Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 [308] 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 ... 2948
4606
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: November 18, 2016, 10:13:38 AM »
Verse  6:

பித்தென்னை ஏற்றும் பிறப்பறுக்கும் பேச்சரிதாம்
மத்தமே யாக்கும்வந் தென்மனத்தை அத்தன்
பெருந்துறையான் ஆட்கொண்டு பேரருளால் நோக்கும்
மருந்திறவாப் பேரின்பம் வந்து.


He will madden me with devotion;
He will snap my birth.
The Sire,
the One of Perunthurai will rule me and cast on me His looks of great grace.
He is the Nectar of endless bliss.
He will cause my mind to rejoice in ineffable and frenzied rapture.

Arunachala Siva.4607
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: November 18, 2016, 10:10:48 AM »
Verse  5:


அறையோ அறிவார்க் கனைத்துலகும் ஈன்ற
மறையோனும் மாலும்மால் கொள்ளும் இறையோன்
பெருந்துறையுள் மேய பெருமான் பிரியா
திருந்துறையும் என்நெஞ்சத் தின்று.

I challenge the knowledgeable ones.
The God who presides over Perunthurai,
the Deity that caused Brahma,
the reciter of the Vedas,
who created all the worlds and Vishnu to get bewildered,
abides for good in my bosom this day and knows no parting from me.

Arunachala Siva.4608
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: November 18, 2016, 10:07:57 AM »
Verse  4:


முன்னை வினையிரண்டும் வேரறுத்து முன்னின்றான்
பின்னைப் பிறப்பறுக்கும் பேராளன் தென்னன்
பெருந்துறையில் மேய பெருங்கருணை யாளன்
வருந்துயரந் தீர்க்கும் மருந்து.


The Southerner abiding at Perunthurai is the One of immense mercy.
He,
Uprooted the twofold Karma wrought by me in my previous births and He,
the One of great compassion,
Will snap all my future births.
He is also the remedy for the sorrows of my current embodiment.

Arunachala Siva.

4609
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: November 18, 2016, 10:04:55 AM »
Verse  3:


செய்த பிழையறியேன் சேவடியே கைதொழுதே
உய்யும் வகையின் உயிர்ப்பறியேன் வையத்
திருந்துறையுள் வேல்மடுத்தென் சிந்தனைக்கே கோத்தான்
பெருந்துறையில் மேய பிரான்.


The God of Perunthurai came to earth and abode here.
He took out His spear from its sheath and aimed it at my bosom.
I am not aware of any offence for which I was so punished.
I but adored,
His salvific feet with my hands.
I know not the animating source of my salvation.


Arunachala Siva.4610
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: November 18, 2016, 10:01:45 AM »
Verse  1:


வெய்ய வினையிரண்டும் வெந்தகல மெய்யுருகிப்
பொய்யும் பொடியாகா தென்செய்கேன் செய்ய
திருவார் பெருந்துறையான் தேனுந்து செந்தீ
மருவா திருந்தேன் மனத்து.


I did not enshrine in my mind the ruddy Flame the Lord of salvific and grace-abounding Perunthurai who confers honey-like bliss.
My cruel and twofold Karma is not burnt and scattered away.
My body does not melt.
My falsity is not reduced to powder.
Alas,
what can I do at all?

Arunachala Siva.

4611
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: November 18, 2016, 09:57:51 AM »
Tiru Venba:

The state of merging with Siva.

Anainthor Thanmai:


Verse  2:


ஆர்க்கோ அரற்றுகோ ஆடுகோ பாடுகோ
பார்க்கோ பரம்பரனே என்செய்கேன் தீர்ப்பரிய
ஆனந்த மாலேற்றும் அத்தன் பெருந்துறையான்
தானென்பார் ஆரொருவர் தாழ்ந்து.


If there be any who can tell me clearly that it is the Sire of Perunthurai who will truly madden me with His endless bliss,
will I,
O Supreme Ens,
paying obeisance to him,
raise a din,
cry aloud,
dance,
sing or stare at him?
Alas what can I do?


Arunachala Siva.

4612
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: November 18, 2016, 09:53:03 AM »
Verse  2:தொண்டர்காள் தூசிசெல்லீர்
    பத்தர்காள் சூழப்போகீர்
ஒண்டிறல் யோகிகளே
    பேரணி உந்தீர்கள்
திண்டிறல் சித்தர்களே
    கடைக்கூழை சென்மின்கள்
அண்டர்நா டாள்வோம்நாம்
    அல்லற்படை வாராமே. 


O Servitors,
form the front line;
O devotees,
proceed encircling;
O splendorous and puissant Yogis,
lead the main army;
O doughty and mighty Siddhas,
form the rear-guard.
Lo,
we will rule over the celestial domain,
For-fending the onslaught of the army of worries

concluded.

Arunachala Siva.

4613
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: November 18, 2016, 09:49:08 AM »
Tirup Padai Ezhuchhi:

The war with this world:

Prapancha Por:

Verse  1:

ஞானவாள் ஏந்தும்ஐயர்
    நாதப் பறையறைமின்
மானமா ஏறும்ஐயர்
    மதிவெண் குடைகவிமின்
ஆனநீற் றுக்கவசம்
    அடையப் புகுமின்கள்
வானஊர் கொள்வோம்நாம்
    மாயப்படை வாராமே.
 Drum the Pranava-Drum of Him ? the sublime One who wields the sword of Gnosis.
Over the crown of Him,
The sublime One that rides the great and glorious charger,
Hold the unfolded,
moon-white umbrella.
Encase Yourselves in the protection of the Holy Ash.
Lo,
"let us capture the celestial city for-fending the onslaught of   Maya's army.


Arunachala Siva.

4614
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 18, 2016, 08:19:29 AM »
Verse  22:


உலகு புரக்கும் குடைவளவர்
    உரிமைச் செழிய ருடன்கூட
நிலவு பெருமுக் கோக்களாய்
    நீதி மனுநூல் நெறிநடத்தி
அலகில் அரசர் திறைகொணர
    அகத்தும் புறத்தும் பகையறுத்து
மலருந் திருநீற் றொளிவளர
    மறைகள் வளர மண்ணளிப்பார்.


With the beautiful Chozha guarding the world
And the Paandya privileged to rule, he formed
The great three sovereignty and upheld treasure
As propounded in the work of Manu;
Innumerable kings paid him tribute;
He quelled enmity, both external and internal;
Fostering the resplendence of the holy ash
And the Vedas, he fostered the earth.

Arunachala Siva.

4615
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 18, 2016, 08:16:45 AM »
Verse  21:

யானை மிசைநின் றிழிந்தருளி
    இலங்கும் மணிமண் டபத்தின்கண்
மேன்மை அரியா சனத்தேறி
    விளங்குங் கொற்றக் குடைநிழற்றப்
பானல் விழியார் சாமரைமுன்
    பணிமா றப்பன் மலர்தூவி
மான அரசர் போற்றிடவீற்
    றிருந்தார் மன்னர் பெருமானார்.He descended from the bedecked elephant, moved
Through the hall inlaid with gems, and ascended
The lofty throne over which the lustrous and royal
Parasol cast a lovely shade; lily-eyed damsels
Waved chamaras; sprinkling flowers, princes hailed him;
Thus the Chera king sat enthroned in splendor.

Arunachala Siva.   

4616
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 18, 2016, 08:14:12 AM »
Verse  20:மன்னர் பெருமான் திருத்தொண்டு
    கண்டு மதிநீடு அமைச்சரெலாம்
சென்னி மிசைஅஞ் சலிசெய்து
    போற்றச் சினமால் களிறேறி
மின்னு மணிப்பூண் கொடிமாட
    வீதி மூதூர் வலங்கொண்டு
பொன்னின் மணிமா ளிகைவாயில்
    புக்கார் புனைமங் கலம்பொலிய.

Beholding the manifested servitorship of the king,
All the intellectually great ministers hailed him
Folding their hands above their heads; the king
Once again mounted the huge and wrathful tusker,
Went round the streets of the hoary city rich in lustrous
And gemmy mansions whence wafted many a flag,
And entered the vestibule of the palace decked
With gold and gems and mantled in great auspiciousness.

Arunachala Siva.


4617
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 18, 2016, 08:10:39 AM »
Verse  19:

சேரர் பெருமான் தொழக்கண்டு
    சிந்தை கலங்கி முன்வணங்கி
யார்என் றடியே னைக்கொண்ட
    தடியேன் அடிவண் ணானென்னச்
சேரர் பிரானு மடிச்சேரன்
    அடியேன் என்று திருநீற்றின்
வார வேடம் நினைப்பித்தீர்
    வருந்தா தேகும் எனமொழிந்தார்.Adored by the Chera King, the bewildered washerman
Hailed the king and said: "My lord, who am I
That you should do so? I am your servant,
Your washerman." Hearing this the king said:
"I am Chera, the servitor; you reminded us
Of the lovable guise of the holy ash;
Well, you may proceed untouched by grief."

Arunachala Siva.   


4618
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 18, 2016, 08:08:11 AM »
Verse  18:


மழையிற் கரைந்தங் குவரூறி
    மேனி வெளுத்த வடிவினால்
உழையிற் பொலிந்த திருக்கரத்தார்
    அடியார் வேடம் என்றுணர்ந்தே
இழையிற் சிறந்த வோடைநுதல்
    யானைக் கழுத்தி னின்றிழிந்து
விழைவிற் பெருகுங்காதலினால்
    விரைந்து சென்று கைதொழுதார்.As the fuller's earth soaked by rain dripped
Down his person making it white, he thought it
To be the habit of a devotee of the Lord
Whose hand sports an antelope; he descended
Down from the neck of the decked royal tusker,
And in loving devotion and increasing ardor,
Folded his hands in all haste.

Arunachala Siva.

4619
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 18, 2016, 08:05:28 AM »
Verse  17:

தம்பி ரானார் கோயில்வலங்
    கொண்டு திருமுன் தாழ்ந்தெழுந்து
கும்ப யானை மேல்கொண்டு
    கொற்றக் குடையும் சாமரையும்
நம்பும் உரிமை யவர்தாங்க
    நலங்கொள் நகர்சூழ் வலங்கொள்வார்
மொய்ம்பில் உவரின் பொதிசுமந்தோர்
    வண்ணான் முன்னே வரக்கண்டார்.


Then he circumambulated the Lords shrine, came'
Before His presence, prostrated there,
Rose up and moved out; he mounted the royal tusker;
The trusted retinue held aloft the white parasol
And waved Chamaras; as he thus came round
The city in procession he beheld a washerman
With a bundle of fuller's earth on his shoulders,
Come before him.   


Arunachala Siva.


4620
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 18, 2016, 08:01:24 AM »
Verse  16:


உரிமை நாளில் ஓரைநலன்
    எய்த மிக்க வுபகரணம்
பெருமை சிறக்க வேண்டுவன
    வெல்லாம் பிறங்க மங்கலஞ்செய்
திருமை யுலகுக் கொருமைமுடி
    கவித்தார் எல்லா வுயிருமகிழ்
தரும நிலைமை யறிந்துபுவி
    தாங்குங் கழறிற் றறிவார்தாம்.   


On the appointed day, during the goodly hora,
All things needed for the coronation were splendorusly
Arranged and all auspicious rites were duly
Performed; Kazharitru Arivaar who knew well
That piety which could cause all lives--animate
And inanimate--, thrive in happiness, wore that crown
By which he could rule both earth and heaven.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 [308] 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 ... 2948