Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 [307] 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 ... 3146
4591
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 17, 2017, 12:17:20 PM »
Verse  12:


நல்லார்கள் சேர்புகலி ஞானசம் பந்தனல்ல
எல்லார்களும்பரவு மீசனை யேத்து பாடல்
பல்லார் களும் மதிக்கப் பாசுரஞ் சொன்ன பத்தும்
வல்லார்கள் வானோ ருலகாளவும் வல்ல ரன்றே.


The song with which Jnana Sambandhan of Sirkazhi where good people gather praised the Lord of the universe whom all the good people praise all those which were composed on a sacred poem to be esteemed by all people. Those who are capable of reciting these, are capable of ruling over the heaven also.

The General Padigam completed.

Arunachala Siva.

4592
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 17, 2017, 12:13:47 PM »
Verse  11:

அற்றன்றி யந்தண் மதுரைத் தொகை யாக்கினானும்
தெற்றென்று தெய்வந் தெளியார் கரைக்கோலை தெண்ணீர்ப்
பற்றின்றிப் பாங்கெதிர்வி னூரவும் பண்பு நோக்கில்
பெற்றொன் றுயர்த்த பெருமான் பெருமானு மன்றே.

Besides that act of grace one who founded the Sangam, in beautiful and cool Madurai for those people who are not clear about the superiority of Siva to be clear in their minds about that fact.  If we think of the fact that the palm leaf in which the verse was written, thrown into the clear water went up-stream safely without being washed away by the water, and reached the bank. Is not the god who held aloft a bull in his flag, a great god?

Arunachala Siva.

4593
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 17, 2017, 12:09:44 PM »
Verse  10:

மாலா யவனும் மறைவல்ல நான்மு கனும்
பாலாய தேவர் பகரில் லமு தூட்டல் பேணிக்
காலாய முந்நீர் கடைந்தார்க் கரிதா யெழுந்த
ஆலால முண்டங்கம ரர்க்கருள் செய்த தாமே.

Desiring to feed the Devas who were on their side the nectar which is not sold anywhere,  Vishnu and Brahma of four faces who was well-versed in the Vēdas, consuming the poison, which rose there, whose cruelty was unbearable, by those who churned the ocean which was its source. That act was of Siva bestowing his grace on the immortals.

Arunachala Siva.

4594
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 17, 2017, 12:00:47 PM »
Verse  9:

பாராழி வட்டம் பகையா னலிந்தாட்ட வாடிப்
பேராழி யானதிடர் கண்டருள் செய்தல் பேணி
நீராழி விட்டேறி நெஞ்சிடங் கொண்ட வர்க்குப்
போராழி யீந்த புகழும் புகழுற்ற தன்றே.

The round world surrounded by the ocean was harassed and put to much suffering and became weak by enemies seeing the mental agony of the god who is sleeping on the ocean which was dashing against the shore as if engaged in a battle against it,
desiring to bestow his grace to Vishnu who had Siva in his heart having left the ocean of water and coming to this earth. The famous acts of granting a discus capable of fighting, was praised by all people.

Arunachala Siva.


4595
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 17, 2017, 11:56:05 AM »
Verse  8:

வேத முதல்வன் முதலாக விளங்கி வையம்
ஏதப் படாமை யுலகத்தவ ரேத்தல் செய்யப்
பூத முதல்வன் முதலே முதலாப் பொலிந்த
சூத னொலிமாலை யென்றே கலிக்கோவை சொல்லே.

As the world is eminent having as its cause Siva who is the cause of the Vedas.
The people of this world to praise him so that any fault might not occur in their conduct.  The works of Sūta which proclaim Siva all living beings who is the cause as the supreme god, are the eighteen Purāṇas, Sūta was the sage who narrated all the Purāṇas to the sages who had gathered in Naimisaya Vaṉam for a sacrifice.

Arunachala Siva.

4596
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 17, 2017, 11:50:18 AM »
Verse  7:

கடிசேர்ந்த போது மலரான கைக்கொண்டு நல்ல
படிசேர்ந்த பால்கொண்டங் காட்டிடத் தாதை பண்டு
முடிசேர்ந்த காலையற வெட்டிட முக்கண் மூர்த்தி
அடிசேர்ந்த வண்ணம் மறிவார் சொலக்கேட்டு மன்றே.

Carrying in his hands fragrant buds and flowers, when Siva was bathed with milk which was of good quality, when Santēesan severed completely the leg which had joints, of his father, long ago, have we not heard people with intelligence to say that he reached the feet of Siva who has three eyes.

Arunachala Siva.

4597
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 17, 2017, 11:46:54 AM »
Verse  6:


ஆடும் மெனவும் மருங்கூற்ற முதைத்து வேதம்
பாடும் மெனவும் புகழல்லது பாவநீங்கக்
கேடும் பிறப்பும் மறுக்கும் மெனக்கேட் டீராகில்
நாடுந் திறத்தார்க் கருளல்லது நாட்ட லாமே.


Wise men say that Siva dances, kicks the god of death who is difficult to be warded off and sings the Vēdas. Are these acts done by Siva to attain fame or to save souls?
If one investigates, what is the use of fame to him?  If you question that he completely roots out the sufferings and births as the sins leave the souls,
can you establish that there is any other idea except his grace which he bestows without any ulterior motive?

Arunachala Siva.

4598
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 17, 2017, 11:43:44 AM »
Verse  5:

ஏதுக்க ளாலு மெடுத்த மொழியாலு மிக்குச்
சோதிக்க வேண்டா சுடர்விட்டுள னெங்கள் சோதி
மாதுக்க நீங்க லுறுவீர் மனம்பற்றி வாழ்மின்
சாதுக்கண் மிக்கீரிறையே வந்து சார்மின்களே.


You need not investigate Siva by statement of reason and by words which are used as illustrations.  Our light divine is brilliant both inside and outside.  You live meditating on that light; people who want to be rid of great sufferings!  People who are abounding in virtues!  Approach him at least for a moment!

Arunachala Siva.

4599
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 17, 2017, 11:38:18 AM »
Verse  4:


ஆட்பா லவர்க்கருளும் வண்ணமு மாதி மாண்பும்
கேட்பான் புகிலள வில்லை கிளக்க வேண்டா
கோட்பா லனவும் வினையுங் குறுகாமை யெந்தை
தாட்பால் வணங்கித் தலைநின் றிவைகேட்க தக்கார்.


(From this verse the second variety of metre begins.)
If anyone questions about the manner in which the first cause of all things, Siva, grants his grace and [about] his many attributes and greatness; they are innumerable.  We need not dilate upon that bowing your heads to the feet of our father. Approaching him, let those who are fit to receive his grace listen to them so that sufferings which cause pain, and sins which come as the cause of those.
If anyone questions about the manner in which the first cause of all things, Siva, grants his grace and [about] his many attributes and greatness.
They are innumerable.  We need not dilate upon that bowing your heads to the feet of our father.  Approaching him, let those who are fit to receive his grace listen to them so that sufferings which cause pain, and sins which come as the cause of those.

Arunachala Siva.

4600
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 17, 2017, 11:35:47 AM »
Verse  3:


வெந்த சாம்பல் விரையெனப் பூசியே
தந்தை யாரொடு தாயிலர் தம்மையே
சிந்தியா வெழு வார்வினை தீர்ப்பரால்
எந்தை யாரவ ரெவ்வகையார் கொலோ.

Smearing himself with a well-burnt ash as he would smear sandal mixed with perfumes, Siva has no father and mother.  He will remove the sins of those who wake up thinking of him only.  What is the manner of our father!

Arunachala Siva.


4601
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 17, 2017, 11:32:08 AM »
Verse  2:


அரிய காட்சிய ராய்த்தம தங்கைசேர்
எரிய ரேறுகந் தேறுவர் கண்டமும்
கரியர் காடுறை வாழ்க்கைய ராயினும்
பெரிய ராரறி வாரவர் பெற்றியே.


Though Siva is difficult to be seen by those who do not have love, He will appear before sincere devotees in a form, he will have in his palm fire; will ride with joy on a bull, his neck too is black. He is great, though he dwells in the cremation ground.
Who can know his true nature?

Arunachala Siva.

4602
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 17, 2017, 09:35:16 AM »
General:

Verse  1:


வாழ்க அந்தணர் வானவ ரானினம்
வீழ்க தண்புனல் வேந்தனு மோங்குக
ஆழ்க தீயதெல் லாமர னாமமே
சூழ்க வையக முந்துயர் தீர்கவே.

Let the brahmins, celestial beings and the herd of cows live long.  Let the cool water pour from the clouds. Let the king become exalted. Let all the evils fall down.
Let the name of Siva surround the world.  Let the world also be free from sufferings on account of that.


Arunachala Siva.

4603
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 17, 2017, 09:28:38 AM »
Verse  11:

ஊழியூழி வையகத் துயிர்கடோற்று வானொடும்
ஆழியானுங் காண்கிலா வானைக்காவி லண்ணலைக்
காழிஞான சம்பந்தன் கருதிச்சொன்ன பத்திவை
வாழியாகக் கற்பவர் வல்வினைகண் மாயுமே.


About the god in Aṉaikkā whom Brahma who does the functions of creation of living beings in every eon and Vishnu who has a discus, were not capable of seeing.
The irresistible karmas of those who learn these ten verses as giving a new life which were composed with a purpose by Jnana Sambandhan, of Sirkazhi, will vanish.
(There is no reference to Ravana in the 8th verses as usual and the anecdote about Vishnu and Brahma, which is usually found in the 9th verse is mentioned in the last verse which is called according to Saivaite tradition, Tirukkaṭaikkāppu!)

Padigam on Tiru Anaikka completed.


Arunachala Siva.


 

4604
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 17, 2017, 09:24:05 AM »
Verse  10:

கையிலுண்ணுங் கையருங் கடுக்கள்தின் கழுக்களும்
மெய்யைப்போர்க்கும் பொய்யரும் வேதநெறியை யறிகிலார்
தையல்பாக மாயினான் றழலதுருவத் தானெங்கள்
ஐயன்மேய பொய்கைசூ ழானைக்காவு சேர்மினே.


The Jains who are like the stakes for impaling criminals, who eat the powder of gall-nut, and who are low persons eating food in their hands.  And the Buddhists, liars, who cover their bodies are not capable of knowing the religion of the Vedas, Siva who has a young lady as a half and has a body like fire. People of this world!
Reach Aṉaikkā surrounded by a natural tank where our master resides with desire.

Arunachala Siva.

4605
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 17, 2017, 09:19:22 AM »
Verse  9:


ஊனொடுண்ட னன்றென ஊனொடுண்டல் தீதென
ஆனதொண்ட ரன்பினாற் பேசநின்ற தன்மையான்
வானொடொன்று சூடினான் வாய்மையாக மன்னிநின்று
ஆனொடஞ்சு மாடினா னானைக்காவு சேர்மினே.


Siva has the nature of being spoken by his devotees eating meat is god and eating meat is bad, with love.  (The first refers to the worship by Kaṇṇappar in Kāḷahasti, and the second Sivakōchariyār in the same shrine; Kaṇṇappar being a hunter offered well-roasted meat;)  He bore on his head a crescent moon of a single phase that is in the sky.  People of the world!  Reach Aṉaikkā of Siva who, having stood permanently as the truth, bathed in all the five products of the cow.


Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 [307] 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 ... 3146