Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 [309] 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 ... 3112
4621
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: April 08, 2017, 09:31:26 AM »
Verse  3:

விடையுடை வெல்கொடி யேந்தினா னும்விறற் பாரிடம்
புடைபட வாடிய வேடத்தா னும்புன வாயிலில்
தொடைநவில் கொன்றையந் தாரினா னுஞ்சுடர் வெண்மழுப்
படைவல னேந்திய பால்நெய்யா டும்பர மனன்றே.

Siva who holds a victorious flag of a bull, who has a form with which he danced, the strong Bhutas to surround him, he who wears a garland of Koṉṟai fastened together into a garland, and who is in Puṉavāyil, is the supreme god who bathes in milk and ghee and holds in the right hand a white weapon of a battle-axe.

Arunachala Siva.

4622
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: April 08, 2017, 09:28:10 AM »
Verse  2:


விண்டவர் தம்புர மூன்றெரித் துவிடை யேறிப்போய்
வண்டம ருங்குழல் மங்கையொ டும்மகிழ்ந் தானிடம்
கண்டலு ஞாழலு நின்றுபெ ருங்கடற் கானல்வாய்ப்
புண்டரீ கம்மலர்ப் பொய்கைசூழ்ந் தபுன வாயிலே.

Burning the three cities of the enemies, going out riding on a bull. The place where Siva stayed with pleasure with a lady of distinction on whose tresses of hair bees settle, is Puṉavāyil, which is surrounded by natural tanks where lotus flowers grow, and where in the sea-shore garden near the big ocean fragrant screwpine and fetid cassia stand.

Arunachala Siva.

4623
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: April 08, 2017, 09:24:25 AM »
Tirup Punavayil:

Verse  1:

மின்னியல் செஞ்சடை வெண்பிறை யன்விரி நூலினன்
பன்னிய நான்மறை பாடியா டிப்பல வூர்கள்போய்
அன்னமன் னந்நடை யாளொ டும்மம ரும்மிடம்
புன்னைநன் மாமலர் பொன்னுதிர்க் கும்புன வாயிலே.

Siva wears a white crescent moon on the red matted locks, which has the qualities of lightning. He wears a loosened sacred thread on his chest. Going to many places dancing and singing the four Vēdas and repeating them often, the place where he stays with a lady whose gait is comparable to that of the swan, is Puṉavāyil where the good big flowers of the mast-wood trees shed pollen which is golden in color.

Arunachala Siva.


4624
General Discussion / Re: Two Lovers, One Beloved - Margaret Laulor:
« on: April 07, 2017, 04:29:21 PM »
It should be remembered that Rabi'a's dates are very early in the history of Sufism.  As was mentioned earlier the environment was one of worldliness, due to the consolidation of the new empire.  The new ruling dynasty of the Umayyads displayed a secular attitude in contrast to the piety and simplicity of the four early Caliphs. There was not yet a separation between the Ulama or community, and the ascetics; however, there was among some people an emphasis on personal piety and abstinence. Those who were to become what we now call Sufis stressed a deepening of ethical motivation, and developed isolationism in reaction to political controversies, giving to religion a more personal basis in religious devotion.  The Ulama were pure theologians and legists, consequently remaining more impersonal.  We have, then, the Sufi challenge of love and pure devotion to the legists' concept of obedience and observance of the Law.  (Fazlur Rahman, Islam, Garden City, Anchor Books, 1968)

During the first two centuries Sufism was a spontaneous individual phenomenon, but as the class of Ulama evolved out of the formal disciplines of Islamic law and theology,
Sufism became tremendously popular.  The challenge of early Sufism to formal Islam was insignificant compared with later Sufism to formal Islam was insignificant compared with later Sufism after music and dance were added.  The position of the mosque as religious center was threatened.

Finally, scholars have investigated the influences of Christianity and Gnosticism on Sufism, and of Sufism on Christian mysticism.  It seems that there is basis for both beliefs. It is not entirely unlikely that the two saints we have examined in this study followed a tradition that had been influenced by the others.  It should be noted that for seven centuries Christians had fought against the Moors to keep Spain a Christian country.  After the country had finally achieved military and political power in the early sixteenth and seventeenth centuries, the Spanish mystical movement, of which Teresa  was a part, flourished.  Influence of Sufism has been noted in this phenomenon.

Whatever the influences were, we have seen more that unites Rabi'a and Teresa that separates them.  It has been said that in the mystical experience of Oneness, the     
Universal is to be found. It is only in the effort to record the most profound of spiritual experiences those differences sometimes appear, as each mystic uses the language of her/his own faith.  The power of that experience cannot be denied.

'Those who could speak like this had a persuasiveness that lay not in their logic, but in themselves and their practice.  And the ones to whom they spoke listened not merely with interest of an observer but with the painstaking attention of the apprentice; the one who learned, learned something that she/he would try to do.  (Furse, Margaret Lewis, Mysticism: Window on a World View: Nashville, Abingdon Press, 1977)

concluded.

Arunachala Siva.

                           

4625
Poems from Mountain Path - April - June 2017:

Miraculous Ramana - Arbus:

Bhagavan, if you had cured
Incurable ailments all your life
I would have hailed you as a healer
Playing once more your leela,
-- nothing more.

If you had even revived the dead,
I would have vigorously shaken my head.
Is this resurrection?
Once you had said,
No. It is to die as ego and rise as That,
to which we all aspire.
If you had bestowed to the blind vision
And they promptly sat before a television,
I would have asked you why you not open instead
Their inner eye, the Infinite Eye
By ending their sense of 'I'?
If you had materialized this and that
In glistening steel, silver, and gold,'
Bringing to the receivers pleasures untold,
That would have left me quite cold.
Ramana, you work miracles incredible
Though, to human eyes they are invisible.
Yet, even visible, are inexplicable.
They are beyond all the words
Known to the tongues of all the worlds.

***

Arunachala Siva.             

4626
Poems from Mountain Path - April - June 2017:

Peace - Barbara Croissant:

Peace IS
Everywhere, always.
Although it is hidden
By the mischief of the mind's restless eye
You can see it in your own backyard
In winter's stillness reflected
And find it
In the quiet recesses
Of the Pure Heart
Shining
Even in suffering
Yet invisible
Beyond birth and death
Indestructible
The Eye of the eye.

***

Arunachala Siva.   
 

4627
Poems from Mountain Path - April - June 2017:

The Flame - Rahul Lama:

A match stick is useless unless lighted,
When ignited,
Till the very end of its existence,
It serves itself.

A man is useless unless enlightened,
When enlightened,
Till the very end of his life,
He surrenders himself.


***

Arunachala Siva.   

4628
Poems from Mountain Path - April - June 2017:

Not Bound -  Michael Hornum.

Not bound to any nature to prevent being all,
And not bound to any creature to be changed by being all,

Not modified by any sort of relation,
And never other, even when otherness appears,

So, free from differences even in every difference,
Experiencing every difference as freedom from difference,

Nevertheless, not excluding any difference,
As freedom from difference is not itself a difference,

Yea, since the One is not everything at all,
It is freely each and everything.

***

Arunachala Siva. 

4629
Poems from Mountain Path - April - June 2017:

Seed - Ana Ramana.

From the wind, I learned about surrender;
how the wheat fields lightly yield
to very passing storm.
From the sky, I learned illusion:
that dome of roof above us,'
the poignant blue at dusk, is little more than dust.
And from the earth, I learned devotion:
each petal of my foot bowing to each weed
that I grew out of.
And from others,
I learned about possession:
who I was not, and by extension,
who I thought I was.
But it was my beloved Master
who taught me the one perfect lesson:
to untie all knots of knowing,
to dissolve into no one, to become again
the innocence that bore
and blossomed all of us.
He offered me in pure humility
this moment brimming with
the faceless, nameless
mindless ecstasy
of never ending Love.

***

Arunachala Siva.           

4630
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: April 07, 2017, 11:10:01 AM »
Verse  11:

பகலவன் மீதியங் காமைக்காத் தபதி யோன்றனை
இகலழி வித்தவ னேத்துகோ யிலிரா மேச்சுரம்
புகலியுள் ஞானசம் பந்தன்சொன் னதமிழ் புந்தியால்
அகலிட மெங்குநின் றேத்தவல் லார்க்கில்லை யல்லலே.

The temple in Rameswaram praised by Raman who killed in battle Ravanan who well guarded his city so that the sun would not pass over his city. To those who can praise in all the places in this wide world, with intention, the Tamizh, verses composed by Jnana Sambaṉdhan of Pukali, there will be definitely no sufferings.

Padigam on Tiru Rameswaram concluded.

Arunachala Siva.

4631
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: April 07, 2017, 11:05:40 AM »
Verse 10:

சாக்கியர் வன்சமண் கையர்மெய் யிற்றடு மாற்றத்தார்
வாக்கிய லும்முரை பற்றுவிட்டுமதி யொண்மையால்
ஏக்கிய லுஞ்சிலை யண்ணல்செய் தவிரா மேச்சுரம்
ஆக்கிய செல்வனை யேத்திவாழ் மின்னரு ளாகவே.

Leaving attachments to the spoken words of inconsistency in their religious doctrines of the low and strong Jains and Buddhists, by the brilliance of your intellect praising the god who had converted Rameswaram, established by the chief who has a bow which is useful by the arrow, into a shrine. Lead such a life as to obtain the grace of Siva.

Arunachala Siva.

4632
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: April 07, 2017, 11:03:57 AM »
Verse 9:


Not available.

Arunachala Siva.

4633
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: April 07, 2017, 10:59:21 AM »
Verse  8:

பெருவரை யன்றெடுத் தேந்தினான் றன்பெயர் சாய்கெட
அருவரை யாலடர்த் தன்றுநல் கியயன் மாலெனும்
இருவரு நாடிநின் றேத்துகோ யிலிரா மேச்சுரத்
தொருவனு மேபல வாகிநின் றதொரு வண்ணமே.

Ravanan who lifted and held long ago a big mountain to lose his fame and brilliance,
granting his grace after pressing down Ravanan with the great mountain. The unequaled god who is in the temple at Rameswaram where both Brahma and Vishnu having searched the head and feet and failed in their attempt praise Siva, is a beauty that he has taken many manifestations.

Arunachala Siva.

4634
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: April 07, 2017, 10:54:38 AM »
Verse  7:

சனிபுதன் ஞாயிறு வெள்ளிதிங் கட்பல தீயன
முனிவது செய்துகந் தானைவென் றவ்வினை மூடிட
இனியருள் நல்கிடென் றண்ணல்செய் தவிரா மேச்சுரம்
பனிமதி சூடிநின் றாடவல் லபர மேட்டியே.


Having won Ravanan who esteemed his strength as great, by getting angry with the planets Saturn, Mercury, Sun, Venus, and Moon which do evil also, that sin when encompassed him, Rameswaram which was established by the chief who requested Siva, grant me now your grace is the God in the most exalted place, who wears a cool crescent moon and is able to dance in the standing posture.

Arunachala Siva.



4635
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: April 07, 2017, 10:49:18 AM »
Verse  6:


அணையலை சூழ்கட லன்றடைத் துவழி செய்தவன்
பணையிலங் கும்முடி பத்திறுத் தபழி போக்கிய
இணையிலி யென்றுமி ருந்தகோ யிலிரா மேச்சுரம்
துணையிலி தூமலர்ப் பாதமேத் தத்துயர் நீங்குமே.

Raman who created a path on that day blocking the ocean in which the waves are moving, by a dam, in Rameswaram, where the god who is unequaled and who removed the sin of Raman who cut down the ten heads of Ravanan, which were shining being big in size, dwells for ever all sufferings will go away if one praises the feet which are like the defect-less flowers, of Siva who has no comparison.

Arunachala Siva.


Pages: 1 ... 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 [309] 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 ... 3112