into ash, standing on a chariot drawn by horses which were Vedas in Tirumizhalai,  where Brahmins who have learnt the four Vedas praise you in an extra-ordinary manner, you granted with love all the wishes of those pious people who praised your feet with love and sang and danced out of joy, you occupied the shade of the rare Veezhi.

See 1st verse.

Arunachala Siva.

477
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: February 11, 2019, 11:32:22 AM »
Verse  4:

பந்தம் வீடிவை பண்ணி னீர்படி
     றீர்ம திப்பிதிர்க் கண்ணி யீரென்று
சிந்தைசெய் திருக்குஞ் செங்கை யாளர் திருமிழலை
வந்து நாடகம் வான நாடியர்
     ஆட மாலயன் ஏத்த நாள்தொறும்
அந்தண் வீழிகொண்டீர் அடி யேற்கும் அருளுதிரே.


You created bondage and liberation for the souls,
though you created them you conceal yourself from them,
therefore you are deceitful.
You wear a chaplet of a crescent moon, praising you in this manner,
in Tirumizhalai, where people with good conduct meditate on you always.
The divine damsels descend down and perform dances, daily.
Vishnu and Brahma, to praise you,
you occupied the cool shade of the beautiful Veezhi.

See 1st verse.

Arunachala Siva.


478
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: February 11, 2019, 11:28:01 AM »
Verse  3:


ஊனை யுற்றுயி ராயி னீர்ஒளி
    மூன்று மாய்த்தெளி நீரோ டானஞ்சின்
தேனை ஆட்டுகந்தீர் செழு மாடத் திருமிழலை
மானை மேவிய கையி னீர்மழு
    வேந்தி னீர்மங்கை பாகத் தீர்விண்ணில்
ஆன வீழிகொண்டீர் அடி யேற்கும் அருளுதிரே.


One who is the life in the body!
Being the three lights sun, moon and the fire you desired being bathed in clear water, five products of the cow and honey between them in Tirumizhalai, which has wealthy mansions.  You are the one who has a deer in the hand!
One who holds a battle-axe!
One who has on one half a lady you occupied the shade of Veezhi, which grew tall and rose into the sky.

Arunachala Siva.

479
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: February 11, 2019, 07:19:05 AM »
Verse 2:

விடங்கொள் மாமிடற் றீர்வெள் ளைச்சுருள்
     ஒன்றிட்டு விட்ட காதி னீர்என்று
திடங்கொள் சிந்தையினார் கலி காக்கும் திருமிழலை
மடங்கல் பூண்ட விமானம் மண்மிசை
     வந்தி ழிச்சிய வான நாட்டையும்
அடங்கல் வீழிகொண்டீர் அடி யேற்கும் அருளுதிரே.


One who has a black neck which swallowed the poison, praising, you as one who has on one ear men`s ear-ring made of conch, hanging, in Tirummizhalai, where Brahmins who have a firm mind protect the world from poverty, you occupied the shade of the Veezhi,  plant which contained within it the heaven which caused to descend on this early, a Vīmāṉam which was supported by lions, you grant your grace to me also, your slave.

Arunachala Siva.

480
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: February 10, 2019, 11:55:41 AM »
Tiru Veezhimizhalai:

Verse  1:

நம்பி னார்க்கருள் செய்யும் அந்தணர்
     நான்ம றைக்கிட மாய வேள்வியுள்
செம்பொ னேர்மடவா ரணி பெற்ற திருமிழலை
உம்ப ரார்தொழு தேத்த மாமலை
     யாளொ டும்முட னேயு றைவிடம்
அம்பொன் வீழிகொண்டீர் அடி யேற்கும் அருளுதிரே.

Siva who grants his grace to those who worship you with piety in the sacrifice, performed by Brahmins and which is mentioned in the four Vēdas, in Tirumiḻalai, which is adorned by ladies who are as beautiful as the red Lakshmi.  You occupied the beautiful shade of Veezhi, as your abode, along with the daughter of the big mountain, to be worshipped with joined hands and praised by the Devas in heaven,
you grant your grace to me also, your slave.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 [32] 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 ... 3200