Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 [308] 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 ... 2903
4606
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 21, 2016, 09:08:52 AM »
Verse  276:அழுக்கு மெய்கொடென் றெடுத்தசொற் பதிகம்
    ஆதி நீள்புரி யண்ணலை யோதி
வழுத்து நெஞ்சொடு தாழ்ந்துநின் றுரைப்பார்
    மாதொர் பாகனார் மலர்ப்பதம் உன்னி
இழுக்கு நீக்கிட வேண்டும்என் றிரந்தே
    எய்து வெந்துயர்க் கையற வினுக்கும்
பழிக்கும் வெள்கிநல் லிசைகொடு பரவிப்
    பணிந்து சாலவும் பலபல நினைவார்.


With an adoring heart he fell prostrate on the ground
And hailed the Lord of ever-during Aadipuri
In a decade of verse which opened thus:
"Azhukku meikodu." Contemplating the flower soft feet
Of the Lord whose half is His Consort, he prayed
To Him thus: "You should abolish this flaw." He was
Ashamed of his cruel and helpless plight and stigma;
He hailed the Lord in mellifluous melody, and Him
Adored; then he thought of many, many things.

Arunachala Siva.

4607
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 21, 2016, 09:06:34 AM »
Verse  275:


செய்வதனை யறியாது
    திகைத்தருளி நெடிதுயிர்ப்பார்
மைவிரவு கண்ணார்பால்
    சூளுறவு மறுத்ததனால்
இவ்வினைவந் தெய்தியதாம்
    எனநினைந்தெம் பெருமானை
வெவ்வியஇத் துயர்நீங்கப்
    பாடுவேன் எனநினைந்து.He did not know what he could do; he was bewildered;
He heaved long sighs of distress; he thought
Thus: "This is the result of my transgression
Of my plighted word to her whose eyes are touched
With collyrium." Then he mused thus:
"I will hail my Lord in numbers to rid me
Of this misery that has come to me."

Arunachala Siva.   

4608
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 21, 2016, 09:03:15 AM »
Verse  274:


பின்னொருநாள் திருவாரூர்
    தனைப்பெருக நினைந்தருளி
உன்னஇனி யார்கோயில்
    புகுந்திறைஞ்சி ஒற்றிநகர்
தன்னையக லப்புக்கார்
    தாஞ்செய்த சபதத்தால்
முன்னடிகள் தோன்றாது
    கண்மறைய மூர்ச்சித்தார்.


Then, one day, thinking very much on Tiruvaaroor, he entered,
The temple of His who is sweet to think on,
And adored Him; as he moved out leaving Otriyoor
By reason of his oath, the light of his eyes grew extinct;
He could not see the treading ground; he swooned.   

Arunachala Siva.

4609
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 21, 2016, 09:00:52 AM »
Verse  273:


மின்னொளிர்செஞ் சடையானை
    வேதமுத லானானை
மன்னுபுகழ்த் திருவாரூர்
    மகிழ்ந்தானை மிகநினைந்து
பன்னியசொற் பத்திமையும்
    அடிமையையுங் கைவிடுவான்
என்னுமிசைத் திருப்பதிகம்
    எடுத்தியம்பி யிரங்கினார்.


Much, very much, did he think on the Lord enshrined
In Poongkoyil, the Lord who is the Author
Of the Vedas, the Lord who abides in joy in Tiruvaaroor,
And hailed Him in a divine and musical decade of lofty verses
Which opened thus: "Patthimaiyum atimaiyaiyum?"

Arunachala Siva.   

4610
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 21, 2016, 08:58:42 AM »
Verse  272:

பூங்கோயில் அமர்ந்தாரைப்
    புற்றிடங்கொண் டிருந்தாரை
நீங்காத காதலினால்
    நினைந்தாரை நினைவாரைப்
பாங்காகத் தாமுன்பு
    பணியவரும் பயனுணர்வார்
ஈங்குநான் மறந்தேனென்
    றேசறவால் மிகவழிவார்.

He abides in joy in Poongkoyil; He is enshrined
In the Ant-Hill; He thinks on them that thinks on Him
In unforgetful and loving devotion: of adoration unto him
Aaroorar grew conscious, as the fruit of his regular
And proper worship in the past; exclaiming:
"Lo, here did I clean forget Him,"
He wallowed exceedingly in misery.

Arunachala Siva.

4611
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 21, 2016, 08:56:35 AM »
Verse  271:


வெண்மதியின் கொழுந்தணிந்த
    வீதிவிடங் கப்பெருமான்
ஒண்ணுதலார் புடைபரந்த
    ஓலக்க மதனிடையே
பண்ணமரும் மொழிப்பரவை
    யார்பாட லாடல்தனைக்
கண்ணுறமுன் கண்டுகேட்
    டார்போலக் கருதினார்.Aaroorar imagined that he indeed heard and witnessed
In person, the song and dance of Paravaiyaar
Of mellifluous words, during the Tiruvolakkam--
Circled by women of dazzling foreheads--, of the Lord
Veethivitangkan who wears a white crescent on His crown.   

Arunachala Siva.

4612
It was a divine miracle that the Lord God thus made me His vassal even at that tender age.  He deigned to
fulfill my wish yet did not provide more than what I required!  No doubt it was a portent of things to come -
a monastic, frugal living all through my life. Since those distant childhood times to this day, Bhagavan continues to protect me from the desire to possess more than what is essential for my minimal needs.
One day my father chanced to see my Vibhuti pouch and wanted to know how I came in possession of it.  When I told him what had happened he was amazed. His affection and care towards me grew me all
the more for it.

A year went by when yet another desire sprang up in me.  This time it was to express to no one.  This wish of
mine too was fulfilled by the Lord Almighty thus;  it was my daily habit at that time to go to bathe in the pond
along with a playmate of mine.  One particular day, while on our way to the pond, my friend exclaimed, 'Oh, I forget to do something which my father had asked me to to!'  So saying, he left me.  As I continued my walk alone, I saw a large sized lotus lying on my path.  When I picked it up with curiosity, I was astounded. A
rosary of Rudraksha beads, strung in gold, lay aglitter in the hub of the unusually large flower, the largest one
could have ever seen.  Filled with tears of ecstasy, I looked around but could discover no one who would be
a likely claimant to it.

With pious fervor,I brought it home and showed the rosary to my father telling him how I had chanced upon it. My parents and others were just awe struck.  I began to wear the string of Rudraksha always around my neck.  Later on my brothers deposited it amidst other articles of worship in the family prayer room.  My heart swells with piety whenever I recall Lord Siva's boundless compassion, which had been a veritable Kalpaka
tree to me.

contd.,

Arunachala Siva.     
                     

4613
10.கொன்றை மதியமுங் கூவிள மத்தமும்
துன்றிய சென்னியர் அன்னே என்னும்
துன்றிய சென்னியின் மத்தம்உன் மத்தமே
இன்றெனக் கானவா றன்னே என்னும்.O mother,
she says:
"His head is adorned with a crescent,
Bhilwa leaves and the flowers of Konrai and Datura.
" O mother,
she also says :
"The Datura flowers on His head have,
this day,
inebriated me completely."


concluded.

Arunachala Siva.

4614
9.


தையலோர் பங்கினர் தாபத வேடத்தர்
ஐயம் புகுவரால் அன்னே என்னும்
ஐயம் புகுந்தவர் போதலும் என்னுள்ளம்
நையும்இது என்னே அன்னே என்னும்.

O mother,
she says:
"His half is His Consort.
His habit is a tapaswi's.
Lo,
He goes about begging alms,
" O mother,
she also says:
"As He goes about begging alms,
My heart melts.
What may this be?"

Arunachala Siva.

4615
8.


தாளி அறுகினர் சந்தனச் சாந்தினர்
ஆளெம்மை ஆள்வரால் அன்னே என்னும்
ஆளெம்மை ஆளும் அடிகளார் தங்கையில்
தாள மிருந்தவா றன்னே என்னும்.


O mother,
she says:
"He is hailed with thaaliaruku;
He wears the sandal-paste.
He rules us as His slaves."
O mother,
she also says:
"In the hands of the great One are the cymbals.
How marvelous!

Arunachala Siva.

4616
7.

வெள்ளைக் கலிங்கத்தர் வெண்டிரு முண்டத்தர்
பள்ளிக்குப் பாயத்தர் அன்னே என்னும்
பள்ளிக்குப் பாயத்தர் பாய்பரி மேற்கொண்டென்
உள்ளங் கவர்வரால் அன்னே என்னும்.


O mother,
she says:
"White is His clothing;
His forehead is white with the Holy Ash;
He wears a night-shirt."
O mother,
she also says :
"The One in night-shirt who rides a galloping charger is the stealer of my heart."

Arunachala Siva.4617
6.உன்னற் கரியசீர் உத்தர மங்கையர்
மன்னுவ தென்நெஞ்சில் அன்னே என்னும்
மன்னுவ தென்நெஞ்சில் மாலயன் காண்கிலார்
என்ன அதிசயம் அன்னே என்னும்.


O mother,
she says:
"He is of Uttharamangkai inconceivably glorious;
He will ever abide in my heart."
O mother,
She also says:
"what marvel is this !
He who abides In my heart is by Vishnu and Brahma never beheld.


Arunachala Siva.

4618
5.


நீண்ட கரத்தர் நெறிதரு குஞ்சியர்
பாண்டிநன் னாடரால் அன்னே என்னும்
பாண்டிநன் னாடர் பரந்தெழு சிந்தையை
ஆண்டன்பு செய்வரால் அன்னே என்னும்.


O mother,
she says:
"His hands are long;
matted tresses are His hair;
He is the goodly Lord of the Paandya realm."
O mother,
she also says:
"The goodly Lord of the Paandya realm will rule the roving mind and bestow love on me."


Arunachala Siva.


4619
4.


ஆடரப் பூணுடைத் தோல்பொடிப் பூசிற்றோர்
வேடம் இருந்தவா றன்னே என்னும்
வேடம் இருந்தவா கண்டுகண் டென்னுள்ளம்
வாடும் இதுஎன்னே அன்னே என்னும்.

O mother,
she says:
"His jewels are dancing snakes;
He wears a tiger-skin;
He is bedaubed with ash;
Behold how His habit is."
O mother,
she also says:
"Eyeing it again and again,
my heart wilts.
What may this be?"

Arunachala Siva.

4620
3.


நித்த மணாளர் நிரம்ப அழகியர்
சித்தத் திருப்பரால் அன்னே என்னும்
சித்தத் திருப்பவர் தென்னன் பெருந்துறை
அத்தர்ஆ னந்தரால் அன்னே என்னும்.

O mother she says:
"He is a perpetual Bride-groom;
He is surpassing handsome;
He abides in mind."
"O mother,
she also says:
"He who abides in mind,
The Southerner of Perunturai,
is the blissful Father."

Arunachala Siva.Pages: 1 ... 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 [308] 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 ... 2903