Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 [307] 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 ... 2947
4591
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: November 18, 2016, 09:49:08 AM »
Tirup Padai Ezhuchhi:

The war with this world:

Prapancha Por:

Verse  1:

ஞானவாள் ஏந்தும்ஐயர்
    நாதப் பறையறைமின்
மானமா ஏறும்ஐயர்
    மதிவெண் குடைகவிமின்
ஆனநீற் றுக்கவசம்
    அடையப் புகுமின்கள்
வானஊர் கொள்வோம்நாம்
    மாயப்படை வாராமே.
 Drum the Pranava-Drum of Him ? the sublime One who wields the sword of Gnosis.
Over the crown of Him,
The sublime One that rides the great and glorious charger,
Hold the unfolded,
moon-white umbrella.
Encase Yourselves in the protection of the Holy Ash.
Lo,
"let us capture the celestial city for-fending the onslaught of   Maya's army.


Arunachala Siva.

4592
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 18, 2016, 08:19:29 AM »
Verse  22:


உலகு புரக்கும் குடைவளவர்
    உரிமைச் செழிய ருடன்கூட
நிலவு பெருமுக் கோக்களாய்
    நீதி மனுநூல் நெறிநடத்தி
அலகில் அரசர் திறைகொணர
    அகத்தும் புறத்தும் பகையறுத்து
மலருந் திருநீற் றொளிவளர
    மறைகள் வளர மண்ணளிப்பார்.


With the beautiful Chozha guarding the world
And the Paandya privileged to rule, he formed
The great three sovereignty and upheld treasure
As propounded in the work of Manu;
Innumerable kings paid him tribute;
He quelled enmity, both external and internal;
Fostering the resplendence of the holy ash
And the Vedas, he fostered the earth.

Arunachala Siva.

4593
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 18, 2016, 08:16:45 AM »
Verse  21:

யானை மிசைநின் றிழிந்தருளி
    இலங்கும் மணிமண் டபத்தின்கண்
மேன்மை அரியா சனத்தேறி
    விளங்குங் கொற்றக் குடைநிழற்றப்
பானல் விழியார் சாமரைமுன்
    பணிமா றப்பன் மலர்தூவி
மான அரசர் போற்றிடவீற்
    றிருந்தார் மன்னர் பெருமானார்.He descended from the bedecked elephant, moved
Through the hall inlaid with gems, and ascended
The lofty throne over which the lustrous and royal
Parasol cast a lovely shade; lily-eyed damsels
Waved chamaras; sprinkling flowers, princes hailed him;
Thus the Chera king sat enthroned in splendor.

Arunachala Siva.   

4594
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 18, 2016, 08:14:12 AM »
Verse  20:மன்னர் பெருமான் திருத்தொண்டு
    கண்டு மதிநீடு அமைச்சரெலாம்
சென்னி மிசைஅஞ் சலிசெய்து
    போற்றச் சினமால் களிறேறி
மின்னு மணிப்பூண் கொடிமாட
    வீதி மூதூர் வலங்கொண்டு
பொன்னின் மணிமா ளிகைவாயில்
    புக்கார் புனைமங் கலம்பொலிய.

Beholding the manifested servitorship of the king,
All the intellectually great ministers hailed him
Folding their hands above their heads; the king
Once again mounted the huge and wrathful tusker,
Went round the streets of the hoary city rich in lustrous
And gemmy mansions whence wafted many a flag,
And entered the vestibule of the palace decked
With gold and gems and mantled in great auspiciousness.

Arunachala Siva.


4595
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 18, 2016, 08:10:39 AM »
Verse  19:

சேரர் பெருமான் தொழக்கண்டு
    சிந்தை கலங்கி முன்வணங்கி
யார்என் றடியே னைக்கொண்ட
    தடியேன் அடிவண் ணானென்னச்
சேரர் பிரானு மடிச்சேரன்
    அடியேன் என்று திருநீற்றின்
வார வேடம் நினைப்பித்தீர்
    வருந்தா தேகும் எனமொழிந்தார்.Adored by the Chera King, the bewildered washerman
Hailed the king and said: "My lord, who am I
That you should do so? I am your servant,
Your washerman." Hearing this the king said:
"I am Chera, the servitor; you reminded us
Of the lovable guise of the holy ash;
Well, you may proceed untouched by grief."

Arunachala Siva.   


4596
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 18, 2016, 08:08:11 AM »
Verse  18:


மழையிற் கரைந்தங் குவரூறி
    மேனி வெளுத்த வடிவினால்
உழையிற் பொலிந்த திருக்கரத்தார்
    அடியார் வேடம் என்றுணர்ந்தே
இழையிற் சிறந்த வோடைநுதல்
    யானைக் கழுத்தி னின்றிழிந்து
விழைவிற் பெருகுங்காதலினால்
    விரைந்து சென்று கைதொழுதார்.As the fuller's earth soaked by rain dripped
Down his person making it white, he thought it
To be the habit of a devotee of the Lord
Whose hand sports an antelope; he descended
Down from the neck of the decked royal tusker,
And in loving devotion and increasing ardor,
Folded his hands in all haste.

Arunachala Siva.

4597
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 18, 2016, 08:05:28 AM »
Verse  17:

தம்பி ரானார் கோயில்வலங்
    கொண்டு திருமுன் தாழ்ந்தெழுந்து
கும்ப யானை மேல்கொண்டு
    கொற்றக் குடையும் சாமரையும்
நம்பும் உரிமை யவர்தாங்க
    நலங்கொள் நகர்சூழ் வலங்கொள்வார்
மொய்ம்பில் உவரின் பொதிசுமந்தோர்
    வண்ணான் முன்னே வரக்கண்டார்.


Then he circumambulated the Lords shrine, came'
Before His presence, prostrated there,
Rose up and moved out; he mounted the royal tusker;
The trusted retinue held aloft the white parasol
And waved Chamaras; as he thus came round
The city in procession he beheld a washerman
With a bundle of fuller's earth on his shoulders,
Come before him.   


Arunachala Siva.


4598
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 18, 2016, 08:01:24 AM »
Verse  16:


உரிமை நாளில் ஓரைநலன்
    எய்த மிக்க வுபகரணம்
பெருமை சிறக்க வேண்டுவன
    வெல்லாம் பிறங்க மங்கலஞ்செய்
திருமை யுலகுக் கொருமைமுடி
    கவித்தார் எல்லா வுயிருமகிழ்
தரும நிலைமை யறிந்துபுவி
    தாங்குங் கழறிற் றறிவார்தாம்.   


On the appointed day, during the goodly hora,
All things needed for the coronation were splendorusly
Arranged and all auspicious rites were duly
Performed; Kazharitru Arivaar who knew well
That piety which could cause all lives--animate
And inanimate--, thrive in happiness, wore that crown
By which he could rule both earth and heaven.

Arunachala Siva.

4599
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 18, 2016, 07:59:06 AM »
Verse  15:


ஆன அருள்கொண் டஞ்சலிசெய்
    திறைஞ்சிப் புறம்போந் தரசளித்தல்
ஊன மாகுந் திருத்தொண்டுக்
    கெனினும் உடையா னருளாலே
மேன்மை மகுடந் தாங்குதற்கு
    வேண்டும் அமைச்சர்க் குடன்படலும்
மான அமைச்சர் தாம்பணிந்துஅவ்
    வினைமேற் கொண்டு மகிழ்ந்தெழுந்தார்.


He adored the Lord that blessed him thus and moved
Out; though wielding the scepter was injurious
To divine servitorship, yet by reason of the grace
Granted by the Lord, he expressed his assent
To the minister who requested him to wear the lofty crown;
Then the ministers fell at his feet. And proceeded
To arrange for the coronation.

Arunachala Siva.

4600
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 18, 2016, 07:56:56 AM »
Verse  14:


மேவும் உரிமை அரசளித்தே
    விரும்பு காதல் வழிபாடும்
யாவும் யாருங் கழறினவும்
    அறியும் உணர்வும் ஈறில்லாத்
தாவில் விறலுந் தண்டாத
    கொடையும் படைவா கனம்முதலாம்
காவல் மன்னர்க் குரியனவும்
    எல்லாங் கைவந் துறப்பெற்றார்.

He was blessed with the right to reign,
Poised in devotion and love to the worship of the Lord,
An ability to con all that is uttered by mankind
As well as the world of sub-human species,
Endless and peerless success in all undertakings,
Limitless munificence and all regal splendor
Such as army, cars and mounts needed for a king,
To rule the world.

Arunachala Siva.

4601
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 18, 2016, 07:53:49 AM »
Verse  13:


இன்பம் பெருகுந் திருத்தொண்டுக்
    கிடையூ றாக இவர்மொழிந்தார்
அன்பு நிலைமை வழுவாமை
    அரசு புரக்கும் அருளுண்டேல்
என்பும் அரவும் புனைந்தாரை
    இடைபெற் றறிவே னெனப்புக்கு
முன்பு தொழுது விண்ணப்பம்
    செய்தார் முதல்வர் அருளினால்.He mused thus: "What these ministers drive at, will be
An impediment to my servitorship, the source
Of ever-increasing joy; to know if I am to be
Blessed with the divine grace of reigning,
Without deviating from the way of devotion to Siva,
I will await the time to divine the will of the Lord
Whose jewels are bones and snakes."
Thus resolved he moved into the temple and prayed;
Then by the grace of Grace,

Arunachala Siva.4602
29.  Ever of the undivided nature am I;  ever devoid of measure.  Ever of the
pure and singular form am I;  ever the consciousness alone.

30. Ever of the nature of true measure am I; ever the illuminator of existence.
Ever of the form of philosophy am I; ever pious and auspicious.

31.  One who is convinced thus is liberated.  One who is ever like this is choicest.
One who is with this attitude, is indeed the supreme Brahman, ever.

32.  One who has the conviction 'I am Brahman' alone is the wise one, whose Self is
Brahman.  He alone is the man in this world who is settled, as 'I am Brahman'.

33.  He alone is the man, the sage; the one who is liberated while alive, the Self.
Brahman alone am I, the great Self, the embodiment of Being Consciousness-Bliss.

34.  I am not the individual.  I have no differences.  I am not thought nor do I have
any mind.  I am not flesh nor do I have bones nor am I the body with ego.

35.  I am not the one who measures.  I am not that which is measured.  I am not all.
I am the supreme.  I am of the form of complete knowledge.  I am not all at any time.

36.  I am not the dead.  I have not another life. I am not just consciousness.  I am
not that which is spoken of.  I am not the liberated.  I am not the enlightened, for ever.

contd.,

Arunachala Siva.             

4603
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: November 17, 2016, 10:53:35 AM »
Verse  10:


புரள்வார் தொழுவார் புகழ்வாராய்
    இன்றே வந்தாள் ஆகாதீர்
மருள்வீர் பின்னை மதிப்பாரார்
    மதிஉட் கலங்கி மயங்குவீர்
தெருள்வீ ராகில் இதுசெய்மின்
    சிவலோ கக்கோன் திருப்புயங்கன்
அருள்ஆர் பெறுவார் அகலிடத்தே
    அந்தோ அந்தோ அந்தோவே. 


You roll not on holy ground;
adore not;
praise not;
And do not,
this very day.
become His servitors.
Lo,
you are bewildered.
Who will ever esteem you?
O ye who are perplexed as your minds are agitated !
If you seek saving clarity,
do this:
"Become His devotees."
Alas !
Alas !
Who in the world can at all come by the grace of the Sovereign Of Sivaloka whose jewels are serpents?

concluded.

Arunachala Siva.

4604
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: November 17, 2016, 10:49:19 AM »
Verse  9:

சேரக் கருதிச் சிந்தனையைத்
    திருந்த வைத்துச் சிந்திமின்
போரிற் பொலியும் வேற்கண்ணாள்
    பங்கன் புயங்கன் அருளமுதம்
ஆரப் பருகி ஆராத
    ஆர்வங் கூர அழுந்துவீர்
போரப் புரிமின் சிவன்கழற்கே
    பொய்யிற் கிடந்து புரளாதே.O ye who know no satiety having abundantly quaffed the nectar of divine grace,
conferred by Our God whose jewels are serpents and who is concorporate with Her whose eyes gleam like the martial spear !
Do not slip into the phenomenal ways and wallow in falsity.
Keep straight your mind and constantly contemplate the ankleted feet of Siva with a view to gaining them.

Arunachala Siva.

4605
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: November 17, 2016, 10:45:56 AM »
Verse  8:


பெருமான் பேரா னந்தத்துப்
    பிரியா திருக்கப் பெற்றீர்காள்
அருமா லுற்றுப் பின்னைநீர்
    அம்மா அழுங்கி அரற்றாதே
திருமா மணிசேர் திருக்கதவந்
    திறந்த போதே சிவபுரத்துத்
திருமா லறியாத் திருப்புயங்கன்
    திருத்தாள் சென்று சேர்வோமே.

O ye who are for ever established in the ever-during Bliss of God !
Alas,
do not later on,
get sunk in delusion and cry hoarse.
Come,
let us fare forth and reach the sacred feet of the holy God whose jewels are serpents and who is unknowable to the divine Vishnu,
Even as the hallowed and divine and gem-inlaid doors of Sivapuram are flung open.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 [307] 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 ... 2947